Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jakt i fjällen

Är du jägare i norra Sverige? Då kan du köpa jakttillstånd för småvilt.

Länsstyrelsen har i uppdrag att förvalta och vårda all jakt på vilt ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län och på renbetesfjäll i Jämtlands län. Hos oss kan du köpa tillstånd för jakt på småvilt. Jakttillstånd tecknas i det län du vill jaga, det vill säga i Norrbottens län, Västerbottens län eller i Jämtlands län.

Regler för småviltsjakt

Du är som är jägare och är bosatt i Sverige har företräde till småviltsjakt på statlig mark ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län. Även du som har en så kallad närmare anknytning till Sverige kan få rätt till företräde till småviltsjakten. Företrädet gäller till och med den 15 september varje säsong. Från och med 16 september får alla med jakttillstånd jaga småvilt på dessa marker.

Företräde för dig med närmare anknytning till Sverige

Du som har en närmare anknytning till Sverige kan få företräde till småviltsjakten. För att räknas som en person med närmare anknytning till Sverige behöver något av följande kriterier vara uppfyllt:

 • du är svensk medborgare
 • du äger en fastighet i Sverige
 • du arbetar i Sverige
 • du driver företag i Sverige.

Om något av kriterierna är uppfyllt kan du ansöka om närmare anknytning till Sverige för att få rätt till företräde till småviltsjakten.

Köp tillstånd och rapportera jakt

På webbplatsen NatureIT kan du:

 • köpa och aktivera jakttillstånd
 • rapportera jakt
 • få mer information om jakttryck.

Köp tillstånd och rapportera jakt på NatureIT Länk till annan webbplats.

Köp jakttillstånd i fysisk butik

Förutom möjligheten att köpa tillstånd direkt via NatureIT kan du köpa det i ett antal butiker.

Småviltsjakt 2024-2025

Jakttider

25 augusti–15 september 2024: Jakt endast tillåten för fast boende i Sverige

16 september 2024–15 mars 2025: Jakt tillåten för alla med jakttillstånd

Jaktåret startar den 1 juli varje år och slutar 30 juni.

Villkor för jakten

 • Högsta jakttryck för jaktsäsongen 2024—2025 är 3 jaktman­dagar/km2. När jakttrycket nåtts stängs områden för jakt under resten av säsongen.
 • För att skapa en säker och positiv jaktupplevelse begränsas antalet jägare per dag i respektive jaktområde. Riktvärdet för denna kvotering kommer att vara 1 jägare per 500 hektar jaktbar mark på fjället och en jägare per 1 000 hektar jaktbar mark i skogslandet.

Jaktområden

Småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbotten är uppdelad i jaktområden. Digitala kartor över jaktområden finns i förvaltningssystemet NatureIT. Där finns också information om jakten är avlyst i något område.

Jaktområden i Norrbotten på NatureIT Länk till annan webbplats.

Kartor över områden för småviltsjakt i Norrbotten (Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Arjeplogs kommuner), för utskrift Länk till annan webbplats.

För att Länsstyrelsen ska kunna tillämpa en adaptiv förvaltning av småviltstammarna i fjällen förutsätts att alla jägare viltrapporterar. Ju fler jägare som viltrapporterar desto bättre information har vi på Länsstyrelsen att bygga vår förvaltning på.

Kom ihåg giltigt jakttillstånd

Årstillståndslösare måste aktivera sitt jakttillstånd innan jakten påbörjas för att det ska vara giltigt. Jakt kan bara aktiveras högst fem dagar åt gången. Senast 14 dagar efter avslutad jakt skall alla jägare viltrapporterat för att få möjlighet att lösa nytt jaktkort eller aktivera sitt årsjakttillstånd igen.

Allmänna villkor för småviltsjakt

1. Jaktåret 2024/2025 upplåtes jakträtt efter småvilt på statens mark ovan odlingsgränsen inom Norrbottens län fr.o.m. den 25 augusti 2023 under tider och villkor i övrigt som gäller enligt svensk jaktlagstiftning dock med nedanstående preciseringar och undantag.

2. Tider för småviltsjakten:

 • 25 augusti–15 september 2024: Jakt endast tillåten för fast boende i Sverige.
 • 16 september 2024–15 mars 2025: Jakt är tillåten för alla med jakttillstånd.

3. Dygnsjakttillstånd får lösas för 275 kronor per dygn i Norrbottens län. Dygnsjakttillstånd får lösas högst fem dygn i förväg och för högst fem dygn i följd. Särskilt hundträningskort kan lösas mot avgift 100 kronor per dygn.

4. Personer stadigvarande fast boende i fjällkommun får lösa kommunårsjakttillstånd för jakt efter småvilt inom den egna kommunen till en avgift av 800 kronor i Norrbottens län. Personer stadigvarande bosatt inom Norrbottens län får lösa länsårsjakttillstånd efter småvilt inom egna länet till en avgift av 1 500 kronor. Årsjakttillståndsinnehavare ska via försäljningsställe eller webbapplikationen anmäla inom vilket område jakten antas komma att bedrivas för att rätten till jakt skall existera (aktivering av årstillstånd).

5. Jakttillståndet är personligt och ska, tillsammans med statligt jaktkort, vapenlicens samt legitimation, medföras under jakt.

Jakttillståndet ska, vid köp via fysisk återförsäljare, vara undertecknad av innehavaren för att vara giltig. Försålda jakttillstånd inlöses ej.

6. Viltrapport ska ha registrerats innan nytt tillstånd får utfärdas. Dock senast två veckor efter aktiverad jakt avslutats. För mer information:

NatureIT Länk till annan webbplats.

7. Jakt ska ske på sådant sätt att olägenhet av betydelse inte uppkommer för rennäringen. Exempel på områden där olägenhet av betydelse kan uppkomma är där samling, skiljning och slakt av ren sker under hösten samt känsliga avsnitt av flyttvägar. Jakträtten gäller ej inom 500 m från ansamling av minst 25 renar inom ett område om 100x100 meter eller mindre. Det ankommer på jägaren att informera sig om var risk för störning av renskötseln kan inträffa samt att avstå från jakt inom sådana områden. Jägaren bör vara observant på att störningar kan inträffa över hela jaktområdet.

8. Jakträtten gäller ej inom 1 000 meter från:

 • arbetshage för renskötsel eller slaktplats under tid när anläggningen används
 • område där renar samlas ihop, flyttas eller drivs
 • inhägnat område för får eller andra betesdjur under tid när djuren finns i området
 • permanentbostad, renvaktarstuga eller fritidshus

Jakträtten får endast utövas nära bostad om denna endast används av tillståndshavarens eget hushåll och nära enstaka byggnad. Jakträtten nära enstaka byggnad får dock inte utövas om någon vistas i eller i nära anslutning till byggnaden. Det åligger även jägaren att ta reda på var bebyggelse finns samt att undvika jakt kring bebyggelse enligt ovanstående villkor.  

9. Länsstyrelsen upplåter enbart jakt efter småvilt. Jakten avser det vilt som omfattas av jaktförordningens (1987:905) bilaga 1, förutom hjort, rådjur, vildsvin och andfåglar.

Vilt som klassas som främmande viltarter och omfattas av jaktförordningens bilaga 4 punkt 1 får jagas.

Jakttillståndet gäller ej för:

 • snarning (för snarning av ripa gäller särskilda villkor i Norrbottens län).
 • mer än 8 ripor och tre skogshönsfåglar av arterna orre och tjäder per jaktdag.
 • träning av stående- och stötande fågelhund efter 30 april innevarande jaktår.

10. Hund som ofredar ren får ej medföras vid jakt. Vid färd över mark som ej är upplåten skal hunden hållas under omedelbar uppsikt. För användning av hund vid jakt gäller, utöver vad som anges i § 93 rennäringslagen (1971:437), följande;

 • stående eller stötande hund får användas vid jakt efter fågel.
 • vid jakt i barrskogsområdet får samtliga typer av lämpliga jakthundar användas.

11. Jakt för försäljning av vilt är ej tillåten.

12. Vid vinterjakt efter ripa med kulgevär får av säkerhetsskäl endast kulgevär indelad i klass 3 och 4 användas.

13. Mark som är undantagen från jakt, samt eventuella andra lokala bestämmelser, framgår av karta som skall medfölja jakttillståndet. Det åligger jägaren att informera sig om den exakta belägenheten för områden där restriktioner för jakten gäller, samt av säkerhetsskäl beakta att älgjakt samtidigt kan pågå.

14. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att avlysa särskilt område från jakt för att förhindra störningar i renskötseln samt att begränsa antalet jägare inom vissa områden i syfte att anpassa jakttrycket med hänsyn till god jakt och viltvård m.m. Jakt inom avlysta områden är ej tillåten.

Då det maximala jakttrycket uppnåtts för ett jaktområde kan endast kommunårstillståndsinnehavare fortsätta att jaga samt organiserade hundprov bedrivas. Länsårstillståndsinnehavare omfattas av samma avlysningar som dygnstillståndsinnehavare.  

15. Enligt 94 § rennäringslagen (SFS 1971:437) döms den till böter som med uppsåt eller av oaktsamhet:

 • stänger av fastställd eller annars gällande flyttningsväg för renar eller vidtar åtgärder på eller invid vägen så att dess framkomlighet väsentligt försämras.
 • skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig på ett område där renskötsel då är tillåten.
 • obehörigen driver bort renar från ett område där renskötsel då är tillåten eller hindrar renar från att beta på ett sådant område.  

16. Övernattning i fält sker i enlighet med allemansrätten. Nyttjande av jaktcamp, definierat som ett eller flera tält med en större sammanlagd bottenyta än 18 kvadratmeter kräver Länsstyrelsens godkännande. Jakträtten kan gå förlorad om man utnyttjar en jaktcamp som inte har erforderligt tillstånd.

17. Ungdom under 18 år som jagar under uppsikt behöver ej eget jakttillstånd. 

18. Jägare ska på uppmaning av polisman, tulltjänsteman, länsstyrelsens personal samt förordnad jakttillsynsman kunna legitimera sig, uppvisa giltigt jakttillstånd, statligt jaktkort, vapenlicens och i förekommande fall införseldokumentation samt den fångst som fällts.

19. Jakttillståndet kan omgående återkallas om "allmänna villkor" ej följs eller om annan skälig anledning finns. Även möjligheten att lösa nya jakttillstånd kan förloras upp till 5 år.

Enligt ett regeringsbeslut förändrades rennäringsförordningen så att jägare bosatta i Sverige får företräde till jakt på statlig mark.

Våren 2017 trädde den nya förordningen om förtur i småviltsjakt i kraft. Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland har i samråd med Jordbruksverket enats om hur den nya lagen ska tillämpas:

 • Småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen samt på renbetesfjäll ska upplåtas till jakt för fast bosatta i Sverige (och svenska medborgare) samt jägare med närmare anknytning till Sverige – det vill säga äger fastighet i Sverige, har anställning i Sverige eller bedriver näringsverksamhet i Sverige.
 • Småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen samt på renbetesfjällen upplåts till alla efter den 15 september.

Vad innebär detta?

 • För jägare fast boende i Sverige sker ingen förändring från tidigare år. Svenska medborgare som är bosatta utomlands måste ansöka om rätt att jaga.
 • Jägare som inte är fast bosatta i Sverige men har nära anknytning till Sverige kan ansöka om möjlighet att lösa jaktkort från den 25 augusti.
 • Efter den 15 september innebär förslaget samma regler för jakt som tidigare.

Följande gäller för dig som tänker ansöka om möjlighet till jakt perioden 25/8-15/9:

 • Handläggning av ansökningar sker från 1 april. Då förordningen träder i kraft 1 april kan handläggning av ansökningar inte påbörjas före detta datum.
 • Ansökningarna ska lämnas in på svenska, norska, danska eller engelska. Handlingar ska vara översatta till svenska/skandinaviska eller engelska.
 • För att göra handläggningen effektiv är det viktigt att ansökningarna är kompletta. Handlingar som inte är kompletta återsänds till sökande för komplettering. Ansökningar som inte kompletterats inom lagstadgad tid avvisas.
 • Länsstyrelserna kan inte garantera att ansökningar som inkommer efter 1 juni kan hanteras innan jaktstart. ​

Bedömningsgrunder för närmare anknytning

Du som är fast bosatt i Sverige – eller har svenskt medborgarskap – har rätt att lösa jakttillstånd. Är du fast boende i Sverige men saknar svenskt personnummer och vill köpa jakttillstånd, måste du ansöka genom att uppvisa personbevis, eller liknande, för Länsstyrelsen.

Du som inte är fast bosatt i Sverige – men vill åberopa närmare anknytning till Sverige – kan uppfylla det genom något av följande alternativ:

 • Du äger en fastighet i Sverige.
 • Du har en anställning i Sverige.
 • Du driver näringsverksamhet i Sverige.
 • Du är svensk medborgare men bor utomlands.

Villkor för fastighet

Om du äger en fastighet i Sverige, och vill köpa jakttillstånd för småviltsjakten, ska du kunna visa upp följande handlingar:

 • Lagfartsbevis, eller
 • förvärvshandling om lagfarten är vilande eller endast sökt.

Bostadsrätt eller andelslägenhet inbegrips inte i begreppet att äga en fastighet och uppfyller inte kravet på närmare anknytning till Sverige.

Villkor för anställning i Sverige

Om du har en anställning i Sverige, och vill köpa jakttillstånd till småviltsjakten, ska du kunna visa upp följande handlingar:

 • Anställningsavtal kompletterat med din senaste lönespecifikation,
 • senaste inkomstdeklaration eller senaste inkomstkontrolluppgift
 • I vissa fall intyg från arbetsgivaren om placering i Sverige. Detta gäller när placeringen rör sig om en kortare tid än 30 dagar. I annat fall ska placeringen anges i anställningsavtalet. 

Villkor om du driver näringsverksamhet i Sverige

Om du bedriver en näringsverksamhet (enskild firma eller som juridisk person) i Sverige, och vill köpa jakttillstånd till småviltsjakten, ska du kunna visa upp följande handlingar:

 • Bevis om F-skattsedel
 • Bevis om registrering för moms, samt
 • bevis om arbetsgivare (anger att företaget har anställda men inte vilka de är)

När det kan anses vara tveksamt att näringsverksamheten är pågående, kan även följande handlingar krävas in från dig som söker:

 • Senaste deklarationen av näringsverksamheten, samt
 • senaste momsdeklarationen.

Drivs näringsverksamheten som en juridisk person och du som söker inte är anställd av denna utan anger ett "bestämmande inflytande" på verksamheten, ska du visa detta genom att skicka in följande handlingar:

 • Aktieinnehav som dokumenterar "bestämmande inflytande"
 • Och/eller registreringsbevis för bolaget som visar att sökanden sitter i styrelsen och/eller är firma­tecknare för bolaget, samt
 • i andra fall urkund och protokollsutdrag som visar ägande och inflytande (styrelsemedlem) i den juridiska personen.

Här nedan finner du ansökningsblanketter och instruktioner om du avser åberopa närmare anknytning (enligt villkoren ovan) och söka möjlighet till jakt från 25 augusti. Observera att du för att måste vara registrerad i Natureit.se. I ansökan ska samma e-postadress användas som du är registrerad med.​

Ansökan om närmare anknytning

Application for "Close ties to Sweden" to hunt small game on public land above the cultivation line in Norrbotten and Västerbotten county and in reindeer grazing areas in Jämtland county

Jakt får endast ske i ett område per dag.

Närmare anknytning till Sverige - Close ties to Sweden

Du som har en närmare anknytning till Sverige kan ansöka om företräde att jaga småvilt på statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen mellan 25 augusti och 15 september.

Du kan ha närmare anknytning genom att:

 • äga en fastighet i Sverige
 • ha en anställning i Sverige
 • bedriva näringsverksamhet i Sverige
 • vara fast bosatt i Sverige (om du saknar svenskt personnummer)

Från och med 16 september får alla med jakttillstånd jaga småvilt på dessa marker.

Ansök om närmare anknytning

 1. Kontrollera att du är registrerad i NatureIT.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du ska använda samma e-postadress i ansökan som den du är registrerad med i NatureIT.
 2. Fyll i webbansökan:
  Ansökan om närmare anknytning

  Application in english: Application small game hunting - close ties

Länsstyrelsen kan vid behov avlysa områden med hänsyn till renskötseln eller vid höga jakttryck. ​​​​​​​​Information om avlysta jaktområden hittar du på NatureIT Länk till annan webbplats..

Du som redan löst eller aktiverat ditt tillstånd i ett område som blir avlyst med kort varsel får jaga vidare under de dagar ditt tillstånd är giltigt i området. Det går däremot inte att aktivera fler dagar eller lösa nya tillstånd i området.

Länsstyrelsens jakttillsynsmän har ett nära samarbete med polisen i länet i jakttillsynsfrågor. Polisen har även egna jakttillsynsmän som inte är knutna till Länsstyrelsen. Huvudmålet med jakttillsynen är att minimera den olagliga jakten.

Jakttillsynsmän är aktiva i hela länet och ett naturligt fokus för just Länsstyrelsens jakttillsynsmän är upplåtelsejakten ovan odlingsgränsen.

Jakttillsynen har senaste året genomgått en massiv omstrukturering. Antalet jakttillsynsmän ute på aktiv tillsyn har mångdubblats samtidigt som ett nära samarbete med polisen har inletts

Om du vill rapportera ett misstänkt jaktbrott kontakta någon av våra jakthandläggare eller ring vår tipstelefon på nummer 020-77 77 00. Givetvis får du vara anonym.

Hundhållning i samband med jakt

Länsstyrelsen har tagit fram en informationsbroschyr med information om regler vid hundhållning i samband med jakt. Informationen finns på svenska, engelska, franska, tyska och italienska.

Information till jägare om hundhållning i samband med jakt Länk till annan webbplats.

Jakttillstånd

Vilka typer av småviltsjakttillstånd finns det?

Svar: Hundträningstillstånd, dygnsjakttillstånd, kommunårsjakttillstånd samt länsårsjakttillstånd.

Vem får lösa länsårsjakttillstånd respektive kommunårsjakttillstånd?

Svar: Länsårsjakttillstånd får endast lösas av stadigvarande bosatta i det aktuella länet. Kommunårsjakttillstånd kan bara lösas av stadigvarande bosatta i sin hemkommun.

Kan man lösa både länsårsjakttillstånd och kommunårsjakttillstånd?
Svar: Ja, som stadigvarande bofast i en av de fyra fjällkommunerna har man möjlighet att lösa både kommunårsjakttillstånd för den egna kommunen och länsårsjakttillstånd.

När startar försäljningen av de olika jakttillståndstyperna?
Svar: Hundtränings, kommunårs- och länsårsjakttillstånd kan lösas redan från den 15 aug. Dygnsjakttillstånd tidigast 20 augusti. Dygnsjakttillstånd får lösas högst fem dygn i förväg och för högst fem dygn i följd.

Om man vid köp av dygnsjakttillstånd eller aktivering av kommunårs- eller länsårsjakttillstånd uppgett vilket område man avsett att jaga inom, kan man då utan vidare byta område utan att uppge detta igen?
Svar: Byte av jaktområde är inte tillåtet om inte aktiveringen av tillståndet ändras. Det går att ändra aktiverat område även för dygnsjakttillstånd om man loggar in med användarnamn och lösenord som finns på tillståndet. Observera att det inte går att ändra aktivering innevarande dag utan bara kommande jaktdagar.

Vad gäller för hundträningstillståndet?
Svar: Hundträningskort kan lösas från den 15 augusti och hundträning kan ske från den 16 augusti. Hundträningskortet är ett dagskort som omfattas av samma regler som övriga jaktkort. Hundägaren måste ha löst statligt jaktkort. Kortet kan även lösas under perioden 15 mars—30 april. Vid jaktprov med mer än 10 hundar finns ett särskilt grupptillstånd.

Vad gäller för uppsiktsjakt?
Svar: Ungdom under 18 år som jagar under uppsikt behöver ej eget jakttillstånd eller statligt jaktkort. Avsikten är då att uppsiktsjakt sker inom ramen för uppsiktsutlånarens "baglimit"!

Köp av jakttillstånd

Hur går ett köp till?
Svar: Köp av jakttillstånd kan antingen genomföras på online på www.natureit.se eller hos någon av våra återförsäljare. Att du har löst det statliga jaktkortet är ett krav för att du ska få lösa jakttillstånd.

Kan man lösa fyra jaktdygn och lägga in en jaktfri vilodag mellan de dagar man löst dygnsjakttillstånd för?
Svar: Ja. Du specificerar i samband med köpet vilka dagar du vill jaga.

Kan man lösa jakttillstånd åt flera personer samtidigt?
Svar: Det går att genomföra gruppköp i samband med köp av dygnsjakttillstånd för upp till fem personer samtidigt.

Sker försäljning över fjällkommungräns?
Svar: Ja. Samtliga återförsäljare kan sälja jakttillstånd för alla fyra fjällkommuner.

Aktivering av årsjakttillstånd

Hur aktiverar jag mitt årstillstånd?
Svar: Du loggar in på www.natureit.se med inloggningsuppgifter och väljer dag och område du vill jaga i.

Vad händer om man som "kommunårsjakttillståndsinnehavare" eller " länsårsjakttillståndsinnehavare" inte aktiverar sitt årstillstånd innan man ger sig ut på jakt?
Svar: Rätten till jakt existerar inte utan föregående aktivering av kommunårs- eller länsårsjakttillståndet. Den jagande kan ställas till ansvar för jaktbrott och riskera att dömas (till böter eller fängelse).

Kan kommunårsjakttillstånd eller länsårsjakttillstånd aktiveras på distans av annan än kortinnehavaren?
Svar: Vem som helst som har tillgång till inloggningsuppgifter för ditt jakttillstånd har möjlighet att aktivera jakttillståndet via www.natureit.se

Kvoteringar

Varför finns det ibland inga lediga platser i ett jaktområde?
Svar: Varje jaktområde har en dygnskvot och en säsongskvot för antal jägare. Dygnskvoten är till för att inte för många jägare är i jaktområdet samma dag. Kvoten är satt av säkerhetsskäl men bidrar också till en trevligare jaktupplevelse för jägaren som då inte behöver trängas. Säsongskvoten är till för att småviltstammarna i ett jaktområde inte överbeskattas.

Avlysningar

Länsstyrelsen kan avlysa områden av renskötselskäl för att jakten inte ska vålla för stora störningar på renskötseln i området. Denna typ av avlysning är vanligast inför sarvslakten i september eller om betesförhållandena är dåliga i ett område.

Vad händer om jakten avlyses i ett område jag redan har löst jakttillstånd för?
Svar: Har du redan löst jakttillstånd i ett område som blivit avlyst får du jaga de dagar du redan har löst tillstånd för. Det går däremot inte att lösa/aktivera några nya dagar i området.

Länsstyrelsen kan besluta om avlysning av områden då ett maximalt jakttryck uppnåtts. Området är då i regel avlyst resten av säsongen. Jakttillståndslösare med kommunårsjakttillstånd kan i normalfallet fortsätta jaga i området trots denna avlysning. Gränsen för när Länsstyrelsen avlyser för högt jakttryck är när det ackumulerade jakttrycket uppnått 3 jaktmandagar per kvadratkilometer.

Fällfångst

Hur gör jag med aktivering och viltrapportering om jag vill jaga med fälla?
Svar: Levandefångstfälla kräver daglig tillsyn och då ska du aktivera jaktkortet alla dagar du nyttjar fällan. Jagar du med slagfällor som vittjas mer sällan skall du aktivera ditt jaktkort varje dag du vittjar fällan. Observera att jakt med snara inte är tillåtet.

Viltrapportering

Vem är skyldig att lämna viltrapport och när skall det göras?
Svar: Oavsett om man fällt något vilt eller ej skall såväl dygnsjakttillståndslösaren som kommunårs- eller länsårsjakttillståndslösaren lämna viltrapport senast 14 dagar efter senast lösta dygnsjakttillstånd eller aktiverade dygn på kommunårs- eller länsårsjakttillståndet.

Hur rapporterar jag enklast avskjutningen?
Svar: Genom att logga in på www.natureit.se med det användarnamn och lösenord som finns på ditt jakttillstånd. Alternativt vända Dig till återförsäljaren av jaktkortet och mot en avgift få dennes hjälp.

När kan man lösa ett nytt dygnsjakttillstånd eller aktivera sitt kommunårs- eller länsårsjakttillstånd?
Svar: Först efter det att viltrapport lämnats över tidigare löst dygnsjakttillstånd eller aktiverad dag på års- eller länsårsjakttillstånd.

Du kan bedriva fällfångst på statens mark ovan odlingsgränsen, men det finns regler att följa.

Fångstredskap, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Exkluderat från fällfångst är rävsnarning och ripsnarning. Viss typ av fällfångst kan vara tillståndspliktig vilket därför behöver föregås av en ansökan.

Jakt inom skyddade områden där småviltsjakt är upplåten kan i vissa fall vara begränsad till specifika arter. Därför är det viktigt att läsa reservatsföreskrifter innan användandet av fällor påbörjas.

Skyddad natur

För att bedriva fällfångst av till exempel mård och mink krävs följande:

 • Jakttillstånd (årstillstånd eller dygnstillstånd)
 • Vid användning av årstillstånd ska årstillstånden aktiveras när fällan vittjas
 • Eventuell fångst återrapporteras som vanligt via www.natureit.se

Kontakt

Jaktfrågor Norrbotten

Telefon 010-225 50 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss