Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Om eldningsförbud

Just nu råder inget eldningsförbud i Värmlands län

Right now there is no fire ban in Värmlands County

Håll uppsikt över din eldning

Håll noga uppsikt över din egen eldning och saker som kan höja risken för spridning till gräsbrand och markbrand.

Se alltid till att följa varningsläget via SMHI Länk till annan webbplats..

Länsstyrelsen kan fatta beslut om två nivåer på eldningsförbud:

eldningsförbud

skärpt eldningsförbud

Det görs med bakgrund i SMHI:s särskilda prognos för brandrisk i skog och mark och allmän väderleksprognos för den närmaste tiden. Länsstyrelsen samverkar med länets kommuner och räddningstjänst inför att ett beslut om eldningsförbud ska tas.

Syftet med Länsstyrelsens rätt att fatta beslut om eldningsförbud är att förebygga och förhindra bränder i skog och mark. Allmänheten ska alltid iaktta stor försiktighet och agera på ett sätt som minskar risken för brand i skog och mark. Vid ett eldningsförbud kan vissa aktiviteter förbjudas som anses vara av stor risk för brandspridning.

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Länsstyrelsen.

När Länsstyrelsen fattar beslut om eldningsförbud informerar vi om detta tydligt på vår webbplats. Vi skickar också ut information om att eldningsförbud råder till media via pressmeddelande. Länets kommuner och aktörer informeras också om eldningsförbudet.

När det inte råder eldningsförbud i din kommun får du själv ta beslut om det är lämpligt att elda. Var försiktig vid eldning utomhus och kom ihåg att det är du som eldar eller grillar som har ansvar för elden och eventuella konsekvenser. Ha alltid släckutrustning till hands.

Det är även ditt ansvar att ta reda på vilka lokala regler som gäller för eldning utomhus och om det råder eldningsförbud där du vistas. Ta hjälp av de prognoser som finns för en fingervisning om brandrisken där du befinner dig. Se länkar nedan under "Håll koll på brandrisken i länet".

In the spring and summer, the lighting of fires or grilling in forests and other outdoor areas is sometimes prohibited. You must therefore always find out what rules apply before you light a fire. The reason for the fire ban is to prevent forest fires.

In Värmland it is the county administrative board that decides when a fire ban is required and how long it will last. They also decide where the ban is in force.

For more information Länk till annan webbplats.

När skogsbrandsrisken är hög aktiverar Länsstyrelsen skogsbrandsbevakning i länet. Mindre flygplan spanar av skogsområden från luften i förbestämda slingor över länet och rapporterar in eventuell rökutveckling till räddningstjänsten. Under perioden 1 maj till och med 31 augusti finns schemalagd jourverksamhet för att dagligen kunna utföra skogsbrandsbevakning med flyg.

Brand och brandbevakning

Frågor och svar om eldningsförbud

Om eldningsförbud råder finns det information på Länsstyrelsens, kommunens och räddningstjänsternas webbplatser. Räddningstjänsten hissar också en röd-gul flagga utanför brandstationerna om eldningsförbud råder.

Röd och gul flagga som betyder att eldningsförbud råder.

Vad som gäller för eldning och grillning vid ett eldningsförbud skiljer sig åt inom och utom sammanhållen bebyggelse.

Vad gäller vid de olika varianterna av eldningsförbud

Aktivitet

Vid eldningsförbud

Vid Skärpt eldningsförbud

Elda med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris och grenar) utomhus*

Nej

Nej

Använda engångsgrill

Nej

Nej

Använda spritbrännare, gasolbrännare, pyroteknik eller heta arbeten utomhus*

Ja

Nej

Elda i iordningställda grillplatser

Ja

Nej

Grilla på egen villatomt som ej ligger nära skog

Ja

Ja

* Med utomhus avses platser så nära skog att eld lätt kan spridas till skog och eller vidare i terrängen.

Håll koll på Länsstyrelsens webbplats. Även räddningstjänsten och kommunen kommer att gå ut med information. Kolla om SMHI:s vädervarning ligger kvar på deras hemsida eller app.

Syftet med ett eldningsförbud är att, i den utsträckning det är rimligt, förhindra bränder i skog och mark som orsakas av mänsklig handling. Det görs med bakgrund i SMHI:s särskilda prognos för brandrisk i skog och mark och allmän väderleksprognos för den närmaste tiden. Länsstyrelsen samverkar med länets kommuner och räddningstjänst inför att ett beslut om eldningsförbud ska tas. Just nu t.ex. kan det lokalt vara väldigt torrt i skog och mark utan att ett eldningsförbud har meddelats, eftersom alla krav för ett eldningsförbud ännu inte är uppfyllda. Trots detta  är det väldigt viktigt att iaktta mycket stor försiktighet med eld i skog och mark.

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Ring 112 om det är kraftig lukt eller om du ser rök. Om du vill få eller lämna information kan du ringa till det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Genom att ringa 113 13 minskar du belastningen på 112 som istället kan hantera akuta samtal från människor som behöver hjälp.

Varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Försök släcka elden om det är möjligt. Sök inte upp platsen med risk för att vara i vägen för räddningstjänsten när de är på plats. Följ händelseförloppet via räddningstjänsternas hemsidor och lokala medier.


Vid frågor om lokala regler för eldning utomhus och eldningsförbud, vänd dig till din kommun.

Informationspaket från MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram ett informationspaket som ska underlätta för kommuner, länsstyrelser och aktörer att informera allmänheten om eldningsförbud. I paketet finns bland annat förslag på budskap, mall för affischer och symboler.

Till informationspaketet på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Håll koll på brandrisken i länet

Du kan själv hålla koll på brandrisken ute genom både SMHI:s prognoser och kartor. Det finns även en app som du kan ladda ner för att hålla koll vart du än befinner dig.

Brandriskprognos - 5 dygn (SMHI:s webbplats) Länk till annan webbplats.

Brandriskprognoser och brandriskkartor (MSB:s webbplats) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsernas karttjänst för visning av eldningsförbud Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen "Brandrisk ute" Länk till annan webbplats.

Kontakt