Fiske

Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet. Det finns exempelvis regler på om vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Regler för fritidsfiske

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Kartor över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta och här kan du se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Här finns också mycket annan information, exempelvis vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Fiskevårdsområden kan bildas för att samordna fisket, förvaltningen och fiskevården. Förvaltning av fiskevårdsområden sker genom en förening, som består av samtliga ägare inom området.

Fiskevårdsåtgärder är åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande av fiskebestånden.

En fisketillsynsperson ser till att bestämmelser och regler om fiske och fiskvård följs.

Vill du göra insatser som gynnar vår fiskfauna? Länsstyrelsen ger stöd till prioriterade fiskevårdsprojekt genom exempelvis statliga fiskevårdsbidrag.

Länsstyrelsen handlägger stöd till investeringar inom fiske. Vårt arbete med förvaltningen av fiskebestånden och stödet till fiskevården bidrar även till att utveckla fisketurismen.

Fiska i fjällen

Vill du fiska i fjällen? För att fisket ska bli långsiktigt hållbart finns det olika fiskeregler och lokala fiskebestämmelser som du behöver hålla dig till.

Fritidsfiske i havet

I Norrbotten finns stora möjligheter för dig som vill fiska på kusten. Du kan exempelvis fiska öring med spö på sommaren, pimpla abborre på vårvintern eller fiska med nät efter siklöja på hösten. Vi har flera stora vildlaxälvar samt stora bestånd av kompensationsutsatt lax och öring som simmar längs kusten under sina lekvandringar. De generösa fiskereglerna gör att det finns större möjligheter att fiska med nät och andra rörliga redskap i Norrbotten jämfört med andra delar av Sverige. Med rätten att fiska följer dock ett eget ansvar att följa gällande lagar och regler.

Vem får fiska på kusten?

Varje svensk medborgare får fiska med handredskap och rörliga redskap både på allmänt och enskilt vatten längs Norrbottenskusten. Utländska medborgare som är bosatta i Sverige har samma rättigheter som svenska medborgare. Utländska medborgare som inte är bosatta i Sverige får fiska med handredskap längs kusten.

Får jag sälja min fångst?

Nej, det är inte tillåtet för personer utan fiskelicens att sälja fisk eller produkter från fiske i havet.

Vad menas med fasta redskap, rörliga redskap och handredskap?

 • Fasta redskap är fiskebyggnad och fiskeredskap med ledarm, om redskapet är fastsatt i botten eller stranden och avses stå kvar i mer än två dygn i följd.
 • Rörliga redskap är redskap som inte är fast redskap. Exempelvis nät, långrev, ryssja och bur.
 • Handredskap är spö, pilk och liknande rörligt redskap som är utrustat med lina och högst tio krokar.

Hur många nät/ rörliga redskap får jag använda?

Högst sex redskap per person, oavsett om du fiskar med nät eller mjärden. Nätens sammanlagda längd får vara högst 180 meter.

Måste jag märka mina redskap?

Ja, det är viktigt att du märker redskapen enligt gällande lagar och regler. Omärkta redskap beslagtas vid fisketillsyn.

Hur märker jag mina redskap?

Vid fritidsfiske eller fiske med stöd av enskild fiskerätt skall redskapen vara märkta med namn och adress eller med namn och telefonnummer på vakare, fiskekula eller cylinder. Utöver denna märkning skall den som bedriver fritidsfiske märka redskapen med stora bokstaven ”F” medan den som fiskar med stöd av enskild fiskerätt skall märka redskapen med ”ER”. Exakta bestämmelser om hur vakaren, cylindern eller fiskkulan ska se ut hittar du i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap. Det är exempelvis inte tillåtet att ha vilken färg som helst på markeringen.

Vilka restriktioner gäller det vid nätfiske?

 • Du får fiska med max 6 nät per person. Nätens sammanlagda längd får vara högst 180 meter.
 • Fiske med nät är förbjudet inom vattenområden grundare än tre meter enligt gällande sjökort under perioden 1 april- 10 juni samt under 1 november- 31 december. Fiske med nät vars maskstorlek är mindre än 37 millimeter får dock bedrivas under oktober månad.
 • Nätfiske efter lax och öring är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 30 juni.
 • Nät som har en större maskstorlek än 120 millimeter är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 30 juni.
 • Det är förbjudet att fiska med nät i en fiskådra. Detta gäller för utflödet för alla vattendrag på kusten.
 • Det gäller även särskilda regler i länets fredningsområden samt i Torneälvens fiskeområde. För information om dessa regler kontakta våra fiskehandläggare.

Får jag fiska lax?

Enbart fiskerättsägaren får fiska efter lax med fasta och rörliga redskap på enskilt vatten. För personer utan fiskelicens är det förbjudet att fiska lax innan 1 juli. Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) beslutar varje år om fiskestopp för laxfiske när laxkvoten är uppfiskad. Det är upp till dig som fiskar att hålla dig uppdaterad om det är fiskestopp eller inte. Information om fiskestopp publiceras på HaVs hemsida och du kan även kontakta handläggare på HaV via telefon för aktuell information. Fiskestoppet brukar ske under juli månad.

Finns det några fredningstider?

Fiske efter lax och öring är förbjudet från 1 oktober-31 december längs hela kusten.

Får jag fiska med fasta redskap?

Dessa regler kan komma att ändras under året. Därför är det bäst att du kontaktar kontakta våra fiskehandläggare för aktuell information.

Hur mäter jag maskor?

De maskstorlekar för nät och liknande som anges i bestämmelserna avser sträckt maska (diagonallängd).

Finns det några minimimått?

 • Lax 60 cm
 • Öring 50 cm
 • Harr 30 cm
 • Gös 45 cm för alla tillåtna redskap förutom handredskap och ryssjor samt 45-60 cm för handredskap och ryssjor

När måste jag återutsätta fisk?

Om du fångar fisk under för arten förbjuden tid, med förbjuden metod/redskap, eller inte uppfyller måttbestämmelser för arten, ska den fångade fisken genast återutsättas oavsett om den är död eller levande.

Fiske i älvarna

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi på länsstyrelsen får gällande fiske.

Fisketips

Vilka fiskevatten kan ni rekommendera?

Länsstyrelsen lämnar inte ut fisketips, men svarar gärna på frågor om vilka fiskebestämmelser som gäller i statens vatten. För tips om lämpliga fiskedestinationer hänvisar Länsstyrelsen istället till länets många turistbyråer, guideföretag, fiskecampingar, återförsäljare av fiskekort, helikopterbolag med flera.

Laxfiske i gränsälven

Vilka regler gäller vid laxfiske i gränsälven (Torneälven)?

Här hittar du information om vilka regler som gäller i gränsälven:

Laxfiske i Lainioälven

Vilka regler gäller vid laxfiske i Lainioälven? Hur fungerar systemet med laxplomber?

Laxfiske i Lainioälven Pdf, 22.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Lax- och öringsfiske i länets övriga älvar

Vilka regler gäller vid lax- och öringsfiske i andra älvar än gränsälven och Lainioälven?

Fiskeregler lax- och öringsfiske Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Död, sjuk eller skadad fisk

Om du påträffar fisk som är död, sjuk eller skadad får du gärna rapportera ditt fynd på: rapporterafisk.sva.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt