Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ansvarar för att:

 • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
 • samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och myndigheter under en kris
 • information till allmänhet och media samordnas
 • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna åtföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

Civilt försvar

Länsstyrelsen, som högsta civila försvarsmyndighet inom länet, har en viktig roll i arbetet som rör civilt försvar. Det gäller exempelvis utbildning, övning, planering och samordning mellan det civila och militära försvaret regionalt.

Samverkan i länet

Inom ramen för Länsstyrelsens geografiska områdesansvar bedrivs samverkan på alla nivåer för att stärka samhällets förmåga att hantera kriser.

Regionalt krishanteringsråd

Det Regionala Krishanteringsrådet är en sammanslutning av viktiga krishanterare i Värmlands län. Deltagare är Länsstyrelsen, värmländska kommuner, räddningstjänster, landstinget och polis samt samhällsviktiga företag som SOS Alarm, teleoperatörer, elleverantörer och media.

Målet är att genom samverkan stärka samhällets gemensamma förmåga före, under och efter en kris.

Krishanteringsrådet har också ansvar för utbildning inom området, exempelvis genomförs årligen en regional samverkanskurs för myndigheter, företag och andra organisationer.

Kriskommunikatörsnätverk

Informations- och kommunikationkompetenser inom länets alla kommuner har återkommande träffar och samverkan inom Kriskommunikatörsnätverket Värmland som drivs under Länsstyrelsens regi.

Syftet med nätverket är att:

 • Stärka våra möjligheter att samordna informationen till berörda aktörer (ansvaret)
 • Öka förmågan att ta fram, dela och sprida samlad kommunikativ lägesbild (lägesbild och budskap)
 • Veta hur vi initierar och startar samverkan (samverkan)
  - Kriskommunikationssamverkan
  - Resurssamverkan
 • Lära känna varandra, hur vi är organiserade och hur vi arbetar
  kriskommunikativt (erfarenhetsutbyte).

ÖSAM

Samverkan i Östra Mellansverige inom krishanteringsområdet.
ÖSAM involverar idag åtta län. Samarbetet syftar till att minska områdets sårbarhet och höja krishanteringsförmågan i denna befolkningsrika del av landet.

I länsstyrelsesamarbetet deltar förutom Värmlands län, Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Gotland, Örebro och Västmanlands län. Andra länsstyrelser kan ingå vid behov, liksom andra myndigheter och organisationer.

I samarbetet utbyter länsstyrelserna erfarenheter och kunskap, genomför gemensamma aktiviteter, tar fram gemensamma inriktningar och samverkar vid planering och inträffade händelser.

Även i övriga delar av landet har länsstyrelser formerat sig i samverkansgrupper inom krishanteringsområdet.

I norr har de sex nordligaste länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna och Gävleborg gått samman. I söder samarbetar de sju sydligaste länen Västra Götaland, Halland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne.

Gränsräddningsråd

Ett svensk-norskt samarbete har startats i syfte att säkerställa bland annat räddningsinsatser i gränsregionen Sverige-Norge.

Samarbetet hålls samman av Gränsräddningsråd, bestående av berörda länsstyrelser och fylkeskommuner samt andra svenska och norska myndigheter.

Tjänsteman i Beredskap (TiB)

Enligt förordning ska Länsstyrelsen ska ha en tjänsteman i beredskap med uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser som berör länet. Det kan vara allvarliga samhällstörningar, händelser som kan påverka samhällsvikig verksamhet, särskillt utpekade händelser, händelser inom organisationen, samt annat som ligger inom det regionala geografiska områdesansvaret. TiB får då fatta brådskande beslut som krävs för att klara av den aktuella händelsen.

Det finns alltid någon utsedd som är TiB på Länsstyrelsen, alla dagar om året, alla tider på dygnet. TiB är ansvarig för första bedömningen av krisläge och även den som kan ta initiativ om att aktivera krisorganisationen. Samtliga personer som har TiB-tjänst har god kännedom om Länsstyrelsens krishanteringsorganisation, roll och uppgifter.

För samhällets aktörer inom krisberedskap finns Länsstyrelsens TiB tillgänglig via SOS Alarm krisberedskapsfunktion.

Det finns en händelselista som uppger vilka händelser eller olyckor där TiB ska larmas.

Några exempel på händelser är:

 • Större eller komplicerade bränder
 • Ras och skred
 • Omfattande översvämningar
 • Större nationella och internationella olyckor
 • Större luftfarts-, sjöfarts- och vägtrafikolyckor
 • Större utsläpp av farliga ämnen
 • Allvarligt utbrott av smittsamma sjukdomar (epizooti, zoonos)
 • Större störningar eller avbrott inom el, tele, IT och radio/TV

TiB medverkar varje vecka på den nationella samverkanskonferensen mellan Sveriges alla huvudmyndigheter inom kris och beredskap. Den hålls normalt varje onsdag under Myndigheten för samhällsskydds (MSB) regi.

Varje vecka genomför även TiB ett regionalt samverkansmöte med länets räddningstjänster, landstinget, polisen, SOS Alarm samt Militärregion Väst.

Om 113 13

113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

Några exempel på vad du kan få svar på via 113 13:
Det har gått ett VMA där jag bor, är det ok att gå ut?
Dricksvattnet smakar dåligt, kan jag dricka det?
Jag känner röklukt men ser ingen brand, händer det något i mitt område?
Det är långa köer på motorvägen, ingen kommer någonstans, har det hänt något allvarligt?
Jag hörde på nyheterna om en stor explosion nära oss, ska jag stanna inne?

Här kan du läsa mer om 113 13 (SOS Alarms webbplats)länk till annan webbplats

Larmnummer

112 - Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

113 13 - Informationsnummer vid olyckor och kriser

114 14 - Polisens nummer vid icke-akuta händelser

1177 - Sjukvårdsrådgivning på telefon

För samhällets aktörer inom krisberedskap finns Länsstyrelsens TiB tillgänglig via SOS Alarm krisberedskapsfunktion.

Här kan du läsa mer om viktiga telefonnummer (SOS Alarms webbplats)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt