Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Metodistkapellet Bethel i Vallda

Gul träbyggnad på en gräsig kulle. 

Metodistkapellet Bethel i Vallda ligger på en bergshöjd sydväst om kyrkbyn. De timrade väggarna är klädda med gulmålad, stående locklistpanel med inklädda knut­lådor. Det flacka sadeltaket har täckning av grå as­bestcementskivor. Endast de höga och tättsittande, rödmålade fönstren antyder att det rör sig om nå­got annat än ett bostadshus.

August Olsson från Skårby och Bengt Börjesson från Släp var två amerikafarare. 1853 fann de metodismen på det fast förtöjda skeppet Bethel i New Yorks hamn. Här hade den svenske sjöman­nen Peter Bergner redan 1845 startat en metodis­tisk predikoverksamhet.

När Olsson och Börjesson hade återvänt till hemlandet, bildade de Vallda metodistförsamling, en av Sveriges äldsta. I början samlades man till gudstjänst hemma hos Anders Andersson på gården Hallen. Önskan om en sär­skild gudstjänstlokal var dock stark, och när An­dersson skänkte mark till en kapelltomt, kunde byg­get gå i gång. Invigningen skedde den 28 juli 1872. Då hade församlingen 104 medlemmar.

Församlingens storlek har varierat under årens lopp och därmed också intresset för kapellet. En­dast små förändringar har skett sedan det byggdes, vilket gör att det idag är bevarat i nära nog ur­sprungligt skick. Frågan om att bevara kapellet som byggnadsminne väcktes av Kungsbacka metodist-församling, och beslutet togs 1999. Då hade verk­samheten i kapellet legat nere sedan länge.

Namn på hebreiska

Bethel är hebreiska och betyder Guds hus. Kapel­lets spartanska arkitektur var säkert både program­matisk och betingad av nödtvång. En central re­kommendation för metodisternas kyrkor är endast att de skall vara enkla och snygga.

Som sig bör ligger den dekorativa tyngdpunkten på altarpartiet. Predikstol och altare är utformade som en ”kombinationsmöbel”, vilket kan tolkas som en önskan att sätta Ordet – det vill säga evangelium och predikan – i centrum.

Historik

Den ökade idémässiga rörligheten under 1800-talet ledde bland annat till att Svenska kyrkans gudstjänstmonopol ifrågasattes. Monopol byggde på konventikel­plakatet, som ända fram till 1858 förbjöd enskild gudstjänst utanför den officiella, lutherska kyrkans organisation.

Frikyrkorörelsens vagga i Sverige stod på den schartauanskt präglade Västkusten, i närheten av Vallda. Här bildade baptisterna redan 1848 Sveri­ges första frikyrkoförsamling, i strid mot konventi­kelplakatet. På 1860-talet kom så den metodistiska förkunnelsen till trakten, och en av de första för­samlingarna grundades i Vallda.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 3 kap 1§.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Typ av byggnadsminne: Frikyrka

Byggnadsår: 1872

Byggnadsminne förklarat år: 2000

Kommun: Kungsbacka

Hitta hit

Lunnavägen 65, 434 79 Vallda

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss