Stöd för samarbeten

Myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom området livsmedel och besöksnäring.

Syftet med stödet är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där det inte är möjligt för en enskild aktör att kunna finansiera ett utvecklingsarbete.

Stödet söks via Jordbruksverkets e-tjänst. Länsstyrelsen handlägger ansökan.

Det kan ni få stöd för

Ni kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom området livsmedel och besöksnäring. Samarbeten ska bidra till att utveckla företag på landsbygderna med verksamhet inom livsmedel och besöksnäring.

Vilka åtgärder ni kan få stöd för styrs av inrikningen på den utlysning ni söker stöd inom.

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stöd för samarbeten. Stödmottagaren måste ha minst en samarbetspart för att genomföra åtgärden.

Samarbetsavtal krävs men har inga formkrav förutom att samarbetsparter ska ha bekräftat samarbetet skriftligt. Samarbetsparten ska bidra till att uppnå projektets uppsatta mål.

Så mycket stöd kan ni få

Ni kan få stöd för 70–100 procent av utgifter som ger rätt till stöd. Hur hög stödandelen är framgår av aktuell utlysning.

Utlysningar

Ni kan ansöka om stöd först när Länsstyrelsen gör en utlysning. Det innebär att det endast går att ansöka om stöd under den tidsperiod som anges i utlysningen. Ansökningar som kommer in inom ansökningsperioden konkurrerar med varandra om den budget som tilldelats utlysningen. Ansökningar som kommer in utanför ansökningsperioden kommer att avvisas.

Om den tilldelade budgeten inte räcker för att bevilja stöd till samtliga ansökningar som uppfyller stödvillkoren och minimipoängen kommer ansökningar med högst poäng att prioriteras (mer information om hur ansökan poängsätts kommer längre ned på sidan). De ansökningar som inte ryms inom utlysningens budget kommer att avslås.

Om en utlysnings budget delvis räcker till mer än ett prioriterat ärende kommer det ärendet som delvis ryms inom budgeten att hanteras enligt följande:

  • Om mindre än 90 procent av stödbeloppet i det aktuella ärendet ryms inom budgeten så kommer ärendet avslås på grund av budgetbrist. Inget efterkommande ärende tilldelas budget utan kvarvarande medel läggs som en utökning av budgeten för nästkommande utlysning.
  • Om 90 procent eller mer av stödbeloppet ryms inom budgeten beviljas hela stödbeloppet. De extra budgetmedlen tas ifrån programperiodens sista utlysning.

Observera att hur stor andel av stödbeloppet som ryms inom utlysningens budget alltid kommer att beräknas som avrundade heltal.

Utlysningar under 2024

Nedan presenteras öppna och kommande utlysningar under 2024. De ligger i den ordning som ansökningsperioden öppnar.

Ansökningsperiod: 5 juni till 30 september 2024.

Budget: 1 500 000 kronor.

Stödnivå: 100 procent.

Projektlängd: Projekten kan som längst hålla på till och med 2026-12-31. Det finns dock möjlighet att förlänga projekten om det finns tydliga skäl.

Bakgrund

Genom att arbeta med lokal livsmedelsförsörjning kan länets försörjningsförmåga stärkas och sårbarheten minska. Det innebär att arbeta med att stärka befintliga företag samt att underlätta för nya att etablera sig. Det handlar till exempel om att underlätta insatser inom produktutveckling, hållbara affärsmodeller både ekonomiskt, miljömässigt och socialt, samt att stärka delar i livsmedelskedjan där svagheter identifierats.

Inriktning

Samarbetsprojekten ska fokusera på följande områden som har identifierats som viktiga i Värmlands län:

  • Lokal livsmedelsförsörjning. Insatser avseende direktförsäljning och olika försäljningskoncept. Det handlar även om insatser kring distribution, logistik och lagerhållning.

  • Företagsutveckling, med fokus på marknad och strategi. Insatser inom marknadsföring, marknadsorientering, logistik och försäljning. Även insatser som rör utveckling av förpackningar och varumärken, konceptutveckling, samt utveckling av nya tjänster och produkter.

Inom de här områdena ser vi att samarbeten kan bidra till att livsmedelsföretag inom hela kedjan kan utbyta erfarenheter och utveckla processer, produkter och lokala marknader. På sikt kan det även leda till en ökad lokal livsmedelsförsörjning, ökat antal arbetstillfällen och en ökad försäljning från producenterna.

Det är positivt med projekt som tar ett helhetsgrepp. De offentliga köken har ett uttalat stort intresse av att köpa mer närproducerat om det finns produkter som är anpassade till storkök. Det finns goda möjligheter att lösa logistiken i länet så därför finns goda möjligheter att i samarbete med offentliga kök stärka lämpliga livsmedelskedjor och produkter. En framgångsfaktor, för att hitta lösningar på problem som fungerar för alla, är när det blir direkta kontakter mellan alla led i kedjan. Det är möjligt att uppnå i en kort, lokal eller regional livsmedelskedja. Slutligen är det positivt om projekten fokuserar på produktionsinriktningar där behovet av utvecklingsinsatser bedöms vara extra stort i länet. Exempel på sådana produktionsinriktningar är:

  • Produkter som efterfrågas av offentliga kök.
  • Nya grödor för länet som till exempel proteingrödor.
  • Potatis.
  • Grönsaker.
  • Kvarnar, rensning, sortering och förpackning av proteingrödor.

Utlysningar under 2025

För närvarande finns inga planer på utlysning under 2025.

Poängsättning av ansökan

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Ni som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som ni behöver lämna. I e-tjänsten kan ni också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Handläggare på Länsstyrelsen bedömer hur väl de lämnade uppgifterna uppfyller poängkraven och poängsätter sedan din ansökan. Ansökan kan som mest få 1 000 poäng.

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna beviljas måste den komma upp i minst 300 poäng.

Regionala prioriteringar

Ansökningar inom stödet för samarbeten bedöms endast utifrån nationella urvalskriterier och det finns ingen möjlighet till regional fördelning av poängen. Mer information om de olika kriterierna som gäller för din ansökan hittar ni enklast i e-tjänsten där ni söker stöd.

Poängfördelning för aktuella urvalskriterier Pdf, 73.6 kB.

Mer information om urvalskriterier för samtliga stöd Länk till annan webbplats.

Utgifter ni kan få stöd för

De utgiftstyper ni kan få stöd för är utgifter för personal, indirekta kostnader och övriga utgifter. Utgifter som uppstår hos en samarbetspart ska vidarefaktureras till stödmottagaren. Mer information om det framgår i beslutet om stöd.

Ni kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalnings­datum från och med den dag då ni skickade in er ansökan.

Utgifter för personal

Ni kan få stöd för löner (inklusive löneostnadspåslag) för de anställda som arbetat i projektet. Lönekostnadspåslaget ersätts enligt en schablon på 44,31 procent.

Mall för beräkning av timlön Länk till annan webbplats.

Eget arbete

Gäller om en stödmottagare eller samarbetspart är en enskild firma, samt i de fall ett handelsbolag eller kommanditbolag är stödmottagare eller samarbetspart och arbetet utförs av delägarna. Ersättningen är 340 kronor per timme.

Indirekta kostnader

Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i projektet men de är nödvändiga för att det ska kunna genomföras. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning, intern representation, kontorsmaterial och telefoni.

Stöd för indirekta kostnader lämnas i form av en schablon. Vid beräkningen används en schablonsats på 15 procent av de sammanlagda utgifterna för personal.

Övriga utgifter

Övriga utgifter är till exempel köpta tjänster från andra leverantörer, fika, resor, traktamenten, och andra utgifter med koppling till projektet.

Observera! Samarbetspartners kan inte köpa tjänster av varandra.

Planera er budget

Ni ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. I budget­mallen ska ni ange de utgifter som ni tror projektet kommer att ha och som det finns exempel på under rubriken Utgifter ni kan få stöd för ovan. Ni måste beskriva utgifterna och vad de omfattar. Ni kan inte budgetera poster för till exempel oförutsedda utgifter.

Budgetmall – projektstöd Länk till annan webbplats.

Tänk på att ni måste bifoga underlag som visar att omfattning och prisnivån för olika utgifter är rimliga. Detta gäller även utgifter för personal. För att visa att prisnivån för övriga utgifter är rimlig kan ni till exempel bifoga jämförbara prisuppgifter eller offerter.

Villkor för stödet

De villkor som gäller för just ert projekt kommer att stå i ert beslut om stöd. Mer information om de villkor som gäller för stödet går också att läsa i de regelverk som finns under relaterad information nedan.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

E-post

Telefon

Jan-Olov Högberg

Christina Lindström

Postadress

Länsstyrelsen Värmland
Lantbruk, Landsbygdsstöd
651 86 Karlstad

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss