Varg

Vargstammen i Sverige uppskattas under vintersäsongen 2019-2020 till cirka 365 individer. Det är en ökning från vintern innan, då inventeringen visade cirka 300 vargar.

Det är först efter den årliga inventeringen som vi har slutligt resultat på hur många revir och vargar som berör Värmland. Normalt är slutinventeringen av varg färdig först efter vinter- och snösäsong.

Hur många vargar finns det i Värmlands län?

Hur många vargar som exakt finns vid en given tidpunkt, och var i ett län, går inte att säga. Istället bygger uppskattningen på inventering som framför allt handlar om DNA-analyser av spillning (i det omfattas revirmarkeringar) och döda vargar, spårningar i fält samt kvalitetssäkrade observationer.

Den slutliga inventeringen och de resultat som fastställs varje år är även utifrån hela inventeringsperioden, som för varg är 1 oktober - 31 mars.

Sedan 2013 har kurvan planat ut, och vintersäsongen 2019/2020 hamnade antalet revir som berör länet på samma nivå som 2015-2016. Antalet föryngringar i Värmland har minskat, men befinner sig över länets miniminivå och vargstammens nationella spridning har ökat. Revirkartan ser ungefär likadan ut som föregående år, men det är fortsatt glest i vissa områden och väldigt tätt i andra. 

Det slutliga inventeringsresultatet för vintersäsongen 2019-2020 sammanställs under juni månad 2020.

Mängden bytesdjur styr inte vargarnas förekomst i landskapet eftersom det utifrån vargars behov finns tillräckligt med byten överallt i Sverige. Det är socio-ekonomiska faktorer snarare än ekologiska faktorer som sätter gränsen för hur tät vargstammen kan bli.

Revirkartan för Värmland

Viltkartan - karta över vargrevir i Värmland (karttjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta över vargrevir i Värmland vintersäsong 2019/2020 (PDF)PDF

Karta över vargrevir i Värmland vintersäsong 2018/2019 (PDF)PDF

Karta över vargrevir i Värmland vintersäsong 2017/2018 (PDF)PDF

Karta över vargrevir i Värmland vintersäsong 2016/2017 (PDF)PDF

Förändring av vargstammen i länet

Tabell över familjegrupper samt familjegrupper plus revirmarkerade par per inventeringssäsong.


2015/16

2016/17

2017/18

2018/2019

2029/2020

Familjegrupper

9,8

12,5

8,5

10,75

8,83

Länsegna (familjegrupper+par)

20,3

18,8

21

20,25

16,33

En familjegrupp är minst tre vargar som spårats tillsammans. Valparna flyttar i regel från reviren efter cirka ett år, innan de nya valparna föds i april–maj. För att familjen ska räknas som föryngring krävs det att det bedöms ha fötts årsvalpar i reviret. Den bedömningen görs efter spårning av minst fyra individer under en längre sträcka eller vid flera tillfällen, eller efter att årsvalpar fångats på bild.

Ett revirmarkerande par är två vargar med olika kön som går tillsammans i ett revir, och där båda revirmarkerar regelbundet.

Ett revir är ett avgränsat område där en varg eller ett vargpar är stationära och revirmarkerar regelbundet (minst två revirmarkeringar inom en spårad sträcka av högst tre kilometer).

Revir

Ett revir som delas med ett annat län räknas som 0.5 revir, och revir som delas med två andra län räknas som 0.33.

Föryngringar

Antalet föryngringar räknas ut på samma sätt som för antal revir. Ett revir med föryngring som delas med ett annat län räknas som 0.5 och ett revir med föryngring som delas med två andra län räknas som 0.33. Antal föryngringar används för att fastställa populationsstorleken, och för att jämföra inventeringsresultat med den miniminivå som Naturvårdsverket beslutat för arten.

I områden utan känd stationär förekomst av varg kan även rapporter om ensamma vargar vara av intresse, särskilt om vargarna revirmarkerar.

Varginventeringen går ut på att dokumentera familjegrupper, föryngringar och revirmarkerande par, vilket innebär att ensamma revirmarkerande vargar inte står med i inventeringsresultatet.

De räknas ändå med i den uppskattade nationella populationsstorleken genom den omräkningsfaktor som används vid uppskattningen.

Inventeringsresultatet för varg

Inventeringsrapporter visar både hur många vargrevir varje län berörs av men också antal revir per län efter att hänsyn tagits till revirens geografiska fördelning över läns-, fylkes- och riksgränser. Antal revir är bruttotal för hela vinterperioden utan att licensjakt, skyddsjakt eller annan dödlighet har dragits från siffrorna.

Inventering av varg vintern 2019-2020 (Rovdata, Viltskadecenter, SLU)länk till annan webbplats

Lägesrapport från inventeringen av varg vintern 2019-2020 (PDF)PDF

Inventeringsrapport 2018–2019 - En sammanställning av rovdjursinventeringen i Värmlands länPDF

Inventering av varg vintern 2018-2019 (Rovdata, Viltskadecenter, SLU)länk till annan webbplats

Inventering av varg vintern 2016-2017 (Rovdata, Viltskadecenter, SLU)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rovdjursinventering av varg 2016-2017, kort sammanfattning (PDF) (Naturvårdsverket)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om jakt på varg

Jakt på varg

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.