Stora rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som det finns flest individer av i Sverige, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Stora rovdjur i Norrbottens län

I Norrbottens län finns fasta stammar av björn, lo, järv och kungsörn. Av varg förekommer endast enstaka individer. Här kan du läsa mer om de olika arternas utbredning och antal i länet.

Björnen är Norrbottens största och vanligaste rovdjur. Norrbottens björnpopulation har ökat stadigt sedan 1980-talet fram till 2008. Enligt resultatet från den senaste björnspillningsinventeringen 2016 fanns cirka 500 björnar i länet.
 

Diagram björnpopulation Norrbottens län

Diagram över björnpopulationen i Norrbottens län.

Lodjur

Lodjur. Foto: Jan-Erik Nilsson


Lodjur förekommer främst i de östra och södra delarna av Norrbottens län, samt i fjällområdet. Enligt de senaste tre årens inventeringsresultat visar lodjursstammen en minskande trend. Stora områden i inre skogslandet i de mellersta och norra delarna av länet är idag ganska glest på lodjur.

Diagram lodjurspopulation i Norrbottens län

Varg förekommer endast sporadiskt i Norrbottens län och det finns idag inga fasta vargrevir. De vargar som dyker upp då och då är vanligen yngre individer som vandrat ut från sina födelserevir. Både hanar och honor kan vandra mycket långa sträckor.

Järv i snö

Järv. Foto: Jan-Erik Nilsson

Järv har en gång i tiden funnits i hela Norrbottens län. Idag finns den framför allt i fjällområdet. Den har dock fått ett litet fotfäste i det södra skogslandskapet, och enstaka järvar rör sig över hela länet. Speciellt i Tornedalen har det under senare år hittats järvar i samma område.

Karta över järvens utbredning i Norrbottens län

Karta över järvens utbredning i Norrbottens län.

Kungsörn i bo

Kungsörnsbo. Foto: Jan-Erik Nilsson

I Norrbottens län finns drygt en tredjedel av Sveriges kungsörnspopulation. Antalet häckningar beror på tillgången på bytesdjur. När antalet ripor, skogsfåglar och skogsharar varierar mellan åren, varierar också häckningsframgången för kungsörnarna. Inom länet finns det idag drygt 250 kända hemområden av kungsörn. Dessa är i stort sett jämnt fördelade över fjällen och skogslandskapet. I ett ungefär tre mil brett bälte längs norrbottenskusten saknas kungsörn.

Diagram inventeringsresultat kungsörn

Inventeringsresultat för kungsörn 2004-2017 i Norrbottens län.

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen, och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Upprättar regionala förvaltningsplaner för respektive art.
 • Hanterar skyddsjaktärenden på rovdjur.
 • Beslutar om och administrerar licensjakten på rovdjur.
 • Betalar ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur.
 • Informerar och kommunicerar om rovdjuren.
 • Inventerar de stora rovdjuren.
 • Betalar ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.

Jakt på rovdjur

Jakten på de stora rovdjuren är mycket begränsad, och kan endast bedrivas som licensjakt eller skyddsjakt.

Licensjakt

Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige, och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Skyddsjakt

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Jaktförordning (1987:905) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Skyddsjakt på stora rovdjur i Norrbottens län

I Norrbottens län kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt efter lodjur, björn, varg och järv. Beslut om skyddsjakt efter kungsörn tas av Naturvårdsverket.

Beslut om skyddsjakt får meddelas för att förhindra allvarlig skada på tamdjur om

 • det inte finns några andra lämpliga lösningar
 • om jakten inte försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Beslut om skyddsjakt kan fattas efter ansökan från den skadedrabbade eller på myndighetens eget initiativ. Skyddsjakt regleras i 23 a § jaktförordningen.

Vid en ansökan om skyddsjakt efterfrågar Länsstyrelsen bland annat följande:

 • information om vilka skador som har uppkommit, exempelvis döda djur, störningar, merarbete.  
 • hur länge skadorna har pågått,
 • hur många individer och vilken rovdjursart som har orsakat skadorna samt
 • vilka skadeförebyggandeåtgärder som har vidtagits.

Om det finns en stor sannolikhet för att skada kommer att uppstå kan vi fatta beslut om skyddsjakt även om någon skada ännu inte har inträffat. För att vi ska kunna fatta ett sådant beslut ställs det mycket höga krav på ansökan och underlaget, samt förutsättningarna för att kunna förutse ett angrepp. Möjligheten att fatta beslut om skyddsjakt i skadeförebyggande syfte är därför mycket begränsad.

Du ansöker om skyddsjakt genom att använda blanketten nedan. Innan du ansöker bör du läsa igenom riktlinjer för ansöka och egen dokumentation av skadade djur:

Riktlinjer inför vårens skyddsjakt på björnPDF

Riktlinjer för egen dokumention av rovdjursdödade renarPDF


Ansök om skyddsjakt

Så här ansöker du om skyddsjakt

 1. Fyll i blanketten nedan
  Ansökan om skyddsjakt på rovdjurPDF
 2. Skicka till norrbotten@lansstyrelsen.se

  eller till

  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  971 86 LULEÅ
 3. Du kan även kontakta Naturmiljöenheten på 010-225 50 00

Naturvårdsverket delegerar rätten att fatta beslut om licensjakt efter lo till Länsstyrelsen när

 1. lodjursstammen i Sverige uppnår gynnsam bevarandestatus och
 2. den beslutade miniminivån för lodjur i norra förvaltningsområdet är uppnådd

Länsstyrelsen har då rätt att fatta beslut om licensjakt enligt Naturvårdsverkets föreskrifter.

För att kunna besluta om licensjakt krävs att:

 • det inte finns några andra lämpliga lösningar
 • jakten inte försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.
 • jakten är lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning,
 • jakten sker selektivt under strängt kontrollerade förhållanden.

Ett beslut om licensjakt efter lo ska förenas med villkor som är lämpliga med hänsyn till de besvär en tät lodjurspopulation kan orsaka. 

När det finns möjlighet att besluta om licensjakt efter lo får jakten i norra Sverige bedrivas mellan 1 mars – 15 april.

När en ny jaktsäsong närmar sig kommer det att finnas mer information här om beslutet och den kommande jaktperioden.


Naturvårdsverket delegerar rätten att fatta beslut om licensjakt efter björn till Länsstyrelsen när

 1. björnstammen i Sverige uppnår gynnsam bevarandestatus och
 2. den beslutade miniminivån i norra förvaltningsområdet är uppnådd

Länsstyrelsen har då rätt att fatta beslut om licensjakt enligt Naturvårdsverkets föreskrifter.

För att kunna besluta om licensjakt krävs att:

 • det inte finns några andra lämpliga lösningar
 • jakten inte försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.
 • jakten är lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning,
 • jakten sker selektivt under strängt kontrollerade förhållanden.

Ett beslut om licensjakt efter björn ska förenas med villkor som är lämpliga med hänsyn till de besvär en tät björnpopulation kan orsaka. 

När det finns möjlighet att besluta om licensjakt efter björn får jakten bedrivas mellan 21 augusti – 15 oktober. I de delar av länet som ligger väster om odlingsgränsen får licensjakt endast bedrivas fram till 30 september. 

Rovdjursinventering i Norrbottens län

Länsstyrelsens fältpersonal inventerar årligen lodjur, varg, järv och kungsörn. Inventeringsmetodiken för stora rovdjur är gemensam för Sverige och Norge. Lodjur och järv inventeras ofta i nära samverkan med länets samebyar. Björn inventeras i stort sett av allmänheten, framför allt av jägare, vilket gör Svenska Jägareförbundet till en viktig regional aktör. Privatpersoner kan rapportera in rovdjursobservationer direkt till Länsstyrelsen eller genom rapporteringsverktyget Skandobs eller via Artportalen.

Så här går inventeringen i Norrbotten till

Inventeringen av lodjur startar 1 oktober och pågår fram till sista februari. Inventeringen går främst ut på att hitta spår av familjegrupper (honor med ungar) men även ensamstående lodjur inventeras.

Järv inventeras från 1 februari till och med 31 juli. Inventeringen sker framför allt genom att naturbevakarna söker upp olika lyeplatser för att se om det har skett en järvföryngring, det vill säga om honan har fött ungar. Under senare år har järvstammen även inventerats genom insamling av DNA-prover från spillning, sekret och hår. 2016 till 2018 pågick ett projekt där även allmänheten kunde skicka in DNA-prover för analys.

Järvinventering med DNA 2016-2018 - en sammanställningPDF

Även kungsörn inventeras genom boplatsbesök för att se om örnarna har fått ungar. Denna häckningskontroll sker oftast någon gång under juni månad, när kungsörnsungarna är drygt en månad gamla.

Eftersom björnar ligger i ide kan de inte spåras i snö under vintern. För inventering av björnstammen kommer därför olika metoder till användning. Den så kallade ”björn-obsen” fungerar så här: Under de första sju jaktdagarna rapporterar jaktlagen in björnar de observerar till Svenska Jägareförbundet. I slutberäkningen tar man hänsyn till hur många jägare som varit delaktiga. Metoden kan därför visa om länets björnstam ökar, minskar eller är på samma nivå jämfört med tidigare år.

För att veta hur många björnar som rör sig genom länet genomförs ungefär vart femte år en björnspillningsinventering. Det är allmänheten, inklusive den största aktören; jägarna, som ställer upp och samlar in DNA-prover från björnspillning. Proverna analyseras sedan vid ett laboratorium och de prover som går att individ-bestämma utgör ett underlag för populationsberäkningen. Beräkningen genomförs av det skandinaviska björnprojektet med hjälp av en så kallad fångst-återfångst-modellering. I Norrbottens län har björnspillningsinventering genomförts 2010 och 2016.

Mer om inventeringsmetodik för stora rovdjur på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Rapportera dina observationer av rovdjur och rovdjursspår

Skandobs

Har du sett eller hört ett rovdjur eller sett spår eller spillning? Då får du gärna hjälpa rovdjursförvaltningen genom att rapportera det.

Du rapporterar enklast via hemsidan Skandobslänk till annan webbplats eller i appen Skandobs touch.


Länsstyrelsens fältpersonal följer upp alla inrapporterade observationer. Sedan kvalitetssäkras ett urval av dessa i fält.

Information från Viltskadecenter till dig som vill rapportera en rovdjursobservationlänk till annan webbplats

Viltförvaltningsdelegationen i Norrbottens län

En viktig del av rovdjursförvaltningen är viltförvaltningsdelegationen. Den är ett organ inom Länsstyrelsen där frågor om förvaltning av rovdjur och övrigt vilt behandlas. Viltförvaltningsdelegationen har ett regionalt ansvar för förvaltningen av rovdjur och övrigt vilt, dock inte småvilt på statens mark ovan odlingsgränsen. Delegationen ska bland annat besluta om övergripande riktlinjer och principer för viltförvaltningen och i vissa jaktfrågor. Det kan till exempel handla om skötsel av älgstammen, licensjakt och skyddsjakt inom länet samt godkännande av förslag på regionala miniminivåer för björn och lo.  

Landshövdingen är ordförande i delegationen. Utöver honom består den norrbottniska delegationen av 17 ledamöter med varsin ersättare. De är utsedda enligt förordningen (SFS 2009:1424) om viltförvaltningsdelegationen och representerar olika intressen.

 

Skriv tabellbeskrivning här

Namn Ordinarie

Namn Ersättare

Organisation

Elisabeth Lindberg

Thor Viklund

Förtroendevald

Lennart Åström

Sören Sidér

Förtroendevald

Mikael Larsson

Emmi-Lie Spegel

Förtroendevald

Erika Sjöö

Ulf Ottosson

Förtroendevald

Anne Kotavuopio Jatko

Glenn Berggård

Förtroendevald

Thomas Schäufele

Marcus Eriksson

Trafiksäkerhet, illegal jakt

Mikael Samuelsson

Victoria Kärrman

Jakt- och viltvård

Lars Backman

Berth-Ove Lindström

Naturvårdsintresset

Linda Edin

Karin Fallén

Naturvård

Hansi Gelter

Oskar Hederyd

Friluftsintresset

Rolf Hjärtberg

Jenny Karlsson

Ägare och brukare av jordbruksmark

Caisa Ohlsson

Gunnar Liljebäck

Lokalt näringsliv och turism

Tommy Holmberg

Riitta Björk

Natur- och ekoturism

Marcus Jatko

Linus Lidman

Skogsnäringen

Solbritt Innala

Lars Öqvist

Yrkesfiske

Kjell Larsson

Gunnar Johansson

 Rennäring

Lillemor Baer

Lars Jonas Kemi

Sametinget

 

Mer information

Du hittar fakta om de stora rovdjuren på Naturvårdsverkets webbplats:

Björnlänk till annan webbplats

Järvlänk till annan webbplats

Kungsörnlänk till annan webbplats

Lodjurlänk till annan webbplats

Varglänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län