Ansökningsomgångar och utlysningar för landsbygdsstöd

De flesta av investeringsstöden och projektstöden hanteras genom ansökningsomgångar eller utlysningar. Det innebär att en ansökan måste skickas in under en bestämd tidsperiod och att alla ansökningar som skickas in konkurrerar om en bestämd budget.

Nedan framgår ansökningsomgångar och utlysningar som gäller för samtliga stöd under 2024. Information om preliminära ansökningsperioder för 2025 hittar du under sidan för respektive stöd. Där hittar du också annan viktig information om stödet.

Investeringsstöd

Flera av ansökningsomgångarna nedan gäller olika inriktningar inom Investeringsstödet för
ökad konkurrenskraft. I de fall det är ett separat stöd framgår det av namnet.

Pågående ansökningsperiod

 • Täckdikning: till och med 30 juni.
 • Växthus och odlingstunnlar: till och med 30 juni.
 • Investeringsstöd för kalkfilterdiken: till och med 30 juni
 • Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk: till och med 31 augusti
 • Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter: till och med 31 augusti.
 • Startstöd: till och med 30 november

Kommande ansökningsperiod

 • Energiskog: 1 september till 30 november
 • Minskad ammoniakavgång: 1 september till 30 november
 • Ny teknik: 1 september till 30 november

Hanteras löpande

Stöd som hanteras löpande är öppna för ansökan så länge det finns budget kvar.

 • Investeringsstöd för bevattningsdammar
 • Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

Stängd för ansökan

 • Djurstallar eller inhysningssystem: Ansökningsperioden var mellan 1 janauri till 31 mars.
 • Torkning och lagring av skörd: Ingen ansökningsomgång under 2024.

Projektstöd

Pågående utlysningar

Ansökningsperiod: 5 juni till 30 september 2024.

Budget: 1 500 000 kronor. Budgeten ska räcka till minst två projekt, vilket innebär att varje projekt som mest kan beviljas stöd för 750 000 kr.

Projektlängd: Projekten kan som längst hålla på till och med 2026-12-31. Det finns dock möjlighet att förlänga projekten om det finns tydliga skäl.

Bakgrund

Genom att arbeta med lokal livsmedelsförsörjning kan länets försörjningsförmåga stärkas och sårbarheten minska. Det innebär att arbeta med att stärka befintliga företag samt att underlätta för nya att etablera sig. Det handlar till exempel om att underlätta insatser inom produktutveckling, hållbara affärsmodeller både ekonomiskt, miljömässigt och socialt, samt att stärka delar i livsmedelskedjan där svagheter identifierats.

Inriktning

Projekten ska innehålla följande åtgärder som har identifierats som viktiga i Värmlands län:

 • Lokal livsmedelsförsörjning. Att öka kompetensen om direktförsäljning och olika försäljningskoncept. Det handlar även om att öka kompetensen kring distribution, logistik och lagerhållning.

 • Företagsutveckling, med fokus på marknad och strategi. Att öka kompetensen om marknadsföring, marknadsorientering, logistik, försäljning, utveckling av förpackningar och varumärken, konceptutveckling samt utveckling av nya tjänster och produkter. Fokus ligger på att ge företagen ökade möjligheter att göra strategiska val för verksamheten

Inom de här områdena ser vi att åtgärder kan göra stor nytta och bidra till att stärka livsmedelsföretag på landsbygden så att de kan utvecklas, marknadsorienteras och hitta nya marknader. På sikt kan det leda till fler arbetstillfällen och att landsbygdens resurser tas tillvara.

De två områdena kompletterar varandra så det är positivt med projekt som tar ett helhetsgrepp. Bra utformade projekt med kompetensutveckling inom endast ett område är dock också värdefulla. Slutligen är det positivt om projekten fokuserar kompetensutvecklingen till produktionsinriktningar där behovet av utvecklingsinsatser bedöms vara extra stort i länet. Exempel på sådana produktionsinriktningar är:

 • Produkter som efterfrågas av offentliga kök.
 • Nya grödor för länet som till exempel proteingrödor.
 • Potatis.
 • Grönsaker.
 • Kvarnar, rensning, sortering och förpackning av proteingrödor.

Målgrupp

För denna utlysning är målgruppen avgränsad till verksamma i landsbygdsföretag med verksamhet inom livsmedel. Företagen kan vara jordbruksföretag, trädgårdsföretag (inlusive akvaponi) och små företag inom livsmedelskjedjan.

Ansökningsperiod: 5 juni till 30 september 2024.

Budget: 1 500 000 kronor.

Stödnivå: 100 procent.

Projektlängd: Projekten kan som längst hålla på till och med 2026-12-31. Det finns dock möjlighet att förlänga projekten om det finns tydliga skäl.

Bakgrund

Genom att arbeta med lokal livsmedelsförsörjning kan länets försörjningsförmåga stärkas och sårbarheten minska. Det innebär att arbeta med att stärka befintliga företag samt att underlätta för nya att etablera sig. Det handlar till exempel om att underlätta insatser inom produktutveckling, hållbara affärsmodeller både ekonomiskt, miljömässigt och socialt, samt att stärka delar i livsmedelskedjan där svagheter identifierats.

Inriktning

Samarbetsprojekten ska fokusera på följande områden som har identifierats som viktiga i Värmlands län:

 • Lokal livsmedelsförsörjning. Insatser avseende direktförsäljning och olika försäljningskoncept. Det handlar även om insatser kring distribution, logistik och lagerhållning.

 • Företagsutveckling, med fokus på marknad och strategi. Insatser inom marknadsföring, marknadsorientering, logistik och försäljning. Även insatser som rör utveckling av förpackningar och varumärken, konceptutveckling, samt utveckling av nya tjänster och produkter.

Inom de här områdena ser vi att samarbeten kan bidra till att livsmedelsföretag inom hela kedjan kan utbyta erfarenheter och utveckla processer, produkter och lokala marknader. På sikt kan det även leda till en ökad lokal livsmedelsförsörjning, ökat antal arbetstillfällen och en ökad försäljning från producenterna.

Det är positivt med projekt som tar ett helhetsgrepp. De offentliga köken har ett uttalat stort intresse av att köpa mer närproducerat om det finns produkter som är anpassade till storkök. Det finns goda möjligheter att lösa logistiken i länet så därför finns goda möjligheter att i samarbete med offentliga kök stärka lämpliga livsmedelskedjor och produkter. En framgångsfaktor, för att hitta lösningar på problem som fungerar för alla, är när det blir direkta kontakter mellan alla led i kedjan. Det är möjligt att uppnå i en kort, lokal eller regional livsmedelskedja. Slutligen är det positivt om projekten fokuserar på produktionsinriktningar där behovet av utvecklingsinsatser bedöms vara extra stort i länet. Exempel på sådana produktionsinriktningar är:

 • Produkter som efterfrågas av offentliga kök.
 • Nya grödor för länet som till exempel proteingrödor.
 • Potatis.
 • Grönsaker.
 • Kvarnar, rensning, sortering och förpackning av proteingrödor.

Kommande utlysningar

Inga kommande utlysningar utlysningar är planerade just nu.

Avslutade utlysningar

Ansökningsperiod: 6 februari till 15 april 2024.

Budget: 1 400 000 kronor.

Status: Handläggning pågår

Ansökningsperiod: 6 februari till 15 april 2024.

Budget: 690 000 kronor.

Status: Handläggning pågår

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss