Vind på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

De stora fem rovdjuren i Norrbottens län Foto:Mosttphotos - Dalarnas grafiska form

De stora fem rovdjuren.

Stora rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som det finns flest individer av i Sverige, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen, och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Upprättar regionala förvaltningsplaner för respektive art.
 • Hanterar skyddsjaktärenden på rovdjur.
 • Beslutar om och administrerar licensjakten på rovdjur.
 • Betalar ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur.
 • Informerar och kommunicerar om rovdjuren.
 • Inventerar de stora rovdjuren.
 • Betalar ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.

Stora rovdjur i Norrbottens län

I Norrbottens län finns fasta stammar av björn, lo, järv och kungsörn. Av varg förekommer endast enstaka individer. Här kan du läsa mer om de olika arternas utbredning och antal i länet.

Rapportera om du ser rovdjur eller spår från rovdjur

Allmänhetens rapporter är viktiga för vårt arbete med att kartlägga antal och utbredning av rovdjur i länet.

Rapportera rovdjur i Skandobs Länk till annan webbplats.

Skandobs appen på Youtube Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen följer upp alla inrapporterade observationer.

en björn i skog

Foto: Mostphotos

Björnen är Norrbottens största och vanligaste rovdjur. Norrbottens björnpopulation har ökat stadigt sedan 1980-talet fram till 2008. 

Björninventering

Björnstamsinventering kan genomföras med olika metoder:

 • Björnobsen. Under de första sju jaktdagarna rapporterar jaktlagen in björnar de observerar till Svenska Jägareförbundet. I slutberäkningen tar man hänsyn till hur många jägare som varit delaktiga. Metoden kan därför visa om länets björnstam ökar, minskar eller är på samma nivå jämfört med tidigare år.
 • Björnspillningsinventering. Ungefär vart femte år kan allmänhet och jägare samla in DNA-prover från björnspillning. Proverna analyseras sedan vid ett laboratorium och de prover som går att individbestämma utgör ett underlag för populationsberäkningen. Beräkningen genomförs av det skandinaviska björnprojektet med hjälp av en så kallad fångst-återfångst-modellering. Den senaste björnspillningsinventeringen skedde år 200X. Texten uppdateras inom kort.

Björnstammens utbredning i Norrbotten

diagram över björnindividernas antal i Norrbotten

texten uppdateras inom kort

lodjur

Foto: Mostphotos


Lodjur förekommer främst i de östra och södra delarna av Norrbottens län, samt i fjällområdet. Enligt de senaste tre årens inventeringsresultat visar lodjursstammen en minskande trend. Stora områden i det inre skogslandet i de mellersta och norra delarna av länet har idag ett fåtal observationer av lodjur.

Lodjursinventering

Inventeringen av lodjur startar 1 oktober och pågår fram till sista februari. Inventeringen går främst ut på att hitta spår av familjegrupper (honor med ungar) men även ensamstående lodjur inventeras.

Lodjursstammens utbredning i Norrbotten

lodjursdiagram

 • Den heldragna gröna linjen visar antal lodjursgrupperingar i Norrbottens län.
 • Den streckade grå linjen visar tre års medel enligt Länsstyrelsens årliga inventering under perioden 1995/96 till 2022/23.
 • De svarta heldragna linjerna markerar länets miniminivå, 17 lofamiljegrupperingar och förvaltningsmålet på 23 lodjursgrupperingar.
 • De streckade svarta linjerna visar att förvaltningsindervallet ligger mellan 17 och 29 lofamiljegrupper.

varg

Foto: Johnér

I Norrbottens län finns inga etablerade vargrevir. De ensamma vargar som dyker upp i länet är på utvandring och söker ett eget revir och en partner.

vargdiagram 2024

Figuren visar antalet vargindivider som har säkerställt genom DNA-prover per säsong inom Norrbottens län.

järv

Foto: Mostphotos

Järv har en gång i tiden funnits i hela Norrbottens län. Idag finns den framför allt i fjällområdet. Den har dock fått ett litet fotfäste i det södra skogslandskapet, och enstaka järvar rör sig över hela länet. Speciellt i Tornedalen har det under senare år hittats järvar i samma område.

Järvinventering

Järv inventeras från 1 februari till och med 31 juli. Inventeringen sker framför allt genom att naturbevakarna söker upp olika lyeplatser för att se om det har skett en järvföryngring, det vill säga om honan har fött ungar. Under senare år har järvstammen även inventerats genom insamling av DNA-prover från spillning, sekret och hår.

Järvstammens utbredning i Norrbotten

karta över järvstammens utbredning i Norrbottens länFörstora bilden

Karta över järvstammens utbredning i Norrbottens län. Klicka på bilden för att se den förstorad.

Ett diagram över populationsstorleken på järvstammen i Norrbottens län.

 • Den heldragna blåa linjen visar antal järvföryngringar i Norrbottens län enligt Länsstyrelsens årliga inventering under perioden 1996-2021.
 • De svarta heldragna linjerna markerar länets miniminivå på 36 järvförungringar per år och förvaltningsmålet på 46 järvföryngringar.
 • De svarta streckade linjerna markerar att förvaltningsintervallet ligger mellan 37 och 55 järvföryngringar.

Förvaltningsmålet har sänkts enligt Länsstyrelsens beslut i Viltförvaltningsdelegationen år 2020.

kungsörn

foto: Johnér

I Norrbottens län finns drygt en tredjedel av Sveriges kungsörnspopulation. Antalet häckningar beror på tillgången på bytesdjur. När antalet ripor, skogsfåglar och skogsharar varierar mellan åren, varierar också häckningsframgången för kungsörnarna. Inom länet finns det idag drygt 250 kända hemområden av kungsörn. Dessa är i stort sett jämnt fördelade över fjällen och skogslandskapet. I ett ungefär tre mil brett bälte längs norrbottenskusten saknas kungsörn.

Kungsörnsinventering

Kungsörnen inventeras genom boplatsbesök för att se om örnarna har fått ungar. Denna häckningskontroll sker oftast någon gång under juni månad, när kungsörnsungarna är drygt en månad gamla.

Kungsörnsstammens utbredning i Norrbotten

kungsörnens utbredning i Norrbotten fram till 2023

 • Den heldragna lila linjen visar antal årliga kungsörnshäckningar i Norrbottens län under perioden 2004-2023.
 • Den streckade lila linjen visar antalet besatta revir i Norrbottens län under perioden 2004 till 2023.

Källa: Viltskadecenters och Naturhistoriska riksmuseets årliga inventeringsrapporter

Länsstyrelsen i Norrbottens län inventerar årligen lodjur, varg, järv och kungsörn. Inventeringsmetodiken för stora rovdjur är gemensam för Sverige och Norge. Lodjur och järv inventeras ofta i nära samverkan med länets samebyar. Björn inventeras i stort sett av allmänheten, framför allt av jägare, vilket gör Svenska Jägareförbundet till en viktig regional aktör. Privatpersoner kan rapportera in rovdjursobservationer direkt till Länsstyrelsen eller genom rapporteringsverktyget Skandobs eller via Artportalen.

Inventeringsmetodik för stora rovdjur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Jakt på rovdjur

Jakten på de stora rovdjuren är mycket begränsad, och kan endast bedrivas som licensjakt eller skyddsjakt.

Licensjakt

Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige, och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Skyddsjakt

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt paragraf 28 i jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Statistik hos Naturvårdsverket

Du hittar fakta och statistik om de stora rovdjuren på Naturvårdsverkets webbplats:

Data och statistik om vilt, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Viltförvaltningsdelegationen

En viktig del av rovdjursförvaltningen är viltförvaltningsdelegationen. Den ska bland annat besluta om övergripande riktlinjer och principer för viltförvaltningen och i vissa jaktfrågor. Det kan till exempel handla om skötsel av älgstammen, licensjakt och skyddsjakt inom länet samt godkännande av förslag på regionala miniminivåer för björn och lo.  

Viltförvaltningsdelegationen

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss