Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng. Det gäller även om det är din egen mark.

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar.

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • bandvagn
 • snöskoter
 • elcykel.

Användande av elcykel med max 250 watt motoreffekt i naturen är inte förbjudet enligt terrängkörningslagstiftningen men du behöver ändå markägarens tillstånd.

Elcyklar och mindre motoriserade fordon, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Det finns generella undantag från förbudet mot terrängkörning. Undantagen kan kräva markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt. 

Det generella undantaget gäller för

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • den som ska hämta fälld björn, hjort, vildsvin eller älg
 • undersökningsarbete inom ett undersökningstillstånd enligt minerallagen.

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling.

Under älg- och björnjakt får du transportera de skjutna djuren med motorfordon. Detta är ett undantag från terrängkörningsbestämmelserna och gäller enbart i direkt samband med hämtning av fälld älg eller björn. Undantaget betyder att du som jägare får transportera ut det fällda viltet till lämpligast belägna bilväg.

Du måste ha markägarens tillstånd om du ska köra över någon annans fastighet och du får inte bedriva jakt från motordrivna fordon.  

Tänk på följande när du hämtar fällt vilt med motorfordon utanför väg:

 • viltet ska föras till närmast lämpliga bilväg
 • undvik marker med lavar, mossor och ris samt fuktiga områden och bäckar
 • vara försiktig när du kör under och efter kraftiga regnfall då markskador lätt uppstår
 • aldrig köra med jaktvapen på terränghjuling utanför väg.

Är du rullstolsburen och har ett bestående rörelsehinder får du jaga älg, grävling, rådjur, räv, mårdhund, mink och bisam från motordrivet fordon när motorn är avstängd. Detta gäller även från bil. För att jaga på fågel, skogshare och björn från motordrivet fordon behöver du ha ett särskilt tillstånd från Länsstyrelsen.

Dispenser

Länsstyrelsen har möjlighet att ge dispens för terrängkörning i samband med jakt för:

 • transport till jaktmarker för personer med tillfällig eller bestående funktionsnedsättning,
 • transport till jaktmarker som ligger långt från farbar väg (en mil) i samband med jakt efter älg och björn, under tillåten jakttid och där jakten kräver övernattning.

Vapen på snöskoter

Vapen får normalt sett inte transporteras på eller i motorfordon vid färd i terräng.

Jakt i fjällen

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.


Du som kör vattenskoter är skyldig att anpassa hastighet och färdväg så att människor och djur inte störs i onödan. Du måste följa hastighetsbegränsningar och du får naturligtvis inte vara alkohol- eller drogpåverkad.

De allmänna farlederna kan du hitta på sjöfartsverkets karttjänst eller på ett sjökort.

Sjöfartsverkets karttjänst Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har godkänt några områden i varje kustkommun där körning med vattenskoter är tillåten utanför de allmänna farlederna.

Godkända områden för vattenskotertrafik med kartor och beskrivning av dessa områden Länk till annan webbplats.

Inga andra områden är tillåtna för vattenskoter. Det är viktigt att tänka på att hamnområden och kommunala fritidsbåtleder inte är allmänna farleder och du får alltså inte köra vattenskoter inom dessa områden.

Polisen och Kustbevakningen är ansvariga för övervakningen av vattenskoterkörning.

En vattenskoter är en farkost som är högst fyra meter lång och har ett vattenjetaggregat som främsta framdrivningskälla. På vattenskotern kan en eller flera personer sitta, stå eller stå på knä snarare än att befinna sig i den.

Vilka farleder som är allmänna farleder framgår av sjökort och Sjöfartsverkets förteckning över allmänna farleder.

Förteckning över allmänna farleder finns i kungörelse 2013:4 och rättelseblad, Sjöfartsverket Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta Sjöfartsverket eller Transportstyrelsen för att få reda på vilka allmänna farleder som finns. Hamnområden och kommunala fritidsbåtleder är inte allmänna farleder och du får alltså inte köra vattenskoter inom dessa områden. Polisen och Kustbevakningen är ansvariga för tillsynen av vattenskoterkörning.

Från och med 1 maj 2022 måste du ha förarbevis för att få köra vattenskoter. Det ansöker du om hos Transportstyrelsen.

Vattenskoter, Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Du har samma skyldighet som alla sjötrafikanter att känna till vilka regler som gäller och att följa dem. Du ska följa reglerna som finns i sjölagen om hänsyn, uppträdande till sjöss, nykterhet och hastighet. Även miljöbalkens bestämmelser om buller, skyddade områden och skyddade arter gäller för dig som vattenskoterförare.

Polisen kan utfärda böter för störande och onödig vattenskoterkörning.

Vattenskotrar, polisen Länk till annan webbplats.

Polisen kan utfärda böter för störande och onödig vattenskoterkörning.

Vattenskotrar, Polisen Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta Kustbevakningen om det handlar om kusten, Mälaren eller Vänern.

Vattenskoter, Kustbevakningen Länk till annan webbplats.

Snöskoter

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Det gäller framför allt i fjällen. Där får du bara köra längs markerade skoterleder.

Snöskoterkörning omfattas inte av allemansrätten och du har därför ingen självklar rätt att köra på annans mark. Som skoterförare bör du i första hand köra på markerade skoterleder. För allmänna skoterleder ansvarar oftast Länsstyrelsen eller kommunen. Vissa skoterleder sköts av skoterklubbar eller andra aktörer.

Även på skoterleder ska du tänka på att köra varsamt. Om snötäcket är så tunt eller löst att skotern kommer i kontakt med marken räknas det som barmarkskörning, vilket inte är tillåtet.

I vårt län finns flera områden där man inte får köra snöskoter. Det gäller i länets så kallade regleringsområden i fjällen och i våra nationalparker. Det finns även vissa naturreservat där skoterkörning inte är tillåten. Som förare bör du ta reda på vad som gäller i området innan du beger dig ut.

Karttjänst över områden med permanenta skoterförbud i Norrbottens län Länk till annan webbplats.

Karta över områden med permanenta skoterförbud i Norrbottens län (pdf) Pdf, 336.8 kB.

På Snö, Länsstyrelsens broschyr om skoterkörning med kartor Länk till annan webbplats.  

Regleringsområden för skotertrafik i Norrbotten fjäll

I Norrbotten finns olika så kallade regleringsområden i fjällområdet. Det finns tre olika typer; A, B och C-områden.

 1. A-områden:
  Norr om Torneträsk, Kiruna kommun.
  Sulitelma, Jokkmokks och Arjeplogs kommuner.
  Tjuotadalen, Jokkmokks kommun.

  Här finns inga allmänna skoterleder och skotertrafiken är mycket starkt begränsad.
 2. B-områden:
  Kebnekajse, Gällivare och Kiruna kommuner.
  Sjaunja, Gällivare kommun.
  Vindeln-Laisfjällen, Arjeplogs kommun.

  Här finns en till två allmänna skoterleder där det är tillåtet att köra snöskoter.
 3. C-områden:
  Råstojaure, Kiruna kommun.
  Mavas-Miekak, Arjeplogs kommun.

  Här kan det finnas flera allmänna skoterleder och det kan också vara tillåtet att köra utanför led till fiskesjöar.

Regleringsområden med kartor och aktuella regler för skotertrafik i Norrbottens fjäll Länk till annan webbplats.

I en del av skoterregleringsområden får allmänheten inte alls köra snöskoter, i andra finns det skoterleder där körning är tillåten. Länsstyrelsen kan i enstaka fall ge dispens för att köra med motorfordon i regleringsområdena.

 

Lokala trafikföreskrifter mot körning med terrängfordon eller annat motordrivet fordon

Länsstyrelsen har beslutat om lokala trafikföreskrifter med förbud mot körning med terrängfordon eller annat motordrivet fordon inom några områden i länet:

 • Nirra i Gällivare kommun
 • Svartberget i Överkalix kommun
 • Höträsket i Piteå kommun
 • Vassivagge i Kiruna kommun.

Kartor finns här:

Förbud mot att köra terrängfordon eller annat motordrivet fordon i fyra områden Länk till annan webbplats.

Vad gäller i naturreservat och nationalparker?

I de flesta av Norrbottens naturreservat är skoterkörning tillåten men i skärgårdens naturreservat är det förbjudet. Vid skoterkörning i naturreservat ska du alltid främst använda befintliga skoterleder. I länets nationalparker är skoterkörning förbjuden. Undantag är Abisko och Stora Sjöfallets nationalparker där man får köra genom parkerna på de uppmärkta skoterlederna.

Besöksmål

Skoterförbud i skärgården 

På öarna i Norrbottens skärgård utom Seskarö är snöskoterkörning också förbjuden. Det är dock tillåtet för fast boende och fritidshusägare att köra kortaste väg mellan strand och stuga. Nyttotrafik som skogsbruk, jordbruk och yrkesfiske är tillåtet. Skoterleder där körning är tillåten finns markerade på öarna Småskär och Hindersön i Luleå kommun.

Tillträdesförbud i militärområden

På Försvarsmaktens skjutfält runt om i länet kan det vara helt eller delvis tillträdesförbud. På Försvarsmaktens webbplats kan du hitta aktuell information.

Norrbottens regementes skjutfält och avlysningar Länk till annan webbplats.

Tillfälliga förbud att köra skoter

Kommunen eller Länsstyrelsen kan besluta om tillfälliga förbud mot att köra skoter i områden och längs skoterleder med hänsyn till bland annat rennäring, friluftsliv eller djurliv. Förbuden sker framför allt i fjällen men även på andra platser. Det finns också skoterförbudsområden inom detaljplanelagda områden som kommunerna beslutar om. För vidare information hänvisas till respektive kommun.

Ansök om dispens inom skoterregleringsområden

Du kan ansöka om tillstånd att framföra snöskoter inom regleringsområden, skoterförbudsområden med mera.

Ansök om dispens inom skoterregleringsområden

Andra typer av färdmedel

Cykel

Det är tillåtet att cykla i naturen så länge det inte orsakar störning eller skada. Var uppmärksam på att cykling i naturen kan orsaka skador på framför allt blöt och mjuk mark. Risken för skador ökar om folk cyklar ofta längs samma sträcka eller cyklar i större grupper.

Elcykel och segway

Elcyklar, elassisterade cyklar, cyklar med så kallad pedelelec-funktion och terräng-segways räknas som motoriserade fordon. Enligt Naturvårdsverket är det inte tillåtet att köra dem i naturen med stöd av allemansrätten, oavsett hur dessa definieras i lagen om vägtrafikdefinitioner.

Det betyder att du inte får köra cyklar och andra fordon som har en motoreffekt på maximalt 250 W, och där motorn inte ger något krafttillskott över 25 km/h, i naturen utan lov av markägaren. Om du vill köra den här typen av fordon på stigar, leder eller fritt i terrängen på någon annans mark måste du ha lov av markägaren.

Vad säger lagen?

Att färdas i naturen med hjälp av motoriserade fordon är en relativt ny företeelse och flera olika propositioner, utredningar och lagkommentarer har slagit fast att det inte finns någon motoriserad allemansrätt.

Det finns ingen lagstiftning som ger någon rätt att färdas med motordrivna fordon på någon annans mark utan lov av markägaren.

Hjälpmedel, såsom elrullstolar och permobiler för personer med funktionsnedsättning, räknas inte som terrängfordon. För ett tyngre fordon, exempelvis en fyrhjuling, behöver du söka en dispens från terrängkörningslagen hos Länsstyrelsen.

Rullstolar, precis som cyklar och hästar, skadar känslig mark lättare än vandring till fots. Undvik därför blöta och mjuka marker. Använd vägar och leder istället.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss