Våtmarker

Våtmarker fyller flera viktiga funktioner. De kan rena vatten och dämpa både torka och översvämningar. Våtmarker är också viktiga livsmiljöer för många växter och djur, samtidigt som de motverkar klimatförändringar genom att binda kol.

Vad är en våtmark?

Våtmark är mark där det under stor del av året finns vatten strax över eller under markytan. Om minst hälften av växtligheten är vattenälskande räknas marken som våtmark. Även vegetationstäckta vattenområden, och vegetationslösa bottnar som tillfälligt torrläggs, räknas som våtmark.

Det finns många olika slags våtmarker och de delas ofta in i tre huvudgrupper: myrar, strandvåtmarker och övriga våtmarker. Myrar, som är ett samlingsnamn för mossar och kärr, kännetecknas av att det bildas torv i våtmarken. Bland övriga våtmarker finns fukthedar, fuktängar och sumpskogar.

Anlägga eller återställa våtmark

Under 1800- och 1900-talen torrlades omkring en fjärdedel av Sveriges våtmarker – oftast för att få ny jordbruksmark, öka skogproduktionen eller bryta torv. Många av de våtmarker som finns kvar är också påverkade av diken eller andra ingrepp. Diken, kvävenedfall och ett varmare klimat gör att öppna våtmarker växer igen snabbare än naturligt. Trädens avdunstning kan också bidra till att våtmarker torkar ut.

Idag jobbar flera aktörer för att återställa och anlägga nya våtmarker. Länsstyrelsen fördelar ekonomiska bidrag dels till kommuner, dels till jordbrukare, som vill anlägga eller återställa våtmarker.

Anlägga våtmark

Länsstyrelsen arbetar också själv med att återställa våtmarker, främst inom skyddade naturområden.

Våtmarker i Värmland

I Värmlands län finns omkring 1 700 kvadratkilometer våtmarker. Det motsvarar 9,65 procent av länets landareal.

Hur våtmarker är skyddade

I södra delen av länet är våtmarker skyddade genom förbud mot markavvattning. I övriga delar av länet råder tillståndsplikt, det vill säga den som vill avvattna en våtmark måste först söka och få tillstånd till det.

Markavvattning

Förbud mot jakt med blyhagel

Våtmarkerna och de fåglar som lever där är skyddade mot blyförorening genom att det är förbjudet att jaga med blyhagel i våtmarker och inom 100 meter från våtmarker.

Förbud mot blyhagel vid våtmark (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Biotopskydd

För våtmarker i jordbrukslandskap som är upp till en hektar stora gäller biotopskydd. Det innebär att man inte får göra sådant som kan skada naturmiljön.

För vissa typer av våtmarker kan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller kommunen fatta särskilda beslut om att biotopskydd ska gälla – då markeras det skyddade området i terrängen, och det kan vara större än en hektar. Några exempel på sådana våtmarkstyper är rikkärr, fiskfria småvatten, alkärr, svämskogar, och strandmiljöer där hotade arter lever.

Biotopskydd (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Vissa våtmarker är naturreservat eller Natura 2000-områden

En del våtmarker ingår i naturreservat. I ett naturreservat gäller särskilda föreskrifter till skydd för naturen och friluftslivet. Föreskrifterna varierar mellan olika naturreservat, beroende på vad som behövs för att skydda naturvärdena på den specifika platsen. På Länsstyrelsens webbplats finns information om föreskrifter i anslutning till besöksinformation för varje naturreservat.

Vissa våtmarker ingår i Natura 2000-områden. Om du vill göra något som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett sådant område, måste du söka tillstånd. Det gäller även om du vill göra något strax utanför Natura 2000-området, om åtgärden kan påverka miljön i Natura 2000-området på ett betydande sätt.

Natura 2000 (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Besök en våtmark

Många våtmarker går enkelt att hitta i en karta. På kartan syns större våtmarksområden som ljusbruna ytor när du zoomar till en skala mellan 1:1 000 000 och 1:100 000. När du zoomar in närmare visas våtmarkerna mer detaljerat, med brun streckning för fastare våtmarker och blå streckning för de blötaste våtmarkerna.

Sveriges länskarta (Länsstyrelsernas karttjänster) Länk till annan webbplats.

I många av länets naturreservat finns markerade leder, spänger eller fågeltorn som kan vara till hjälp för att uppleva våtmarker. Under fliken Besöksmål kan du hitta naturreservat med våtmarker. Klicka på ”Filtrera”, kryssa i ”Våtmark” och sedan klicka på ”Visa resultat”, så får du fram de ungefär hundra naturreservat i länet som innehåller våtmarker av olika slag. Om du också kryssar i ”Vandringsled” eller ”Utsiktstorn/fågeltorn”, så hittar du de naturreservat som även innehåller sådana.

Besöksmål, naturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss