Stöd för kompetensutveckling

Företag, myndigheter, kommuner och andra organisationer kan söka stöd för att anordna kompetensutvecklingsaktiviteter. Syftet med stödet är att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden och på så sätt bidra till en hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling.

Stödet söks via Jordbruksverkets e-tjänst. Länsstyrelsen handlägger ansökan.

Det kan du få stöd för

Du kan få stöd för att anordna kompetensutvecklingsaktiviteter inom områdena:

 • stärkt konkurrenskraft och förbättrad djurvälfärd
 • livsmedel och besöksnäring.

Aktiviteterna kan vara gruppträffar, så som kurser och erfarenhetsgrupper, eller andra informationsinsatser. Du kan inte få stöd för att genomföra enskild rådgivning.

Stärkt konkurrenskraft och förbättrad djurvälfärd

Inom området stärkt konkurrenskraft ska aktiviterna som anordnas bidra till att målgruppen:

 • får ökad kunskap eller praktiska exempel på hur de kan stärka sin konkurrenskraft
 • får ökad kompetens inom vattenhushållning och vattenförsörjning
 • får ökad kunskap inom djurvälfärd.

Livsmedel och besöksnäring

Inom området livsmedel och besöksnäring ska aktiviteterna som anordnas bidra till att företag på landsbygden med verksamhet inom livsmedel och besöksnäring kan utvecklas, marknadsorienteras, finna nya marknader, öka antalet arbetstillfällen och ta tillvara landsbygdernas resurser.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd för 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.

Målgrupp

Konkurrenskraft och djurvälfärd

För aktiviteter som avser stärkt konkurrenskraft är målgruppen verksamma inom jordbruks- och trädgårdsföretag (inklusive akvaponi).

För aktiviteter som avser förbättrad djurvälfärd är målgruppen verksamma inom jordbruks- och akvaponiföretag eller företag och ideella föreningar med hästverksamhet med minst 10 hästar.

Livsmedel och besöksnäring

Verksamma i landsbygdsföretag med verksamhet inom livsmedel och besöksnäring. Företagen kan vara jordbruksföretag, trädgårdsföretag (inlusive akvaponi) och små företag inom livsmedelskjedjan och besöksnäringen.

Utlysningar

Du kan ansöka om stöd först när Länsstyrelsen gör en utlysning. Det innebär att det endast går att ansöka om stöd under den tidsperiod som anges i utlysningen. Ansökningar som kommer in inom ansökningsperioden konkurrerar med varandra om den budget som tilldelats utlysningen. Ansökningar som kommer in utanför ansökningsperioden kommer att avvisas.

Om den tilldelade budgeten inte räcker för att bevilja stöd till samtliga ansökningar som uppfyller stödvillkoren och minimipoängen kommer ansökningar med högst poäng att prioriteras (mer information om hur ansökan poängsätts kommer längre ned på sidan). De ansökningar som inte ryms inom utlysningens budget kommer att avslås.

Om en utlysnings budget delvis räcker till mer än ett prioriterat ärende kommer det ärendet som delvis ryms inom budgeten att hanteras enligt följande:

 • Om mindre än 90 procent av stödbeloppet i det aktuella ärendet ryms inom budgeten så kommer ärendet avslås på grund av budgetbrist. Inget efterkommande ärende tilldelas budget utan kvarvarande medel läggs som en utökning av budgeten för nästkommande utlysning.
 • Om 90 procent eller mer av stödbeloppet ryms inom budgeten beviljas hela stödbeloppet. De extra budgetmedlen tas ifrån programperiodens sista utlysning.

Observera att hur stor andel av stödbeloppet som ryms inom utlysningens budget alltid kommer att beräknas som avrundade heltal.

Utlysningar under 2024

Nedan presenteras öppna och kommande utlysningar under 2024. De ligger i den ordning som ansökningsperioden öppnar.

Ansökningsperiod: 5 juni till 30 september 2024.

Budget: 1 500 000 kronor. Budgeten ska räcka till minst två projekt, vilket innebär att varje projekt som mest kan beviljas stöd för 750 000 kr.

Projektlängd: Projekten kan som längst hålla på till och med 2026-12-31. Det finns dock möjlighet att förlänga projekten om det finns tydliga skäl.

Bakgrund

Genom att arbeta med lokal livsmedelsförsörjning kan länets försörjningsförmåga stärkas och sårbarheten minska. Det innebär att arbeta med att stärka befintliga företag samt att underlätta för nya att etablera sig. Det handlar till exempel om att underlätta insatser inom produktutveckling, hållbara affärsmodeller både ekonomiskt, miljömässigt och socialt, samt att stärka delar i livsmedelskedjan där svagheter identifierats.

Inriktning

Projekten ska innehålla följande åtgärder som har identifierats som viktiga i Värmlands län:

 • Lokal livsmedelsförsörjning. Att öka kompetensen om direktförsäljning och olika försäljningskoncept. Det handlar även om att öka kompetensen kring distribution, logistik och lagerhållning.

 • Företagsutveckling, med fokus på marknad och strategi. Att öka kompetensen om marknadsföring, marknadsorientering, logistik, försäljning, utveckling av förpackningar och varumärken, konceptutveckling samt utveckling av nya tjänster och produkter. Fokus ligger på att ge företagen ökade möjligheter att göra strategiska val för verksamheten

Inom de här områdena ser vi att åtgärder kan göra stor nytta och bidra till att stärka livsmedelsföretag på landsbygden så att de kan utvecklas, marknadsorienteras och hitta nya marknader. På sikt kan det leda till fler arbetstillfällen och att landsbygdens resurser tas tillvara.

De två områdena kompletterar varandra så det är positivt med projekt som tar ett helhetsgrepp. Bra utformade projekt med kompetensutveckling inom endast ett område är dock också värdefulla. Slutligen är det positivt om projekten fokuserar kompetensutvecklingen till produktionsinriktningar där behovet av utvecklingsinsatser bedöms vara extra stort i länet. Exempel på sådana produktionsinriktningar är:

 • Produkter som efterfrågas av offentliga kök.
 • Nya grödor för länet som till exempel proteingrödor.
 • Potatis.
 • Grönsaker.
 • Kvarnar, rensning, sortering och förpackning av proteingrödor.

Målgrupp

För denna utlysning är målgruppen avgränsad till verksamma i landsbygdsföretag med verksamhet inom livsmedel. Företagen kan vara jordbruksföretag, trädgårdsföretag (inlusive akvaponi) och små företag inom livsmedelskjedjan.

Ansökningsperiod: 6 februari till 15 april 2024.

Budget: 1 400 000 kronor.

Projektlängd: Projekten kan som längst hålla på till och med 2026-12-31. Du har dock möjlighet att förlänga dina projekt om du har tydliga skäl.

Bakgrund

Ökad konkurrenskraft har en central roll i målen för den svenska Livsmedelsstrategin. En konkurrenskraftig primärproduktion bidrar till en god livsmedelsförsörjning. För att öka konkurrenskraften behöver hänsyn även tas till miljömässig hållbarhet.

Inriktning

Projekten ska innehålla följande åtgärder som har identifierats som viktiga i Värmlands län:

Företagsledning ur ett helhetsperspektiv. Att öka kompetensen inom övergripande företagsledning (ledarskap, ekonomi, marknad och strategi) för att göra företagen mer konkurrenskraftiga på lång sikt. Det långsiktigt hållbara företaget behöver ökad kompetens i hur de väger in alla delar av sin verksamhet till ett hållbart företagande.

Riskhantering. Strategier för att hantera risker av olika slag och åtgärder för att minska företagens sårbarhet. Målet är en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning och fokus ligger på åtgärder på gårdsnivå.

Inom de här områdena ser vi att åtgärder kan göra stor nytta och lyfta vår konkurrenskraft ytterligare. Dagens jordbruks- och trädgårdsföretag är större, mer teknologiskt utvecklade och globalt påverkade vilket kräver en ökad kunskap hos dem som driver dem.

Generation- och ägarskiften kommer bli allt viktigare för att vi ska kunna fortsätta ha ett hållbart och konkurrenskraftigt lantbruk i Värmland. Därför är det är viktigt att detta beaktas i de åtgärder som genomförs inom projekten.

Ansökningsperiod: 6 februari till 15 april 2024.

Budget: 690 000 kronor.

Projektlängd: Projekten kan som längst hålla på till och med 2026-12-31. Du har dock möjlighet att förlänga dina projekt om du har tydliga skäl.

Bakgrund

En god djurvälfärd bidrar till friska, välmående djur och ger förutsättningar för en minskad antibiotikaanvändning. Detta ger i sin tur förutsättningar för en ökad produktion med god kvalitet och kan på så vis stärka konkurrenskraften.

Inriktning

Projekten ska innehålla åtgärder inom ett antal områden som identiferats som viktiga för länet. Det är breda områden och det viktiga är att aktiviteterna som anordnas har en anknytning till något eller några av dem. De områden som har identifierats som viktiga i Värmlands län är:

 • Rena djur
 • Smittskydd
 • Förändrat klimat
 • Utfodring och hull

Inom de här områdena ser vi att åtgärder kan göra stor nytta och lyfta vår djurvälfärd och vår konkurrenskraft ytterligare. Ett förändrat klimat innebär ökade utmaningar för att säkerställa god djurvälfärd. Exempel på utmaningar är nya parasiter, kvalitet och tillgång på foder och strö, samt tillgång på vatten.

Preliminär utlysning under 2025

Preliminärt planeras för en utlysning inom stärkt konkurrenskraft under 2025. Mer information kommer senare.

Poängsättning av ansökan

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Handläggare på Länsstyrelsen bedömer hur väl de lämnade uppgifterna uppfyller poängkraven och poängsätter sedan din ansökan. Ansökan kan som mest få 1 000 poäng.

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna beviljas måste den komma upp i minst 300 poäng.

Regionala prioriteringar

Ansökningar inom stödet för kompetensutveckling bedöms endast utifrån nationella urvalskriterier och det finns ingen möjlighet till regional fördelning av poängen. Mer information om de olika kriterierna som gäller för din ansökan hittar du enklast i e-tjänsten där du söker stöd.

Poängfördelning för aktuella urvalskriterier Pdf, 73.2 kB.

Mer information om urvalskriterier för samtliga stöd Länk till annan webbplats.

Utgifter du kan få stöd för

De utgiftstyper du kan få stöd för är utgifter för personal, indirekta kostnader och övriga utgifter. Du kan inte få stöd för materiella investeringar.

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalnings­datum från och med den dag då du skickade in din ansökan.

Utgifter för personal

Du kan få stöd för löner som du eller din personal fått utbetalda när de arbetat i projektet. Om du äger ett aktiebolag måste du alltså ta ut lön för att kunna söka utbetalning för din löneutgift.

Mall för beräkning av timlön Länk till annan webbplats.

Om du äger en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag och arbetat i projektet kan få stöd med 340 kronor per timme. I de fallen redovisar du det som en övrig utgift.

Indirekta kostnader

Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i projektet men de är nödvändiga för att du ska kunna genomföra det. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning, intern representation, kontorsmaterial och telefoni.

Stöd för indirekta kostnader kan lämnas med en summa som motsvarar genomsnittet av de indirekta kostnaderna i de tre senaste boksluten. För att söka stöd för indirekta kostnader ska du fylla i och skicka in en mall för beräkning av indirekta kostnader, samt de bilagor som framgår däri.

Mall för beräkning av indirekta kostnader (Strategisk plan 2023–2027) Länk till annan webbplats.

Övriga utgifter

Övriga utgifter är till exempel köpta tjänster från andra leverantörer, fika, resor, traktamenten, och andra utgifter med koppling till projektet.

Planera din budget

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. I budget­mallen ska du ange de utgifter som du tror projektet kommer att ha och som det finns exempel på under rubriken Utgifter du kan få stöd för ovan. Du måste beskriva din utgift och vad den omfattar. Du kan inte budgetera poster för till exempel oförutsedda utgifter.

Budgetmall – projektstöd Länk till annan webbplats.

Tänk på att du måste bifoga underlag som visar att omfattning och prisnivån för olika utgifter är rimliga. Detta gäller även utgifter för personal. För att visa att prisnivån för övriga utgifter är rimlig kan du till exempel bifoga jämförbara prisuppgifter eller offerter.

Villkor för stödet

De villkor som gäller för just ditt projekt kommer att stå i ditt beslut om stöd. Mer information om de villkor som gäller för stödet går också att läsa i de regelverk som finns under relaterad information nedan.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

E-post

Telefon

Jan-Olov Högberg

Christina Lindström

Postadress

Länsstyrelsen Värmland
Lantbruk, Landsbygdsstöd
651 86 Karlstad

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss