Viltskador

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Om du fått tamdjur skadade eller dödade av rovdjur, eller en gröda skadad av fåglar, kan du i vissa fall ha rätt till ersättning.

Vad gäller när vilt orsakar skada?

När vilt orsakar skador på egendomar är grundprincipen att skador helst ska förebyggas eller hindras genom ordinarie jakt. Om förebyggande åtgärder utförts men inte varit tillräckliga för att skydda egendomar från skador kan vi ge ersättning för skador.

Vi kan bara ge ersättning för skador som är orsakade av fredat vilt (exempelvis björn, varg, lo, säl, trana och vitkindad gås). Ersättningar till rennäringen beslutas av Sametinget.

Drabbas du av en skada som orsakats av vilt (ej säl) och vill ansöka om ersättning för skadan, ska du anmäla skadan till oss. Skador måste alltid besiktigas av en besiktningsman som Länsstyrelsen har utsett. Du kan även få råd om skadeförebyggande åtgärder från besiktningsmännen.

Länsstyrelsen kan lämna ersättning för sälskador på yrkesfiske. Vi handlägger EU-stöd till investeringar som avser utrustning för att skydda redskap och fångster från sälar.

Råd för att minimera och förebygga skador

På Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Viltskadecenter finns råd om hur du kan minimera eller förebygga skador:

Permanenta åtgärder (tamdjur) Länk till annan webbplats.

Åtgärder mot skador på gröda Länk till annan webbplats.

Åtgärder mot skador på hundar Länk till annan webbplats.

Åtgärder mot skador på renar Länk till annan webbplats.

Om skadorna inte kan förebyggas måste ibland skyddsjakt tillämpas.

Ansök om bidrag till viltskadeförebyggande åtgärder

Länsstyrelsen kan lämna bidrag för viltskadeförebyggande åtgärder.

Undantag

Ersättning lämnas inte för skada på egendom som kräver att skadeförebyggande åtgärder alltid genomförs för att förebygga viltskador. Bidrag eller ersättning lämnas därför inte till verksamheter vilka räknas som "dukade bord", exempelvis fiskodlingar, kräftodlingar, bikupor och trädgårdsodlingar.

Regel

Endast du som bedriver näringsverksamhet kan få bidrag till skadeförebyggande åtgärder eller ersättning för skada. Åtgärden ska kunna bedömas vara dokumenterat effektiv.

Så gör du

  1. Fyll i ansökan om bidrag för att förebygga viltskada, Länk till annan webbplats. SLU:s webbplats
  2. Skicka ansökan till
    Länsstyrelsen i Norrbottens län
    Box 105
    962 23 Jokkmokk
  3. Observera att ansökan ska vara oss tillhanda senast tre månader innan den tilltänkta åtgärden ska sättas in.

Länsstyrelsen beslutar om bidrag ska betalas ut. Bidragsnivån kan variera.

Om du råkar ut för viltskada

Om du råkar ut för en skada som du misstänker är orsakad av ett fredat vilt (björn, varg, lodjur, kungsörn, trana och fredade gäss) ska du utan dröjsmål efter det att skadan inträffade kontakta Länsstyrelsens Naturresurs & Rennäringsenhet.

Ring Länsstyrelsens växel telefon 010-225 50 00

Besiktning

Viltskador som orsakats av annat vilt än säl ska alltid besiktigas av en särskild besiktningsman som är utsedd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ansvarar för besiktningen och står alltid för kostnaden.

Tamdjur ska alltid besiktigas.

Kontakt