Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bollaltebygget

I mitten av kulturreservatet Bollaltebygget ligger en ovanligt väl bevarad äldre fyrlängad gård med rötter i 1600-talet. Syftet är att bevara gården och dess närmaste omgivningar, samt att återskapa ett öppet kulturlandskap som det såg ut i början av 1900-talet. Bästa tiden att besöka Bollaltebygget är på sommaren då Knäreds hembygdsförening anordnar guidningar och andra aktiviteter. Men reservatet är värt ett besök under alla årstider.

Markerna kring gården har en ålderdomlig prägel med flera kulturlämningar som en välbevarad fägata till utmarken, stenmurar som avgränsar äldre hagar samt odlingsrösen. På utmarken norr om gården finns en rest av den forna ljungheden bevarad och söder om gården finns äldre lövhagmarker och myrmarker där man tidigare bedrev bete, höslåtter och täkt av strötorv.

Även naturvärdena är höga med flera rödlistade växter och djur. På ljungheden växer Hallands landskapsblomma hårginsten och i de örtrika ängarna i söder kan du få se fjärilen allmän bastardsvärmare!

Markerad stig och toalett

I reservatet finns en 1,5 kilometer lång pedagogisk natur- och kulturstig som presenteras i en folder. Här finns även en tillgänglighetsanpassad toalett. Delar av stigen är inte tillgänglighetsanpassad men du kan komma fram till huset och in på gården om där är öppet.

Bollaltebygget nämns redan 1603

Bollaltebygget ligger i Knäreds socken i det sydhalländska inlandets skogsbygd några kilometer från gränsen till Småland. Till 1645 har denna gräns också varit riksgräns mellan Sverige och Danmark. Det tidigaste kända skriftliga belägget för Bollaltebygget är i en dansk mantalslängd från 1603 där gården och tillhörande marker omnämns som en utgård (torp) till Bollalt. Den beskrevs som "Bolte böge et bohl", vilket kan tolkas som "torpet med omgivande gärde med åker och äng (bohl) som anlagts i Bollalts bokhult (böge).

Fähus, undantag och brygghus

Den fyrlängade gården är en välbevarad och unik representant för den äldre sydskandinaviska byggnadskulturen. Den kringbyggda gårdens äldsta delar är från 1700-talet. Boningshusets mittdel, ryggåsstugan, är flyttad hit från grannbyn Jonsnahult. Östra längan användes som fähus och hölada medan den södra var hönshus, fårhus och tröskloge. Lillstugan i den västra längan, vid porten, har tjänat som undantag, det vill säga bostad för den äldre generationen. "Stairset", brygghuset, ligger en bit ifrån gårdsanläggningen på grund av brandfaran. Brygghuset omnämns redan i "Hallands Landsbeskrivning 1729".

Insamling för att köpa gården

1935 köpte Södra Hallands hembygdsförening gården Bollaltebygget med de närmast omgivande markerna. Redan då var tanken att bevara helhetsmiljön på plats, vilket var en ovanlig och modern idé på 30-talet. För att få ihop pengarna genomfördes en insamling som engagerade såväl Knäreds sockenbor som landshövding Mörner och finansminister Wigforss.

Landstinget köpte samtidigt fastighetens utmark och lovade då att inte plantera gran på en sex hektar stor ljunghedsrest närmast gården utan istället bevara den genom bränning och bete. Gården blev byggnadsminne 1980 men det var först 2008 som Bollaltebygget med omgivande marker blev ett kulturreservat.

Gårdens omgivningar får nytt liv

Sedan Bollaltebygget blev ett kulturreservat har det pågått ett arbete med att restaurera odlingsmarkerna runt gården. De gamla slåtterängarna har tagits fram, betesmarkerna med sina gamla bokar har återställts och ljungheden har bränts för att få nytt liv. Nu går det betesdjur i reservatet, precis som i forna tider. Hembygdsföreningen och Länsstyrelsen fortsätter nu tillsammans att vårda kulturreservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

De vilda blommornas dag i Bollaltebygget (Laholm)

Vi gör en kortare vandring på den gamla ljungheden och bekantar oss med arter som slåttergubbe, slåtterfibbla och kattfot.

Ingen anmälan krävs

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • att tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
  • att gräva upp växter,
  • att gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning samt
  • att elda

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
  • Ikon förToalett Toalett
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyper: ljunghed, kärr, lövhagmark, lövskog

Kommun: Laholm

Areal: 12,4 hektar

Skyddat sedan: 2008

Ägare: Knäreds forskarring och hembygdsförening, Landstinget Halland och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Bollaltebygget ligger i Laholms kommun.

Till fots: Hallandsleden går genom reservatet.

Hallandsleden Länk till annan webbplats.

Bil: Följ landsvägen mellan Mästocka och Knäred. Efter cirka 6 km tag österut på den lilla vägen mot Bollaltebygget. Härifrån är det skyltat till kulturreservatet. GPS (WGS84): Lat N 56° 34' 34" Lon E 13° 18' 8"

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss