Lodjur

Lodjuret förekommer i hela Sverige förutom på Gotland, föryngringar återfinns i alla län ner till och med nordöstra Skåne. Historiskt sett har utbredningen varierat starkt i och med att populationens storlek reglerats, främst genom jakt.

Det är svårt att dra några säkra slutsatser om lostammens utveckling genom att jämföra inventeringsresultat från enskilda år, då det kan variera stort beroende på variationer i snötillgång, antal rapporter från allmänheten.

Hur många lodjur finns det i Värmland?

Resultatet av lodjursinventeringen 2018/2019 var 10 länsegna familjegrupper (hona med unge eller ungar) och länet berördes av 12 familjegrupper. Föregående inventeringssäsong var resultatet 12,5 länsegna familjegrupper och då berördes länet av 14 familjegrupper.

Variationerna i antal familjegrupper kan variera ganska mycket från år till år och snötillgången påverkar möjligheterna till heltäckande inventering i hög grad. Den gångna vintern var inte lika bra som föregående säsong då det stundtals var så mycket snö att flertalet vägar inte gick att färdas på under delar av vintern.

Lodjurshonor som får ungar varierar också mellan åren och påverkar resultatet. Enstaka år kan en stor andel av de vuxna honorna få ungar medan det under andra år är en mindre andel som lyckas. Populationen kan även påverkas av andra faktorer, såsom födotillgång, ålderssammansättning, naturlig dödlighet samt effekten av olika former av jakt.

I Skandinavien beräknas populationen till cirka 1200 lodjur.

Miniminivån för lodjur i Värmland är för närvarande 9 familjegrupper och vi har ett förvaltningsintervall på 10 – 20 familjegrupper.

Den värmländska lodjurspopulationen har under 2000-talet varit relativt tät i den södra länsdelen. Som mest har det funnits 40 familjegrupper (cirka 240 individer).

Vad äter lodjur?

Födan består mest av rådjur, men de äter även harar, sorkar och skogsfåglar. Lodjuren är skygga, men de kan befinna sig nära samhällen och gårdar utan att någon ser dem. De är nattaktiva djur som gärna sover dagtid under en tät gran.
 

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.