Varg

Efter att vargen åter började reproducera sig i de norra delarna av Värmlands län har populationen sakta men säkert ökat och spridit sig genom mellersta och södra Sverige. I Sverige beräknas antalet vargar idag till cirka 450, med ett konfidensintervall mellan 356 och 585.

Inventering av varg utförs av länsstyrelsens personal mellan 1 oktober och 31 mars. Sveriges lantbruksuniversitet (viltskadecenter) samordnar och sammanställer sedan resultatet. En slutrapport över årets resultat ges ut 1 juni varje år

Inventeringsresultat för varg i skandinavien vintern 2022/23 (PDF) Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Varg i Värmland

Merparten av landets vargpopulation fanns under många år främst i Värmland och Dalarna, men har de senare åren blivit mer fördelad över flera län i mellersta och södra rovdjursförvaltningsområdet. Mängden bytesdjur styr inte vargarnas förekomst i landskapet eftersom det utifrån vargars behov finns tillräckligt med byten överallt i Sverige. Det är socioekonomiska faktorer snarare än ekologiska faktorer som sätter gränsen för hur tät vargstammen kan bli.

Exakt hur många vargar och var de finns vid en given tidpunkt går inte att säga. Inventeringen går ut på att räkna antalet revir och att ta reda på om det i respektive revir finns en familjegrupp med vargar eller ett revirmarkerande par. Revirens ungefärliga utbredning uppskattas utifrån spårningar och DNA-analyser. Informationen från inventeringen ger oss en ögonblicksbild från inventeringssäsongen.

Inventeringsresultat för Värmlands län

Inventeringsresultat - Varg i Värmland (Storymap) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vargrevirkartan i Värmland

Viltkartan - interaktiv karta över vargrevir i Värmland (karttjänst) Länk till annan webbplats.

 

En familjegrupp är minst tre vargar som spårats tillsammans. Valparna flyttar i regel från reviren efter cirka ett år, innan de nya valparna föds i april–maj. För att familjen ska räknas som föryngring krävs det att det bedöms ha fötts årsvalpar i reviret. Den bedömningen görs efter spårning av minst fyra individer under en längre sträcka eller vid flera tillfällen, eller efter att årsvalpar fångats på bild.

Ett revirmarkerande par är två vargar med olika kön som går tillsammans i ett revir, och där båda revirmarkerar regelbundet.

Ett revir är ett avgränsat område där en varg eller ett vargpar är stationära och revirmarkerar regelbundet (minst två revirmarkeringar inom en spårad sträcka av högst tre kilometer).

Revir

Ett revir som delas med ett annat län räknas som 0.5 revir, och revir som delas med två andra län räknas som 0.33.

Föryngringar

Antalet föryngringar räknas ut på samma sätt som för antal revir. Ett revir med föryngring som delas med ett annat län räknas som 0.5 och ett revir med föryngring som delas med två andra län räknas som 0.33. Antal föryngringar används för att fastställa populationsstorleken, och för att jämföra inventeringsresultat med den miniminivå som Naturvårdsverket beslutat för arten.

I områden utan känd stationär förekomst av varg kan även rapporter om ensamma vargar vara av intresse, särskilt om vargarna revirmarkerar.

Varginventeringen går ut på att dokumentera familjegrupper, föryngringar och revirmarkerande par, vilket innebär att ensamma revirmarkerande vargar inte står med i inventeringsresultatet.

De räknas ändå med i den uppskattade nationella populationsstorleken genom den omräkningsfaktor som används vid uppskattningen.

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss