Jakt och vilt

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik.

Vi ansvarar för att

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Information om statens vilt finns i 33 § i Jaktförordningen.

Jaktförordningen hos Sveriges riksdag Länk till annan webbplats.

Har du problem med vilt på din mark?

Hur gör jag med en grävling under huset? Vad gör jag om jag ser en skabbräv? Får jag ta bort en närgången räv? Många av dessa och liknande frågor kan du själv hantera, se rubrik Jaktförordningen bilaga 4. Behöver du hjälp, kontakta din kommun. Många kommuner har skyddsjägare som har de tillstånd som krävs för skyddsjakt.

Tänk på att inom detaljplanerat område behövs tillstånd för att få skjuta med eldvapen enligt ordningslagen. Detta tillstånd söks hos Polisen.

Vildsvin, räv, mårdhund, grävling, mård, iller, mink, hermelin, vessla, ekorre, vildkanin, mullvad, sorkar (även bisam), lämlar, råttor, skogsmöss, husmus, kråka, råka, kaja, skata, tamduva (stadsduva), björktrast (snöskata), gråsparv och pilfink som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas mellan 1 juli – 30 juni. Jakträttshavare får under samma tid bedriva jakt efter sådana djur samt korp, havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås:

 1. i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet
 2. på mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling
 3. om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Orsakas allvarlig skada eller olägenhet av att en fågel byggt bo i ett hus eller en gård, får boet samt ägg eller ungar avlägsnas trots bestämmelserna om fredning.

Skador orsakade av rovdjur

Länsstyrelsen informerar om skadeförebyggande åtgärder samt lämnar ekonomiska bidrag för att förebygga och ersätta skador orsakade av vilt. Finns ingen annan lämpligt förebyggande åtgärd så kan Länsstyrelsen besluta om skyddsjakt.

Skador orsakade av rovdjur

Råd om vilda djur

Samlad information om vart du kan vända dig och en sammanställning med vanliga frågor och svar om vilda djur.

Råd om vilda djur

Viltförvaltningsdelegationen (VFD) i Värmlands län

Viltförvaltningsdelegationer ska på regional nivå samverka i övergripande frågor som berör jakt-, viltvård- och rovdjur:

 • Viltförvaltningen i länet
 • Skötsel av älgstammen och i förekommande fall också för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
  Licensjakt och skyddsjakt inom länet
 • Bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:1724)
 • Godkänna Länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av björn och lodjur i länet
 • Godkänna Länsstyrelsens förslag på den inriktning för förekomsten av varg och järv i länet som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltningsområdena
 • Godkänna Länsstyrelsens förslag på den rovdjursförvaltningsplan för länet som länsstyrelsen ska ta fram

Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen. Länsstyrelsen utser ledamöter och ersättare i delegationen. När ledamöterna och ersättarna utses ska en jämn könsfördelning eftersträvas. Ärenden vid viltförvaltningsdelegationen bereds av anställda vid Länsstyrelsen i samråd med ordföranden.

Politiska företrädare

Ordinarie: Roger Brodin
Ersättare: Dag Lennart Jansson

Ordinarie: Roland Kylen
Ersättare: Anna-Lena Knutsson

Ordinarie: Hans Nilsson
Ersättare: Torbjörn Nilsson

Ordinarie: Ingemar Tönnberg 
Ersättare: Jonas Lindén

Ordinarie: Vakant
Ersättare: Mikael Dahlqvist

Särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt, Polismyndigheten

Ordinarie: John Weslien
Ersättare: Vakant

Jakt- och viltvård

Ordinarie: Andrée Brask
Ersättare: Henrik Tågmark

Naturvårdsintresset

Ordinarie: Jan Bergstam
Ersättare: Göran Fallbråten

Ordinarie: Ann Sjöberg
Ersättare: Ann Liberg

Friluftsintresset

Ordinarie: Jessica Lindqvist
Ersättare: Kjell Johansson

Ägare och brukare av jordbruksmark

Ordinarie: Erik Forsberg 
Ersättare: Pia Karlsson

Lokalt näringsliv och turism

Ordinarie: Kicki Ahlstedt Karlsson
Ersättare: Vakant

Skogsnäringen

Ordinarie: Gunnar Blomgvist
Ersättare: Mats Eriksson

Natur- och ekoturismföretagen

Ordinarie: Vakant
Ersättare: Vakant

Säterbruket

Ordinarie: Lotta Wiringe
Ersättare: Solveig Hedén

Yrkesfisket

Ordinarie: Sven-Erik Sköld
Ersättare: Vakant

Nyheter inom jakt

De två senaste nyhetsartiklarna som berör jaktfrågor.

 • Beslut om licensjakt efter björn i Värmlands län 2021

  Länsstyrelsen har den 10 juni beslutat om licensjakt efter björn i Värmlands län. Jakten omfattar högst tre björnar, varav högst en hona. Jakten får bedrivas från och med den 21 augusti 2021 till dess att jakten avlyses, dock längst till och med den 15 oktober 2021.
 • Beslut om licensjakt på varg i Värmlands län 2021

  Länsstyrelsen Värmland har beslutat om licensjakt på högst sex vargar inom ett område i sydvästra Värmland. Jakten får bedrivas från och med 2 januari 2021 till och med 15 februari 2021 eller till dess att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten.

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.