Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jordbrukarstöd

Som lantbrukare kan du söka jordbrukarstöd hos Jordbruksverket för att sköta mark och djur. Om du har frågor om stöden, vill veta hur ansökan går till eller behöver ett kundnummer som ny sökande vänder du dig till oss. Länsstyrelsen handlägger och kontrollerar att ansökningarna följer stödreglerna. 

Syftet med jordbrukarstöden är att bidra till ett hållbart och konkurrens­kraftigt jordbruk. På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om stöden och vilka villkor som gäller för varje stöd.

Grundvillkor

Grundvillkor är regler som du som söker jordbrukarstöd behöver följa, för att få full utbetalning av stödet. Genom att följa grundvillkoren bidrar du till att bevara jordbruksmarken i gott skick. Du bidrar också till att förbättra den yttre miljön för människor och djur, förbättra klimatet, minska smittspridningen och få säkrare livsmedel.

Grundvillkor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Gårdsstöd

Gårdsstöd är ett arealstöd för dig som brukar jordbruksmark. Stödet ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Stödet är inte kopplat till produktion men det finns villkor som du måste följa för att kunna få gårdsstöd.

Gårdsstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Krav på gårdsstöd för dig som odlar hampa

Du som odlar hampa behöver söka gårdsstöd för din odling för att den inte ska klassas som narkotika. Du behöver också skicka in utsädesetiketter till oss.

Odla hampa, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kompensationsstöd

Kompensationsstödet finns för att du som lantbrukare ska kunna fortsätta att bruka marken i områden som har sämre förutsättningar för att odla. Genom att ha jordbruk i dessa områden kan vi bevara den biologiska mångfalden och hålla åkermarker och betesmarker öppna.

Kompensationsstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Ekologisk produktion

Du som har certifierad ekologisk växtodling eller djurhållning kan få ersättning för ekologisk produktion. Du kan också söka ersättningen när du ställer om till ekologisk produktion.

Ekologisk produktion, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Precisionsodling – planering

Du som har din verksamhet inom ett nitratkänsligt område kan få ersättning för att minska risken för att näringsämnen och växtskyddsmedel ska läcka ut i våra vattendrag.

Precisionsodling - planering, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar

Du kan få ersättning om du sköter och bevarar betesmarker, slåtterängar, skogsbete, mosaikbetsmarker eller gräsfattiga marker.

Miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för vallodling

Du kan inte söka nya åtaganden för vallodling 2023. Du kan få ersättning om du odlar fleråriga slåtter-, betes- eller frövallar på åkermark i södra och mellersta Sverige. Syftet är att minska läckage av växtnäring och stimulera hållbar odling.

Miljöersättning för vallodling, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kolinlagring och minskat kväveläckage

Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage ska bidra till att minska växtnäringsläckaget från åkermark och att lagra in kol i marken och att förbättra markbördigheten.

Kolinlagring och minskat kväveläckage, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för skyddszoner

Du som har din mark i ett nitratkänsligt område kan få ersättning för skyddszoner längs vattenområden och för anpassade skyddszoner inne på åkern. Syftet med ersättningen är att minska ytavrinning, erosion och läckage av fosfor från åkermark. Skyddszoner minskar också risken för att växtskyddsmedel hamnar i sjöar och vattendrag.

Miljöersättning för skyddszoner, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för fäbodar

Du kan få ersättning för att sköta fäbodar med fäbodbete för att bevara ett levande fäbodbruk som bevarar och förstärker landskapets karaktär och biologiska mångfald. Ett levande fäbodbruk bidrar också till att föra vidare hantverk och traditioner kring skötsel av djur och brukande av marker till kommande generationer.

Miljöersättning för fäbodar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Nationellt stöd

Du kan få nationellt stöd om du har ett jordbruk i norra Sverige med minst 3 hektar åkermark eller betesmark. Du ska ha getter, potatis-, bär- eller grönsaksodling, eller produktion av mjölk, slaktsvin, smågrisar eller ägg. Stödet är en kompensation för långa avstånd och för att klimatet påverkar din produktion.

Nationellt stöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Stöd till unga jordbrukare

Om du är jordbrukare och är 40 år eller yngre kan du få ett stöd som hjälper dig att komma igång med din verksamhet. För att få stödet ska du ha startat ett jordbruks­företag för första gången.

Stöd till unga jordbrukare, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Nötkreatursstöd

Nötkreatursstödet är till för att ge ditt lantbruksföretag möjlighet att behålla en lönsam mjölk- och köttproduktion. Det är en viktig del av vår livsmedelsförsörjning och bidrar också till en biologisk mångfald.

Nötkreatursstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Djurvälfärdsersättning för får

Du som arbetar med fårproduktion kan få ersättning för att arbeta med en förbättrad djurvälfärd inom din besättning.

Djurvälfärdsersättning för får, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Djurvälfärdsersättning för suggor

Du som har smågrisproduktion kan få ersättning för att förstärka arbetet med en god djurvälfärd hos dina suggor.

Djurvälfärdsersättning för suggor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Djurvälfärdsersättning för mjölkkor

Du som har mjölkkor kan få ersättning för att förbättra klövhälsan i din besättning så att djurvälfärden ökar.

Djurvälfärdsersättning för mjölkkor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för hotade husdjursraser

Om du har nötkreatur, grisar, får, getter eller fjäderfän som räknas som en svensk hotad husdjursras kan du få ersättning. Det är viktigt att bevara de gamla raserna för att behålla den genetiska variationen hos våra lantbruksdjur. Vi kan komma att behöva egenskaperna som finns hos våra gamla, härdiga raser om förutsättningarna för djurhållning ändras i framtiden. Raserna är också en del av ett levande kulturarv.

Miljöersättning för hotade husdjursraser, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar

Du kan få ersättning för att sköta anlagda eller restaurerade våtmarker och dammar som hör till odlings­landskapet så att de behåller sin funktion och inte växer igen. Våtmarker gynnar den biologiska mångfalden och skiljer av närings­ämnen som annars kommer ut i sjöar och vattendrag.

Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Ansök om jordbrukarstöd

De flesta av jordbrukarstöden söker du i Jordbruksverkets e-tjänst SAM Internet. I e-tjänsten kan du även göra ändringar i din inlämnade ansökan. Nästa ansökningsperiod öppnar i början av 2025.

Har du frågor om din ansökan?

Kontakta supporten på telefonnummer 0771-67 00 00, vardagar klockan 9-12 och 13-15.

Om du har en specifik tid då du vill få hjälp med din ansökan kan du ringa oss och boka in en telefontid.

Teknisk support för SAM Internet, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Beställ kundnummer

För att kunna söka jordbrukarstöd behöver du ha ett kundnummer. Om det är första gången du söker jordbrukarstöd behöver du beställa ett kundnummer av oss på Länsstyrelsen. Du behöver också koppla kartor till ditt kundnummer. Du lägger själv till de kartor du behöver för att kunna göra din ansökan i SAM-Internet.

För att få ett kundnummer kontakta Länsstyrelsen på telefon: 0771-67 00 00, eller använd formuläret nedan.

Du skapar upp egna blockkartor i SAM Internet. Länsstyrelsen kan inte göra detta åt dig.Skriv person-/organisationsnummer utan bindestreck


Skriv postnumret utan mellanslag

Ligger din jordbruksmark huvudsakligen i Värmlands län * (obligatorisk)
Ligger din jordbruksmark huvudsakligen i Värmlands länUppföljning av jordbruksmark

Jordbruksverket följer regelbundet upp all jordbruksmark med hjälp av satelliter, där gränser och jordbruksverksamhet tolkas digitalt. Uppföljningen gäller ansökningar om jordbrukarstöd. Om resultaten från uppföljningen visar att marken ger rätt till stöd och att aktivitetskravet är uppfyllt kommer du som lantbrukare inte att påverkas på något sätt.

Om uppföljningen upptäcker avvikelser mot de uppgifter du har angivit i din ansökan om jordbruksstöd kommer du att få ett meddelande om det. I de flesta fall har du möjlighet att genomföra de åtgärder som behövs för att inte få avdrag på stöden.

Uppföljning av jordbruksmark, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontroller av jordbrukarstöd

För att få fullt stöd måste du följa alla villkor som gäller. Det är i första hand Länsstyrelsen som kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, att du följer alla villkoren för stödet och att du följer grundvillkoren. Vi gör kontroller när vi handlägger din ansökan och ibland vid ett besök på din gård. Fältkontrollerna görs via ett urval.

Om kontrollanterna hittar något att anmärka på vid besöket kan det leda till att du blir av med delar av eller hela stödet. Det gäller även om felet har uppstått av misstag. Om pengarna redan har betalats ut när felet upptäcks kan du bli skyldig att betala tillbaka.

Bra att veta när du ska få kontrollbesök, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Vid en kontroll får du besök av en kontrollant som är anställd av Länsstyrelsen. Kontrollanten tittar bland annat på skiftesgränser, gröda, skötselvillkor och stödvillkor.

De vanligaste anmärkningarna vid kontroll av betesmarker är:

 • att de är för tätbevuxna med träd, sly och buskar
 • otillräckligt avbetade marker

De åkermarker som får mest anmärkningar är:

 • vallar med bristande underhåll
 • rastfållor utan grödtäcke (svartjord)

Du som söker gårdsstöd, miljöersättningar och några andra jordbrukarstöd måste följa grundvillkoren för att få full utbetalning av dina jordbrukarstöd.

Om du har djur tittar kontrollanten på bland annat hur du sköter märkning, journalföring av djuren, rapportering till de olika djurregistren och dokumentation av ekologisk djurhållning om det är aktuellt. Ofta kombineras djurkontrollerna med en djurskyddskontroll.

De vanligaste anmärkningarna vid kontroll av djur handlar om:

 • brister i märkning och journalföring
 • brister i rapporteringen till de centrala djurregistren
 • bristfällig renhållning av djuren

Vår ambition är att samordna kontrollerna på det mest effektiva sättet som är möjligt, där också du drabbas av så lite besvär som möjligt. Detta innebär dock inte alltid att alla kontroller görs vid samma tillfälle. Vi har heller inte möjlighet att alltid tala om i förväg att vi ska komma.

Ibland görs en administrativ kontroll. Den sker i huvudsak på kontoret där man kan jämföra ansökta uppgifter mot de åtaganden som brukarna har eller med bilder som har tagits av en satellit.

Tänk på att

 • Ha din dokumentation i god ordning.
 • Sköt dina marker/djur enligt de skötselkrav som finns för de ersättningar som du ansöker om.
 • Du är skyldig att vara behjälplig för kontrollanten om detta behövs.

Om du av någon anledning inte tillåter att dina marker kontrolleras kan det leda till att din ansökan avslås eller att du får sanktioner.

Relaterat

Grundvillkor för att få full utbetalning av dina stöd (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Miljöhusesyn - egen tillsyn för lantbruk och trädgård (miljohysesun.se) Länk till annan webbplats.

När kontrollen gjorts får du ett skriftligt kontrollresultat hemskickat med uppmätta arealer, kartor och tjänsteanteckningar. Om du har synpunkter på kontrollantens bedömningar är det viktigt att du hör av dig till Länsstyrelsen så att vi kan förklara eller korrigera oklarheter.

Det är viktigt att komma ihåg att ditt kontrollresultat inte är ett beslut. Det innebär att du inte kan överklaga det. Kontrollresultatet kommer istället ligga till grund för kommande beslut om utbetalningar och för eventuella beslut om återkrav. Om du inte är överrens om eventuella avdrag eller återkrav är det alltså de besluten som du har möjlighet att överklaga.

Mer information om avdrag på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Undvik vanliga fel

Nedan beskrivs några saker som du kan göra för att unvika vanliga fel:

 • Sök på rätt areal. Mark som inte används som jordbruksmark ska inte tas upp i ansökan. Om det är skillnaden mellan den areal du redovisat i din SAM-ansökan och den godkända arealen kan det leda till avdrag. Hur stort avdraget blir beror på hur stort arealfelet är. Detsamma gäller om det finns flera som söker på samma mark. Enbart en stödsökare kan söka på marken.

 • Använd din mark till någon jordbruksaktivitet årligen. Om länsstyrelsen upptäcker att du inte använt din mark till någon godkänd jordbruksaktivitet kan det också leda till avdrag. Detta enligt samma sätt som när din verkliga areal är mindre än den du sökt för.

 • Märkning, rapportering och journalföring. Alla djurens in- och uthändelser ska vara registrerade i centrala nötkreatursregistret (CDB) inom 7 dagar. För de djur där in- och uthändelser under räkningsperioden rapporterats till CDB försent får du inget nötkreatursstöd eller ekologiskt djurstöd. Dessutom ingår inte felrapporterade djur i uträkningen för djurtäthet i kompensationsstödet. Även fel som rör journalföring och märkning av djur kan ge avdrag på ovan nämnda stöd.

Vill du ha beslutsbrev och annan post digitalt?

Om du inte redan har skaffat en digital brevlåda så kan det vara bra att göra det. Om du skaffar en digital brevlåda så får du det mesta av din post som rör jordbrukarstöd från Jordbruksverket och länsstyrelsen digitalt i stället för att få papper hem i brevlådan. Det är gratis och helt frivilligt att ha en digital brevlåda.

Digitala brevlådor för privatpersoner och enskilda firmor


Om du bara vill ha post från
myndigheter och kommuner.


Om du vill ha post från företag myndigheter och kommuner.


Om du vill ha post från företag myndigheter och kommuner.

Digitala brevlådor för aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar


Om du bara vill ha post från
myndigheter och kommuner.


Om du vill ha post från företag myndigheter och kommuner.


Om du vill ha post från företag myndigheter och kommuner.

Kontakt

Jordbrukarstöd

Behöver du hjälp med din ansökan eller har du frågor om stöden?
Ringa oss på vår stödtelefon. Vi har öppet från 09:00 till 12:00 och från 13:00 till 15:00. Du kan även skicka e-post.


Postadress till Länsstyrelsen för alla brev som gäller jordbrukarstöden:

Länsstyrelsen Värmland
Lantbruk, Jordbrukarstöd
651 86 Karlstad

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss