Snöfall i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Mål för friluftslivet

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Det regionala arbetet med friluftsliv samordnas av Länsstyrelsen utifrån de tio nationella målen för friluftsliv. Om aktörer vill genomföra satsningar utifrån friluftsmålen finns det möjlighet att ansöka om flera olika stöd.

Varför är friluftsliv viktigt?

Friluftsliv ger oss hälsa, förståelse för naturen och regional utveckling. Kontakt med naturen är bra för både den fysiska och psykiska hälsan. Tillgången till friluftsliv är därför värdefull både för den enskilda människan och för samhället i stort.

Friluftslivet stärker den svenska ekonomin och skapar arbetstillfällen i hela landet, framförallt inom naturturism.

Vad är friluftsliv för Länsstyrelsen?

Med friluftsliv menar vi vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Tio nationella mål för friluftslivet

Sverige har tio nationella mål för friluftslivet. Kommuner, myndigheter och andra aktörer kan ta stöd i de nationella målen för att planera och arbeta för friluftsliv. Naturvårdsverket står för nationell samordning av arbetet med friluftslivsmålen.

Sveriges friluftsmål på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen samordnar arbetet regionalt

Länsstyrelsens uppdrag är att leda och samordna arbetet i länet. De nationella målen för friluftsliv vägleder oss i arbetet.

Friluftslivet är variationsrikt och har beröringspunkter med arbetet med samhällsplanering, folkhälsa, skola, vård och omsorg, kultur, naturvård och miljö samt regional och lokal utveckling. Många myndigheter behöver därför samverka om friluftslivet.

Friluftsliv bedrivs till stora delar oorganiserat men det finns också många föreningar, skolor och företag som organiserar friluftslivsaktiviteter. Ofta sker friluftslivet på annans mark med stöd av allemansrätten.

Länsstyrelsen samarbetar och har dialog med regionen, kommunerna, Skogsstyrelsen, föreningar, företag, markägare och andra aktörer i länet som arbetar med och berörs av friluftsliv.

SB WELL - Hållbar må bra-turism i södra Östersjöområdet

Projektet som ska sätta södra Östersjöområdet på kartan som en attraktiv och hållbar destination som främjar välmående för besökare, aktörer och samhället.

Under 2018-2021 deltar Länsstyrelsen Kalmar län i EU-projektet Wellbeing-turism i södra Östersjöområdet – Riktlinjer för goda exempel. Målet med projektet är att skapa en ökad medvetenhet för välmående, hälsofrämjande och hållbar turism kopplat till friluftsliv och natur- och kulturarv samt att vägleda företag till att våga satsa på den växande trenden wellbeing.

Projektet ska även väcka uppmärksamhet hos intresserade och attrahera nya besökare till södra Östersjöområdet som en internationellt ledande destination inom konceptet wellbeing-turism. Projektet är en del i Länsstyrelsens pågående arbete inom friluftsliv och fokuserar främst på tre av Sveriges friluftsmål:

Tillgänglig natur för alla på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Friluftsliv för god folkhälsa på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

I samarbete med Linnéuniversitet, som är huvudpartner i projektet, ska medverkande partners runt om södra Östersjöområdet tillsammans ta fram vägledande material med riktlinjer, kriterier och goda exempel för hur aktörer inom besöksnäringen kan bidra till wellbeing-turism. Begreppet är relativt nytt och är ännu inte väletablerat i regionen. Hållbarhet och välmående, både fysiskt och mentalt för såväl besökare, aktörer och samhället står i fokus inom wellbeingturism.

Deltagare får uppleva goda exempel från regionen genom studiebesök och prova-på aktiviteter. Vidare ska projektgruppen arbeta fram modeller och riktlinjer för hur destinationer och enskilda aktörer kan arbeta med och bidra till wellbeing-turism.

Aktörernas utbud ska paketeras och arbetas fram till en Atlas, en karttjänst med wellbeing-produkter såsom boenden, restauranger, gårdsbutiker, natur- och kulturområden. För intresserade aktörer inom besöksnäringen ska det finnas vägledande material för hur de kan jobba med kriterier, certifieringar marknadsföringsverktyg och ta del av goda exempel som ligger till grund för konceptet.

Mer information om projektet på Linnéuniversitetets webbplats Länk till annan webbplats.

Är du verksam inom friluftsliv?

Länsstyrelsen har flera olika uppdrag som knyter an till friluftsliv. För att underlätta för dig som är verksam inom friluftsliv finns här länkar till andra områden med koppling till ämnet.

För dig som arbetar med samhällsplanering och friluftsliv

Planeringsunderlag, riksintressen för friluftsliv, sammanfattande redogörelse med mera

För dig som arbetar med naturturism

Friluftsliv

Allemansrätten och informationsmaterial på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Föreskrifter för allmänheten i skyddade områden finns under varje reservat och fullständiga föreskrifter finns i beslutet. I föreskrifterna kan finnas inskränkningar för organiserad verksamhet.

Hitta naturreservat

Söka dispens eller tillstånd för aktiviteter och ingrepp i natur

Om din verksamhet är i vattenområden kan du behöva tillstånd eller anmäla vattenverksamhet

För dig som söker information om fiske

Fiske

För dig som söker information om jakt

Jakt och vilt

Bidrag och stöd för arbete med friluftsliv

Det finns olika möjligheter att finansiera satsningar inom friluftsliv. Det finns till exempel statliga bidrag, EU-stöd och utlysningar från myndigheter, kommuner, organisationer, stiftelser, företag med flera. Länsstyrelsen hanterar flera typer av stöd som olika aktörer kan söka för att genomföra satsningar som bidrar till friluftslivsmålen.

Lokala naturvårdsinsatser (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Det går att få stöd för att till exempel ta fram friluftsplaner, kartlägga friluftsvärden, anläggningar som spänger, stigar eller fågeltorn eller för kunskapsspridning, till exempel guidningar, broschyrer och informationstavlor.

Integration

Friluftsliv kan bidra till att skapa mötesplatser, bidra till kunskaper om natur och hållbar utveckling. Naturbruk och besöksnäring kan också vara ett första steg in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Kulturhistoriska miljöer

Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla. Detta kan kopplas ihop med friluftslivsintressen då många uppskattar att besöka kulturhistoriskt intressanta miljöer.

Kontakt

Art- och friluftslivsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00