Information till verksamma på landsbygden

På de här sidorna har vi samlat information som kan vara bra att känna till för dig som har verksamhet på landsbygden, till exempel lantbruk eller landsbygdsföretag. Du hittar också information om kompetensutveckling och rådgivning.

Växtnäring och växtskydd

Använder du växtskydd yrkesmässigt? Här finns information om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler.

Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? En viktig del av Landsbygdsprogrammet är utbildning och rådgivning för dig som är lantbrukare eller landsbygdsföretagare.

Arrendesyn

Vid utgången av ett arrende gör markägaren och arrendatorn upp om eventuella skillnader i skicket hos gården och markerna. Detta kallas arrendesyn.

Arrendesyn

Betesmarksprojektet - för mer ängs- och betesmark

I Kalmar län och då framförallt i skogsbygden minskar arealen betesmark och slåtteräng varje år, precis som i resten av Sverige. När hävden upphör växer landskapet igen av sly och skog. Denna trend är förödande för den biologiska mångfalden och alla de kulturvärden som är knutna till odlingslandskapet.

Betesmarksprojektet - för mer ängs- och betesmark

Torka och foderbrist

Här samlar vi all information vi har som rör effekterna av förra årets torka och vad som görs för att underlätta situationen för lantbrukare och djurägare i länet.

Torka och foderbrist

Vildsvin i jordbrukslandskapet

På denna hemsidan har vi försökt ta ett samlat grepp om hur vildsvinen påverkar jordbrukslandskapet och vad du som lantbrukare kan göra för att både motverka men även rätta till angrepp.

Vildsvinsskador i jordbrukslandskapet

Betesförmedling

Här förmedlas kontakter mellan markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta betesmark och du som har mark kan få djur som betar den.

Betesförmedling

Vallförmedling

Här tillhandahålles en digital kontaktförmedling mellan markägare som har vall på åkermark, som de inte har behov eller intresse av att skörda själva, och djurhållare som har behov av mer vall för en långsiktig djurhållning.

Vallförmedling

Ängs- och slåttermarksförmedling

Här tillhandahålls en digital ängs- och slåtterförmedling för att underlätta kontakter mellan ängsskötare och markägare för att ängar ska kunna fortsätta hävdas. Förhoppningen är att ängs- och slåtterförmedlingen ska bidrar till att nå miljökvalitetsmålet "Ett rikt odlingslandskap".

Ängs- & slåttermarksförmedling

Jordbruksmark ur produktion

Nedläggning av jordbruksmark sker oftast genom plantering av skog, igenväxning eller övergång till annan markanvändning. Om du som brukare eller markägare planerar att ta jordbruksmark ur produktion måste du anmäla det till länsstyrelsen.

Ta jordbruksmark ur produktion

Kontakt