Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Viltskador

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Om du fått tamdjur skadade eller dödade av rovdjur, eller en gröda skadad av fåglar, kan du i vissa fall ha rätt till ersättning.

Vad gäller när vilt orsakar skada?

När vilt orsakar skador på egendomar är grundprincipen att skador helst ska förebyggas eller hindras genom ordinarie jakt. Om förebyggande åtgärder utförts men inte varit tillräckliga för att skydda egendomar från skador kan vi ge ersättning för skador.

Vi kan bara ge ersättning för skador som är orsakade av fredat vilt (exempelvis björn, varg, lo, säl, trana och vitkindad gås). Ersättningar till rennäringen beslutas av Sametinget.

Drabbas du av en skada som orsakats av vilt (ej säl) och vill ansöka om ersättning för skadan, ska du anmäla skadan till oss. Skador måste alltid besiktigas av en besiktningsman som Länsstyrelsen har utsett. Du kan även få råd om skadeförebyggande åtgärder från besiktningsmännen.

Länsstyrelsen kan lämna ersättning för sälskador på yrkesfiske. Vi handlägger EU-stöd till investeringar som avser utrustning för att skydda redskap och fångster från sälar.

Råd för att minimera och förebygga skador

På Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Viltskadecenter finns råd om hur du kan minimera eller förebygga skador på tamdjur och gröda:

Förebyggande åtgärder på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Länk till annan webbplats.

Kan du inte förebygga skadorna kan du ansöka om skyddsjakt.

Frågor och svar om viltskador

Du kan inte få ersättning för skador som vildsvin har orsakat. Vildsvin är ett jaktbart vilt med generös jakttid och du ska i första hand förebygga skador genom jakt. Du kan inte få bidrag för förebyggande åtgärder eller ersättning för skador.

Du kan inte få ersättning för skador som dovhjort eller kronhjort har orsakat.

Dovhjort och kronhjort är jaktbart vilt. Du ska i första hand förebygga skador genom jakt under ordinarie jakttid. Vid allvarliga skador och om det inte finns någon annan lämplig lösning, kan du ansöka om tillstånd till skyddsjakt hos Länsstyrelsen. Vi kan bevilja skyddsjakt för att förebygga ytterligare skador.

Under allmän jakttid

Du får jaga kanadagäss under den allmänna jakttiden om:

 • du har jakträtt i området och
 • om badstranden inte ligger inom detaljplanerat område.

Aktuella jakttider hittar du i jaktförordningen.

Skyddsjakt

Om du är jakträttshavare får du på eget initiativ jaga grågås, vitkindad gås och kanadagås som:

 • uppträder i flock om minst fem individer och
 • kan medföra olägenhet för människors hälsa.

Det är du som utför jakten som bedömer om villkoren är uppfyllda. Du kan jaga året runt. Detta kallas skyddsjakt. Om du är osäker kan du ansöka om tillstånd till skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Under allmän jakttid

Om du har jakträtt i området får du jaga gäss under den allmänna jakttiden. Ligger golfbanan i detaljplanerat område behöver du skottlossningstillstånd från Polisen för att få använda skjutvapen

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Skyddsjakt

Om du är jakträttshavare får du på eget initiativ jaga grågås, vitkindad gås och kanadagås som:

 • uppträder i flock om minst fem individer och
 • kan medföra olägenhet för människors hälsa.

Det är du som utför jakten som bedömer om villkoren är uppfyllda. Du kan jaga året runt. Detta kallas skyddsjakt. Om du är osäker kan du ansöka om tillstånd till skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Ansök om bidrag till viltskadeförebyggande åtgärder

Länsstyrelsen kan lämna bidrag för viltskadeförebyggande åtgärder.

Undantag

Ersättning lämnas inte för skada på egendom som kräver att skadeförebyggande åtgärder alltid genomförs för att förebygga viltskador. Bidrag eller ersättning lämnas därför inte till verksamheter vilka räknas som "dukade bord", exempelvis fiskodlingar, kräftodlingar, bikupor och trädgårdsodlingar.

Regel

Endast du som bedriver näringsverksamhet kan få bidrag till skadeförebyggande åtgärder eller ersättning för skada. Åtgärden ska kunna bedömas vara dokumenterat effektiv.

Så gör du

 1. Fyll i ansökan om bidrag för att förebygga viltskada, Länk till annan webbplats. SLU:s webbplats
 2. Skicka ansökan till
  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  Box 105
  962 23 Jokkmokk
 3. Observera att ansökan ska vara oss tillhanda senast tre månader innan den tilltänkta åtgärden ska sättas in.

Länsstyrelsen beslutar om bidrag ska betalas ut. Bidragsnivån kan variera.

Om du råkar ut för viltskada

Om du råkar ut för en skada som du misstänker är orsakad av ett fredat vilt (björn, varg, lodjur, kungsörn, trana och fredade gäss) ska du utan dröjsmål efter det att skadan inträffade kontakta Länsstyrelsens Naturresurs & Rennäringsenhet.

Ring Länsstyrelsens växel telefon 010-225 50 00

Besiktning

Viltskador som orsakats av annat vilt än säl ska alltid besiktigas av en särskild besiktningsman som är utsedd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ansvarar för besiktningen och står alltid för kostnaden.

Tamdjur ska alltid besiktigas.

Kontakt