Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Främmande arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med hjälp av människan. Några av dessa främmande arter trivs för bra i sin nya miljö. De kan öka kraftigt och på så sätt påverka den biologiska mångfalden. Sådana arter brukar kallas invasiva främmande arter eller invasiva arter. De kan skada arter och ekosystemet och ha negativa effekter på jord- och skogsbruk. Invasiva främmande arter kan även orsaka ekonomisk skada eller påverka hälsan hos djur och människor negativt.

Invasiva främmande arter i Sverige

Problemen med invasiva främmande arter i Sverige ökar i takt med att vi blir fler människor, och att vi reser mer. Vi har också en ökad världshandel där vi både medvetet och omedvetet flyttar arter mellan ekosystem. I Sveriges natur finns idag över 2000 främmande arter och drygt 400 av dessa räknas som invasiva. Många av dessa, till exempel spansk skogssnigel, jätteloka, parkslide och vresros orsakar redan nu stora skador och kostnader i form av årlig bekämpning.

EU:s lista över invasiva främmande arter

Det finns just nu 66 arter i EU-förteckningen över invasiva främmande arter, vilka inte får introduceras eller spridas i naturen eller gynnas att bli fler. Det är också förbjudet att sälja, byta och importera dessa arter.

Problemen kring invasiva främmande arter har uppmärksammats av Europeiska unionen (EU). För att skydda miljön och samhället mot utbredning och skador av invasiva främmande arter finns en EU-förordning. Som ett tillägg till EU-förordningen finns svenska regler i miljöbalken. I november 2018 beslutade regeringen även om en svensk förordning om invasiva främmande arter.

EU:s förordning om invasiva främmande arter

Enligt EU-förordningen är det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av de arter som finns upptagna på den så kallade unionsförteckningen över invasiva främmande arter.

Svensk lagstiftning

Reglerna i miljöbalken innebär bland annat att:

  • Regeringen eller den myndighet som Regeringen utser har tillåtelse att meddela hur enskilda invasiva främmande arter ska hanteras utifrån EU-förordningen.
  • Det som är förbjudet enligt EU-förordningen är också är straffbart.
  • Ansvariga myndigheter har tillträde till fastigheter och liknande, för att där kunna utföra utrotningsåtgärder eller andra åtgärder som behövs för att förhindra att invasiva främmande arter sprids.

I den svenska förordningen står det vilka skyldigheter olika myndigheter har och hur arbetet med invasiva främmande arter ska bedrivas i Sverige.

Vägledning om regler och bestämmelser i EU-förordningen om invasiva främmande arter på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Invasiva arter - hur kan jag hjälpa till?

  • Skaffa inte någon invasiv art.
  • Bekämpa invasiva arter på din mark. I faktabladen redovisas metoder för bekämpning och hur du ska hantera växtavfallet för att inte riskera att sprida arterna vidare.
  • Ringakta inte problemen med invasiva arter.
  • Om du hittar en invasiv eller främmande art är det till stor hjälp om du rapporterar artfyndet.

Håll utkik efter svarthuvad snigel

I oktober 2019 upptäcktes svarthuvad snigel (Krynickillus melanocephalus) i Västmanlands län. Kort därefter gjordes fynd av arten även i Örebro och Gävleborgs län.

Mer information om svarthuvad snigel (Naturvårdsverket)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svarthuvad snigel lever naturligt i Kaukasus. Det är ännu oklart hur invasiv den är hos oss och därför är det viktigt att begränsa spridningen i tidigt skede. Om du misstänker att du hittat svarthuvad snigel i naturen eller i din trädgård är det till stor hjälp om du tar en bild på snigeln och rapporterar fyndet till Artportalen eller invasivaarter.nu

Rapportera EU-listade arter (www.invasivaarter.nu)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapportera på Artportalen (www.artportalen.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapportera vattenlevande organismer (marina däggdjur, ryggradslösa djur som kräftdjur och musslor) hos Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats

Kontakt