Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jakt och vilt

Vilka vilda djur du får jaga står i jaktförordningen. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. Utgångspunkten i lagen är att allt vilt är fredat. Fredningen gäller även ägg och bon. Vissa arter av vilt får jagas vid vissa tider. Vilka jakttider som gäller för olika arter kan du hitta i bilaga 1–4 i jaktförordningen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- eller licensjakt.

Jakträtt

Du som fastighetsägare äger jakträtten på den mark som tillhör fastigheten. Du kan välja att upplåta jakträtten genom civilrättsliga avtal. Länsstyrelsen hanterar inte dessa avtal. Om ni inte är eniga kan ni vända er till tingsrätten.

För jordbruksarrende har arrendatorn jakträtten om ni inte har avtalat annat.

Begränsningar och undantag av jakträtten

Jakträtten kan vara begränsad eller undantagen om marken ligger inom:

 • renskötselområde
 • kronopark
 • naturreservat
 • nationalpark.

Information om vad som gäller i skyddade områden finns i föreskrifterna till området.

Jakträtt inom detaljplanerat område

Fastigheter inom detaljplanerat område omfattar också jakträtt. Du måste ha ett personligt skottlossningstillstånd för att använda skjutvapen inom detaljplanerat område. Tillståndet söker du hos Polisen.

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område, Polisen Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser och att samla in och sammanställa statistik över skjutet vilt.

Vi ansvarar för att:

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Förvaltningsplaner

En inledning till förvaltningsplanerna för de stora rovdjuren i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.

Rovdjur i norra Sverige Länk till annan webbplats.

Norrbottens förvaltningsplaner för rovdjur:

Förvaltningsplan för björn Länk till annan webbplats.

Förvaltningsplan för lodjur Länk till annan webbplats.

Förvaltningsplan för järv Länk till annan webbplats.

Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom Länsstyrelsen och är en del av riksdagens rovdjurs- och viltförvaltningspolitik med regionalt ansvar för förvaltningen av rovdjur och övrigt vilt. Vi beslutar om övergripande riktlinjer för viltförvaltningen i länet. Dessa riktlinjer ska sedan samordnas av ett samverkansråd, som består av de ingående länen i det norra förvaltningsområdet:

 • Norrbottens län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Jämtlands län.

Förordningen om viltförvaltningsdelegationer Länk till annan webbplats.

Viltförvaltningsdelegationen består av ledamöter som representerar olika intressen som berörs av rovdjur och viltfrågor i länet. Landshövdingen är ordförande i delegationen. Dessutom består delegationen av 17 ledamöter med varsin ersättare och representerar olika intressen.

Ordinarie

Birgitta Persson, förtroendevald (S)
Lennart Åström, förtroendevald (S)
Ulf Ottosson, förtroendevald (C)
Linda Jonsson, förtroendevald (V)
Per Tjärdalen, förtroendevald (M)

Ersättare

Emilia Töyrä, förtroendevald (S)
Thor Viklund, förtroendevald (S)
Majvor Sjölund, förtroendevald (C)
Jeanette Wäppling, förtroendevald (V)
Erika Sjöö, förtroendevald (SJVP)

Representerar trafiksäkerhet och illegal jakt

Anders Viklund
Ersättare: Magnus Modig

Representerar jakt och viltvård

Daniel Vidman
Ersättare: Victoria Kärrman

Representerar naturvårdsintresset

Lars Backman
Ersättare: Tommy Sjölund

Rune Lindqvist
Ersättare: Johan Lindqvist

Representerar friluftsintresset

Henrik Pernsteiner
Ersättare: Tord Kågström

Representerar ägare och brukare av skogsmark

Rolf Hjärtberg
Ersättare: Sven Danell

Representerar lokalt näringsliv och turism

Rikard Lantto
Ersättare: Lars Munk

Representerar natur- och ekoturism

Mina Johansson Dahl
Ersättare: Hansi Gelter

Representerar skogsnäringen

Marcus Jatko
Ersättare: Roland Saitzkoff

Representerar yrkesfiskare

Axel Nordmark
Ersättare: Lars Öqvist

Representerar rennäring

Lars-Thomas Persson
Ersättare: Mikael Larsson

Föreslagna av Sametinget

Stig Allas
Ersättare: Jon-Erik Pejok

Ordinarie ledamöter och ersättare sitter i delegationen fram till och med 31 december 2026. Alla protokoll finns i vårt diarium.

Viltvårdsområden gynnar jakt och viltvård

Ett viltvårdsområde är ett antal fastigheter som gått samman för att gynna viltvården över ett större område. Medlemmarna i viltvårdsområdet får då jaga på varandras mark. Länsstyrelsen fattar beslut om att bilda viltvårdsområde och fastställer områdets stadgar. Du kan vända dig till Länsstyrelsen om du vill överklaga beslut från viltvårdsområdets stämma i vissa fall.

Vanliga frågor och svar

Du som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i viltvårdsområdesföreningen. Som medlem äger du jakträtt i viltvårdsområdet.

Det kan också finnas regler för under vilka omständigheter fastighetsägaren får överlåta jakträtten till en annan person. Vilka bestämmelser och regler som gäller i ditt viltvårdsområde ska finnas skriftligt i föreningens stadgar.

Vad som gäller för att överlåta jakträtten till en annan person, till exempel genom att arrendera ut jakträtten står i viltvårdsområdesföreningens stadgar.

Det är förbjudet att, i eller inom 100 meter från en våtmark:

 • avlossa blyhagelammunition
 • ha med blyammunition vid skytte i våtmarker eller på väg till eller från skytte i våtmarker.

Förbudet gäller i hela landet.

Förbud mot blyhagel vid våtmark, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen.

Jakt i fjällen

Är du jägare i norra Sverige? Hos Länsstyrelsen kan du köpa jakttillstånd för småvilt.

Vilthägn

Planerar du att hålla djur i vilthägn? Då behöver du tillstånd både för att sätta upp stängslet och för att ha djuren inhägnade. Dessa tillstånd ansöker du om hos Länsstyrelsen

Viltskador

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Skadorna kan ofta förebyggas, men ibland måste skyddsjakt tillämpas.

Skyddsjakt

Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd för att förebygga skador på boskap och åkermark. Den utförs när det inte finns någon annan lämplig lösning. Du ansöker om tillstånd för skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Skyddsjakt

Stora rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi beslutar om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

Lodjursjakt

Här hittar du information om jakt på lo. Licensjakt genomförs framför allt för att minska de problem som lodjur kan orsaka för rennäringen och särskilda regler gäller för denna jakt. Läns­styrelsen kan även besluta om skyddsjakt på lodjur som gör skada, eller i förebyggande syfte.

Lodjursjakt

Björnjakt

Björnen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet björnar och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Björnjakt

Jakt på allmänt vatten

Det är i vissa fall tillåtet att jaga på allmänt vatten och holmar, klippor och skär, som inte hör till något hemman. Ansök om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Jakt på allmänt vatten

Säljakt

I Norrbottens läns skärgård och övriga delar av Bottenviken finns både gråsäl och vikaresäl. Sälar orsakar skador för kustfisket och därför förvaltas sälbestånden bland annat genom jakt.

Säljakt

Hundhållning i samband med jakt

Länsstyrelsen har tagit fram en informationsbroschyr med information om regler vid hundhållning i samband med jakt. Informationen finns på svenska, engelska, franska, tyska och italienska.

Information till jägare om hundhållning i samband med jakt Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss