Fornlämningar och fornfynd

Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet. Kontakta oss om du till exempel upptäcker en skada på en fornlämning, har hittat ett fornfynd eller planerar ett arbete vid en fornlämning.

Länsstyrelsen ska se till att fornlämningar i länet blir bevarade och inte kommer till skada. Alla fornlämningar har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Det gäller både de fornlämningar som vi redan känner till och de som ännu inte har upptäckts.

Kontakta Länsstyrelsen om du

 • planerar ett arbete som riskerar att påverka en fornlämning
 • har hittat ett fornfynd
 • vill använda en metallsökare
 • upptäcker en skada på en fornlämning
 • vill ha råd om hur du kan skydda och vårda en fornlämning.

Sök tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning

Du behöver ett tillstånd från Länsstyrelsen innan du startar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning. Till exempel om du ska

 • bygga ett hus
 • anlägga en väg
 • gräva ned en kabel
 • anlägga en plantering.

I första hand ska du planera arbetet så att du undviker fornlämningar. Vår utgångspunkt är att fornlämningar ska bevaras, men vi kan i vissa fall ge tillstånd till ett ingrepp.

Vad säger kulturmiljölagen om fornlämningar?

Kulturmiljölagen säger att du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att

 • rubba
 • ta bort
 • gräva ut
 • täcka över
 • ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Vad är en fornlämning?

Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet som är övergiven och har tillkommit före år 1850. En fornlämning kan till exempel vara ruiner, gravfält och rester efter äldre bosättningar. Alla fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen, även de som ingen känner till.


En övrig kulturhistorisk lämning är spår efter mänsklig verksamhet som tillkommit under och efter år 1850. En övrig kulturhistorisk lämning har inte samma lagskydd som en fornlämning, men ska visas hänsyn och aktsamhet.

På riksantikvarieämbetets webbplats kan du läsa mer om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar.

Fornlämningar i Gammelstad

Var finns fornlämningarna?

Fornlämningar finns nästan överallt omkring oss där människor vistats. Ofta är fornlämningarna svåra att upptäcka för någon som inte har arkeologisk kompetens.

Du kan själv ta reda på var det finns kända registrerade fornlämningar genom att använda dig av Riksantikvarieämbetets kartverktyg Fornsök, där alla kända fornlämningar registreras.

Samråd med Länsstyrelsen

Samråd med Länsstyrelsen om du planerar en verksamhet i eller på skogsmark, jordbruksmark eller annan tidigare orörd mark och om arbetet planeras inom 150 meter från en fornlämning.

Det underlag du behöver skicka in inför samråd är:

 • ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • fastighetsägarens namn och kontaktuppgifter, om du inte är ensam ägare till fastigheten.
 • fastighetsbeteckning och kommun för planerad verksamhet.
 • beskrivning av planerad verksamhet med måttangivelser för areal och djup.
 • planerad verksamhets projekttid - när arbetet planeras påbörjas och avslutas.
 • fotografier som tydligt visar topografi och markslag under barmarkssäsong.
 • skalenlig karta med planerat verksamhetsområde markerat. Kartorna kan du göra med hjälp av Länsstyrelsens karttjänst som du hittar nedan.
  Vill du istället använda dig av en shape-fil önskas projicering i SWEREF 99 TM.
 • diarienummer för andra prövningar hos Länsstyrelsen som omfattar planerad verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen

Efter att ha samrått med Länsstyrelsen kan du få besked om det krävs ett tillstånd för den planerade verksamheten. I beskedet framgår också om det krävs en arkeologisk utredning av verksamhetsområdet eller en arkeologisk undersökning av fornlämningarna inom verksamhetsområdet.

Arkeologisk utredning om fornlämningar

För att utreda om området som omfattas av planerad verksamhet berör en okänd fornlämning kan Länsstyrelsen besluta att en arkeologisk utredning ska genomföras.
En arkeologisk utredning kan också krävas om det saknas underlag om en känd fornlämning inom eller i anslutning till planerat verksamhetsområde.
Den arkeologiska utredningen ska genom föras av arkeolog som godkänts av Länsstyrelsen.

Ärendegång för arkeologisk utredning Pdf, 19.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Arkeologisk undersökning av fornlämning

Om planerad verksamhet berör en känd fornlämning kan Länsstyrelsen besluta att en arkeologisk undersökning ska genomföras. Undersökningen ska utföras av en arkeolog som godkänts av Länsstyrelsen och genomförs före och efter planerad verksamhet.

Ärendegång för arkeologisk förundersökning Pdf, 19.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärendegång för arkeologisk slutundersökning Pdf, 18.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kostnader

Den som planerar att utföra ett arbete dom påverkar en fornlämning bekostar de arkeologiska utredningar och undersökningar som Länsstyrelsen kan komma att kräva.

 

Ansök om tillstånd

Fyll i blanketten och skicka in din ansökan i god tid innan det planerade arbetet är tänkt att starta. En ansökan ska innehålla uppgifter om:

 • vilket arbete du planerar
 • hur stort markområde som kommer att påverkas (exempel: 10 x 20 meter stort och 1,0 meter djupt)
 • vem som är fastighetsägare
 • fastighetsbeteckning

Du behöver också bifoga en översiktskarta och en detaljerad karta som visar vilket markområde som påverkas. Kartorna kan du göra med hjälp av Länsstyrelsens karttjänst.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten
  Ansökan om tillstånd för ingrepp i fornlämning Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skicka din ansökan till norrbotten@lansstyrelsen.se

  eller till

  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  971 86 LULEÅ

Fornlämningsärenden i skog

Kulturmiljöer i skogen kan bli skadade av skogsmaskiner i samband med avverkning och markberedning. Du bör alltid samråda med Länsstyrelsen inför bränning, åtgärder på befintlig väg, askåterföring och gödsling. Du behöver tillstånd för

 • markberedning
 • plantering
 • nyanläggande av väg
 • skyddsdikning
 • stubbskörd.

Sedan den 1 september 2019 behöver du som markägare kontakta oss för att samråda om fornlämningar och vid behov söka tillstånd när du planerar arbeten i skogen. Det räcker alltså inte längre med att göra en ansökan via Skogsstyrelsens e-tjänst, du behöver också kontakta oss i de fall som fornlämningar berörs.

Samråd vid skogsbruksåtgärder

Samråd med Länsstyrelsen om du planerar att utföra skogsbruksåtgärder som är närmare än 100 meter från en fornlämning. Du kan själv ta reda på var det finns kända registrerade fornlämningar genom att använda dig av Riksantikvarieämbetets kartverktyg Fornsök, där alla kända fornlämningar registreras.

 

Det underlag du behöver skicka in inför samråd är:

 • fastighetsbeteckning och kommun för planerad verksamhet.
 • namn, adress, telefonnummer och e-postadress till ombud för företag eller skogsbrukare.
 • namn på företag eller namn och kontaktuppgifter till skogsbrukare.
 • fastighetsägarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress, om sökande inte är ensam ägare till fastigheten.
 • beskrivning av utförande av eventuella markarbeten och planteringar.
 • skalenlig karta med planerat verksamhetsområde markerat.
  På kartan ska områden för avverkning, plantering, körvägar och upplag markeras. Även hänsynsområden kring fornlämningar ska framgå av kartunderlaget.
  Om verksamhetsområdet inte finns i Skogsstyrelsens digitala kartsystem får kartor med fördel kompletteras med shapefiler i projicering i SWEREF 99 TM.
 • tidplan för planerade åtgärder.
 • eventuellt ärendenummer för ärende hos Skogsstyrelsen, så kallat A-nummer.
 • eventuellt diarienummer för andra prövningar hos Länsstyrelsen som rör verksamheten.

Använd gärna denna blankett när du söker samråd eller tillstånd för skogsbruksåtgärd som berör fornlämning:

Blankett för ansökan om samråd och tillstånd vid skogsbruksåtgärder Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Om du har Skogsstyrelsens avverkningsanmälan med A-nr angivet, kan ni istället skicka en kopia på den till oss tillsammans med kartunderlag för planerad verksamhet.

Skicka samrådsunderlaget till norrbotten@lansstyrelsen.se eller via post till Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 LULEÅ.

Har du hittat ett fornfynd?

Den som hittar ett fornfynd är i vissa fall skyldig att rapportera det till Länsstyrelsen eller till Polisen. Det är sedan Riksantikvarieämbetet som beslutar om staten ska lösa in fornfyndet och i så fall vilken ersättning och hittelön upphittaren får.

Vad säger kulturmiljölagen om fornfynd?

Ett fornfynd är ett föremål som saknar ägare och som påträffas vid en fornlämning eller på en annan plats och kan antas vara från någon tid före 1850. I Kulturmiljölagen står det att staten har rätt att lösa in fornfynd som

 • helt eller delvis består av guld, silver, koppar, brons eller annan legering med koppar
 • består av två eller flera föremål som kan antas ha blivit nedlagda tillsammans.

Kontakta oss om du hittat ett fornfynd

Om du har hittat ett fornfynd som staten har rätt att lösa in ska du anmäla det till Länsstyrelsen eller till polisen. Om fyndet hör till en fartygslämning kan du även välja att kontakta Kustbevakningen. Du som är upphittare kan då bli skyldig att lämna ifrån dig fornfyndet mot ett kvitto och att uppge var, när och hur du påträffade det.

Informationsfilm om fornfynd

Nedan kan du se en informationsfilm skapad av Länsstyrelsen i Gotlands län om fornfynd.

Att använda metallsökare kräver tillstånd

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd som gäller för ett begränsat område, och aldrig i områden i anslutning till fornlämningar.

Kontakt