Fiske

Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet. Det finns exempelvis regler på om vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Illustration, barn som metar. @makemyday

För dig som har redskapsnummer för fiske i Vänern

Vanligtvis brukar Länsstyrelsen skicka ut en enkät där du som är registrerad ska meddela vad för fångster du hade under det gångna året med mera. Vanligen brukar utskicket ske vid årsskiftet. För rapportering av fisket 2022 kommer utskick av enkät ske i början av 2023.

Nya föreskrifter från HaV ska rädda Gullspångslaxen

Gullspångslaxen är i dagsläget akut hotad. För att ge denna världsunika art ökat skydd har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) infört nya föreskrifter. De trädde i kraft 1 oktober 2021 för att skyndsamt skydda laxen inför lek i Gullspångsälven. Föreskrifterna innebär mer restriktiva fiskebestämmelser och ett utökat fredningsområde utanför Gullspångsälvens mynning i Vänern. Här blir det förbud att fiska efter lax och öring under hela året.

Fortsatt tillåtet att fiska med vissa redskap

Även fortsättningsvis är det tillåtet att fiska med vissa redskap om fiskemetoden inte kräver användning av båt. Att spinnfiska, meta eller pimpla efter arter som gädda, gös, abborre från stillastående eller driftande motorbåt går bra. Trolling, att släpa beten efter motordriven båt, blir däremot inte tillåtet. Dragrodd är tillåtet, men inte med utter eller utterlikande redskap. Det kommer heller inte att vara tillåtet att fiska med nät, eftersom det innebär en risk för att fånga lax och öring.

Om Gullspångslaxen och de nya föreskrifterna, på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.


Kräftpestsmittat vatten

Länsstyrelsen har pestförklarat Bodaälven, Lilla Bör, Bärhustjärnet, Bärhussälven, och Stora Bör. Från dammen vid utloppet i Älsjön till dammen vid utloppet i Stora Bör Byälvens vattensystem (132) i Säffle och Årjängs kommun.

Länsstyrelsen har kräftpestförklarat vissa vattendrag i Säffle och Årjängs kommun

Fiskeregler i Värmlands län

 

För att få fiska signalkräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Det finns fiskerättsinnehavare som låter andra fiska i sitt vatten mot betalning. Fiske får som regel bara ske inom hanteringsområden för signalkräftor eftersom signalkräftan är en invasiv främmande art.

I hanteringsområdet får man hantera levande/okokt signalkräfta. Hanteringsområdet omfattar Vänern och Dalälven och söder ut.

Öland, Gotland, norra Bohuslän, övriga Värmland och Dalsland, liksom hela Sverige norröver ligger utanför hanteringsområdet. Som huvudregel får signalkräfta inte fiskas eller hanteras okokt utanför hanteringsområdet. I vissa undantagsfall kommer fiske tillåtas utanför hanteringsområdet efter beslut av Havs- och vattenmyndigheten.

Nya regler börjar gälla 1 juli 2020.
Fiske och hantering av okokt signalkräfta tillåts från 1 juli 2020 även i Värmlands östra delar, angränsande Örebro län. I dessa delar av Värmland finns framförallt signalkräftor. Risken för spridning till flodkräftvatten bedöms därmed som låg. En utökning av hanteringsområdet har bedömts som mer ändamålsenlig än en fragmenterad reglering med olika regler för närliggande vatten. För ytterligare information om regler för fisket samt karta se Havs- och vattenmyndigheten.

Signalkräfta - regler för fiske (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Från 1 augusti till 15 september är fiske efter signalkräfta även tillåtet i sjöarna Värmeln, Bråtsjön, Gösjön, Klacksjön och Stor-Emsen. Då dessa sjöar ligger utanför hanteringsområdet gäller hårdare regler för hantering av signalkräftor. Försäljning och överlåtelse av okokt kräfta från dessa sjöar är inte tillåten. Signalkräfta ska kokas på fastigheten som direkt ansluter till sjön eller på fastigheten med fiskerätt i aktuell sjö.

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om hantering av signalkräfta (HVMFS 2019:21) Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om fiske efter signalkräfta Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

I Sverige ägs alla fiskevatten av någon och man måste därför ha tillstånd från ägarna för att få fiska. Undantaget är fritt handredskapsfiske efter kusten och i den fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Storsjön.

I Vänern råder alltså fritt handredskapsfiske och du behöver alltså inte köpa fiskekort för den typen av fiske. Allt annat fiske i länets sötvatten kräver fiskerättsägarnas tillstånd i form av köpt fiskekort eller annan överenskommelse.

Med handredskap avses fiske med fiske med ett (1 st) spö, pilk eller liknande redskap som är utrustat med lina och högst 10 krokar.

Även om handredskapsfiske är fritt i Vänern finns det fiskeregler du måste följa.

I foldern Fiskeregler i Vänern finns mer information om de regler som gäller vid fiske i Vänern.

Fiskeregler i Vänern, svenska (PDF) Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Fiskeregler i Vänern, engelska (PDF) Pdf, 629.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Fiskeregler i Vänern, tyska (PDF) Pdf, 622.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Värmland är samordningslän för frågor som rör Vänern.

Med sötvattensområdena menas allt vatten i sjöar, vattendrag och
kanaler.

I övriga sötvattensområden är det fiskerättsägaren som själv beslutar om fiskets utövande när det gäller sötvattensfiske. Undantag: fiske som inte regleras i författningarna, exempelvis i områdena uppströms första definitiva vandringshindret.

Vissa fiskerättsägare (exempelvis fiskevårdsområden och sportfiskeföreningar) säljer fiskekort till allmänheten och deras fiskregler måste då följas.

Observera, fiskerättsägarnas regler får bara innebära en skärpning, aldrig en
lindring, av eventuella gällande författningar.

Bestämmelserna i sötvattenområdet angående, fiskemetoder, minimimått
och fredningstider gäller endast i de stora sjöarna och i vattendragen upp till
det första definitiva vandringshindret.

Förbud mot fiske av lax och öring i Klarälven
Fiske av lax och öring inom Klarälvens västra och östra fredningsområde under förbudstiden 20 maj -15 september får endast bedrivas med lakstrut, mjärde och mörtstuga samt med handredskap om fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt.

Registreringsnummer och redskapsmärkning

Den som vill fiska med rörliga redskap i Vänern, exempelvis med nät eller burar, ska innan fisket påbörjas registrera sig hos Länsstyrelsen i Värmlands län. Vid förfarandet tilldelas sökande ett så kallat redskapsnummer. Redskapsnummer är personligt och får inte överlåtas till någon annan.

Märkning av redskap
Redskap som man använder vid fisket ska vara utmärkta med vakare, kula eller cylinder samt märkas med det tilldelande numret så att det framgår vem som använder redskapet samt om användaren är yrkesfiskare eller fritidsfiskare (se FIFS 1994:14). 

Redskap som används för fisket ska förutom märkning med redskapsnummer på kula, vakare eller cylinder vara permanent märkta med redskapsnummer, till exempel med i nät eller bur fastsydd bricka av mässing eller motsvarande varaktigt material med instansat redskapsnummer. Märkning ska göras i båda ändar av nät, på nätet i anslutning till tamp till utmärkning. Förlorade nät ska rapporteras till Länsstyrelsens fisketillsyn i Värmland eller Västra Götaland.   

Syftet med permanentmärkning av rörliga redskap är att förbättra hanteringen av spökredskap, samt underlätta uppföljningen om huruvida rapporteringsplikten över förlorade redskap enligt villkor har fullgjorts av redskapsinnehavaren.

Fångster
Länsstyrelsen kommer årligen att begära in de fångster som görs med rörliga redskap. Att få in fångster från fritidsfisket är ett viktigt verktyg i arbetet med förvaltningen av fisken i Vänern.

För personligt registreringsnummer (redskapsnummer), för redskapsmärkning. Fyll i ansökningsblankett för redskapsnummer för fiske i Vänern. Skicka blanketten, ansökan till varmland@lansstyrelsen.se

Ansökningsblankett för redskapsnummer (PDF) Pdf, 37.1 kB, öppnas i nytt fönster.

I Sverige är det förbjudet att fiska med ljuster, harpuner, spjut och andra redskap som fisken kan spetsas med. Det är även förbjudet att rycka fast fisk på kroken. Fisken måste självmant hugga på kroken.

Det är även förbjudet att fiska med skjutvapen, sprängmedel, gift och elektrisk ström.

  • Fiskelagen (1993:787)
  • Lagen om gräns mot allmänt vattenområde (1950:595)
  • Förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (1994:1716)
  • Föreskrifter om märkning och utmärkning av fiskeredskap och vattenbruksanläggningar (FIFS 1994:14)
  • Föreskrifter om fiske i sötvattensområdena (FIFS 2004:37)

Regler för fritidsfiske

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Kartor över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta där du kan se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Det finns också mycket annan information om till exempel vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Fritidsfisket gynnas av fiskevård

I Sverige finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av fritidsfiske, allt från fiske i kringliggande hav och längs kuster till sjöar och vattendrag från söder till norr. Arter som öring, lax, torsk, makrill, röding, harr, abborre, gös och gädda är viktiga arter för detta fiske.

Länsstyrelsen har ansvar för den regionala utvecklingen av fritidsfisket och arbetar för goda fiskemöjligheter genom att bilda fiskevårdsområden som säljer fiskekort för sjöar och vattendrag. Genom fiskevård ökar möjligheterna till goda fångster, och Länsstyrelsen utserfisketillsynsförordnade som informerar om fiskeföreskrifterna och ser till att de följs.

Kontakt

Fiskeförvaltning Värmland

Telefontider

Tisdag kl. 08:00 - 10:00
Torsdag kl. 08:00 - 10:00
Telefon: 010-224 74 96

Du kan även kontakta oss via e-post.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.