Skötsel av kronhjort

Länsstyrelsen registrerar länets kronhjortsskötselområden. För varje kronhjortsskötselområde ska det finnas en skötselplan. Övergripande målsättningar för länets kronhjortsstam beslutas av Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation.

Kronhjortsskötselområden

Länsstyrelsen registrerar kronhjortsskötselområden. Ett kronhjortsskötselområde ska ha en sådan storlek och arrondering att det går att vårda en egen kronhjortsstam. För varje område ska det finnas en skötselplan. Att vara med i ett kronhjortsskötselområde är frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Ansök om att bilda ett nytt kronhjortsskötselområde

Du kan ansöka om att bilda ett nytt kronhjortsskötselområde. Ansökan är avgiftsfri och ska innehålla skötselplan samt redovisning av

 • vilka fastigheter som ska ingå i kronhjortsskötselområdet
 • samtycke till registreringen från jakträttshavare och i förekommande fall viltvårdsområdesförening.

För att bilda eller ändra ett kronhjortsskötselområde gäller samma regler som för bildande av älgskötsel­områden. Den som av någon anledning väljer att inte ansluta sin mark till ett skötselområde har ändå möjlighet att jaga kalvar.

Där det är lämpligt och möjligt bör kronhjortsskötsel­områdena sammanfalla med älgskötselområdena. I första hand är det geografiska och biologiska förutsättningar, inklusive tillgången på brunstplatser och kalvnings­områden, som avgör gränserna för ett skötselområde.

Digital karta över våra skötselområden för kronhjort (sök på jakt och kronskötselområden i lagerlistan till höger) Länk till annan webbplats.

Ansök senast 31 januari

Senast den 31 januari ska du registrera nytt skötselområde för kronhjort inför det nya jaktåret. Det gäller även ansökan om ändring. Ansökan skickas till Länsstyrelsen Jämtlands län, till ansökan bifogas en skötselplan för området.

Vill du ändra i ett befintligt område gäller samma datum.

Steg 1 - Få medgivande för att bilda kronhjorts­skötselområde

Markägare och ingående jaktlag/delområden ska ge sitt medgivande till bildandet av skötsel­området, vilket intygas i ett avtal mellan dessa och företrädaren för det blivande skötselområdet.

Steg 2 - Skötselplan för området

Till ansökan ska en skötselplan för området bifogas, länsstyrelsen har en mall Pdf, 91.3 kB, öppnas i nytt fönster. för hur en sådan kan utformas.

Steg 3 - Ansök om nytt kronhjortsskötsel­område

När avtalet har signerats skickar företrädaren in en ansökan om registrering till Länsstyrelsen. Ansökan ska skickas till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför nytt jaktår.

Ansök om ändring av kronhjortsskötselområden

Du kan ansöka om att ändra i ett befintligt kronhjortsskötselområde, om du vill lägga till eller ta bort fastigheter inom ett område.

Beställ kronhjortsskötselplan

Här beställer du aktuella älgskötsel-, älgförvaltnings- och kronhjortsskötselplaner.

Vad kostar det?

Länsstyrelsen tar ut en avgift för papperskopior vid utlämning av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Länsstyrelsen tar ut följande avgifter för utlämning av kopior av allmänna handlingar.

Papperskopia: de första 9 sidor är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Tänk på miljön innan du beställer handlingar på papper. Vi prioriterar att skicka digitalt framför att skicka kopior via post.

Beställ aktuella planer

För att vi ska kunna skicka det dokument du efterfrågar är det viktigt att du fyller i formuläret nedan.


Vilket eller vilka dokument önskar du beställa? * (obligatorisk)
Vilket eller vilka dokument önskar du beställa?
Ange namn på älgförvaltningsområde, älgskötselområde eller kronhjortsskötselområde
Jag vill få dokumentet levererat via: * (obligatorisk)
Jag vill få dokumentet levererat via:Ange e-post om dokumentet ska mejlas

Ange fullständig gatuadress om dokumentet ska skickas per post


Jag har tagit del av informationen om kostnader för kopior:
Jag har tagit del av informationen om kostnader för kopior:

Ansök om registrering av nytt jaktområde eller byte av företrädare i webbformulär

Vem kan använda formuläret?

Formuläret riktar sig till dig som inte har tillgång till vår e-tjänst för ändring av registrerade jaktområden på Älgdata.se. Länk till annan webbplats.

Formuläret riktar sig även till jaktområde som ska byta företrädare.

Bifoga dokument

Karta ska alltid bifogas. På kartan ska berörda fastighetsgränser tydligt markeras, helst med avvikande färg.

Om filer bifogas, använd beskrivande namn på dessa, till exempel Karta.

Intyg till samtycke

Om sökande och markägare inte är samma person ska intyg om samtycke eller utredning som styrker sökandens rätt till jakt också bifogas.

Skötselområde

Om ansökan rör ett skötselområde för älg eller kronhjort och ansökan är en nyregistrering ska en skötselplan bifogas ansökan.

Viltvårdsområde

Ingår en* eller flera av fastigheterna i ansökan i ett viltvårdsområde? Om viltvårdsområdet har beslutat om gemensamhetsjakt för älg eller kronhjort då krävs att ni lämnar in ett stämmoprotokoll där det framgår att viltvårdsområdet lämnar sitt samtycke till registreringen.

* Enskilda fastigheter kan begära utträde ur ett jaktområde för älg eller kronhjort även om övriga viltvårdsområdet tillhör annat registrerat området.

Ansök om registrering i webbformulär

 1. Betala avgiften (2300 kr) till bankgiro 5051-5659.
  Avgift endast avser älgjaktområden men inte vid borttag av fastighet eller byte av företrädare.
 2. Fyll i webbformulär nedan och ladda upp bilagor.
 3. Skicka in formuläret på webben.
Ansökan avser
Ansökan avser

Uppgifter om sökanden

Ange för- och efternamn

Om jaktområdet


Uppgifter om viltvårdsområde
Uppgifter om viltvårdsområdeGodkännande av markägare
Alla markägare i jaktområdet måste godkänna att jaktområdet ska bildas.
Härmed intygas att samtliga markägare har godkänt bildande av jaktområdet * (obligatorisk)
Härmed intygas att samtliga markägare har godkänt bildande av jaktområdetBifoga karta där yttergränserna är tydligt utmärkta.Skötselplan för kronhjort

För varje kronhjortsskötselområde ska det finnas en skötselplan. Skötselplanen tas fram i samråd mellan markägarna och jakträttshavarna i området. Planen ska revideras vart tredje år och lämnas in till Länsstyrelsen i god tid före jakten. Skötselplanen bör innehålla information om

 • den långsiktiga målsättningen för områdets kronhjortar
 • hur stor den årliga avskjutningen ska vara
 • de åtgärder som ska vidtas för att begränsa skador på skog och gröda orsakade av kronhjort
 • de åtgärder som ska vidtas för att minska risken för trafik­olyckor orsakade av kronhjort.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss