Älgförvaltning och jaktområden

Länet är indelat i älgförvaltningsområden för en långsiktig och hållbar förvaltning av älgstammen. Förvaltningsområdena är i sin tur indelade i olika typer av jaktområden. På den här sidan hittar du information om olika jaktområden och, hur du registrerar och ändrar älgskötsel- och licensområden.

Förvaltningsområden och förvaltningsgrupper

Länsstyrelsen ansvarar för avvägningen mellan de olika samhällsintressen som berörs av älgförvaltningen och att nationella mål uppnås. Samtidigt tar vi hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. I varje län finns övergripande riktlinjer för älgförvaltningen. Riktlinjerna beslutas av länets viltförvaltningsdelegation och fungerar som stöd och vägledning för länets älgförvaltningsområden.

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Ett älgförvaltningsområde leds av en älgförvaltningsgrupp. Inom varje område ansvarar älgförvaltningsgruppen för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen. Länsstyrelsen ansvarar för att godkänna älgförvaltningsplaner och för att fastställa älgskötselplaner.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

  • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
  • granska älgskötselområdenas skötselplaner
  • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
  • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Färre älgar har skjutits: så ser Länsstyrelsen på den minskade avskjutningen

Det har fällts drygt 2 000 färre älgar i Norrbottens län än vad som är målet i älgförvaltningsplanerna. Enligt älgförvaltningsplanerna låg avskjutningsmålet för länet på 10 859 älgar, av vilka 8 515 är fällda.

Färre älgar har skjutits: så ser Länsstyrelsen på den minskade avskjutningen

Sex älgförvaltningsområden i Norrbotten

Länets sex älgförvaltningsgrupper är sammansatta av tre markägarrepresentanter och tre jägarrepresentanter vardera. I de tre älgförvaltningsgrupperna ovan odlingsgränsen utses en av jägarrepresentanterna av Sametinget.

Älgförvaltningsgrupperna lämnar förslag på minsta arealer för licenser och förslag på tilldelning.

Norrbottens älgförvaltningsområden, licenser och tilldelning älgdata.se Länk till annan webbplats.

Tre olika typer av jaktområden

Älgjakt kan bedrivas inom tre olika typer av områden:

  • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
  • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
  • jakt på oregistrerad mark.

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området i en skötselplan. Skötselplanen tar de själva fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Ett licensområde ska vara så stort att det ska gå att skjuta av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgkalvar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar.

Ansök om att registrera ett nytt jaktområde

Du kan ansöka om att bilda ett nytt älgskötselområde eller licensområde. För att kunna bilda ett älgjaktområde ska området ligga inom samma älgförvaltningsområde.

Bilda älgskötselområde

För att få bilda ett älgskötselområde ska du kunna fälla minst tio vuxna älgar per år över tid. Ett älgskötselområde ska också vara i princip sammanhängande och omfatta i huvudsak samma älgstam.

Bilda licensområde

Ett licensområde ska vara av sådan karaktär att det är lämpat för älgjakt. Ett licensområde måste också vara tillräckligt stort för att kunna fälla minst en älgkalv om året. Vilken storlek ett licensområde minst behöver vara styrs av älgförvaltningsplanen för älgförvaltningsområdet där det området är placerat som du ansöker om.

Minsta areal för registrering av licensområde avser landareal – inte vattenareal. Areal för till exempel vattendrag och sjöar räknas inte med.

Förvaltningsområde 1

Kiruna 1: 1 200 ha
Kiruna 2: 700 ha
Kiruna 3: 1 200 ha
Gällivare 1: 1 200 ha

Förvaltningsområde 2

Jokkmokk 1: 1 000 ha
Jokkmokk 2: 700 ha
Gällivare 2: 500 ha

Förvaltningsområde 3

Arjeplog 1, 2: 500 ha
Arvidsjaur 1: 500 ha

Förvaltningsområde 4

Piteå 1, 4, 5: 200 ha
Piteå 2: 300 ha
Piteå 3: 400 ha
Luleå 1, 2, 3: 200 ha
Boden 1: 200 ha
Boden 2: 300 ha
Boden 3: 400 ha
Älvsbyn: 300 ha

Förvaltningsområde 5

Haparanda 1: 200 ha
Kalix 1-5: 200 ha
Råneå 1, 2: 200 ha

Förvaltningsområde 6

Överkalix 1: 250 ha
Övertorneå 1: 250 ha
Pajala 1, 5: 300 ha
Pajala 2: 700 ha
Pajala 3, 4: 400 ha

Samtliga delområdens gränser inom uppräknade älgförvaltningsområden följer de befintliga krets- och distriktsgränserna och har fortsättningsvis även samma benämning som den ingående kretsen.

Karta över älgförvaltningsområden och älgvårdsdistrikt Pdf, 98.7 kB.

Ansök om nytt jaktområde

Om du vill registrera ett nytt älgjaktsområde gör du en ansökan hos Länsstyrelsen. Ange om det gäller älgskötselområde eller licensområde. Bifoga även bilaga med fastighetsförteckning

Din ansökan om registrering av nytt jaktområde ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför det kommande jaktåret. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor som du betalar i samband med ansökan.

Ansökan om registrering av älgjaktsområde Pdf, 79.3 kB.

Bilaga fastighetsförteckning Pdf, 310.7 kB.

Skicka in anmälan via e-post:

E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Eller via post:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
Box 105
962 23 Jokkmokk

Ansökan om ändring av registrerat jaktområde

Om du vill lägga till eller ta bort fastigheter i ett befintligt älgskötselområde eller licensområde gör du en ansökan om ändring. Du som är företrädare för ett redan registrerat område kan ansöka om ändring på en blankett. Du behöver även skicka in ett separat avtal mellan älgjaktsområdet och jakträttshavaren.

Ansökan om ändring av registrerat jaktområde Pdf, 131.8 kB.

Skicka in anmälan via e-post:

E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Eller via post:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
Box 105
962 23 Jokkmokk

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss