Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Planerar du att göra en åtgärd eller aktivitet i ett skyddat naturområde? Då kan du behöva dispens eller tillstånd. Skyddade områden kan vara nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, naturminnen, områden med biotopskydd, djur- och växtskyddsområden och områden med landskapsbildsskydd.

I naturområden som är skyddade finns regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde behöver du först ansöka om dispens eller tillstånd.

Gör så här för att ansöka om dispens eller tillstånd i ett skyddat område

 1. Ta reda på skyddsformen för området.
 2. Ta reda på om din åtgärd eller aktivitet kräver dispens eller tillstånd.
 3. Ansök om dispens eller tillstånd hos Länsstyrelsen.

Ta reda på om området är skyddat

Om du behöver tillstånd för din åtgärd eller aktivitet beror på vilket typ av skydd området har. För nationalparker, naturreservat, landskapsbildskyddsområden och djur- och växtskyddsområden finns regler, så kallade föreskrifter, som beskriver vad som är tillåtet och förbjudet i det specifika området. Reglerna är olika för alla områden. Det står i beslutet om skydd vad som gäller just i det område du vill göra en åtgärd eller aktivitet i. Beslutet och annan information om vad som gäller hittar du i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Exempel på åtgärder och aktiviteter då du kan behöva tillstånd eller dispens

Här hittar du exempel på åtgärder och aktiviteter där tillstånd eller dispens kan behövas för olika skyddsformer.

Aktiviteter eller åtgärder som är förbjudna är till exempel att

 • köra motordrivet fordon
 • olika former av jakt
 • organiserat friluftsliv till exempelvis guidade turer och tävlingar
 • gräva eller påverka naturen
 • samla in växter eller frön.

Aktiviteter eller åtgärder som är förbjudna är till exempel att

 • uppföra byggnader och anläggningar, till exempel jakttorn och avloppsanläggningar
 • ändra och bygga ut byggnader och anläggningar
 • samla in växter och djur
 • fälla eller ta bort träd eller buskar
 • gräva, schakta, fylla ut
 • organisera tävlingar eller aktiviteter som till exempel orientering.

Aktiviteter eller åtgärder som är förbjudna är till exempel att

 • beskära träd
 • fälla träd
 • skada ett träds rötter genom att gräva, köra ett fordon eller låta djur trampa
 • ta bort delar av naturminnet
 • gräva i, eller täcka över en geologisk formation med grus, ris, jord.
 • spika eller såga.

Generellt skyddade biotoper

Vissa biotoper har ett generellt skydd, till exempel alléer och stengärden. Exempel på åtgärder som du behöver dispens för och hur du ansöker:

Biotopskyddsområden

Länsstyrelsen kan besluta om skydd för ett geografiskt biotopsområde. Det kan till exempel vara rikkärr och naturbetesmarker. Aktiviteter eller åtgärder som är förbjudna i ett sådant område är till exempel att

 • gräva och exploatera
 • ändra naturmiljön i biotopen
 • tillföra material eller nya arter i biotopen
 • ta bort stenar eller växtlighet
 • ändra hydrologin.

Ska du utföra en åtgärd i ett geografiskt biotopskyddsområde som Länsstyrelsen beslutat om ska du använda e-tjänsten "Ansök om tillstånd och dispens för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde" på den här sidan.

Aktiviteter som är förbjudna är till exempel att

 • vara i ett område när det är tillträdesförbud
 • skada boträd eller boplatser
 • samla in växter eller frön
 • skada växtlighet.

Aktiviteter eller åtgärder som är förbjudna är till exempel att

 • bygga en ny byggnad
 • anlägga en väg
 • dra luftledningar
 • fälla träd
 • schakta och fylla igen.

Du kan behöva tillstånd även för åtgärder som inte kräver bygglov, som att till exempel bygga en friggebod.

Så här ansöker du om dispens och tillstånd

Vill du påskynda handläggningen är det viktigt att du fyller i ansökningsformuläret utförligt. Skicka gärna med bilder från platsen.

Om dispens medges kan Länsstyrelsen kräva att eventuell skada på naturvärden kompenseras genom vissa åtgärder, så kallade kompensationsåtgärder. Du kan själv ge förslag på lämpliga kompensationsåtgärder i din ansökan.

Läs mer om kompensationsåtgärder längre ner på sidan

Ansökningsformuläret gäller för alla naturskydd förutom biotopskydd.

Ansökan om dispens/tillstånd inom skyddade områden Pdf, 1010.1 kB.

Vissa åtgärder utgör även vattenverksamhet och behöver anmälas till Länsstyrelsens vattenavdelning

Läs mer om tillstånd för vattenverksamhet

Ansök om tillstånd och dispens för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Avgiften för ansökan om dispens beror på skyddsformen och varierar mellan 2900 och 4600 kronor. Vi tar inte ut någon avgift för att ansöka om tillstånd eller göra en anmälan.

Om ansökan om tillstånd gäller byggnader ska ansökan utöver de vanliga uppgifterna innehålla:

 1. Måttsatta fasadskisser på alla fasader på befintlig byggnad före och efter ombyggnad alternativt på helt ny byggnad.
 2. Uppgifter om fasad- och takmaterial och färgsättning.
 3. Bilder på befintliga byggnader samt kringliggande byggnader underlättar handläggningen.

Kontakta oss om du är intresserad av att läsa föreskrifter för ett visst område.

Andra tillstånd och dispenser

Dispens från strandskydd

Du kan ansöka om dispens från strandskydd i e-tjänsten på den här sidan om strandområdet ligger inom ett skyddat område. För andra strandskyddsdispenser:

Tillstånd Natura 2000-områden

Är området skyddat med någon annan skyddsform än Natura 2000, till exempel om området ligger i ett naturreservat, så ska du använda e-tjänsten på den här sidan för att ansöka om tillstånd. För områden som enbart har Natura 2000-skydd:

Dispens från generellt biotopskydd

Vill du ansöka om dispens för ingrepp i till exempel stengärden, alléer, odlingsrösen eller andra biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet ska du använda e-tjänsten som finns på sidan Dispens från biotopskydd.

Dispens eller tillstånd i biotopskyddsområden

Är området ett biotopskyddsområde som beslutats av Länsstyrelsen så ska du använda e-tjänsten på den här sidan för att söka om dispens eller tillstånd.

Kommuner och Skogsstyrelsen kan fatta beslut om biotopskyddsområden. För åtgärder i dessa områden, ansök om dispens hos respektive kommun eller Skogsstyrelsen.

Biotopskyddsområde, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kompensation för förlorade natur- och rekreationsvärden

Om du får dispens eller tillstånd för en åtgärd som skadar naturvärdena i ett skyddat område, kan vi kräva att du kompenserar skadan. Exempelvis kan du behöva restaurera eller nyskapa liknande biotoper.

Kompensation får aldrig vara ett skäl för att få exploatera. Det måste alltid finnas särskilda skäl enligt lagstiftningen för att få dispens från bestämmelserna.

Länsstyrelsen kan fatta beslut om att intrånget i naturmiljön ska kompenseras vid:

 • Tillstånd i Natura 2000-område
 • Dispens i eller upphävande i naturreservat
 • Övriga tillstånd och dispenser

Att minska ett exploateringsområde eller att vidta skyddsåtgärder vid arbetet är inte kompensation. Detta måste verksamhetsutövaren göra enligt hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken.  

Förslag till kompensation ska tidigt komma från utövaren

Det är verksamhetsutövaren som ska ta fram förslag till kompensation. Kommer frågan om kompensation in sent i processen kan det vara svårt att göra det bra. Kompensationsåtgärder ska vara långsiktiga. Det ska finnas förutsättningar för miljön eller arten att fortleva i området under en lång tid framöver.  

Kompensation kan ske genom att:

 1. förbättra biotoper (livsmiljöer)
 2. skapa nya biotoper
 3. ge naturmiljöer ett långsiktigt skydd  

Kompensationen bör genomföras nära skadan, men kan göras någon annanstans om det ger större miljönytta. Det förlorade värdet eller strukturen bör ersättas, men i enstaka fall kan området vinna på en annan typ av kompensation. Detta gäller i synnerhet för strukturer och värden som är svåra att ersätta. 

Läs mer om ekologisk kompensation hos Naturvårdsverket
Länk till annan webbplats.

Detta händer med ditt ärende på Länsstyrelsen

 • Hos Länsstyrelsen får ärendet ett diarienummer och fördelas till en handläggare som kontrollerar om ärendet är komplett. Saknas det uppgifter begär handläggaren kompletteringar från dig.
 • För en del ärenden tas en prövningsavgift ut. Om detta behövs i ditt ärende skickar handläggaren ut ett inbetalningskort.
 • När avgiften är betald och registrerad och eventuella kompletteringar kommit in kan handläggaren börja handlägga ärendet. På grund av stora ärendemängder läggs ärenden ofta i kö.
 • Beroende på vad ansökan gäller och hur området ser ut gör vi eventuellt ett besök på platsen. Därefter diskuteras ärendet med representanter från flera av Länsstyrelsens olika kompetensområden.
 • I vissa fall där inte tillstånd eller dispens krävs behövs samråd.

Läs mer om vilka åtgärder som kräver samråd

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss