Kunskapsunderlag i viltförvaltningen

Är du jägare, markägare eller har en annan viktig roll i förvaltningen av viltstammarna i Värmland och det område som angränsar till Värmland? Här hittar du underlag som kan hjälpa dig att få en djupare förståelse för helheten i viltförvaltningen.

Grensevilt

Grensevilt är en satsning på gränsöverskridande viltförvaltning. Här hittar du resultaten av projektet i form av kartberättelser, Storymaps, som vi har byggt utifrån de studier som gjorts. Kartberättelserna bygger på frågeställningar som är vanliga i arbetet med viltförvaltning – och som många gånger är både komplexa och svårlösta. Det finns också en kartberättelse som heter GrenseGIS, där du kan se alla kartor för Grensevilt samlade.

Grensevilt, hela samlingen av kartberättelser om projektet (på svenska) Länk till annan webbplats.

Grensevilt, hela samlingen (på norska) Länk till annan webbplats.

Välj ett tema ur Grensevilt i listan här under, då kommer du till en kartberättelse som du kan klicka dig igenom kronologiskt eller navigera i med hjälp av kapitlen i berättelsen.

Om Grensevilt

Det här är en sammanfattning av forskningsprojektet Grensevilt och de viktigaste resultaten från de studier som gjorts.

Älgjakt på rätt tid och plats

Vad behöver man egentligen veta för att kunna förvalta en älgstam, och på vilka sätt kan man uppnå sina mål?

Vargförvaltning i gränsland

En översikt över likheter och skillnader mellan norsk och svensk vargförvaltning, och på vilka sätt samverkan sker över gränserna.

Vilt och vindkraft

Grensevilt 2 har genomfört flera pilotstudier på möjliga effekter av vindkraftutbyggnad på älg, varg, järv och älgjakt.

Viltförvaltning i Sverige och Norge

Här kan du läsa om förutsättningarna för adaptiv förvaltning av vilt över gränserna.

Minskade betesskador i skog

Vad påverkar älgbetesskador på skog och hur kan balansen mellan vilt och viltfoder förbättras?

Älg och varg

Älg är vargens viktigaste bytesdjur och kunskap om vargens uttag där du jagar är viktigt för att välja lämplig jaktstrategi i förvaltningen.

Älgvandring

Älgstammen i norra Värmland säsongsvandrar mellan två länder. Vad det innebär för de människor som ska förvalta den?

Fördjupning om Grensevilt

Alla vetenskapliga rapporter som ligger till grund för våra kartberättelser i Grensevilt finns att ta del av i sin helhet.

Grensevilts webbplats Länk till annan webbplats.

Filmade föreläsningar om viltförvaltning

Under 2023 bjuder Länsstyrelsen in ledamöter i länets Älgförvaltningsgrupper och Viltförvaltningsdelegation till onlineföreläsningar om aktuella teman. Föreläsningarna spelas in och görs tillgängliga för fler här på denna sida.

Den 12 april föreläste Märtha Wallgren från Skogforsk om inventeringsmetodik för viltbete. Hon berättade bland annat om resultaten från de tio första åren i det så kallade BETT-försöken i Gräsmark, där tillväxt och överlevnad hos tall och gran har studerats på hägnade och ohägnade ytor.

I maj kommer en föreläsning om den nya älgberäkningsmodellen, och senare i år kommer bland annat föreläsningar om beslutsprocesser och demokrati inom viltförvaltningen samt kronhjortsförvaltning.

Märtha Wallgren, inventeringsmetodik för viltbete:

Mera tall

Mera tall vill engagera och inspirera fler jägare och skogsägare att samarbeta kring en bra balans mellan skog och vilt.

Skogsstyrelsen vill öka antalet varierade och ståndortsanpassade ungskogar av god kvalitet. Mer varierade ungskogar har fler rönnar, aspar, sälgar och ekar som kan växa upp till fullstora träd. Ståndortsanpassade skogar föryngras med de trädslag som passar bäst för marken. Ungskogar av god kvalitet har acceptabla betesskador av vilt. Vi tror att en bättre balans mellan skog och vilt är en förutsättning för att nå de målen.

För att nå en god balans mellan skog och vilt behöver jägare och skogsägare nå en bättre samsyn kring hur man uppnår målen ovan. Det kan åstadkommas genom att delta i dialogmöten på lokal nivå.

Om projektet Mera tall, Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Vild och bortskämd

Samverkansprojektet Vild & Bortskämd har producerat två inspirerande och pedagogiska filmer om hur man kan skapa naturligt växande foder åt klövvilt, och varför det är så viktigt att göra det. Den ena filmen handlar om skogen och den andra om odlingslandskapet. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Jägareförbundet, Naturskyddsföreningen Skåne, SLU Alnarp, Jordägareförbundet Skåne-Blekinge, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Högskolan Halmstad samt privata skogsägare.

Foderskapande åtgärder, Länsstyrelsen i Skånes webbplats

Viltskadecenter

SLU Viltskadecenter är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Organisationen forskar, utvecklar, utbildar och informerar för att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter, framför allt stora rovdjur och betande fåglar.

Viltskadecenters webbplats Länk till annan webbplats.

Mera tall

Mera tall vill engagera och inspirera fler jägare och skogsägare att samarbeta kring en bra balans mellan skog och vilt.

Skogsstyrelsen vill öka antalet varierade och ståndortsanpassade ungskogar av god kvalitet. Mer varierade ungskogar har fler rönnar, aspar, sälgar och ekar som kan växa upp till fullstora träd. Ståndortsanpassade skogar föryngras med de trädslag som passar bäst för marken. Ungskogar av god kvalitet har acceptabla betesskador av vilt. Vi tror att en bättre balans mellan skog och vilt är en förutsättning för att nå de målen.

För att nå en god balans mellan skog och vilt behöver jägare och skogsägare nå en bättre samsyn kring hur man uppnår målen ovan. Det kan åstadkommas genom att delta i dialogmöten på lokal nivå.

Om projektet Mera tall, Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Vild och bortskämd

Samverkansprojektet Vild & Bortskämd har producerat två inspirerande och pedagogiska filmer om hur man kan skapa naturligt växande foder åt klövvilt, och varför det är så viktigt att göra det. Den ena filmen handlar om skogen och den andra om odlingslandskapet. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Jägareförbundet, Naturskyddsföreningen Skåne, SLU Alnarp, Jordägareförbundet Skåne-Blekinge, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Högskolan Halmstad samt privata skogsägare.

Foderskapande åtgärder, Länsstyrelsen i Skånes webbplats

Viltskadecenter

SLU Viltskadecenter är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Organisationen forskar, utvecklar, utbildar och informerar för att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter, framför allt stora rovdjur och betande fåglar.

Viltskadecenters webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss