Jakt i fjällen

Är du jägare i norra Sverige? Hos Länsstyrelsen kan du köpa jakttillstånd för småvilt och i viss mån ansöka om jakt på älg i Norrbottens län, Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län.

Länsstyrelsen har i uppdrag att förvalta och vårda all jakt på vilt ovanför odlingsgränsen. Hos oss kan du köpa tillstånd för jakt på småvilt och i viss mån ansöka om tillstånd för jakt för älg. Tillstånden gäller i Norrbottens län, Västerbottens län samt på renbetesfjällen i Jämtlands län.

Bestämmelser för småviltsjakt

Sedan 2017 har jägare som är bosatta i Sverige företräde till småviltsjakt på statlig mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjäll. Företrädet gäller till och med 15 september varje säsong.

Vilka har företräde?

 • fast bosatta i Sverige
 • svenska medborgare
 • du som äger fastighet i Sverige
 • du som arbetar i Sverige
 • du som driver företag i Sverige.

Från och med 16 september får alla med jakttillstånd jaga småvilt på dessa marker.

Vår service

I förvaltningssystemet NatureIT kan du

 • köpa och aktivera jakttillstånd
 • rapportera jakt
 • få mer information om jakttryck.

Förvaltningssystemet NatureITlänk till annan webbplats

Jaktåret startar den 1 juli varje år och slutar 30 juni.

Enligt ett regeringsbeslut förändrades rennäringsförordningen så att jägare bosatta i Sverige får företräde till jakt på statlig mark.

Våren 2017 trädde den nya förordningen om förtur i småviltsjakt i kraft. Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland har i samråd med Jordbruksverket enats om hur den nya lagen ska tillämpas:

 • Småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen samt på renbetesfjäll ska upplåtas till jakt för fast bosatta i Sverige (och svenska medborgare) samt jägare med närmare anknytning till Sverige – det vill säga äger fastighet i Sverige, har anställning i Sverige eller bedriver näringsverksamhet i Sverige.
 • Småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen samt på renbetesfjällen upplåts till alla efter den 15 september.

Vad innebär detta?

 • För jägare fast boende i Sverige sker ingen förändring från tidigare år. Svenska medborgare som är bosatta utomlands måste ansöka om rätt att jaga.
 • Jägare som inte är fast bosatta i Sverige men har nära anknytning till Sverige kan ansöka om möjlighet att lösa jaktkort från den 25 augusti.
 • Efter den 15 september innebär förslaget samma regler för jakt som tidigare.

Följande gäller för dig som tänker ansöka om möjlighet till jakt perioden 25/8-15/9:

 • Handläggning av ansökningar sker från 1 april. Då förordningen träder i kraft 1 april kan handläggning av ansökningar inte påbörjas före detta datum.
 • Ansökningarna ska lämnas in på svenska, norska, danska eller engelska. Handlingar ska vara översatta till svenska/skandinaviska eller engelska.
 • För att göra handläggningen effektiv är det viktigt att ansökningarna är kompletta. Handlingar som inte är kompletta återsänds till sökande för komplettering. Ansökningar som inte kompletterats inom lagstadgad tid avvisas.
 • Länsstyrelserna kan inte garantera att ansökningar som inkommer efter 1 juni kan hanteras innan jaktstart. ​

Bedömningsgrunder för närmare anknytning

Du som är fast bosatt i Sverige – eller har svenskt medborgarskap – har rätt att lösa jakttillstånd. Är du fast boende i Sverige men saknar svenskt personnummer och vill köpa jakttillstånd, måste du ansöka genom att uppvisa personbevis, eller liknande, för Länsstyrelsen.

Du som inte är fast bosatt i Sverige – men vill åberopa närmare anknytning till Sverige – kan uppfylla det genom något av följande alternativ:

 • Du äger en fastighet i Sverige.
 • Du har en anställning i Sverige.
 • Du driver näringsverksamhet i Sverige.
 • Du är svensk medborgare men bor utomlands.

Villkor för fastighet

Om du äger en fastighet i Sverige, och vill köpa jakttillstånd för småviltjakten, ska du kunna visa upp följande handlingar:

 • Lagfartsbevis, eller
 • förvärvshandling om lagfarten är vilande eller endast sökt.

Bostadsrätt eller andelslägenhet inbegrips inte i begreppet att äga en fastighet och uppfyller inte kravet på närmare anknytning till Sverige.

Villkor för anställning i Sverige
Om du har en anställning i Sverige, och vill köpa jakttillstånd till småviltjakten, ska du kunna visa upp följande handlingar:

 • Anställningsavtal kompletterat med din senaste lönespecifikation,
 • senaste inkomstdeklaration eller senaste inkomstkontrolluppgift
 • I vissa fall intyg från arbetsgivaren om placering i Sverige. Detta gäller när placeringen rör sig om en kortare tid än 30 dagar. I annat fall ska placeringen anges i anställningsavtalet. 

Villkor om du driver näringsverksamhet i Sverige
Om du bedriver en näringsverksamhet (enskild firma eller som juridisk person) i Sverige, och vill köpa jakttillstånd till småviltjakten, ska du kunna visa upp följande handlingar:

 • Bevis om F-skattsedel
 • Bevis om registrering för moms, samt
 • bevis om arbetsgivare (anger att företaget har anställda men inte vilka de är)

När det kan anses vara tveksamt att näringsverksamheten är pågående, kan även följande handlingar krävas in från dig som söker:

 • Senaste deklarationen av näringsverksamheten, samt
 • senaste momsdeklarationen.

Drivs näringsverksamheten som en juridisk person och du som söker inte är anställd av denna utan anger ett "bestämmande inflytande" på verksamheten, ska du visa detta genom att skicka in följande handlingar:

 • Aktieinnehav som dokumenterar "bestämmande inflytande"
 • Och/eller registreringsbevis för bolaget som visar att sökanden sitter i styrelsen och/eller är firma­tecknare för bolaget, samt
 • i andra fall urkund och protokollsutdrag som visar ägande och inflytande (styrelsemedlem) i den juridiska personen.

Här nedan finner du ansökningsblanketter och instruktioner om du avser åberopa närmare anknytning (enligt villkoren ovan) och söka möjlighet till jakt från 25 augusti. Observera att du för att måste vara registrerad i Natureit.se. I ansökan ska samma e-postadress användas som du är registrerad med.​

Ansökan om närmare anknytning - SvenskaPDF

Ansökan om närmare anknytning - EngelskaPDF

Som föregående år får jakt endast ske i ett område/dag.

Kom ihåg att viltrapportera

För att Länsstyrelsen ska kunna tillämpa en adaptiv förvaltning av småviltstammarna i fjällen förutsätts att alla jägare viltrapporterar. Ju fler jägare som viltrapporterar desto bättre information har vi på Länsstyrelsen att bygga vår förvaltning på.

Kom ihåg giltigt jakttillstånd

Årstillståndslösare måste aktivera sitt jakttillstånd innan jakten påbörjas för att det ska vara giltigt. Jakt kan bara aktiveras högst fem dagar åt gången. Senast 14 dagar efter avslutad jakt skall alla jägare viltrapporterat för att få möjlighet att lösa nytt jaktkort eller aktivera sitt årsjaktstillstånd igen.

Allmänna villkor för småviltsjakt

1. Jaktåret 2019/2020 upplåtes jakträtt efter småvilt på statens mark ovan odlingsgränsen inom Norrbottens och Västerbottens län samt inom renbetesfjällen i Jämtlands län fr.o.m. den 25 augusti 2019 under tider och villkor i övrigt som gäller enligt svensk jaktlagstiftning dock med nedanstående preciseringar och undantag.  

2. Dygnsjakttillstånd får lösas för 350 kronor per dygn i Jämtlands län. 275 kronor per dygn i Västerbottens och Norrbottens län (lokala bestämmelser gäller för jakt inom kvoterad sameby). Dygnsjakttillstånd får lösas högst fem dygn i förväg och för högst fem dygn i följd.  Hundträningskort kan lösas.

3. Personer stadigvarande fast boende i fjällkommun får lösa kommunårsjakttillstånd för jakt efter småvilt inom den egna kommunen till en avgift av 900 kronor i Jämtlands län. 800 kronor i Västerbottens och Norrbottens län. Personer stadigvarande bosatt inom Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län får lösa länsårsjakttillstånd efter småvilt inom egna länet till en avgift av 1800 kronor i Jämtlands län. 1500 kronor i Västerbottens och Norrbottens län. Årsjakttillståndsinnehavare ska via försäljningsställe eller webbapplikationen aktivera jaktdygn inom vilket område jakten kommer att bedrivas för att tillståndet ska vara giltigt.

4. Jakttillståndet är personligt och ska, tillsammans med statligt jaktkort, vapenlicens samt legitimation, medföras under jakt.

Jakttillståndet skall vara undertecknat av innehavaren för att vara giltigt. Försålda jakttillstånd inlöses ej.

5. Viltrapport ska ha registrerats innan nytt tillstånd får utfärdas. Dock senast två veckor efter aktiverad jakt avslutats. För mer information se www.natureit.selänk till annan webbplats

6. Jakt ska ske på sådant sätt att olägenhet av betydelse inte uppkommer för rennäringen. Exempel på områden där olägenhet av betydelse kan uppkomma är där samling, skiljning och slakt av ren sker under hösten samt känsliga avsnitt av flyttvägar. Jakträtten gäller ej inom 500 m från ansamling av minst 25 renar inom ett område om 100x100 meter eller mindre. Det ankommer på jägaren att informera sig om var risk för störning av renskötseln kan inträffa samt att avstå från jakt inom sådana områden. Jägaren bör vara observant på att störningar kan inträffa över hela jaktområdet.  

7. Jakträtten gäller ej inom 1 000 meter från:

 •  arbetshage för renskötsel eller slaktplats under tid när anläggningen används
 •  område där renar samlas ihop, flyttas eller drivs
 •  inhägnat område för får eller andra betesdjur under tid när djuren finns  i området
 •  permanentbostad, renvaktarstuga eller fritidshus.

Jakträtten får endast utövas nära bostad om denna endast används av tillståndshavarens eget hushåll och nära enstaka byggnad. Jakträtten nära enstaka byggnad får dock inte utövas om någon vistas i eller i nära anslutning till byggnaden. Det åligger även jägaren att ta reda på var bebyggelse finns samt att undvika jakt kring bebyggelse enligt ovanstående villkor.  

8. Jakttillståndet gäller ej för:

 • Snarning (för snarning av ripa gäller särskilda villkor i Norrbottens - och   Västerbottens län).
 • träning av stående och stötande fågelhund efter följande datum: för Jämtlands län, sista februari, för Västerbottens län 15 mars, för Norrbottens län 30 april.
 • mer än 8 ripor och tre skogshönsfåglar av arterna orre och tjäder per jaktdag.

9. Hund som ofredar ren får ej medföras vid jakt. Vid färd över mark som ej är upplåten skal hunden hållas under omedelbar uppsikt. För användning av hund vid jakt gäller, utöver vad som anges i § 93 rennäringslagen (1971:437), följande;

 • stående eller stötande hund får användas vid jakt efter fågel.
 • vid jakt i barrskogsområdet får samtliga typer av lämpliga jakthundar användas.

10. Jakt för försäljning av vilt är ej tillåten.

Vid vinterjakt (januari-mars) efter ripa med kulgevär får av säkerhetsskäl endast kulgevär indelad i klass 3 och 4 användas.

11. Det åligger jägaren att i webbapplikationen natureit informera sig om aktuella restriktioner och villkor på jaktområde.

12. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att avlysa särskilt område från jakt för att förhindra störningar i renskötseln samt att begränsa antalet jägare inom vissa områden i syfte att anpassa jakttrycket med hänsyn till god jakt och viltvård m.m. Redan aktiverade dagar berörs ej av avlysningen. 

Då det maximala jakttrycket uppnåtts för ett jaktområde kan endast kommunårstillståndsinnehavare fortsätta att jaga. Länsårstillståndsinnehavare omfattas av samma avlysningar som dygnstillståndsinnehavare.  

13. Enligt 94 § rennäringslagen (SFS 1971:437) döms den till böter som med uppsåt eller av oaktsamhet:

 • stänger av fastställd eller annars gällande flyttningsväg för renar eller vidtar åtgärder på eller invid vägen så att dess framkomlighet väsentligt försämras.
 • skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig på ett område där renskötsel då är tillåten.
 • obehörigen driver bort renar från ett område där renskötsel då är tillåten eller hindrar renar från att beta på ett sådant område.  

14. Övernattning i fält sker i enlighet med allemansrätten. Nyttjande av jaktcamp, definierat som ett eller flera tält med en större sammanlagd bottenyta än 18 kvadratmeter kräver Länsstyrelsens godkännande. Jakträtten kan gå förlorad om man utnyttjar en jaktcamp som inte har erforderligt tillstånd. För mer information kring jaktcamper se Länsstyrelsens hemsida. 

15. Ungdom under 18 år som jagar under uppsikt behöver ej eget jakttillstånd.  

16. Jägare ska på uppmaning av polisman, tulltjänsteman, länsstyrelsens personal samt förordnad jakttillsynsman kunna legitimera sig, uppvisa giltigt jakttillstånd, statligt jaktkort, vapenlicens och i förekommande fall införseldokumentation samt den fångst som fällts.  

17. Jakttillståndet kan omgående återkallas om "allmänna villkor" ej följs eller om annan skälig anledning finns. Även möjligheten att lösa nya jakttillstånd kan förloras upp till 5 år.

Länsstyrelsen kan vid behov avlysa områden med hänsyn till renskötseln eller vid höga jakttryck.                        

​​​​​​​​Information om eventuellt avlysta jaktområden hittar du på www.natureit.selänk till annan webbplats

Du som redan löst eller aktiverat ditt tillstånd i ett område som blir avlyst med kort varsel får jaga vidare under de dagar ditt tillstånd är giltigt i området. Det går däremot inte att aktivera fler dagar eller lösa nya tillstånd i området.

Länsstyrelsens jakttillsynsmän har ett nära samarbete med polisen i länet i jakttillsynsfrågor. Polisen har även egna jakttillsynsmän som inte är knutna till Länsstyrelsen. Huvudmålet med jakttillsynen är att minimera den olagliga jakten.

Jakttillsynsmän är aktiva i hela länet och ett naturligt fokus för just Länsstyrelsens jakttillsynsmän är upplåtelsejakten ovan odlingsgränsen.

Jakttillsynen har senaste året genomgått en massiv omstrukturering. Antalet jakttillsynsmän ute på aktiv tillsyn har mångdubblats samtidigt som ett nära samarbete med polisen har inletts

Om du vill rapportera ett misstänkt jaktbrott kontakta någon av våra jakthandläggare eller ring vår tipstelefon på nummer 020-77 77 00. Givetvis får du vara anonym.

Kiruna

Handlar´n Karesuando  
Riksväg 45, 980 16 Karesuando
handlarn@kdo.se
0981-202 02
070-666 15 19

Kiruna Jakt & Fiskevårdsförening 
Jägareg. 24, 981 37 Kiruna
kiruna.jakt.fiske@telia.com 
0980-106 29

Kiruna Lappland turistbyrå
Lars Janssong. 17, 981 37 Kiruna
info@lappland.se 
0980-188 80
0980-182 86 fax

Gällivare

Gällivare Jaktvårdskrets
Bikarlagatan 12, 982 32 Gällivare
jagareforbundet.gallivare@imeganet.se
0970-138 45 

Eriksson Center AB, Jaktia
Upplagsv. 17, 982 28 Gällivare
www.erikssoncenter.selänk till annan webbplats 
vxl@erikssoncenter.se
0970-669 60

Jokkmokk

Jokkmokks Jakt & Fiske
Skabram (tätort), 962 24 Jokkmokk
http://www.jaktfiskejokkmokk.se/länk till annan webbplats
jaktochfiske@telia.com
0971-122 00

Arjeplog

Granns Järn och Bygg AB
Storgatan 9, 938 31 Arjeplog
granns@arjeplog.com 
0961-101 70 

Luleå

Wildmarksshopen
Banvägen 17A, 973 46 Luleå
www.wildmarksshopen.selänk till annan webbplats
info@wildmarksshopen.se
0920-10052

Piteå

Fritid & Vildmark
Turbovägen 3
943 32 Öjebyn
0911-342 03

Här finner du vanliga frågor och svar om småviltjakten på statens mark ovan odlingsgränsen. Materialet uppdateras löpande.

Senast uppdaterad 2018-06-26                       


Jakttillstånd

Vilka typer av småviltsjakttillstånd finns det?
Svar: Hundträningstillstånd, dygnsjakttillstånd, kommunårsjakttillstånd samt länsårsjakttillstånd.

Vem får lösa länsårsjakttillstånd respektive kommunårsjakttillstånd?
Svar: Länsårsjakttillstånd får endast lösas av stadigvarande bosatta i det aktuella länet. Kommunårsjakttillstånd kan bara lösas av stadigvarande bosatta i sin hemkommun.

Kan man lösa både länsårsjakttillstånd och kommunårsjakttillstånd?
Svar: Ja, som stadigvarande bofast i en av de fyra fjällkommunerna har man möjlighet att lösa både kommunårsjakttillstånd för den egna kommunen och länsårsjakttillstånd.

När startar försäljningen av de olika jakttillståndstyperna?
Svar: Hundtränings, kommunårs- och länsårsjakttillstånd kan lösas redan från den 15 aug. Dygnsjakttillstånd tidigast 20 augusti. Dygnsjakttillstånd får lösas högst fem dygn i förväg och för högst fem dygn i följd.

Om man vid köp av dygnsjakttillstånd eller aktivering av kommunårs- eller länsårsjakttillstånd uppgett vilket område man avsett att jaga inom, kan man då utan vidare byta område utan att uppge detta igen?
Svar: Byte av jaktområde är inte tillåtet om inte aktiveringen av tillståndet ändras. Det går att ändra aktiverat område även för dygnsjakttillstånd om man loggar in med användarnamn och lösenord som finns på tillståndet. Observera att det inte går att ändra aktivering innevarande dag utan bara kommande jaktdagar.

Vad gäller för hundträningstillståndet?
Svar: Hundträningskort kan lösas från den 15 augusti och hundträning kan ske från den 16 augusti. Hundträningskortet är ett dagskort som omfattas av samma regler som övriga jaktkort. Dvs hundägaren måste ha löst statligt jaktkort. Kortet kan även lösas under perioden 15 mars t.o.m. den 30 april. Vid jaktprov med mer än 10 hundar finns ett särskilt grupptillstånd.

Vad gäller för uppsiktsjakt?
Svar: Ungdom under 18 år som jagar under uppsikt behöver ej eget jakttillstånd eller statligt jaktkort. Avsikten är då att uppsiktsjakt sker inom ramen för uppsiktsutlånarens "baglimit"!

Köp av jakttillstånd

Hur går ett köp till?
Svar: Köp av jakttillstånd kan antingen genomföras på online på www.natureit.selänk till annan webbplats eller hos någon av våra återförsäljare. Att du har löst det statliga jaktkortet är ett krav för att du ska få lösa jakttillstånd.

Kan man lösa fyra jaktdygn och lägga in en jaktfri vilodag mellan de dagar man löst dygnsjakttillstånd för?
Svar: Ja. Du specificerar i samband med köpet vilka dagar du vill jaga.

Kan man lösa jakttillstånd åt flera personer samtidigt?
Svar: Det går att genomföra gruppköp i samband med köp av dygnsjakttillstånd för upp till fem personer samtidigt.

Sker försäljning över fjällkommungräns?
Svar: Ja. Samtliga återförsäljare kan sälja jakttillstånd för alla fyra fjällkommuner.

Aktivering av årsjakttillstånd

Hur aktiverar jag mitt årstillstånd?
Svar: Du loggar in på www.natureit.selänk till annan webbplats med inloggningsuppgifter och väljer dag och område du vill jaga i.

Vad händer om man som "kommunårsjakttillståndsinnehavare" eller " länsårsjakttillståndsinnehavare" inte aktiverar sitt årstillstånd innan man ger sig ut på jakt?
Svar: Rätten till jakt existerar inte utan föregående aktivering av kommunårs- eller länsårsjakttillståndet. Den jagande kan ställas till ansvar för jaktbrott och riskera att dömas (till böter eller fängelse).

Kan kommunårsjakttillstånd eller länsårsjakttillstånd aktiveras på distans av annan än kortinnehavaren?
Svar: Vem som helst som har tillgång till inloggningsuppgifter för ditt jakttillstånd har möjlighet att aktivera jakttillståndet via www.natureit.selänk till annan webbplats

Kvoteringar

Varför finns det ibland inga lediga platser i ett jaktområde?
Svar: Varje jaktområde har en dygnskvot och en säsongskvot för antal jägare. Dygnskvoten är till för att inte för många jägare är i jaktområdet samma dag. Kvoten är satt av säkerhetsskäl men bidrar också till en trevligare jaktupplevelse för jägaren som då inte behöver trängas. Säsongskvoten är till för att småviltstammarna i ett jaktområde inte överbeskattas.

Avlysningar

Länsstyrelsen kan avlysa områden av renskötselskäl för att jakten inte ska vålla för stora störningar på renskötseln i området. Denna typ av avlysning är vanligast inför sarvslakten i september eller om betesförhållandena är dåliga i ett område.

Vad händer om jakten avlyses i ett område jag redan har löst jakttillstånd för?
Svar: Har du redan löst jakttillstånd i ett område som blivit avlyst får du jaga de dagar du redan har löst tillstånd för. Det går däremot inte att lösa/aktivera några nya dagar i området.

Länsstyrelsen kan besluta om avlysning av områden då ett maximalt jakttryck uppnåtts. Området är då i regel avlyst resten av säsongen. Jakttillståndslösare med kommunårsjakttillstånd kan i normalfallet fortsätta jaga i området trots denna avlysning. Gränsen för när Länsstyrelsen avlyser för högt jakttryck är när det ackumulerade jakttrycket uppnått 3 jaktmandagar per kvadratkilometer.

Fällfångst

Hur gör jag med aktivering och viltrapportering om jag vill jaga med fälla?
Svar: Levandefångstfälla kräver daglig tillsyn och då ska du aktivera jaktkortet alla dagar du nyttjar fällan. Jagar du med slagfällor som vittjas mer sällan skall du aktivera ditt jaktkort varje dag du vittjar fällan. Observera att jakt med snara inte är tillåtet.

Viltrapportering

Vem är skyldig att lämna viltrapport och när skall det göras?
Svar: Oavsett om man fällt något vilt eller ej skall såväl dygnsjakttillståndslösaren som kommunårs- eller länsårsjakttillståndslösaren lämna viltrapport senast 14 dagar efter senast lösta dygnsjakttillstånd eller aktiverade dygn på kommunårs- eller länsårsjakttillståndet.

Hur rapporterar jag enklast avskjutningen?
Svar: Genom att logga in på www.natureit.selänk till annan webbplats med det användarnamn och lösenord som finns på ditt jakttillstånd. Alternativt vända Dig till återförsäljaren av jaktkortet och mot en avgift få dennes hjälp.

När kan man lösa ett nytt dygnsjakttillstånd eller aktivera sitt kommunårs- eller länsårsjakttillstånd?
Svar: Först efter det att viltrapport lämnats över tidigare löst dygnsjakttillstånd eller aktiverad dag på års- eller länsårsjakttillstånd.

Fällfångst på statens mark ovan odlingsgränsen

Du kan bedriva fällfångst på statens mark ovan odlingsgränsen. För mer information om regelverk kring fällfångst se Naturvårdsverkets hemsida.

Exkluderat från fällfångst är rävsnarning och ripsnarning. Viss typ av fällfångst kan vara tillståndspliktig vilket därför behöver föregås av en ansökan.

Jakt inom skyddade områden där småviltsjakt är upplåten kan i vissa fall vara begränsad till specifika arter. Därför är det viktigt att läsa reservatsföreskrifter innan användandet av fällor påbörjas. Reservat och föreskrifter kan du hitta här.

För att bedriva fällfångst av t.ex. mård och mink krävs följande:

 • Jakttillstånd (årstillstånd eller dygnstillstånd)
 • Vid användning av årstillstånd ska årstillstånden aktiveras när fällan vittjas
 • Eventuell fångst återrapporteras som vanligt via www.natureit.selänk till annan webbplats

Vapen får inte transporteras på eller i motorfordon vid färd i terräng. Länsstyrelsen får dock medge undantag om det finns särskilda skäl.

Länsstyrelsen har beslutat om en generell dispens för transport av klass 3 + 4 vapen med snöskoter. För transport av klass 3 + 4 vapen behöver du alltså inte ansökan om en personlig dispens.

För transport av vapen med snöskoter med stöd av Länsstyrelsen generella dispens för klass-3-4 vapen samt hagelvapen gäller följande:

 • Endast vapen klass 3, 4  samt hagelvapen får medföras.
 • Vapnet skall under transporten vara väl nedpackat i pulka, kälke eller liknande.
 • Vital del skall vara åtskild från vapnet.
 • Transport får ske endast om avståndet från det ställe där transporten börjar till det ställe där jakten avses inledas överstiger 5 km närmsta väg.
 • En förflyttning per dag tillåts.
 • Snöskoterns motor skall ha varit avstängd i minst 10 minuter innan jakten får påbörjas.
 • Jakt får inte ske närmare än 500 meter från skoterns uppställningsplats dygnet då skotern nyttjats.
 • Skoter får ej användas för att söka efter vilt.  

 Visa hänsyn till renskötseln!

 Villkor för personlig dispens för transport av klass 1+2 vapen med skoter

 • Vapnet skall under transporten vara väl nedpackat i fodral samt förvaras i pulka, eller kälke.
 • Vapnet får ej förvaras på eller i snöskotern eller på axeln. Vital del (slutstycke, underbeslag o.d.) skall vara skild från vapnet och packas separat.
 • Position för snöskoter färdens utgångspunkt och färdens mål ska anges i X:Y koordinater. Färdvägen mellan dessa punkter ska anges på karta.
 • Transport får ske från snöskoterfärdens utgångspunkt (farbar bilväg, övernattningsställe eller liknande) till färdens mål (det ställe där jakten avses inledas) och åter om enkla avståndet överstiger 10 km.
 • Transport skall ske närmast, för snöskoter, framkomliga färdväg.
 • Dispensen gäller således ej om jakten påbörjas närmare utgångspunkten än 10 km.
 • Transportfärden mellan de två angivna punkterna får inte avbrytas för att inleda jakt.
 • Transport från snöskoterfärdens utgångspunkt till det mål som angetts för transporten och åter, får ske endast en gång per jaktdag. Snöskotern får alltså inte användas för förflyttning mellan olika jaktområden under samma jaktdag.
 • Jakt får inte bedrivas förrän 10 minuter förflutit sedan snöskoterns motor stängs av.
 • Jakt får ej bedrivas närmare snöskotern än 300 meter under dygn då denna förflyttats.
 • Jakträttsbevis för området, övriga erforderliga handlingar (samt detta beslut) skall medföras och kunna uppvisas vid kontroll.
 • Tillståndet gäller endast under förutsättning att snötäcket är sammanhängande.

  Blankett för ansökan om transport av vapen med skoterPDF

  Ansökan skickas till:
  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  Fjällförvaltningen
  Box 105
  962 23 Jokkmokk

Beslut om dispens från 22§ jaktförordningenPDF

Kontakt

Jaktfrågor Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbottens län