Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Direkta skador

Behöver du reparera skador som orsakats av vattenregleringen? Hör av dig till Mark- och miljödomstolen.

Vem kan söka bygdemedel?

Registrerade organisationer som är öppna för alla och har ett organisationsnummer kan söka bygdemedel, till exempel bygdegårds-, hembygds- och idrottsföreningar eller andra föreningar som verkar i bygden. I vissa län kan även kommuner ansöka.

Exempel på vad du kan söka bygdemedel för

 • Reparation och upprustning av bygdegårdar.
 • Inköp av fast utrustning.
 • Förbättring av idrottsanläggningar.
 • Markering och upprustning av stigar och leder.

Exempel på vad du inte kan söka bygdemedel för

 • Driftkostnader för byggnader.
 • Inköp av lätt avyttringsbart material och andra lösa inventarier.
 • Drift eller underhåll av fordon.
 • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag.
 • Investeringar som redan är genomförda.
 • Egen arbetstid.

E-tjänst för ansökan om bygdemedel i reglerade vattendrag

Gör ansökan direkt via vår e-tjänst.

Observera att för ansökningar inkomna 1 mars 2018 eller senare kan inte eget ideellt arbete längre räknas in i totalkostnaden för projektet.

Hur du söker bygdemedel i reglerade vattendrag

Ideella föreningar som är verksamma i de bygder som blivit berörda av utbyggnaden av vattenkraften kan söka. Föreningen ska vara registrerad och ha ett organisationsnummer.

Ansökan om fonderade bygdemedel ska skickas in till länsstyrelsen innan ni påbörjar investeringen.

Dessa uppgifter ska finnas med i din ansökan:

 1. En beskrivning av vad man tänkt göra.
 2. Kostnadskalkyl och eventuella kopior på offerter.
 3. Finansieringsplan (övrig finansiering bör i stort sett vara klar innan länsstyrelsen kan fatta beslut i ärendet då fonderade bygdemedel endast kan täcka en del av finansieringen).
 4. Uppgifter om föreningen och dess verksamhet samt antalet medlemmar i föreningen.
 5. Den senaste verksamhetsberättelsen.
 6. Ett mötesprotokoll där det framgår att man tagit ett beslut om att ansöka om fonderade bygdemedel.
 7. Ska ni renovera en byggnad som är av kulturhistoriskt värde behöver ni bifoga en tydlig beskrivning av vad ni ska göra, ritningar och bilder på och i byggnaden och eventuellt vilka material och färger ni ska använda.
 8. Ansökan ska vara undertecknad av firmatecknare.
 9. Uppgifter om aktuell fastighet. Om man inte äger fastigheten där aktuellt projekt är beläget måste man ha ett nyttjanderättsavtal på minst 5 år.

När ansökningshandlingarna är kompletta skickar länsstyrelsen dessa till berörd kommun för yttrande. När vi fått kommunens yttrande fattar Länsstyrelsen beslut, i regel inom några veckor.

Du får påbörja investeringen från och med det datum din ansökan kommer in till Länsstyrelsen, men på egen risk ifall vi avslår din ansökan eller ger mindre i bidrag än det sökta beloppet.

Eftersom tillgången på medel är begränsad kan du få reducerat bidrag eller avslag på din ansökan även om det är ett bra projekt. Vi lämnar maximalt 60 % i bidrag på godkända kostnader. Sponsring får räknas som egen insats så länge projektet inte blir överfinansierat.

Ideella föreningar som är verksamma i de bygder som blivit berörda av utbyggnaden av vattenkraften kan söka. Föreningen ska vara registrerad och ha ett organisationsnummer. 

I Värmlands län kan bidrag sökas i Klarälvens fond

 • Torsby kommun
 • Hagfors kommun
 • Munkfors kommun
 • Forshaga kommun

Frykensjöarnas fond

 • Torsby kommun
 • Sunne kommun
 • Kil kommun

Yngen

 • Filipstads kommun
 • Storfors kommun

Gullspångsälven

 • Kristinehamns kommun
 • Gullspångs kommun

Stora Lee

 • Årjängs kommun

Stora Lee och Gullspångsälven delas med Västra Götalands län.

I Västra Götalands län kan bidrag sökas i Vänerns regleringsfond:

 • Säffle kommun
 • Grums kommun
 • Hammarö kommun
 • Karlstad kommun
 • Kristinehamn kommun

Bygdemedel - Länsstyrelsen Västra Götaland

Ansökan om utbetalning

Pengarna betalas ut (rekvireras) i efterhand när du redovisat dina betalda kostnader. Ansökan om utbetalning görs på en särskild blankett

Rekvisitionsblankett för utbetalning av fonderade bygdemedel (PDF) Pdf, 123.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan ta med kostnader från och med det datum din ansökan kom in till Länsstyrelsen.

Bifoga kopior på kvitton och fakturor och något som visar att ni betalat t ex ett utdrag ur internetbank. Alla fakturor måste vara ställda till bidragsmottagaren, höra till det projekt som beskrivits i ansökan och ha uppstått inom beslutad projekttid för att vara stödberättigande.

Tänk på att firmatecknaren ska skriva under rekvisitionen.

Rekvisitionen skickas till Länsstyrelsen via brev eller e-post. Märk brevet eller e-posten med texten "Rekvisition av fonderade bygdemedel".

Skicka till:
Länsstyrelsen Värmland
Regional Utveckling
651 86 Karlstad.

Eller skicka e-post till varmland@lansstyrelsen.se

Kontakt

Liisa Kapanen, handläggare

E-post: liisa.kapanen@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 74 43 (telefontid mellan kl.13.00-16.00)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss