Fiske

Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet. Det finns exempelvis regler på om vilka tider på året man får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Illustration, barn som metar. @makemyday

Enkät att besvara om fisket i Vänern 2019

Klicka på länken nedan för att besvara enkäten snarast våren 2020. Enkäten skickas ut i pappersformat till dig som inte har registrerat en e-postadress hos oss.

> Klicka här för att besvara enkäten.länk till annan webbplats

OBSERVERA: Nytt för 2020
Redskap som används för fisket ska förutom märkning med redskapsnummer på kula, vara permanent märkta med redskapsnummer, t ex med i nät eller bur fastsydd bricka av mässing eller motsvarande varaktigt material med instansat redskapsnummer. Märkning ska göras i båda ändar av nät på nätet i anslutning till tamp till utmärkning. Förlorade nät ska rapporteras till länsstyrelsens fisketillsyn i Värmland eller Västra Götaland.   

Det nya kravet  på permanentmärkning av rörliga redskap, är syftet att förbättra hanteringen av spökredskap, samt underlätta uppföljningen av huruvida rapporteringsplikten över förlorade redskap enligt villkor har fullgjorts av redskapsinnehavaren.

Kräftpestsmittat vatten

Länsstyrelsen har pestförklarat Bodaälven, Lilla Bör, Bärhustjärnet, Bärhussälven, och Stora Bör. Från dammen vid utloppet i Älsjön till dammen vid utloppet i Stora Bör Byälvens vattensystem (132) i Säffle och Årjängs kommun.

Länsstyrelsen har kräftpestförklarat vissa vattendrag i Säffle och Årjängs kommun

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta och här kan du se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Här finns också mycket annan information, exempelvis vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Fiskeregler i Värmlands län

 

I Sverige ägs alla fiskevatten av någon och man måste därför ha tillstånd från ägarna för att få fiska. Undantaget är fritt handredskapsfiske efter kusten och i den fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Storsjön.

I Vänern råder alltså fritt handredskapsfiske och du behöver alltså inte köpa fiskekort för den typen av fiske. Allt annat fiske i länets sötvatten kräver fiskerättsägarnas tillstånd i form av köpt fiskekort eller annan överenskommelse.

Med handredskap avses fiske med fiske med ett (1 st) spö, pilk eller liknande redskap som är utrustat med lina och högst 10 krokar.

Även om handredskapsfiske är fritt i Vänern finns det fiskeregler du måste följa.

Fiskeregler i Vänern (PDF)PDF I foldern finns mer information om de regler som gäller vid fiske i Vänern.

Fishing Regulations for Lake Vänern (PDF)PDF

Angelbestimmungen für den See Vänern (PDF)PDF

Länsstyrelsen Värmland är samordningslän för frågor som rör Vänern.

Med sötvattensområdena menas allt vatten i sjöar, vattendrag och
kanaler.

I övriga sötvattensområden är det fiskerättsägaren som själv beslutar om fiskets utövande när det gäller sötvattensfiske. Undantag: fiske som inte regleras i författningarna, exempelvis i områdena uppströms första definitiva vandringshindret.

Vissa fiskerättsägare (exempelvis fiskevårdsområden och sportfiskeföreningar) säljer fiskekort till allmänheten och deras fiskregler måste då följas.

Observera, fiskerättsägarnas regler får bara innebära en skärpning, aldrig en
lindring, av eventuella gällande författningar.

Bestämmelserna i sötvattenområdet angående, fiskemetoder, minimimått
och fredningstider gäller endast i de stora sjöarna och i vattendragen upp till
det första definitiva vandringshindret.

Förbud mot fiske av lax och öring i Klarälven
Fiske av lax och öring inom Klarälvens västra och östra fredningsområde under förbudstiden 20 maj -15 september får endast bedrivas med lakstrut, mjärde och mörtstuga samt med handredskap om fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt.
Förbud mot fiske av lax och öring i Klarälven (nyhetsartikel)

Redskap ska vara utmärkta med vakare, kula eller cylinder samt märkas så att det framgår vem som använder redskapet samt om användaren är yrkesfiskare eller fritidsfiskare (se FIFS 1994:14). 

För personligt registreringsnummer för redskapsmärkning kontakta .

Vill du ha ett personligt registreringsnummer för att fiska med rörliga redskap i Vänern, exempelvis nät kontakta Länsstyrelsen Värmland.

I Sverige är det förbjudet att fiska med ljuster, harpuner, spjut och andra redskap som fisken kan spetsas med. Det är även förbjudet att rycka fast fisk på kroken. Fisken måste självmant hugga på kroken.

Det är även förbjudet att fiska med skjutvapen, sprängmedel, gift och elektrisk ström.

  • Fiskelagen (1993:787)
  • Lagen om gräns mot allmänt  vattenområde (1950:595)
  • Förordningen om  fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (1994:1716)
  • Föreskrifter om  märkning och utmärkning av fiskeredskap och vattenbruksanläggningar (FIFS 1994:14)
  • Föreskrifter om  fiske i sötvattensområdena (FIFS 2004:37)

Fritidsfisket gynnas av fiskevård

I Sverige finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av fritidsfiske, allt från fiske i kringliggande hav och längs kuster till sjöar och vattendrag från söder till norr. Arter som öring, lax, torsk, makrill, röding, harr, abborre, gös och gädda är viktiga arter för detta fiske.

Länsstyrelsen har ansvar för den regionala utvecklingen av fritidsfisket och arbetar för goda fiskemöjligheter genom att bilda fiskevårdsområden som säljer fiskekort för sjöar och vattendrag. Genom fiskevård ökar möjligheterna till goda fångster, och Länsstyrelsen utser fisketillsynsförordnade som informerar om fiskeföreskrifterna och ser till att de följs.

Kontakt