Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kompetensutveckling och rådgivning

En viktig del av Landsbygdsprogrammet är utbildning och rådgivning för dig som är lantbrukare eller landsbygdsföretagare. Miljö, klimat och ekonomiskt hållbar utveckling är prioriterade områden.

Rapsfält med vindkraftverk under blå himmel.

Foto: Nina Nilsson

Landsbygdsprogrammet

Målen med Landsbygdsprogrammet är en levande landsbygd, att underlätta för och stärka landsbygdsföretagare och att företagen arbetar ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. De flesta av aktiviteterna ingår i Landsbygdsprogrammet som finansieras av EU och svenska staten. För vissa aktiviteter betalar du en kursavgift.

De aktiviteter vi erbjuder utgörs av enskild rådgivning, kurser, studieresor, fältvandringar, informationsträffar, nyhetsbrev och andra informationsmaterial. Aktiviteterna bedrivs både i egen regi av länsstyrelsen och i upphandlad form av externa aktörer.

Målgruppen är personer sysselsatta inom lantbruks- och trädgårdsnäringen, företag på landsbygden, företagsnätverk och föreningar som har sin verksamhet och sina medlemmar på landsbygden. Det kan handla om generell landsbygdsutveckling eller om mer specifika områden.

Enskild rådgivning

Du kan få enskild rådgivning, främst inom områden med miljöanknytning samt inom företagande på landsbygden. Rådgivningen är kostnadsfri eller subventionerad.

Utbildningsaktiviteter

De flesta aktiviteterna riktar sig till dig som är lantbrukare eller anställd inom lantbruk. Aktiviteter inom Företagande på landsbygden riktar sig till dig som driver annan företagsverksamhet på landsbygden. Vi anordnar:

 • kurser
 • fältvandringar
 • studieresor
 • informationsträffar

De flesta av aktiviteterna ingår i Landsbygdsprogrammet som finansieras av EU och svenska staten. För vissa aktiviteter betalar du en kursavgift. När det finns planerade utbildningsaktiviteter hittar du dessa i vår kalender.

Kalender

För att använda växtskyddsmedel klass 1L och 2L yrkesmässigt behöver du ha en behörighet. Genom att gå en grundkurs på fyra dagar får du den behörighet som krävs. Behörigheten ska därefter uppdateras vart femte år genom en fortbildningskurs.

Växtnäring och växtskydd

Greppa Näringen är ett kunskaps- och rådgivningsprojekt som erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och en säker hantering av växtskyddsmedel.

Som medlem i Greppa Näringen kan du få kvalificerade råd av rådgivare från ett tiotal olika företag och organisationer i länet.

Greppa Näringen

Vill du börja med ekologisk odling? Eller vill du utveckla din ekologiska produktion? Via Landsbygdsprogrammet kan du få information, utbildning och rådgivning om ekologiskt lantbruk.

Ekologiskt lantbruk handlar om att skapa en långsiktigt hållbar produktion genom ett samspel mellan djur, natur och miljö, en produktion med omsorg om djur, mark och vatten.

Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning om hur du lägger om till ekologisk odling. Kontakta vår rådgivare Cecilia Kilbride för mer information. Förutom enskild rådgivning ordnas kurser, fältvandringar och studieresor inom ämnesområdet.

Rådgivning frukt-, bär- och grönsaksodling

Funderar du på att starta eller ställa om till ekologisk frukt-, bär- eller grönsaksodling? Kontakta vår rådgivare Cecilia Kilbride.

E-post: Cecilia.kilbride@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 85 14

Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning om vad du kan göra för odlingslandskapets natur- och kulturvärden på din gård. Vår enskilda rådgivning anpassas efter dina frågor och funderingar. Hör av dig för att boka ett besök av någon av våra kunniga rådgivare med mångårig erfarenhet.

Vi anordnar även kurser och fältvandringar för att sprida kunskap om kulturvärden och biologisk mångfald i odlingslandskapet, samt vad man kan göra för att utveckla dessa värden. Har du önskemål om specifika kurser eller fältvandringar? Hör av dig till oss med dina önskemål.

Vi förmedlar kunskap till dig som är lantbrukare, markägare med jordbruksmark eller på annat sätt sysslar med skötsel av odlingslandskap.

Rådgivning om ängs- och betesmarker

Är du verksam inom lokal service? Driver du dagligvarubutik, drivmedelsstation eller annan servicepunkt på landsbygden och vill utveckla verksamheten? Då kan du få rådgivning genom landsbygdsprogrammet. Rådgivningen kan bland annat handla om affärsutveckling, energieffektivisering, ekonomi och logistik.

Du betalar bara 30 procent av rådgivningskostnaden. Resten betalas av landsbygdsprogrammet. Målet med rådgivningen är att du ska få ökad kunskap hur du kan utveckla din verksamhet inom lokal service på landsbygden.

Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss med önskemål om utbildningsaktiviteter

Du har möjligheter att påverka vilka aktiviteter vi anordnar. Har du förslag på aktiviteter som skulle passa inom våra målområden, tveka inte att kontakta oss.

Projektstöd för kompetensutveckling 2023-2027

Stödet ska bidra till att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden och på så sätt bidra till en hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling.

Företag, organisationer, myndigheter, kommuner och föreningar kan söka stöd för att anordna kompetensutvecklingsaktiviteter eller ta del av stödet genom en upphandling inom till exempel stärkt konkurrenskraft och förbättrad djurvälfärd, miljö och klimat samt livsmedel och besöksnäring.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar under 2023.

Urvalsmodul (nationella/regionala/maxpoäng)

 • Behov och målgrupp 300/-/300
 • Motivera behovet 125/-/125
 • Mål och aktiviteter 200/-/200
 • Hållbarhet 150/-/150
 • Kunskap över tid 75/-/75
 • Utbyte av kunskap 75/-/75
 • Spetskompetens 75/-/75

Summa: 1000/-/1000

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna kunna beviljas måste den komma upp i minst 575 poäng.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

 

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Projektstöd för kompetensutveckling 2023-2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Prenumerera på nyheter, information och inbjudningar till aktiviteter

Du kan prenumerera på information om aktiviteter eller informationsblad som Länsstyrelsen ger ut. Prenumerationerna är kostnadsfria. För att prenumerera behöver du godkänna att vi lagrar din e-postadress alternativt postadress.

Fokus Landsbygd

Länsstyrelsen Kalmar län driver flera projekt med stöd från Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Programmet finansieras av den svenska staten och EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

Insatserna syftar till att stötta länets regionala miljöarbete för att uppnå miljömålen, främst ”Ett rikt odlingslandskap”, "Begränsad klimatpåverkan" och "Ingen övergödning". Här ingår även åtgärder som strävar mot att uppnå minskade utsläpp av klimatgaser och en säker hantering av växtskyddsmedel. Vi driver också projekt för en ökad ekologisk produktion, för att skapa nya jobb på landsbygden och inom kommersiell service.

 • Greppa näringen, kompetensutveckling
 • Greppa näringen, rådgivning
 • Greppa näringen, information och demonstration
 • Ekologisk produktion, kompetensutveckling
 • Ekologisk produktion, rådgivning
 • Ekologisk produktion, information och demonstration
 • Ett rikt odlingslandskap, kompetensutveckling
 • Ett rikt odlingslandskap, rådgivning
 • Ett rikt odlingslandskap, information och demonstration
 • Kommersiell service, rådgivning
 • Nya jobb, kompetensutveckling
 • Nya jobb, rådgivning
 • Nya jobb, information och demonstration
 • Betesmarksprojektet - för mer ängs- och betesmarker

Kontakt

Landsbygdsutvecklingsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss