Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng. Det gäller även om det är din egen mark.

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel:

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar.

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • bandvagn
 • snöskoter
 • elcykel.

Användande av elcykel med max 250 watt motoreffekt i naturen är inte förbjudet enligt terrängkörningslagstiftningen men du behöver ändå markägarens tillstånd.

Mer information om elcyklar finns på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Det finns generella undantag från förbudet mot terrängkörning. Undantagen kan kräva markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt. 

Det generella undantaget gäller för:

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • den som ska hämta fälld björn, hjort, vildsvin eller älg.

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling.

Om ditt skäl till undantag är funktionsnedsättning behöver du bifoga läkarintyg. Det ska innehålla:

 • beskrivning av funktionsnedsättningen och omfattning
 • hur långt du kan gå utan stöd,
 • och om funktionsnedsättningen är av tillfällig art.

Du kan söka dispens för att:

 • köra motorfordon på barmark eller på snötäckt mark
 • medföra vapen på terrängfordon
 • jaga från motorfordon

Ansök om dispens

Använd vår e-tjänst för att ansöka om dispens från terrängkörningsförbudet.

Regler för vapen på terrängfordon

Det är förbjudet att transportera vapen på terrängfordon enligt jaktförordningen.

I Västerbotten finns ett generellt undantag. Här får du transportera vapen klass 3 och 4 på snöskoter i terräng under vissa villkor. För transport av klass 1 och 2 vapen behöver du ansöka om dispens.

Villkor för att medföra klass 3 och 4 vapen på terrängfordon

Undantaget gäller endast kulvapen och kombinationsvapen i klass 3 och 4 samt hagelvapen och endast för transport av jaktvapen till och från jaktområde i Västerbotten.

 • Transport av vapen på snöskoter får endast ske vid snöföre.
 • Området där jakten ska bedrivas måste vara minst 5 km från närmsta farbara bilväg, järnvägsstation eller annan anslutningsplats.
 • Vapen får endast transporteras en gång tur och retur per jaktdag, men inte mellan olika jaktområden under samma jaktdag.
 • Jakten får inte påbörjas närmare fordonet än 300 meter.
 • Vapnet ska förvaras oladdat under färd i väl tillslutet fodral samt nedpackat eller fastbundet. Vital del (slutstycke, underbeslag och dylikt) ska förvaras åtskilt från vapnet.
 • Vapnet får inte packas upp eller göras funktionsdugligt under färd.

Du får endast köra terränghjuling på skogsbilväg och snöskoter på oplogad skogsbilväg om vägägaren godkänt detta. Då får du medföra vapen (alla klasser) på fordonet.

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.

Vilka farleder som är allmänna farleder framgår av sjökort och Sjöfartsverkets förteckning över allmänna farleder.

Förteckning över allmänna farleder finns i kungörelse 2013:4 och rättelseblad på Sjöfartsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta Sjöfartsverket eller Transportstyrelsen för att få reda på vilka allmänna farleder som finns. Det är viktigt att tänka på att hamnområden och kommunala fritidsbåtleder inte är allmänna farleder och du får alltså inte köra vattenskoter inom dessa områden. Polisen och Kustbevakningen är ansvariga för tillsynen av vattenskoterkörning.

Bestämmelserna om användning av vattenskoter finns bland annat i vattenskoterförordningen. Det är dock oklart om våra svenska regler överensstämmer med gällande EU-lagstiftning och EU:s krav. I väntan på klara besked gör svenska myndigheter inte någon tillsyn enligt vattenskoterförordningen. Däremot utövas tillsyn enligt sjölagen och andra tillämpliga lagar och förordningar.

Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter hos riksdagen Länk till annan webbplats.

Sjölag (1994:1009) hos riksdagen Länk till annan webbplats.

Vattenskotrar betraktas sjörättsligt som alla andra båtar. Det betyder att du som kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns i sjölagen om hänsynstagande, uppträdande till sjöss, nykterhet och hastighet. Likaså gäller miljöbalkens bestämmelser om buller, skyddade områden och skyddade arter även för dig som vattenskoterförare.

Snöskoter

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Det gäller framför allt i fjällen. Där får du bara köra längs markerade skoterleder.

Snöskoterkörning omfattas inte av allemansrätten och du har därför ingen självklar rätt att köra på annans mark. Som skoterförare bör du i första hand köra på markerade skoterleder. För allmänna skoterleder ansvarar oftast Länsstyrelsen eller kommunen. Vissa skoterleder sköts av skoterklubbar eller andra aktörer.

Även på skoterleder ska du tänka på att köra varsamt. Om snötäcket är så tunt eller löst att skotern kommer i kontakt med marken räknas det som barmarkskörning, vilket inte är tillåtet.

Var gäller för snöskoterkörning i Västerbotten?

I länet finns ett antal områden där du inte får köra snöskoter. Det gäller i så kallade regleringsområden i fjällen, i Björnlandets nationalpark och i många naturreservat. Det finns också områden där snöskoterkörning tillfälligt kan förbjudas.

Från den 5 maj varje år får du inte heller köra på statens mark ovan odlingsgränsen. För ortsbor finns vissa undantag inom förbudsområdena. Som förare bör du ta reda på vad som gäller i området innan du beger dig ut.

I de flesta regleringsområden finns allmänna skoterleder där du får köra snöskoter. Däremot får du inte lämna skoterleden. Du får inte heller köra på andra leder såsom sommar- eller skidleder. De leder du får köra på är märkta med snöskoterskyltar.

I Västerbotten finns fyra regleringsområden:

 • Vindeln – Laisfjället (delvis inom Norrbotten)
 • Artfjället
 • Ransaren
 • Frostviken (delvis inom Jämtland)

Du hittar vad som gäller i föreskrifterna för respektive naturreservat.

Naturreservat i Västerbotten Länk till annan webbplats.

Från och med 5 maj varje år får du inte köra snöskoter på statens mark, väster om odlingsgränsen. Majförbudet gäller även på skoterleder och sjöis på vatten som i sin helhet ägs av staten.

Det finns fyra undantagna sjöar där du får köra även efter 5 maj:

 • Ransarn
 • Virisen
 • Överstjuktan
 • Stora Tjulträsket

Om du är folkbokförd väster om odlingsgränsen eller har upplåtelse för husbehovsfiske får du även efter 5 maj köra på allmänna skoterleder och ta dig till vatten där du har fiskeupplåtelse.

Tillfälliga förbud att köra skoter

Kommunen eller Länsstyrelsen kan även besluta om tillfälliga förbud att köra skoter i områden och längs skoterleder med hänsyn till bland annat rennäring, friluftsliv eller djurliv. Besluten kungörs i lokaltidningen och här på Länsstyrelsens webbplats.

Karta över tillfälliga avstängningar (Skoterwebben) Länk till annan webbplats.

Aktuella tillfälliga förbud:

Just nu finns inga tillfälliga förbud att köra skoter i länet.

Fyll i din e-postadress om du vill prenumerera på nyheter om aktuella skoteravstängningar. Du får uppdateringar via e-post.

Kontakt