Fornlämningar och fornfynd

Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet. Kontakta oss om du till exempel upptäcker en skada på en fornlämning, har hittat ett fornfynd eller planerar ett arbete vid en fornlämning.

Länsstyrelsen ska se till att fornlämningar i länet blir bevarade och inte kommer till skada. Alla fornlämningar har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Det gäller både de fornlämningar som vi redan känner till och de som ännu inte har upptäckts.

Kontakta Länsstyrelsen om du:

 • planerar ett arbete som riskerar att påverka en fornlämning
 • har hittat ett fornfynd
 • upptäcker en skada på en fornlämning
 • vill ha råd om hur du kan skydda och vårda en fornlämning.

Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök innehåller information om alla i nuläget kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige.

Fornsök, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet som är övergivna och har tillkommit före år 1850. En fornlämning kan till exempel vara ruiner, gravfält och rester efter äldre bosättningar. Även lämningar under vatten, fartygslämningar etc. kan utgöra fornlämning. Alla fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen, även de som ingen känner till.

En övrig kulturhistorisk lämning är spår efter mänsklig verksamhet som tillkommit under och efter år 1850. De uppfyller inte de kriterier som en fornlämning har. En övrig kulturhistorisk lämning har inte samma lagskydd som en fornlämning, men ska visas hänsyn och aktsamhet.

På Riksantikvarieämbetets webbplats kan du läsa mer om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar (raa.se) Länk till annan webbplats.

Samråd

Den som avser att genomföra ett arbetsföretag i mark eller vatten har ett ansvar för att ta reda på om åtgärderna kan beröra någon fornlämning. Länsstyrelsen bör kontaktas för samråd i god tid innan arbetet ska påbörjas.

I första hand ska fornlämningar bevaras. I samrådsskedet görs en bedömning om det går att anpassa arbetsföretaget för att undvika fornlämningar, eller om sökanden ska ansöka om tillstånd till ingrepp i fornlämning.

Arkeologisk utredning

När det behövs ytterligare underlag för att kunna bedöma om någon fornlämning berörs kan Länsstyrelsen besluta om en arkeologisk utredning. Detta är särskilt aktuellt vid arbetsföretag som tar större markområden i anspråk, men kan vara aktuellt även i andra situationer.

En arkeologisk utredning består vanligen av arkiv- och kartstudier, fältinventering samt provgrops- eller schaktgrävning för att undersöka om det finns okända fornlämningar inom området som ska tas i anspråk.

Tillståndsprövning

Om det inte är möjligt att undvika en fornlämning måste man ansöka om tillstånd till ingrepp i fornlämningen. Länsstyrelsen kommer då pröva tillståndsansökan och bedöma om tillstånd kan ges eller om ansökan ska avslås.

Under tillståndsprövningen kan det bli aktuellt med en arkeologisk förundersökning för att bedöma om tillstånd till ingrepp kan ges, samt om det finns behov av en arkeologisk undersökning av fornlämningen.

När tillstånd till ingrepp ges villkoras det ofta med antingen en arkeologisk undersökning eller andra försiktighetsåtgärder till skydd för lämningen. En tillståndsansökan kan dock komma att avslås om bevarandeintresset för fornlämningen väger tyngre än allmänintresset för arbetsföretaget.

Arkeologisk förundersökning

En arkeologisk förundersökning kan göras för att avgränsa fornlämningen och/eller bedöma dess kunskapspotential inför fortsatt tillståndsprövning. De flesta fornlämningarna är inte avgränsade utan kan vara större eller mindre än vad som anges på kartor.

Arkeologisk undersökning

En arkeologisk undersökning består av att fornlämningen dokumenteras och tas bort av arkeologer. Detta görs endast när det inte finns andra alternativ, och endast när Länsstyrelsen bedömer att samhällsintresset av arbetsföretaget väger tyngre än intresset att bevara fornlämningen, enligt kulturmiljölagen. Det fyndmaterial som tas tillvara vid undersökningen fördelas till ett museum och undersökningens resultat redovisas alltid i en rapport som görs tillgänglig för allmänheten.

Förfrågan om fornlämning

Som en del i planeringen av markarbeten behöver du kontakta Länsstyrelsen för att reda ut om ingreppet kan påverka fornlämningar. Kontakta oss i god tid innan det planerade arbetet. Om Länsstyrelsen bedömer att det kan finnas fornlämningar inom området kan en arkeologisk utredning bli aktuell. Syftet med den arkeologiska utredningen är att klargöra om fornlämningar berörs.

Sök tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning

Du behöver ett tillstånd från Länsstyrelsen innan du startar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning. Till exempel om du ska

 • bygga ett hus
 • anlägga en väg
 • gräva ned en kabel
 • anlägga en plantering.

I första hand ska du planera arbetet så att du undviker fornlämningar. Vår utgångspunkt är att fornlämningar ska bevaras, men vi kan i vissa fall ge tillstånd till ett ingrepp.

Vad säger kulturmiljölagen om fornlämningar?

Kulturmiljölagen säger att du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att:

 • rubba
 • ta bort
 • gräva ut
 • täcka över
 • ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Vad ansökan ska innehålla

En ansökan ska innehålla uppgifter om

 • vilket arbete du planerar
 • hur stort markområde som kommer att påverkas (exempel: 10 x 20 meter stort och 1,0 meter djupt)
 • vem som är fastighetsägare
 • fastighetsbeteckning.

Kulturmiljölagen säger att du behöver tillstånd från Länsstyrelsen innan du påbörjar ett arbete som riskerar att påverka en fornlämning. Till exempel om du ska bygga ett hus, anlägga en väg, gräva ned en kabel, anlägga en plantering.

I första hand ska du planera arbetet så att du undviker fornlämningar. Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att flytta, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat - ett så kallat fornlämningsområde. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Fornlämningsärenden i skog

Kulturmiljöer i skogen kan bli skadade av skogsmaskiner i samband med avverkning och markberedning. Du bör alltid samråda med Länsstyrelsen inför bränning, åtgärder på befintlig väg, askåterföring och gödsling. Du behöver tillstånd för

 • markberedning
 • plantering
 • nyanläggande av väg
 • skyddsdikning
 • stubbskörd.

Du som som markägare behöver kontakta oss för att samråda om fornlämningar och vid behov söka tillstånd när du planerar arbeten i skogen. Det räcker alltså inte med att göra en ansökan via Skogsstyrelsens e-tjänst, du behöver också kontakta oss i de fall som fornlämningar berörs.

Lämningar med statusen "Övrig kulturhistorisk lämning" hanteras däremot fortfarande av skogsvårdslagen genom Skogsstyrelsen.

Så går du tillväga

Enklast är att göra på följande sätt:

Skicka denna till vastragotaland@lansstyrelsen.se, ange att ärendet berör en fornlämning i rubriken.

Alternativt via post:

Kulturmiljöenheten
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Har du hittat ett fornfynd?

Den som hittar ett fornfynd är i vissa fall skyldig att rapportera det till Länsstyrelsen eller till Polisen. Det är sedan Riksantikvarieämbetet som beslutar om staten ska lösa in fornfyndet och i så fall vilken ersättning och hittelön upphittaren får.

Vad säger kulturmiljölagen om fornfynd?

Ett fornfynd är ett föremål som saknar ägare och som påträffas vid en fornlämning eller på en annan plats och kan antas vara från någon tid före 1850. I Kulturmiljölagen står det att staten har rätt att lösa in fornfynd som

 • helt eller delvis består av guld, silver, koppar, brons eller annan legering med koppar
 • består av två eller flera föremål som kan antas ha blivit nedlagda tillsammans.

Kontakta oss om du hittat ett fornfynd

Om du har hittat ett fornfynd som staten har rätt att lösa in ska du anmäla det till oss eller till polisen. Om fyndet hör till en fartygslämning kan du även välja att kontakta Kustbevakningen. Du som är upphittare kan då bli skyldig att lämna ifrån dig fornfyndet mot ett kvitto och att uppge var, när och hur du påträffade det.

Informationsfilm om fornfynd av Länsstyrelsen i Gotlands län (youtube.com) Länk till annan webbplats.

Observera att Länsstyrelsen i Västra Götalands län inte tar emot fornfynd. De ska istället lämnas till ett museum efter dialog med Länsstyrelsen.

Att använda metallsökare kräver tillstånd

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd som gäller för ett begränsat område, och aldrig i områden i anslutning till fornlämningar.

Projekt

Samhell

SAMHELL är ett svenskt-norskt samarbete kring hällristningar. Länsstyrelsen i Västra Götaland är projektägare och även projektledare tillsammans med Norska Riksantikvarien.

I projektet utvecklas gemensamma riktlinjer och arbetssätt för dokumentation, arkivhållning, vård, förvaltning och synliggörande av hällristningar.

Till Samhells webbplats (samhell.se) Länk till annan webbplats.

Kom Ut – Kompetensutbildning i skogen

Kom Ut är ett samverkansprojekt mellan länsstyrelserna i Hallands och Västra Götalands län med projektstöd från landsbygdsprogrammet. Projektet Kom Ut arbetar med att ta fram och sprida utbildningsmaterial kring vårt rika kulturarv i skogen och hur man på bästa sätt ska ta hänsyn till dessa i samband med skogsbruksåtgärder.

Utbildningsmaterialet ska sedan användas vid genomförandet av kurser som är riktade till markägare och skogsbrukets olika aktörer.

Kom ut på Länsstyrelsen Hallands webbplats

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss