Björnjakt

Här hittar du information om jakt på björn. För licensjakt på björn finns särskilda regler som att du måste rapportera och hålla dig uppdaterad om antal fällda djur. Länsstyrelsen kan även besluta om skyddsjakt på björn i förebyggande syfte eller om en enstaka björn orsakar skada.

Licensjakt 2021

Totalt får högst 20 björnar fällas under licensjakten 2021 i Norrbottens län.

Jakten får bedrivas från och med den 21 augusti till och med den 15 oktober 2021 nedanför odlingsgränsen och till och med den 30 september 2021 ovanför odlingsgränsen, eller den tidigare tidpunkt då jakten avlyses.

I år görs ingen uppdelning på olika jaktområden utan de 20 björnarna får fällas i hela länet med undantag för nationalparkerna.

Reglerna i sin helhet:

Beslut om licensjakt efter björn i Norrbottens län 2021 (pdf) Pdf, 738.6 kB.

Vanliga frågor om björnjakt

 

Naturvårdsverket delegerar rätten att fatta beslut om licensjakt efter björn till Länsstyrelsen när

 1. björnstammen i Sverige uppnår gynnsam bevarandestatus och
 2. den beslutade miniminivån i norra förvaltningsområdet är uppnådd

Länsstyrelsen har då rätt att fatta beslut om licensjakt enligt Naturvårdsverkets föreskrifter.

För att kunna besluta om licensjakt krävs att:

 • det inte finns några andra lämpliga lösningar
 • jakten inte försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.
 • jakten är lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning,
 • jakten sker selektivt under strängt kontrollerade förhållanden.

Ett beslut om licensjakt efter björn ska förenas med villkor som är lämpliga med hänsyn till de besvär en tät björnpopulation kan orsaka. 

När det finns möjlighet att besluta om licensjakt efter björn får jakten bedrivas mellan 21 augusti – 15 oktober. I de delar av länet som ligger väster om odlingsgränsen får licensjakt endast bedrivas fram till 30 september. 

Villkor för licensjakt 2020 - kort sammanfattning

 • Jakten får endast pågå från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.
 • Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till jägarna och att information om jaktutfallet når myndigheterna. Jaktledarens ansvar beskrivs i Länsstyrelsens beslut.
 • Samtliga björnar får fällas med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona, oavsett ungarnas ålder.
 • Hund får användas vid jakt. Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma björn får användas samtidigt.
 • Jakten får bedrivas med hjälp av åtel enligt särskilda villkor som beskrivs i Länsstyrelsens beslut. Åtel ska anmälas till Länsstyrelsen.


Så gott som all björnjakt beslutas av Länsstyrelsen. För licensjakten råder särskilda villkor som du som är jägare behöver känna till. Du behöver därför läsa hela beslutet. Beslut om licensjakt för björn publiceras på denna sida när det är aktuellt.

Alla jägare ska bära med sig sitt statliga jaktkort under jakten. Jaktkortet visar att du har betalat viltvårdsavgiften och är berättigad att jaga i Sverige.

Du behöver även känna till de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen.

 • För jakt på björn krävs kulvapen klass 1.
 • Vid jakt på björn får magasinskapaciteten för halvautomatiska vapen vara max fem patroner.
 • Det är tillåtet att använda åtel vid licensjakt på björn. Läs mer om särskilda villkor i dokumentet om användande av åtel under licensjakt på björn.
 • Högst två hundar som ställer eller förföljer björn får användas samtidigt vid jakt på samma björn.
 • Vid jakt på björn ska en eftersökspatrull finnas på plats inom två timmar.
 •  

Försäljning av björnskinn och björnkött eller andra kommersiella aktiviteter med den fällda björnen är förbjudet enligt CITES-konventionen, men man kan ansöka om intyg.

Om kommersiell hantering av björn på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Besiktningsmän från Länsstyrelsen besiktar fällda björnar och tar prover. Statens veterinärmedicinska anstalt kan med hjälp av dessa prover bestämma exempelvis ålder på björnen. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom björnforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet, kraniet och köttet.

Ovanför odlingsgränsen
21 augusti till och med 30 september.

Nedanför odlingsgränsen
21 augusti till och med senast den 15 oktober.

Jakten får pågå tills slutdatum i respektive område eller till dess att jakten avlyses.

Skyddsjakt

Björnen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet björnar och förebygga skador på tamdjur får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Ansök om skyddsjakt och mer information

Länsstyrelsernas beslut om licensjakt baseras på de regionala förvaltningsmål som bestäms av länets Viltförvaltningsdelegation. Licensjakt får aldrig ske så att antalet björnar i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivå som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet.

Viltförvaltningsdelegationen

Kontakt