Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Investeringsstödet för vattenvårdsåtgärder är uppdelat i tre olika inriktningar som omfattar de olika typer av investeringar som du kan söka stöd för:

  • Biologisk mångfald
  • Retention av fosfor och kväve
  • Övriga vattenvårdsåtgärder

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna beviljas måste den komma upp i minst 300 poäng. Detta gäller för samtliga inriktningar inom investeringstödet för vattenvårdsåtgärder.

Regionala prioriteringar

De tre olika inriktningarna bedöms utifrån olika urvalskriterier. Mer information om de olika kriterierna som gäller för din ansökan hittar du enklast i e-tjänsten där du söker stöd. Information om de regionala prioriteringarna som Länsstyrelsen i Värmlands län har gjort hittar du under respektive rubrik nedan.

Poängfördelning för aktuella urvalskriterier för de tre inriktningarna Pdf, 97.5 kB.

Mer information om urvalskriterier för samtliga stöd Länk till annan webbplats.

Biologisk mångfald

Länsstyrelsen i Värmlands län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Gynnsam utformning
  • Arter och naturtyper
  • Naturlig utformning

Naturtyper

Högmossar
Skadade högmossar
Öppna mossar och kärr
Källor och kälkärr
Rikärr
Apamyrar

Arter

Blötdjur

större agatsnäcka

Däggdjur

dammfladdermus

Fjärilar

brungrå högstjärt
dvärgängsfly
jättestarrsmott
krypvideglasvinge
mindre stamfly
piltecknad fältmätare
strecksumpvecklare
treuddsaftonfly

Fåglar

fiskmås
småfläckig sumphöna
tornseglare
buskskvätta
busksångare
rosenfink
skrattmås
storspov
tofsvipa

Kärlväxter

gulyxne
mörk dunört
strandviol
honungsblomster
källgräs
liten kärrmaskros
loppstarr
läkeögontröst
majviva
plattsäv
rödlånke
ängsstarr

Lavar

peltula
skrovellav
slät fjällav
vedflamlav
västlig njurlav
ladlav
trubbig brosklav

Mossor

strandjordmossa
nervdagmossa

Skalbaggar

bläddrevivel
bred groplöpare
brun sammetslöpare
guldgrön sammetslöpare
skulderfläckig fallbagge
svartfläckad rödrock
vattenaloevivel
dånvivel
myntaspetsvivel
skräppejordloppa
Sprängörtsvivel

Steklar

rörcitronbi

Tvåvingar

bälttigerfluga
gulbukig jättevapenfluga
blankpannad kalögonbroms

Retention av fosfor och kväve

Länsstyrelsen i Värmlands län har valt att göra regionala prioriteringar inom området ”Prioriterat område övergödning”. Med prioriterat område avses i detta sammanhang våtmarker som anläggs inom nitratkänsligt område. Du kan hitta de nitratkänsliga områdena genom att söka på Vattenmyndighetens vattenkarta.

Övriga vattenvårdsåtgärder

Länsstyrelsen i Värmlands län har valt att göra regionala prioriteringar inom området ”Fysisk påverkan”. Fysisk påverkan kan till exempel vara vandringshinder, som finns utpekade på Vattenmyndighetens vattenkarta.

Vattenmyndighetens vattenkarta (webbtjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgångar används inte för detta stöd, utan ansökningar hanteras löpande allt eftersom de kommer in. Det innebär att så länge det finns pengar kvar beviljas alla kompletta ansökningar som uppfyller stödvillkoren och som kommer upp i minimipoängen. Handläggning av kompletta ansökningar prioriteras före ofullständiga.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

E-post

Telefon

Maria Sundqvist

Postadress

Länsstyrelsen Värmland
Lantbruk, Landsbygdsstöd
651 86 Karlstad

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss