Stora rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som det finns flest individer av i Sverige, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Med förvaltning av stora rovdjur så menas konkret att Länsstyrelsen ansvarar för inventering av rovdjur, handläggning av bidrag till förebyggande åtgärder och ersättningar vid skador orsakade av rovdjur, information om rovdjur samt förebyggande av illegal jakt på rovdjur. Länsstyrelsen får även under vissa förutsättningar besluta om skyddsjakt och licensjakt på rovdjur.

Spår i snön. Foto: Fredrik Wilde

Spår av varg vid sidan av spår av klövvilt.

Beslut om licensjakt på varg i Värmlands län 2021

Jakten är genomförd och avslutad. Jakt fick bedrivas från och med den 2 januari 2021 till och med den 15 februari 2021 eller till dess Länsstyrelsen avlyste jakten.

Tilldelning och jaktområde

Sex vargar fick fällas inom det område i sydvästra Värmland (revir Stora Bör) som angavs i beslutet. Jakt får endast ske inom det angivna området, och i enlighet med de fullständiga villkoren i beslutet.

Beslut om licensjakt efter varg i Värmlands län 2021 (PDF) Länk till annan webbplats.

Observera att det är utökning av jaktområdet (se PDF nedan).

Utökning av jaktområde för licensjakt efter varg 2021 (PDF) Pdf, 350.3 kB.

Karta över jaktområde, bilaga 1 i ändringsbeslutet om utökning av jaktområde (PDF) Pdf, 246.4 kB.

Löpande uppdateringar av jakten finns via viltförvaltningens Facebook Stora rovdjuren Värmland Länk till annan webbplats..

Jakt på rovdjur

Jakten på de stora rovdjuren är mycket begränsad, och kan endast bedrivas som licensjakt eller skyddsjakt.

Licensjakt

Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige, och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Skyddsjakt

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Jaktförordning (1987:905) på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Se regler och tillstånd för jakt på rovdjur i Värmlands län under respektive djurs ämnessida.

Rovdjur i Värmlands län

I Värmlands län finns fasta stammar av lodjur, kungsörn, järv och varg. Enstaka björnar förekommer sporadiskt. Sedan sommaren 2017 har vi däremot bekräftelse på en hona med ungar i norra Värmland.

Vi redovisar resultaten från inventeringar av lodjur, varg och kungsörn, samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i Värmlands län.

Inventering och rapportering

Särskilt utbildade rovdjursspårare kvalitetssäkrar spår och observationer under vinterhalvåret. Allmänhetens och jägarnas bidrag att rapportera in rovdjursobservationer och spår är mycket viktig.

Så här går processen till vid inventering och rapportering:

  1. Naturvårdsverket beslutar om föreskrifter.
  2. Länsstyrelserna genomför fältarbete och dokumentation. Spår och familjegrupper ska kvalitetssäkras. Uppfylls inte kriterierna kan man inte säga att ett spår eller en observation är kvalitetssäkrad.
  3. Viltskadecenter gör DNA-analyser och kvalitetssäkrar Länsstyrelsernas resultat.
  4. Naturvårdsverket fastställer resultatet.

Vinterns dokumentation av rovdjursförekomst ligger till grund för de regionala beståndsuppskattningarna. De resultat som redovisas under sommar/höst baseras på den dokumentation som gjorts under vinterns inventeringsperiod. Vi vet alltså inte hur många vargvalpar eller lodjursungar som fötts under våren. Dessa räknas in under nästkommande inventeringssäsong som för varg och lodjur startar 1 oktober varje år.

Informationen i lägesrapporterna från varginventeringen är ögonblicksbilder. Revirkartan ändras i takt med att vargar etablerar nya revir, vandrar ut, föds eller dör.

Inventeringsresultaten kan du följa allt eftersom via www.rovbase.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här finns alla rovdjursobservationer och DNA-prover som Länsstyrelsen registrerar.

Inventeringsrapporter

2018-2019

Inventeringsrapport 2018–2019 - En sammanställning av rovdjursinventeringen i Värmlands län Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Inventering av varg vintern 2018-2019 (Rovdata, Viltskadecenter, SLU) Länk till annan webbplats.

Inventering av lodjur 2019 (Rovdata, Viltskadecenter) Länk till annan webbplats.

2017-2018

Inventeringsrapport 2017-2018. En sammanställning av rovdjursinventeringen i Värmlands län (PDF) Pdf, 3.6 MB.

2016-2017

Inventeringsrapport 2016–2017. En sammanställning av rovdjursinventeringen i Värmlands län (PDF) Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Inventering av varg vintern 2016-2017 (Rovdata, Viltskadecenter, SLU) (PDF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inventering av lodjur 2017 (Rovdata, Viltskadecenter) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänhetens rapporteringar är till stor hjälp i vårt arbete med inventering. Du kan till exempel bidra genom att rapportera med hjälp av appen Skandobs Touch. Med Skandobs-appen kan du rapportera in dina observationer, kommunicera med Länsstyrelsens fältpersonal, samt se observationer som andra har lagt in.

Det skandinaviska rapporteringssystemet för björn, järv, lodjur och varg (Skandobs) Länk till annan webbplats.

Så kan du delta i rovdjursinventeringarna

  • Rapportera observationer omedelbart så att vi hinner till platsen innan spår eller DNA förstörts.
  • Använd mobilappen Skandobs touch och skicka rapporten direkt från platsen. Appen tar koordinaten från platsen där du står, och ett sms skickas till fältpersonal.
  • Foton och film på rovdjur kan användas i inventeringen, om vi kan fastställa var och när fotot/filmen togs.
    Tipsa oss gärna om platser som lämpar sig för att sätta upp en övervakningskamera. Det kan vara platser där rovdjur ofta passerar eller rovdjursdödade älgar eller rådjur.
  • Ta kontakt med Länsstyrelsen om du vill följa med ut för att se hur inventeringen går till eller om du vill ha provtagningsmaterial för att själv kunna samla in DNA från varg- eller björnspillning.

Länsstyrelsens besiktningspersoner

Kontorstid:

Per Larsson, 010-224 72 41

Liz Hansson, 010-224 72 50

Margareta Åkerman 010-224 72 49

Fredrik Wilde 010-224 72 48

För akuta rovdjursärenden* ring Tjänsteman i Beredskap:
08-454 20 82 (via SOS).

Gäller endast vid anmälan om dödat rovdjur*, eller rovdjursangrepp av dessa.
(*björn, varg, järv eller lo)

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.