Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Investeringsstödet för ökad konkurrenskraft är uppdelat i sju olika inriktningar som omfattar de olika typer av investeringar som du kan söka stöd för:

 • Djurstallar eller inhysningssystem
 • Växthus och odlingstunnlar
 • Täckdikning
 • Torkning och lagring av skörd
 • Ny teknik
 • Minskad ammoniakavgång
 • Energiskog

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna beviljas måste den komma upp i minst 300 poäng. Detta gäller för samtliga inriktningar inom investeringsstödet för ökad konkurrenskraft.

Regionala prioriteringar

För alla inriktningar utom Minskad ammoniakavgång har Länsstyrelsen i Värmlands län valt att förstärka samtliga nationella urvalskriterier. Ansökningar inom inriktningen Minskad ammoniakomgång bedöms endast utifrån nationella kriterier och det finns ingen möjlighet till regional fördelning av poängen. Mer information om de olika kriterierna som gäller för din ansökan hittar du enklast i e-tjänsten där du söker stöd.

Poängfördelning för aktuella urvalskriterier Pdf, 86.4 kB.

Mer information om urvalskriterier för samtliga stöd Länk till annan webbplats.

Ansökningsomgångar

Länsstyrelsen i Värmlands län har valt att använda ansökningsomgångar för att hantera inkomna ansökningar. Det innebär att alla ansökningar som kommer in inom en bestämd ansökningsperiod konkurrerar om den budget som tilldelats omgången. De ansökningar som kommer in utanför en ansökningsperiod kommer att avvisas.

Om en ansökningsomgångs budget inte räcker för att bevilja stöd till samtliga ansökningar som uppfyller stödvillkoren och minimipoängen kommer ansökningar med högst poäng att prioriteras. De ansökningar som inte ryms inom ansökningsomgångens budget kommer att avslås.

Om en ansökningsomgångs budget endast delvis räcker till det sista ärendet som prioriterats kommer följande hantering tillämpas:

 • Om mindre än 50 procent av stödbeloppet i det aktuella ärendet ryms inom budgeten så kommer ärendet avslås på grund av budgetbrist. Inget efterkommande ärende tilldelas budget utan kvarvarande medel läggs som en utökning av budgeten för nästkommande beslutsomgång.
 • Om 50 procent eller mer av stödbeloppet ryms inom budgeten beviljas hela stödbeloppet. De extra budgetmedlen tas ifrån programperiodens sista ansökningsomgång.

Observera att hur stor andel av stödbeloppet som ryms inom en ansökningsomgångs budget alltid kommer att beräknas som avrundade heltal.

Ansökningsomgångar 2024

De olika inriktningarna hanteras var för sig och respektive ansökningsomgång har en egen budget och en egen ansökningsperiod. Ansökningsomgångarna nedan kommer i den ordning som ansökningsperioden öppnar.

För inriktningen Djurstallar eller inhysningssystem kommer det att vara en ansökningsomgång under 2024.

Ansökningsperiod: 1 januari till 31 mars 2024.

Budget: 21 500 000 kronor.

För inriktningen Täckdikning kommer det att vara en ansökningsomgång under 2024.

Ansökningsperiod: 1 april till 30 juni 2024.

Budget: 12 000 000 kronor.

För inriktningen Växthus och odlingstunnlar kommer det att vara en ansökningsomgång under 2024.

Ansökningsperiod: 1 april till 30 juni 2024.

Budget: 2 500 000 kronor.

För inriktningen Energiskog kommer det att vara en ansökningsomgång under 2023.

Ansökningsperiod: 1 september till 30 november 2024.

Budget: 500 000 kronor.

För inriktningen Minskad ammoniakavgång kommer det att vara en ansökningsomgång under 2024.

Ansökningsperiod: 1 september till 30 november 2024.

Budget: 1 800 000 kronor.

För inriktningen Ny teknik kommer det att vara en ansökningsomgång under 2024.

Ansökningsperiod: 1 september till 30 november 2024.

Budget: 4 200 000 kronor.

För inriktningen Torkning och lagring av skörd kommer det inte vara någon ansökningsomgång under 2024. Preliminärt planeras nästa ansökningsomgång till 2025.

Preliminära ansökningsomgångar 2025

De olika inriktningarna hanteras var för sig och respektive ansökningsomgång har en egen budget och en egen ansökningsperiod. Ansökningsomgångarna nedan kommer i den ordning som ansökningsperioden öppnar.

Notera att all information kopplat till ansökningsomgångarna 2025 är preliminär och kan därför komma att ändras. Det finns ännu ingen information om budget kopplat till någon av ansökningsomgångarna. Mer information kommer längre fram.

För inriktningen Djurstallar eller inhysningssystem har ansökningsperioden för passerat. Därmed har ansökningsomgången för 2025 avslutats.

Ansökningsperiod: 1 januari till 31 mars 2025.

Information om budget kommer senare.

För inriktningarna Täckdikning och Energiskog kommer det att vara en ansökningsomgång under 2025. Åtgärderna kommer då konkurrera om en gemensam budget.

Ansökningsperiod: 1 april till 30 juni 2025.

Information om budget kommer senare.

För inriktningen Torkning och lagring av skörd kommer det att vara en ansökningsomgång under 2025.

Ansökningsperiod: 1 april till 30 juni 2025.

Information om budget kommer senare.

För inriktningen Växthus och odlingstunnlar kommer det att vara en ansökningsomgång under 2025.

Ansökningsperiod: 1 april till 30 juni 2025.

Information om budget kommer senare.

För inriktningen Minskad ammoniakavgång kommer det att vara en ansökningsomgång under 2025.

Ansökningsperiod: 1 september till 30 november 2025.

Information om budget kommer senare.

För inriktningen Ny teknik kommer det att vara en ansökningsomgång under 2025.

Ansökningsperiod: 1 september till 30 november 2025.

Information om budget kommer senare.

Stödspecifika bilagor

En ansökan om investeringsstöd för ökad konkurrenskraft ska, beroende på vad ansökan avser, innehålla följande bilagor:

 1. De två senaste avslutade årsboksluten där resultatet har bokförts mot eget kapital. Om du inte bedriver den jordbruksverksamhet i vilken investeringen ska användas behöver vi årsbokslut för både ditt företag och det företag som bedriver jordbruksverksamheten. Om du tagit över eller startat nytt företag så kan du skicka in tidigare ägares bokslut alternativt ditt företags öppningsbalansräkning.
 2. För alla investeringar utom de som asver stöd för minskad ammoniakavgång ska du bifoga en beräkning av investeringens lönsamhet. Beräkningsmall för ökad konkurrenskraft på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.
 3. För investeringar som avser minskad ammoniakavgång ska du bifoga en beräkning av effekterna av din investering. Urvalsmall för minskad ammoniakavgång på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.
 4. Minst två jämförbara offerter eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga.
 5. Budgetmall. Budgetmall - företagsstöd på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.
 6. Beräkningsmall för enhetskostnad eller motsvarande uppgifter, i de fall investeringen avser djurstall med enhetskostnad. Beräkningsmall för enhetskostnader för nybyggnation av djurstallar (Strategisk plan 2023–2027) Länk till annan webbplats.
 7. Tillstånd, godkännanden eller avtal som krävs för att genomföra investeringen.
 8. Ritning vid ny-, om- och tillbyggnad samt en situationsplan.
 9. Lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån.
 10. Underlag som styrker att du äger, arrenderar eller hyr den fastighet där investeringen skall vara. Det kan exempelvis vara ett utdrag från fastighetsregistret eller en kopia på ett arrendekontrakt eller hyresavtal.
 11. Underlag som styrker att en ung jordbrukare helt eller delvis ansvarar för företaget.
 12. Vid investeringar för minskad ammoniakavgång ska också kalkyl över lagringskapacitet avseende gödsel före och efter investering bifogas. Gödselmedelsberäkning och lagringskapacitet, framtaget av Greppa näringen. Länk till annan webbplats.
Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

E-post

Telefon

Torbjörn Eliasson

Mattias Dahlman

Postadress

Länsstyrelsen Värmland
Lantbruk, Landsbygdsstöd
651 86 Karlstad

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss