Ta jordbruksmark ur produktion

Nedläggning av jordbruksmark sker oftast genom plantering av skog, igenväxning eller övergång till annan markanvändning. Om du som brukare eller markägare planerar att ta jordbruksmark ur produktion måste du anmäla det till länsstyrelsen.

Anmäl minst 8 månader i förväg

Anmälan ska ske minst 8 månader i förväg. Det gäller både åkermark och ängs/betesmark, oavsett vilket trädslag du vill plantera. Det gäller också om du väljer naturlig igenväxning eller annan markanvändning som till exempel exploatering om inte åtgärden omfattas av detaljplan.

Anledningen till detta är att länsstyrelsen ska kunna göra en bedömning om natur- eller kulturvärdena kan skadas. Länsstyrelsen kan i sitt beslut ange vissa villkor som till exempel val av trädslag eller helt förbjuda åtgärden.

Att ta jordbruksmark ur produktion räknas som en väsentlig ändring av naturmiljön. En sådan åtgärd ska därför alltid prövas enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Sökanden

Markägare om annan än sökande

Berörda områdenAreal som omfattas av nedläggningenAvhyvling av matjord


Berörda biotoper

Bilagor
Om flera trädslag ska planteras på marken ska du rita ut på kartan var respektive trädslag ska planteras. Eventuella biotoper och andra kända natur- och kulturvärden ska tydligt markeras i kartan.
Vi har en maxgräns på 10 MB. Har du större filer, kan du ange detta i meddelandefältet så skickar vi en inbjudan till vår tjänst för att skicka filer. Av säkerhetsskäl ber vi er att inte skicka in filer via filservrar som till exempel Dropbox, Google Drive eller OneDrive

Undantag vid små åtgärder

Du behöver inte göra någon anmälan om åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket eller för natur- och kulturmiljön. Ju mindre areal som tas i anspråk desto mindre är risken att något natur- eller kulturvärde tar skada. Att ta betesmark ur produktion är generellt sett en större skada på naturvärdena än att ta åkermark ur produktion.

Länsstyrelsen rekommenderar att du gör en anmälan om du är osäker på natur- och kulturvärdena i området.

Jordbrukarstödet

Observera att anmälan inte är direkt kopplad till jordbrukarstödet. Du måste även aktivt begära utträde ur stödsystemet för marken du tar ur produktion. Detta gör du hos ansvarig enhet på länsstyrelsen.

Energiskogs- och julgransodling

Att gå över till energiskogs- eller julgransodling räknas inte som att ta marken ur produktion. Eftersom sådana planteringar kan väsentligt påverka naturmiljön bör samråd ändå alltid ske enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Plantering av energiskog, julgranar och andra jordbrukargrödor samt annan nyodling eller kultivering i ängs- och betesmark ska alltid anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Anmälan om samråd

Berörd lagstiftning

  • 12 kap. 6 § miljöbalken
  • 12 kap. 9 § miljöbalken
  • 3 § förordning om miljöhänsyn i jordbruket
  • 4 och 5 §§ statens jordbruksverks föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket
  • 7 kap. 22 § skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen 

Kontakta oss om du har frågor
Kontakt

Naturvårdshandläggning

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon: 010-223 8181
Telefontid: Under veckorna 26, 27, 28, 29, 30 och 31 har vi endast telefontid torsdagar kl. 09.30-11.30

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss