Vind på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Jakt och vilt

Vilka vilda djur du får jaga står i jaktförordningen. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. Utgångspunkten i lagen är att allt vilt är fredat. Fredningen gäller även ägg och bon. Vissa arter av vilt får jagas vid vissa tider. Vilka jakttider som gäller för olika arter kan du hitta i bilaga 1- 4 i jaktförordningen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- eller licensjakt.

Jakträtt

Du som fastighetsägare äger jakträtten på den mark som tillhör fastigheten. Du kan välja att upplåta jakträtten genom civilrättsliga avtal. Länsstyrelsen hanterar inte dessa avtal. Om ni inte är eniga kan ni vända er till tingsrätten.

För jordbruksarrende har arrendatorn jakträtten om ni inte har avtalat annat.

Begränsningar och undantag av jakträtten

Jakträtten kan vara begränsad eller undantagen om marken ligger inom:

 • renskötselområde
 • kronopark
 • naturreservat
 • nationalpark.

Information om vad som gäller i skyddade områden finns i föreskrifterna till området.

Jakträtt inom detaljplanerat område

Fastigheter inom detaljplanerat område omfattar också jakträtt. Du måste ha ett personligt skottlossningstillstånd för att använda skjutvapen inom detaljplanerat område. Tillståndet söker du hos Polisen.

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser och att samla in och sammanställa statistik över skjutet vilt.

Vi ansvarar för att:

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Viltvårdsområden gynnar jakt och viltvård

Ett viltvårdsområde är ett antal fastigheter som gått samman för att gynna viltvården över ett större område. Medlemmarna i viltvårdsområdet får då jaga på varandras mark. Länsstyrelsen fattar beslut om att bilda viltvårdsområde och fastställer områdets stadgar. Du kan vända dig till Länsstyrelsen om du vill överklaga beslut från viltvårdsområdets stämma i vissa fall.

Vanliga frågor och svar

Du som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i viltvårdsområdesföreningen. Som medlem äger du jakträtt i viltvårdsområdet.

Det kan också finnas regler för under vilka omständigheter fastighetsägaren får överlåta jakträtten till en annan person. Vilka bestämmelser och regler som gäller i ditt viltvårdsområde ska finnas skriftligt i föreningens stadgar.

Vad som gäller för att överlåta jakträtten till en annan person, till exempel genom att arrendera ut jakträtten står i viltvårdsområdesföreningens stadgar.

Digitala kartor över Norrbottens viltvårdsområden Länk till annan webbplats.

Vill du ha en karta på ett specifikt viltvårdsområde får man kontakta oss:

E-post till jaktfrågor Norrbotten

Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom Länsstyrelsen. Den är en del av riksdagens rovdjurs- och viltförvaltningspolitik som började gälla vid årsskiftet 2009-2010.

Den nya politiken innebar ett utökat regionalt ansvar för förvaltningen av rovdjur och övrigt vilt. En viktig del i det utökade uppdraget var införandet av länsvisa viltförvaltningsdelegationer.

Delegationens arbete styrs av förordning om viltförvaltningsdelegationer (SFS 2009:1474) enligt vilket delegationen ska besluta om övergripande riktlinjer för viltförvaltningen i länet. Dessa riktlinjer ska sedan samordnas av ett samverkansråd, som består av de ingående länen i det norra förvaltningsområdet. Dessa är Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. De nya delegationerna ersätter de tidigare viltvårdsnämnderna och regionala rovdjursgrupperna.

Vilka ingår i delegationen?

Viltförvaltningsdelegationen består av ledamöter som representerar olika intressen som berörs av rovdjur och viltfrågor i länet och är utsedda i enlighet med ovan nämnda förordning.

Landshövdingen är ordförande i delegationen. Utöver honom består delegationen av 17 ledamöter med varsin ersättare. Dessa är utsedda enligt en förordning (SFS 2009:1424) om viltförvaltningsdelegationen och representerar olika intressen.

 • fem politiska företrädare
 • en ledamot med särskild kunskap om trafiksäkerhet och illegal jakt
 • två ledamöter från naturvårdsintresset
 • ledamöter från intresseområdena jakt- och viltvård,
 • friluftsliv
 • ägare och brukare av jordbruksmark
 • lokalt näringsliv och turism
 • natur- och ekoturism
 • yrkesfiske
 • rennäring
 • sametinget
 • skogsnäring.

Ordinarie ledamöter och ersättare sitter i delegationen fram till och med 31 december 2022.

Alla protokoll hittar du i vårt diarium.

Ledamöter i viltförvaltningsdelegationen

Namn Ordinarie

Namn Ersättare

Organisation

Erika Sjöö

Per Tjärdalen

Förtroendevald

Niclas Sjöö

Kenneth Backgård

Förtroendevald

Fredrik Lundström

Ulf Ottosson

Förtroendevald

Thor Viklund

Lennart Åström

Förtroendevald

Birgitta Persson

Emmi-Lie Spegel

Förtroendevald

Anders Viklund

Thomas Schäufele

Trafiksäkerhet, illegal jakt

Mikael Samuelsson

Victoria Kärrman

Jakt- och viltvård

Lars Backman

Tommy Sjölund

Naturvårdsintresset

Linda Edin

Rune Lindqvist

Naturvårdsintresset

Tord Kågström

Ari Hultqvist

Friluftsintresset

Rolf Hjärtberg

Jenny Karlsson

Ägare och brukare av jordbruksmark

Birgit Niva

Gunnar Liljebäck

Lokalt näringsliv och turism

Vakant

Vakant

Natur- och ekoturism

Marcus Jatko

Roland Saitzkoff

Skogsnäringen

Göran Nilsson

Solbritt Innala

Yrkesfiske

Kjell Larsson

Mikael Larsson

Rennäring

Stig Allas

Lars Thomas Persson

Sametinget


Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen.

Jakt i fjällen

Är du jägare i norra Sverige? Hos Länsstyrelsen kan du köpa jakttillstånd för småvilt och i viss mån ansöka om jakt på älg i Norrbottens län, Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län.

Vilthägn

Planerar du att hålla djur i vilthägn? Då behöver du tillstånd både för att sätta upp stängslet och för att ha djuren inhägnade. Dessa tillstånd ansöker du om hos Länsstyrelsen

Viltskador

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Skadorna kan ofta förebyggas, men ibland måste skyddsjakt tillämpas.

Skyddsjakt

Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd för att förebygga skador på boskap och åkermark. Den utförs när det inte finns någon annan lämplig lösning. Du ansöker om tillstånd för skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Skyddsjakt

Stora rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi beslutar om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

Lodjursjakt

Här hittar du information om jakt på lo. Licensjakt genomförs framför allt för att minska de problem som lodjur kan orsaka för rennäringen och särskilda regler gäller för denna jakt. Läns­styrelsen kan även besluta om skyddsjakt på lodjur som gör skada, eller i förebyggande syfte.

Lodjursjakt

Björnjakt

Björnen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet björnar och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Björnjakt

Jakt på allmänt vatten

Det är i vissa fall tillåtet att jaga på allmänt vatten och holmar, klippor och skär, som inte hör till något hemman. Ansök om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Jakt på allmänt vatten

Kontakt