Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra i vår älgportal Älgdata. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Du betalar fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata. När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du också i Älgdata. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdata eller Jaktrapport. Observera att slutrapportering endast kan göras i Älgdata.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Fällavgifter

Fällavgiften är 400 kronor för vuxen älg och 100 kronor för årskalv.

Tilldelning licensjakt 2020

I juli i år skickade Länsstyrelsen ut brev om årets tilldelning till länets samtliga licensområden.

Alla uppgifter om tilldelning finns i älgportalen älgdata.se.länk till annan webbplats

Jakttider 2020/21

Älgjakten i Norrbottens län startar den första måndagen i september varje år. Detta datum har regeringen beslutat och gäller för samtliga typer av älgjaktsområden.

Jakttider per älgskötsel och licensområde

Jakttider

Älgskötselområden och licensområden

7 sep - 11 okt 2020

Kiruna ovan odlingsgränsen

7 sep - 18 okt 2020

Kiruna nedan odlingsgränsen

7 sep - 15 nov 2020

Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog och Arvidsjaur

7 sep - 29 nov 2020

Piteå, Luleå, Älvsbyn, Boden, Kalix,

Haparanda, Pajala, Övertorneå, Överkalix

    

Jakttider per oregistrerade områden

Jakttider

Oregistrerade områden  

7 sep - 11 sep 2020

Samtliga kommuner i hela länet


Tillfälligt utökade jakttider

Tillfälligt utökade jakttider

Älgskötselområden och licensområden

19 dec - 7 jan 2021

Överkalix

Karta över Överkalix med exakta gränseröppnas i nytt fönster

16 nov - 6 dec 2020

Arjeplog, Arvidsjaur

Karta över Arjeplog och Arvidsjaur med exakta gränseröppnas i nytt fönster

19 dec - 31 jan 2021

Boden, Jokkmokk

Karta över Boden och Jokkmokk med exakta gränseröppnas i nytt fönster

Rapportera älgobs för att hjälpa till med inventeringen


Älgobs är en inventeringsmetod som bygger på de noteringar jägarna gör över alla älgar de ser under de sju första dagarna då jakt bedrivs. Älgobs rapporteras i Viltdata eller Jaktrapport. Oavsett vilket system du rapporterar i ansvarar Jägareförbundet för insamling, kvalitetsgranskning och vidarebefordring av datan till Älgdata.

Rapportera älgobs i Viltdatalänk till annan webbplats

Rapportera älgobs i Jaktrapportlänk till annan webbplats

Information och instruktion till älgobs finns härlänk till annan webbplats

Har du fällt en otjänlig älg?

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Du blir då befriad från fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Vid frågor gällande besiktning av otjänliga älgar kontakta någon av Länsstyrelsens jakthandläggare.

Förvaltningsområden och förvaltningsgrupper

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att

  • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
  • granska älgskötselområdenas skötselplaner
  • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
  • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Älgförvaltningsområden

Den nya älgförvaltningen har i Norrbottens län resulterat i att länet är uppdelat i sex älgförvaltningsområden. Älgförvaltningsgruppen är sammansatt av tre markägarrepresentanter och tre jägarrepresentanter. Dessa grupper ska uppföra en älgförvaltningsplan och i den lämna förslag på minsta arealer för licenser samt förslag på tilldelning.

Karta över länets älgförvaltningsområden

Tre olika typer av jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden:

  • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
  • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
  • jakt på oregistrerad mark.

Om du vill bilda ett nytt älgjaktsområde eller ändra ett älgjaktsområde ska du ansöka om det hos Länsstyrelsen.

Förvaltningsområde 1

Kiruna 1                                      1200 ha
Kiruna 2                                        700 ha
Kiruna 3                                      1200 ha
Gällivare 1                                  1200 ha

Förvaltningsområde 2

Jokkmokk 1                                1000 ha
Jokkmokk 2                                  700 ha
Gällivare 2                                    500 ha

Förvaltningsområde 3

Arjeplog 1,2                                 500 ha
Arvidsjaur 1                                 500 ha

Förvaltningsområde 4

Älvsbyn 1                                     300 ha
Piteå 1, 2, 4                                  250 ha
Piteå 3                                          500 ha
Pite 5                                            150 ha
Luleå 1, 2                                     150 ha
Luleå 3                                         100 ha
Boden 1, 2                                   200 ha
Boden 3                                       400 ha

Förvaltningsområde 5

Haparanda 1                               100 ha
Kalix 1-5                                       100 ha
Råneå 1,2                                     200 ha

Förvaltningsområde 6

Överkalix 1                                   250 ha
Övertorneå 1                               250 ha
Pajala 1, 5                                     300 ha
Pajala 2                                         700 ha
Pajala 3, 4                                     400 ha

Samtliga delområdens gränser inom uppräknade älgförvaltningsområden följer de befintliga krets- och distriktsgränserna och har fortsättningsvis även samma benämning som den ingående kretsen.

Karta över länets älgförvaltningsområden

Älgskötselområden

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området, genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Licensområden

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

Ansökan om registrering eller jaktområde ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 31 januari.

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen. Delegationen fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I delegationen finns representanter för olika intressen.

Kontakt

Jaktfrågor Norrbotten

Telefon 010-225 50 00 (växel)