Om eldningsförbud

Just nu råder inget eldningsförbud i Värmland. Dock är det sedan 1 januari 2024 förbjudet att elda trädgårdsavfall på sin egen tomt.

 

There are currently no fire bans in Värmland County.

Håll koll på brandrisken i länet

Du kan själv hålla koll på brandrisken ute genom både SMHI:s prognoser och kartor. Det finns även en app som du kan ladda ner för att hålla koll vart du än befinner dig.

Brandriskprognos - 5 dygn (SMHI:s webbplats) Länk till annan webbplats.

Brandriskprognoser och brandriskkartor (MSB:s webbplats) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsernas karttjänst för visning av eldningsförbud Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen "Brandrisk ute" Länk till annan webbplats.

Nya regler om eldning av trädgårdsavfall

Från och med 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall. I begreppet bioavfall ryms förutom livsmedels- eller matavfall också trädgårds- eller parkavfall. De nya bestämmelserna är en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv och innebär att trädgårdsavfall ska komposteras på tomten, lämnas till en återvinningscentral eller samlas in av kommunen.

Det betyder att du inte längre får elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall. Förbudet kontrolleras av kommunerna och det är också kommunerna som avgör om det finns anledning att göra undantag. Kontrollera därför alltid med kommunen vad som gäller.

Säkerhet vid eldning i trädgården (MSB) Länk till annan webbplats.

Håll uppsikt över din eldning

Håll noga uppsikt över din egen eldning och saker som kan höja risken för spridning till gräsbrand och markbrand.

Se alltid till att följa varningsläget via SMHI Länk till annan webbplats..

Länsstyrelsen kan fatta beslut om två nivåer på eldningsförbud: eldningsförbud och skärpt eldningsförbud. Det görs med bakgrund i SMHI:s särskilda prognos för brandrisk i skog och mark och allmän väderleksprognos för den närmaste tiden. Länsstyrelsen samverkar med länets kommuner och räddningstjänst inför att ett beslut om eldningsförbud ska tas.

Eldningsförbud

  • Vid eldningsförbud är aktiviteter som eldning, grillning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris och grenar) förbjudet. Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och mark att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.
  • Vid eldningsförbud är det tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger och liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.
  • Grillning är tillåten vid fasta grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen.

Skärpt eldningsförbud

  • Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
  • Det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.
  • Utanför sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
  • Inom områden med sammanhållen bebyggelse är eldning och grillning med fasta bränslen förbjudet, i annat syfte än matlagning och grillning.
  • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Vad får jag göra?

Vissa aktiviteter är godkända under eldningsförbud, men inte under skärpt eldningsförbud.

Aktivitet

Eldningsförbud

Skärpt eldningsförbud

Får jag starta en brasa i skogen?

Nej.

Nej.

Får jag grilla på min egen tomt, i grill?

Ja.

Ja, om risken för antändning och eldspridning är låg.

Får jag grilla på en fast grillplats på en allmän plats?

Ja.

Nej.

Får jag elda med ved, kol, gräs, ris eller grenar i, eller i närheten av, skogen?

Nej.

Nej.

Får jag laga mat i skog och mark med utrustning som drivs av gas eller vätska?

Ja.

Ja, om risken för antändning och eldspridning är låg.

Får jag använda pyroteknik?

Ja.

Nej.

Får jag använda en engångsgrill?

Nej.

Nej.

Syftet med Länsstyrelsens rätt att fatta beslut om eldningsförbud är att förebygga och förhindra bränder i skog och mark. Allmänheten ska alltid iaktta stor försiktighet och agera på ett sätt som minskar risken för brand i skog och mark. Vid ett eldningsförbud kan vissa aktiviteter förbjudas som anses vara av stor risk för brandspridning.

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Länsstyrelsen.

När Länsstyrelsen fattar beslut om eldningsförbud informerar vi om detta tydligt på vår webbplats. Vi skickar också ut information om att eldningsförbud råder till media via pressmeddelande. Länets kommuner och aktörer informeras också om eldningsförbudet.

När det inte råder eldningsförbud i din kommun får du själv ta beslut om det är lämpligt att elda. Var försiktig vid eldning utomhus och kom ihåg att det är du som eldar eller grillar som har ansvar för elden och eventuella konsekvenser. Ha alltid släckutrustning till hands.

Det är även ditt ansvar att ta reda på vilka lokala regler som gäller för eldning utomhus och om det råder eldningsförbud där du vistas. Ta hjälp av de prognoser som finns för en fingervisning om brandrisken där du befinner dig. Se länkar nedan under "Håll koll på brandrisken i länet".

In the spring and summer, the lighting of fires or grilling in forests and other outdoor areas is sometimes prohibited. You must therefore always find out what rules apply before you light a fire. The reason for the fire ban is to prevent forest fires.

In Värmland it is the county administrative board that decides when a fire ban is required and how long it will last. They also decide where the ban is in force.

For more information Länk till annan webbplats.

När skogsbrandsrisken är hög aktiverar Länsstyrelsen skogsbrandsbevakning i länet. Mindre flygplan spanar av skogsområden från luften i förbestämda slingor över länet och rapporterar in eventuell rökutveckling till räddningstjänsten. Under perioden 1 maj till och med 31 augusti finns schemalagd jourverksamhet för att dagligen kunna utföra skogsbrandsbevakning med flyg.

Brand och brandbevakning

Frågor och svar om eldningsförbud

Om eldningsförbud råder finns det information på Länsstyrelsens, kommunens och räddningstjänsternas webbplatser. Räddningstjänsten hissar också en röd-gul flagga utanför brandstationerna om eldningsförbud råder.

Röd och gul flagga som betyder att eldningsförbud råder.

Håll koll på Länsstyrelsens webbplats. Även räddningstjänsten och kommunen kommer att gå ut med information. Kolla om SMHI:s vädervarning ligger kvar på deras hemsida eller app.

Syftet med ett eldningsförbud är att, i den utsträckning det är rimligt, förhindra bränder i skog och mark som orsakas av mänsklig handling. Det görs med bakgrund i SMHI:s särskilda prognos för brandrisk i skog och mark och allmän väderleksprognos för den närmaste tiden. Länsstyrelsen samverkar med länets kommuner och räddningstjänst inför att ett beslut om eldningsförbud ska tas. Just nu t.ex. kan det lokalt vara väldigt torrt i skog och mark utan att ett eldningsförbud har meddelats, eftersom alla krav för ett eldningsförbud ännu inte är uppfyllda. Trots detta  är det väldigt viktigt att iaktta mycket stor försiktighet med eld i skog och mark.

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Ring 112 om det är kraftig lukt eller om du ser rök. Om du vill få eller lämna information kan du ringa till det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Genom att ringa 113 13 minskar du belastningen på 112 som istället kan hantera akuta samtal från människor som behöver hjälp.

Varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Försök släcka elden om det är möjligt. Sök inte upp platsen med risk för att vara i vägen för räddningstjänsten när de är på plats. Följ händelseförloppet via räddningstjänsternas hemsidor och lokala medier.


Vid frågor om lokala regler för eldning utomhus och eldningsförbud, vänd dig till din kommun.

Informationspaket från MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram ett informationspaket som ska underlätta för kommuner, länsstyrelser och aktörer att informera allmänheten om eldningsförbud. I paketet finns bland annat förslag på budskap, mall för affischer och symboler.

Till informationspaketet på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss