Viltskador

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Skadorna kan ofta förebyggas, men ibland måste skyddsjakt tillämpas.

När vilt orsakar skador på egendomar är grundprincipen att skador helst ska förebyggas eller hindras genom ordinarie jakt. Om förebyggande åtgärder utförts men inte varit tillräckliga för att skydda egendomar från skador kan vi ge ersättning för skador.

Vi kan bara ge ersättning för skador som är orsakade av fredat vilt (exempelvis björn, varg, lo, säl, trana och vitkindad gås). Ersättningar till rennäringen beslutas av Sametinget.

Drabbas du av en skada som orsakats av vilt (ej säl) och vill ansöka om ersättning för skadan, ska du anmäla skadan till oss. Skador måste alltid besiktigas av en besiktningsman som länsstyrelsen har utsett. Du kan även få råd om skadeförebyggande åtgärder från besiktningsmännen.

Minimera eller förebygga skador

På Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Viltskadecenter finns råd om hur du kan minimera eller förebygga skador:

Permanenta åtgärder (tamdjur)länk till annan webbplats

Åtgärder mot skador på grödalänk till annan webbplats

Åtgärder mot skador på hundarlänk till annan webbplats

Åtgärder mot skador på renarlänk till annan webbplats

Skyddsjakt

Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd. Den utförs när det inte finns någon annan lämplig lösning. Skyddsjakt går ut på att ta bort enstaka individer som är särskilt besvärliga.

Andra gånger syftar skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tänk på att skyddsjakt många gånger endast ger en begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att också försöka hitta andra lösningar.

I vissa fall kan du bedriva skyddsjakt utan särskilt tillstånd. Det gäller jakt för att förebygga skada av vilt och bara när förutsättningarna i Jaktförordningen (1987:905) bilaga 4 är uppfyllda. I andra fall kan vi ge tillstånd till skyddsjakt.

Jaktförordningen på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Tillstånd för skyddsjakt

Länsstyrelsen kan ge tillstånd till skyddsjakt i nedanstående fall:

 • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse.
 • Av hänsyn till flygsäkerheten.
 • För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.
 • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.

Det får inte finnas någon annan lämplig lösning. Skyddsjakten får inte heller hota artens bevarandestatus.

Ansök om tillstånd för skyddsjakt i vår e-tjänst

I dagsläget är e-tjänsten inte anpassad för att ta emot ansökningar gällande stora rovdjur i renskötselområdet. Kontakta Länsstyrelsen om du vill ansöka om skyddsjakt på varg, järv, lodjur eller björn på grund av skada på ren.

Kompletterande information för Norrbottens län.

Skyddsjakt

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Jaktförordning (1987:905) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Skyddsjakt på stora rovdjur i Norrbottens län

I Norrbottens län kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt efter lodjur, björn, varg och järv. Beslut om skyddsjakt efter kungsörn tas av Naturvårdsverket.

Beslut om skyddsjakt får meddelas för att förhindra allvarlig skada på tamdjur om

 • det inte finns några andra lämpliga lösningar
 • om jakten inte försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Beslut om skyddsjakt kan fattas efter ansökan från den skadedrabbade eller på myndighetens eget initiativ. Skyddsjakt regleras i 23 a § jaktförordningen.

Vid en ansökan om skyddsjakt efterfrågar Länsstyrelsen bland annat följande:

 • information om vilka skador som har uppkommit, exempelvis döda djur, störningar, merarbete.  
 • hur länge skadorna har pågått,
 • hur många individer och vilken rovdjursart som har orsakat skadorna samt
 • vilka skadeförebyggandeåtgärder som har vidtagits.

Om det finns en stor sannolikhet för att skada kommer att uppstå kan vi fatta beslut om skyddsjakt även om någon skada ännu inte har inträffat. För att vi ska kunna fatta ett sådant beslut ställs det mycket höga krav på ansökan och underlaget, samt förutsättningarna för att kunna förutse ett angrepp. Möjligheten att fatta beslut om skyddsjakt i skadeförebyggande syfte är därför mycket begränsad.

Du ansöker om skyddsjakt genom att använda blanketten nedan. Innan du ansöker bör du läsa igenom riktlinjer för ansöka och egen dokumentation av skadade djur:

Riktlinjer inför vårens skyddsjakt på björnPDF

Riktlinjer för egen dokumention av rovdjursdödade renarPDF


Ansök om skyddsjakt

Så här ansöker du om skyddsjakt

 1. Fyll i blanketten nedan
  Ansökan om skyddsjakt på rovdjurPDF
 2. Skicka till norrbotten@lansstyrelsen.se

  eller till

  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  971 86 LULEÅ
 3. Du kan även kontakta Naturmiljöenheten på 010-225 50 00

Återrapportera jaktliga tillstånd eller beslut

Länsstyrelsen villkorar oftast beslut med att du ska återrapportera jakten, vidtagna åtgärder eller användningen av skyddsväst för hund. Du kan göra det i vår e-tjänst.

Bidrag till förebyggande åtgärder

Länsstyrelsen kan även lämna bidrag för förebyggande åtgärder. Ansökan om bidrag till skadeförebyggande åtgärder skickas till Länsstyrelsen i Norrbottens län, Box 105, 962 23 Jokkmokk, tillhanda senast tre månader innan den tilltänkta åtgärden ska sättas in. Länsstyrelsen bestämmer om bidrag skall lämnas samt bidragsnivån som kan variera.

Ersättning får inte lämnas för skada på egendom som genom sin koncentration och/eller karaktär i övrigt är särskilt skadeexponerad och därför kräver att skadeförebyggande åtgärder alltid genomförs för att förebygga viltskador.

Bidrag eller ersättning lämnas därför inte till verksamheter vilka räknas som "dukade bord" (fiskodlingar, kräftodlingar, bikupor och trädgårdsodlingar).

Bidrag till skadeförebyggande åtgärder liksom ersättning för skada får endast lämnas till den som bedriver näringsverksamhet. Åtgärden skall vidare kunna bedömas vara dokumenterat effektiv.

Om du råkar ut för en skada

Om du råkar ut för en skada som du misstänker är orsakad av ett fredat vilt (björn, varg, lodjur, kungsörn, trana och fredade gäss) ska du utan dröjsmål efter det att skadan inträffade kontakta länsstyrelsen, Naturresurs & Rennäringsenheten, telefon 010-225 50 00.

Besiktning

Viltskador som orsakats av annat vilt än säl skall alltid besiktigas av en av länsstyrelsen utsedd besiktningsman för viltskador. Länsstyrelsen svarar för att besiktning sker och står alltid för kostnaden.

Tamdjur ska alltid besiktigas!

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län