Höga temperaturer i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jakt och vilt

Vilka vilda djur du får jaga står i jaktförordningen. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. Utgångspunkten i lagen är att allt vilt är fredat. Fredningen gäller även ägg och bon. Vissa arter av vilt får jagas vid vissa tider. Vilka jakttider som gäller för olika arter kan du hitta i bilaga 1–4 i jaktförordningen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- eller licensjakt.

Jakträtt

Du som fastighetsägare äger jakträtten på den mark som tillhör fastigheten. Du kan välja att upplåta jakträtten genom civilrättsliga avtal. Länsstyrelsen hanterar inte dessa avtal. Om ni inte är eniga kan ni vända er till tingsrätten.

För jordbruksarrende har arrendatorn jakträtten om ni inte har avtalat annat.

Begränsningar och undantag av jakträtten

Jakträtten kan vara begränsad eller undantagen om marken ligger inom:

 • renskötselområde
 • kronopark
 • naturreservat
 • nationalpark.

Information om vad som gäller i skyddade områden finns i föreskrifterna till området.

Jakträtt inom detaljplanerat område

Fastigheter inom detaljplanerat område omfattar också jakträtt. Du måste ha ett personligt skottlossningstillstånd för att använda skjutvapen inom detaljplanerat område. Tillståndet söker du hos Polisen.

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område, Polisen Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser och att samla in och sammanställa statistik över skjutet vilt.

Vi ansvarar för att:

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Viltvårdsområden gynnar jakt och viltvård

Ett viltvårdsområde är ett antal fastigheter som gått samman för att gynna viltvården över ett större område. Medlemmarna i viltvårdsområdet får då jaga på varandras mark. Länsstyrelsen fattar beslut om att bilda viltvårdsområde och fastställer områdets stadgar. Du kan vända dig till Länsstyrelsen om du vill överklaga beslut från viltvårdsområdets stämma i vissa fall.

Vanliga frågor och svar

Du som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i viltvårdsområdesföreningen. Som medlem äger du jakträtt i viltvårdsområdet.

Det kan också finnas regler för under vilka omständigheter fastighetsägaren får överlåta jakträtten till en annan person. Vilka bestämmelser och regler som gäller i ditt viltvårdsområde ska finnas skriftligt i föreningens stadgar.

Vad som gäller för att överlåta jakträtten till en annan person, till exempel genom att arrendera ut jakträtten står i viltvårdsområdesföreningens stadgar.

Det är förbjudet att, i eller inom 100 meter från en våtmark:

 • avlossa blyhagelammunition
 • ha med blyammunition vid skytte i våtmarker eller på väg till eller från skytte i våtmarker.

Förbudet gäller i hela landet.

Förbud mot blyhagel vid våtmark, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Viltkartan

I Viltkartan Värmland hittar du geodata som rör Länsstyrelsen Värmlands älg- och rovdjursförvaltning. Kartan presenterar lägesbunden geografisk information om vilt och kan användas till exempel inom älgförvaltning. Kartan kan också ge en överblick när det gäller olika områdesgränser. Nedan hittar du en instruktionsfilm för nybörjare om hur man använder viltkartan i Värmlands län.

Har du problem med vilt på din mark?

Hur gör jag med en grävling under huset? Vad gör jag om jag ser en skabbräv? Får jag ta bort en närgången räv? Många av dessa och liknande frågor kan du själv hantera, se rubrik Jaktförordningen bilaga 4. Behöver du hjälp, kontakta din kommun. Många kommuner har skyddsjägare som har de tillstånd som krävs för skyddsjakt.

Tänk på att inom detaljplanerat område behövs tillstånd för att få skjuta med eldvapen enligt ordningslagen. Tillståndet söker du hos Polisen.

Vildsvin, räv, mårdhund, grävling, mård, iller, mink, hermelin, vessla, ekorre, vildkanin, mullvad, sorkar (även bisam), lämlar, råttor, skogsmöss, husmus, kråka, råka, kaja, skata, tamduva (stadsduva), björktrast (snöskata), gråsparv och pilfink som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas mellan 1 juli – 30 juni. Jakträttshavare får under samma tid bedriva jakt efter sådana djur samt korp, havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås:

 1. i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet
 2. på mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling
 3. om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Orsakas allvarlig skada eller olägenhet av att en fågel byggt bo i ett hus eller en gård, får boet samt ägg eller ungar avlägsnas trots bestämmelserna om fredning.

Viltskador

Länsstyrelsen informerar om skadeförebyggande åtgärder samt lämnar ekonomiska bidrag för att förebygga och ersätta skador orsakade av vilt. Finns ingen annan lämpligt förebyggande åtgärd så kan Länsstyrelsen besluta om skyddsjakt.

Viltskador

Råd om vilda djur

Samlad information om vart du kan vända dig och en sammanställning med vanliga frågor och svar om vilda djur.

Råd om vilda djur

Viltförvaltningsdelegationen (VFD) i Värmlands län

Viltförvaltningsdelegationer ska på regional nivå samverka i övergripande frågor som berör jakt-, viltvård- och rovdjur:

 • Viltförvaltningen i länet
 • Skötsel av älgstammen och i förekommande fall också för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
 • Licensjakt och skyddsjakt inom länet
 • Bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:1724)
 • Godkänna Länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av björn och lodjur i länet
 • Godkänna Länsstyrelsens förslag på den inriktning för förekomsten av varg och järv i länet som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltningsområdena
 • Godkänna Länsstyrelsens förslag på den rovdjursförvaltningsplan för länet som länsstyrelsen ska ta fram

Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen. Länsstyrelsen utser ledamöter och ersättare i delegationen. När ledamöterna och ersättarna utses ska en jämn könsfördelning eftersträvas. Ärenden vid viltförvaltningsdelegationen bereds av anställda vid Länsstyrelsen i samråd med ordföranden.

Politiska företrädare

Ordinarie: Per Granfelt
Ersättare: Åsa Hååkman Eriksson

Ordinarie:Mikael Löfvenholm
Ersättare: Roger Brodin

Ordinarie: Gert Raiml
Ersättare: Stefan Lövstrand

Ordinarie: dag Nyström
Ersättare: Marian Gustavsson

Ordinarie: Catharina Leverström
Ersättare: Gösta Frödin

Särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt, Polismyndigheten

Ordinarie: John Weslien
Ersättare: Erica Broström

Jakt- och viltvård

Ordinarie: Andrée Brask
Ersättare: Henrik Tågmark

Naturvårdsintresset

Ordinarie: Jan Bergstam
Ersättare: Roger Jonasson

Ordinarie: Pia Hedqvist
Ersättare: Nina Nord

Friluftsintresset

Ordinarie: Anders Sjökvist
Ersättare: Vakant

Ägare och brukare av jordbruksmark

Ordinarie: Erik Forsberg 
Ersättare: Pia Karlsson

Lokalt näringsliv och turism

Ordinarie: Jörgen Blakstad
Ersättare: Henrik Nisser

Skogsnäringen

Ordinarie: Gunnar Blomqvist
Ersättare: Anders Bengtsson

Natur- och ekoturismföretagen

Ordinarie: Kikki Ahlstedt Karlsson
Ersättare: Björn Särnmark

Säterbruket

Ordinarie: Lotta Wiringe
Ersättare: Karin Jonsson

Yrkesfisket

Ordinarie: Sven-Erik Sköld
Ersättare: Vakant

Nyheter inom jakt

De två senaste nyhetsartiklarna som berör jaktfrågor.

 • Så många björnar får fällas i Värmland 2024

  Länsstyrelsen Värmland har fattat beslut om licensjakt efter björn i Värmland. Högst tre björnar, varav endast en hona får fällas. Jakten får bedrivas från den 21 augusti till dess att jakten avlyses, eller som längst till och med den 15 oktober 2024.
 • Nya riktlinjer för förvaltning av älg och kronhjort

  I Värmland är älgjakten enormt populär och i länet finns cirka 13 000 jägare. För att ge stöd för länets älgförvaltningsgrupper har Länsstyrelsen Värmland tillsammans med en arbetsgrupp tagit fram nya riktlinjer för förvaltning av älg och kronhjort.

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss