Mera tall – ett sätt att skapa balans i skogen

Det behöver bli balans i skogen mellan hjortvilt och deras föda. Som det är nu räcker inte fodret till djuren. De tvingas då att beta väldigt hårt på de träd, buskar, ris och andra växter som de hittar. Det är varken bra för djuren, skogsföryngringen eller för den biologiska mångfalden. Lösningen blir Mera tall.

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen kommer under 2020-2022 att anordna utbildningar i länet för att på sikt skapa balans i skogen mellan hjortvilt och deras föda. Som det är nu i många områden, räcker inte fodret till djuren. De tvingas då att beta väldigt hårt på de träd, buskar, ris och andra växter som de hittar. Detta minskar den biologiska mångfalden i landskapet, samt gör det svårt att föryngra skog på ett ekonomiskt hållbart sätt. Eftersom djuren i delar av länet tvingas äta foder som inte är bra för dem, mår de inte bra. Detta medför lägre slaktvikter samt mindre och färre kalvar. Det är därför viktigt att hjortviltstammarna anpassas till skadebilden och fodertillgången i olika områden.

Utbildningarna ska bidra till att öka kompetensen om samverkan, vilda hjortdjur, skogliga ekosystem, foderskapande åtgärder och inventeringsteknik hos markägare, jägare och tjänstemän från skogsbolag.

Målet med projektet är att i Västra Götalands län utbilda 355 ledare i älgförvaltningen och tjänstemän från skogsbolag. Deltagarna i kurserna ska sedan kunna leda och stödja arbetet med projektet Mera tall i sina verksamhetsområden.

Planen är att genomföra två kurser i varje älgförvaltningsområde fram till sommaren 2022. Det blir då totalt 18 kurser i länet som består av en inledande träff inomhus en vardagskväll, samt en halvdag och en heldag i fält, den senare på en helgdag.

Mera tall är en samverkansmodell för jägare och skogsägare som vill uppnå en bättre balans mellan skog och vilt.

Varför mera tall?

Under en lång följd av år har andelen tall i våra skogar minskat, bland annat på grund av att gran planterats för att undvika betesskador av vilt. Därför startades det nationella samverkansprojektet Mera tall som ville visa att man genom samverkan och goda exempel kan öka möjligheterna till lyckade tallföryngringar.

Mera tall vill öka andelen tall i våra plant- och ungskogar. Det behöver även finnas fler rönnar, aspar, sälgar och ekar. I många områden behöver hjortviltstammarna under ett antal år sänkas, för att markägarna ska kunna satsa på plantering av annat än gran.

Läs mer om motiven för Mera tall på projektets webbplats,länk till annan webbplats under relaterade dokument.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektet Mera tall genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutvecklinglänk till annan webbplats

Kontakt