Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Greppa Näringen

Greppa Näringen är ett kunskaps- och rådgivningsprojekt som erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och en säker hantering av växtskyddsmedel.

Greppa Näringen i Kalmar län

Som medlem i Greppa Näringen kan du få kvalificerade råd av rådgivare från ett tiotal olika företag och organisationer i länet.

Vem kan få rådgivning?

Greppa Näringens syfte är att minska lantbrukets miljöpåverkan samtidigt som gårdarnas lönsamhet förbättras. För all individuell rådgivning gäller att gården ska bruka mer än 50 hektar jordbruksmark eller ha fler än 25 djurenheter.

Gruppaktiviteter

Alla lantbrukare är välkomna på Greppa Näringens gruppaktiviteter, oavsett var gården ligger, hur stor den är eller vad den har för produktionsinriktning. Samtliga kurser finansieras inom Landsbygdsprogrammet och är därför kostnadsfria.

Hör gärna av dig till oss om du har förslag på en gruppaktivitet som du tror skulle passa i Greppa Näringens koncept!

Intresserad av rådgivning?

Inom Greppa Näringen kan du få kostnadsfri rådgivning om hur du kan
resurseffektivisera gården och därmed minska din klimat- och miljöpåverkan.

Under 20 år har lantbrukarna och Greppa Näringen gjort det svenska lantbruket mer hållbart.

Cirka 10 300 gårdar som tillsammans brukar hälften av den svenska åkermarken har valt att vara med i Greppa Näringen och under snart två decennier har rådgivare gjort över 60 000 gårdsbesök.

Hur och varför startade projektet Greppa Näringen

I början av 2000-talet, när Greppa Näringen startades, var det en unik situation i Sverige då tillkomsten av de 16 nya svenska miljökvalitetsmålen och början av en ny period med EU:s jordbrukspolitik sammanföll. De nya miljökvalitetsmålen innebar att lantbruket för första gången fick ett eget beting på en utsläppsminskning av kväve och fosfor. Med hjälp av delfinansiering via EU blev det möjligt att starta Greppa Näringen, en ny satsning på miljörådgivning med en systematik som inte tidigare funnits.

LRFs företrädare och ansvariga för lantbrukets företag var beredda att engagera sig och Greppa Näringen skulle vara ett projekt som både lantbrukaren och miljön tjänade på. Jordbruksverket blev projektägare, men även LRF och länsstyrelserna har personer som arbetar med Greppa Näringens centrala verksamhet, en samarbetsform som har fungerat bra genom åren.

Utveckling och framtid

Greppa Näringen startade i Skåne, Blekinge och Halland. Kalmar län kom med året efter starten och har idag ca 900 aktiva medlemmar. I Kalmar län erbjuds den individuella rådgivningen i första hand till lantbruksföretag som har mer än 50 hektar åkermark och/eller har fler än 25 djurenheter. Våtmarksrådgivningen kan du ta del av oavsett storlek på din fastighet, men beräkningsverktyget på Greppa Näringens hemsida samt länsstyrelsens aktiviteter är öppna för alla, oavsett storlek eller inriktning.

Konceptet utvecklas kontinuerligt och nya rådgivningsmoduler tas fram. Under 2021 kommer vi att marknadsföra en rådgivning riktad till hästhållare och arbetet med att ta fram rådgivning om att odla utan glyfosat samt biologisk mångfald på slätten pågår. Från att ha börjat som ett ganska utpräglat övergödningsprojekt har Greppa Näringen breddats till ett hållbarhetsprojekt. Och det passar bra i tiden. Genom att arbetet med rådgivning varit systematisk upplagt och fått pågå under lång tid har det även rönt intresse utomlands.

Viktigaste lärdomarna

För att uppnå resultat behöver rådgivaren bygga tillit och jämföra data mellan gårdar. Lantbrukaren behöver ett kvitto på att genomförda åtgärder ger resultat och det har därför visat sig nödvändigt med återkommande gårdsbesök. Under 20 år har över 23 000 växtnäringsbalanser gjorts vilket är unikt och en viktig parameter för att följa hur överskottet av kväve och fosfor i gårdsbalansen ändras.

Bredden i Greppa Näringens utbud har varit viktig, det ska finnas något för alla lantbrukare att lära sig mer om. Greppa Näringen utbildar också många rådgivare i miljö- och klimatfrågor varje år vilket har lyft kompetensen i den svenska rådgivarkåren.

Tillsammans har vi inom Greppa Näringen:

  • Beräknat över 23 000 växtnäringsbalanser vilket gör Sverige världsunikt.
  • Minskat fosforöverskotten med i genomsnitt mellan 30 och 90 procent på gårdar med djurproduktion.
  • Minskat kväveöverskotten i gårdarnas växtnäringsbalanser med upp till 11 procent.
  • Utfört 3 000 rådgivningar om klimat och energi.
  • Utfört 8 800 rådgivningar om utfodring vilket har minskat överutfodringen markant.
  • Utfört 5 500 rådgivningar om behovsanpassad gödsling. Detta har bland annat bidragit till att dubbelt så många av Greppa Näringens medlemmar har en aktuell markkarta jämfört med andra.
  • Utfört 4 400 rådgivningar om anläggning av våtmark som både ger renare vatten och ökad biologisk mångfald.

Kontakt

Landsbygdsutvecklingsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss