Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Arbetet med olika styrmedel behövs, i såväl produktion som konsumtion. Styrmedel kan vara i form av exempelvis samhällets ekonomiska insatser, företagens positiva belöningar eller lagkrav med bestraffningar. Det krävs att nationella, regionala och lokala aktörer driver på utvecklingen med hjälp av olika styrmedel.

Dagens styrmedel är otillräckliga. Det behövs mer riktade insatser och fler effektiva nationella styrmedel. För att nå miljömålen måste bland annat miljöskadliga subventioner ses över och avvecklas.

Åtgärdsprogrammen

En stor del i miljömålsarbetet är att ta fram åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer. Programmen och dess åtgärder är en viktig del för att på regional och lokal nivå göra insatser för att uppnå miljömålen. I detta arbete är även samverkan med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre.

I Jönköpings län arbetar vi utifrån fem stycken åtgärdsprogram. 

 • Hälsans miljömål 2016–2020
 • Vattnets miljömål 2017–2021
 • Gröna handlingsplan (Djurens och växternas miljömål) 2018–2022,
 • Minskad klimatpåverkan 2015–2019 (reviderat år 2017)
 • Anpassning till ett förändrat klimat 2015–2019 (reviderat år 2017)

Omfattar miljömålen: Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö samt delar av Frisk luft och God bebyggd miljö. Programmet innehåller 24 åtgärder och gäller mellan åren 2016 och 2020.

Det pågår åtgärdsarbete inom flera av miljömålen bland annat:

 • Tillsyn av förorenade områden
 • Kemikalier i förskolan
 • Fasa ut farliga kemikalier
 • Kommunala kulturmiljöunderlag och kulturmiljöprogram
 • Insatser i grönstrukturen

Men uppföljningen visar att fortsatta insatser behövs för att nå målen. Områden som behöver vara i fokus framöver är:

 • Åtgärder för minskad trafik, vilken är den största källan till luftföroreningar som människor till vardags utsätts för.
 • Kemikaliers och UV-strålningens påverkan på barn, eftersom de är känsligare än vuxna.
 • Ökad kunskap om de kemikalier som används i samhället.
 • Ökad takt för åtgärder och sanering av förorenade områden.
 • Att bryta trenden av ökade avfallsmängder från hushållen genom ökad återvinning och återanvändning.

Här hittar du Hälsans miljömålöppnas i nytt fönster

Omfattar miljömålen: Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet. Programmet innehåller 35 åtgärder och gäller mellan åren 2017 och 2021.

Länsstyrelsen är ansvarig för flest åtgärder, därefter kommer kommunerna. Men även andra aktörer som till exempel Skogsstyrelsen, LRF och Smålands turism ansvarar för åtgärder i programmet.

Åtgärderna handlar bland annat om:

Inventering av vandringshinder vid enskilda vägar

Kommunala vattenförsörjningsplaner och vattenskyddsområden

Dagvattenstrategi och recipientklassning (ingen övergödning åtgärd 11). Till stöd för åtgärden finns en mall framtagen, ursprungligen fanns den med som en bilaga i Dagvattenguiden (meddelande nr 2015:34). Mallen har dock uppdaterats under år 2018 och finns att ladda ned i excel-format nedan. Första fliken innehåller instruktioner.

Mall recipientklassningExcel

Av miljökvalitetsmålen som ingår i programmet är det enbart Grundvatten av god kvalitet som är nära att nås medan de övriga bedöms inte kunna nås till år 2020. Det finns därför ett stort behov av att åtgärderna genomförs.

Här hittar du Vattnets miljömålöppnas i nytt fönster

Grön handlingsplan för vårt län är resultatet av ett samordnat genomförande av Länsstyrelsens uppdrag att ta fram

1) regionala åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen

2) handlingsplan för grön infrastruktur

3) åtgärder för att nå friluftsmålen.

Omfattar miljömålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Här hittar du den Gröna handlingsplanenöppnas i nytt fönster

Handlingsplanen består av fem olika delar:

Sammanfattning En sammanfattning av handlingsplanen. För dig som snabbt vill få ut det viktigaste i planen.

Del A Bakgrund och uppdragsbeskrivningen  En beskrivning av miljömål, friluftlivsuppdrag och grön infrastruktur; hur dessa kopplar till internationella och nationella strategier och planer, vilken status den gröna handlingsplanen har samt hur den ska följas upp.

Bra att läsa för dig som är intresserad av att sätta den gröna handlingsplanen i sitt sammanhang och är intresserad av hur framtagandeprocessen har gått till.

Del B Nulägesbeskrivning En beskrivning av förutsättningar, möjligheter och utmaningar för Jönköpings län med fokus på grön infrastruktur. En uppdelning i vardagslandskap, levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.

Bra att läsa utvalda kapitel för dig som jobbar med frågor kopplade till olika naturtyper/miljömål för att få en introduktion i respektive miljömål och en god grund att jobba vidare från.

Del C Insatsområden och vägledning Handlingsplan för vad som behöver göras för att nå länets stora utmaningar. Arbetet drivs framåt genom åtta insatsområden.

Här hittar du som jobbar med fysisk planering, offentlig naturvård, klimatanpassning samt jord- och skogsbruk vägledningar hur du kan använda de framtagna underlagen.

Del D Åtgärdsprogrammet 2018–2022 Åtgärder för att uppnå miljökvalitets- och friluftsmålen samt bidra till att förbättra den gröna infrastrukturen.

Analyserna och underlaget hittas i Länsstyrelsens karttjänst WebbGislänk till annan webbplats

För mer information se Länsstyrelsens arbete om

Grön infrastruktur

Friluftslivsarbetet

En av grundpelarna för länets arbete med klimatanpassning är det regionala åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat. Det utgörs av 49 åtgärder som Länsstyrelsen, kommuner och olika aktörer åtagit sig att arbeta med i strävan att klimatsäkra samhället. Arbetet med klimatanpassning handlar om långsiktighet och att agera förebyggande.

Här hittar du Anpassning till ett förändrat klimatöppnas i nytt fönster

Varje år följer Länsstyrelsen upp hur arbetet går med åtgärderna i miljömålsprogrammen.
För de flesta åtgärder är det svårt att bedöma vad för miljöeffekt de ger, därför är det i första hand själva genomförandet som följs upp.

Under år 2017 fanns det tre pågående åtgärdsprogram för miljömålen; Minskad klimatpåverkan, Hälsans miljömål och Vattnets miljömål.

Uppföljning av åtgärdsprogrammen för miljömål och klimatanpassningöppnas i nytt fönster

I foldern Nuläge och framåtblick finns ett urval av pågående åtgärdsarbete och vilka miljömål och åtgärdsprogram som allt pågående arbete bidrar till.

Nuläge och framåtblick- Miljömål och åtgärder i Jönköpings länöppnas i nytt fönster

Kontakt

Miljömålssekretariatet