Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Beslut om undantag från Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd
(NFS 2011:7) om jakt efter älg och kronhjort

Naturvårdsverket beslutade 2021-03-31 på nytt om undantag från föreskriften NFS 2011:7 om förvaltning av älg och kronhjort. Undantagen innebär att Länsstyrelsen får godkänna både älgförvaltningsplaner och älgskötselplaner utan att respektive ÄFG eller ÄSO genomfört samråd. Uteblivet samråd ligger, enligt detta beslut, inte heller till grund för eventuella beslut om avregistrering av ÄSO. Vi vill ändå uppmana till att försöka genomföra någon form av samråd via online- eller telefonmöten eller via e-postkonversationer. Beslutet gäller till 2021-12-31.

BESLUT 2021-03-31 Ärendenr: NV-02747-21 (PDF)PDF

Jakttider för älg i Värmlands län

Per älgförvaltningsområde:

Finnskogens älgförvaltningsområde:
7 september – 27 september 2020 samt 10 oktober 2020 – 28 februari 2021

Wermlandsbergs- , Bergslagskanalens-, Vänern-Möckelns-, Glaskogens-,
Vänerbygdens-, Klarälven-Frykens-, Örtens- och Fryken-Glafsfjordens
älgförvaltningsområden
12 oktober 2020 – 28 februari 2021

* Om det behövs för att förebygga skada får älg som uppträder vid odlade fält inom älgskötselområden jagas från och med den 16 augusti.

Jakttider på oregistrerad mark

Finnskogens älgförvaltningsområde
7 september – 11 september 2020

Wermlandsbergs- , Bergslagskanalens-, Vänern-Möckelns-, Glaskogens-,
Vänerbygdens-, Klarälven-Frykens-, Örtens- och Fryken-Glafsfjordens
älgförvaltningsområden
12 oktober – 16 oktober 2020

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra i vår älgportal Älgdata. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Du betalar fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata. När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du också i Älgdata. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdata eller Jaktrapport. Observera att slutrapportering endast kan göras i Älgdata.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Rapportering av älgkalv på oregistrerad mark

Rapportera om du har fällt älgkalv på oregistrerad mark i vår e-tjänst.

Inloggning Älgdata

Användarnamnet för inloggning på Älgdata.se är jaktområdets registreringsnummer tillsammans med länskoden 17 för Värmland. Länskoden ska skrivas in efter den inledande bokstaven i ert områdesnummer, ex A-17-XX-YY-ZZZ.

Lösenord finns på blanketten Anmälan om fälld älg som finns med i utskicket om tilldelning och meddelande om jakttid.

Fällavgifter och betalning

Fakturan som visas vid slutrapporteringen i Älgdatan innehåller summan av fällavgift som ska betalas, ett OCR-nummer, det bankgironumret som gäller samt sista betalningsdag. Betalningsinformationen kan också skrivas ut.

För den som slutrapporterar är att det viktigt att kontrollera att rätt antal älgar är inrapporterade och att beloppet stämmer innan slutrapporteringen genomförs och fakturan skapas.

Fällavgifter för älg som fälls under jaktåret 2020/21:
Vuxet djur: 750 kr
Kalv: 150 kr

Har du fällt en otjänlig älg?

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Du blir då befriad från fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Vad räknas som otjänlig älg

Det är lämpligt att varje älgskötselområde och licensområde i förväg har gjort upp en rutin för vem som ska besikta älgar som bedöms vara otjänliga som människoföda.

En otjänlig älg avräknas alltid från tilldelningen. Har ett licensområde fått ett beslut om en otjänlig älg krävs det ett nytt tilldelningsbeslut från Länsstyrelsen för att de ska få fälla en ny älg.

Länsstyrelsen måste fatta ett beslut om älgen är otjänlig eller inte och därmed om fällavgift ska betalas eller inte. Ett intyg om otjänlighet är alltså inte samma sak som att älgen automatiskt klassas som otjänlig.

Dessa älgar klassas inte som otjänliga i detta sammanhang:

 • älgar som före skottet bedöms som sjuka/skadade – JF 40c
 • trafikälgar
 • undernärda älgar som i övrigt mår bra
 • älgar där otjänligheten orsakats av påskjutning
 • älgar där otjänligheten orsakats av felaktigt tillvaratagande.

Gör så här:

 1. Älgen ska besiktas och dokumenteras enligt ett besiktningsprotokoll (PDF)PDF , och protokollet ska intygas av någon av följande:
  1. Viltundersökare
  2. Ordförande i älgskötselområdet och jaktledare (helst från ett annat jaktlag)
  3. Polis
  4. Veterinär (kostar pengar)
 2. Rapportera in älgen i Älgdata och kryssa i att fällgift inte ska betalas.
 3. Skicka in ansökan om befrielse från fällavgift (PDF)PDF samt besiktningsprotokollet och bilder på älgen till Länsstyrelsen.
 4. Länsstyrelsen fattar beslut om befrielse från fällavgift, vilken automatiskt kommer att dras av från fällavgiftsavin.

Vad gäller vid överskjutning?

Överskjutning ska alltid utredas av polis.

För att undvika oklarheter och enskilda tolkningar bör följande administrativa ordning och regler gälla när överskjutning av älg har skett.

 • Berörd skytt underrättar omgående ansvarig jaktledare.
 • Ansvarig jaktledare underrättar omgående polisen. Jaktledaren ska vara polisen behjälplig så långt möjligt vid granskningen av händelsen.
 • Polisen ska om så erfordras ges möjlighet till en platsundersökning innan älgen flyttas.
 • Finner polisen att ett jaktbrott föreligger tas älgen eller dess värde i beslag och utredningen redovisas till åklagaren.
 • Finner polisen att överskjutningen inte är att hänföra till ett jaktbrott bör polisen upprätta en promemoria över händelsen. Kopia tillsänds länsstyrelsen som beslutar om debitering av den särskilda avgiften.

Har fler älgar fällts än vad som följer av en licens ska en särskild avgift betalas in till länsstyrelsen utöver fällavgiften. Avgiften uppgår till 7 000 kronor för en vuxen älg och 3 000 kronor för en kalv.

Förvaltningsområden och förvaltningsgrupper

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Tre olika typer av jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden:

 • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • jakt på oregistrerad mark.

Om du vill bilda ett nytt älgjaktsområde eller ändra ett älgjaktsområde ska du ansöka om det hos Länsstyrelsen.

Älgskötselområden

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området, genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Licensområden

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Ansök om ändring av registrerat jaktområde

Om du vill lägga till eller ta bort fastigheter i ett befintligt älgskötselområde eller älglicensområde gör du en ansökan om ändring.

Du kan ansöka om ändring via e-tjänst eller blankett. Fördelen med att använda e-tjänsten är att du ser ditt befintliga registrerade jaktområde och du behöver inte skicka in ett separat avtal mellan älgskötselområdet och jakträttshavaren. I e-tjänsten kan du markera i en interaktiv karta vilken eller vilka fastigheter som ska läggas till eller tas bort och beräkna landarealer.

Din ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor och ska betalas i samband med ansökan.

Ansök om ändring via e-tjänst

Du som är företrädare för ett redan registrerat område kan ansöka via e-tjänsten. Logga in via BankID.

Kontakta Länsstyrelsen om du får problem med att logga in.

Ansökan om registrering av älgskötselområde ska göras till länsstyrelsen och innehålla följande:

 • en skötselplan
 • en redovisning över vilka fastigheter som ingår i området
 • en redovisning över att jakträttshavaren och i förekommande fall viltvårdsområdesföreningen har samtyckt till registreringen

Via Älgdata.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du ladda ned en älgskötselplanmall.

Ansökan om registrering av område för älgjakt (blankett)Word

Avtal om anslutning till älgskötselområde (blankett)Word

Ansökan om ändring av älgskötselområde ska göras till länsstyrelsen och ska innehålla följande:

 • en ny skötselplan om områdets ändrade areal ger upphov till en avskjutning som överstiger eller understiger med mer än 10 % från befintlig skötselplan
 • vilka fastigheter som registreras in eller ut ur älgskötselområdet
 • en redovisning över att jakträttshavaren och i förekommande fall viltvårdsområdesföreningen har samtyckt till registreringen

Via Älgdata.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du ladda ned er älgskötselplanmall.

Anmälan till Länsstyrelsen om ändring av älgskötselområde (blankett)Word

Avtal om anslutning till älgskötselområde (blankett)Word

Tänk på

Man kan ej registrera fastigheter till älgjaktområdet om fastigheterna och älgjaktområdet ligger i olika älgförvaltningsområden.

Fastigheter som ska ansluta till ett jaktområde bör vara någotsånär sammanhängande med jaktområdet.

Handläggningskostnad

Det utgår en kostnad på 2300 kronor när man ska registrera eller ändra ett älgskötselområde. Dock är det kostnadsfritt när man ansöker om att ansluta ett redan registrerat licensjaktområde till älgskötselområdet. Eller om man väljer att ta ur fastigheter ur älgskötselområdet.


Tidsfrist

Ansökan ska skickas till länsstyrelsen senast den 31 januari samma år som jakten ska ske. Ansökan kan skickas via mail till vilt.varmland@lansstyrelsen.se.

Ansökan om registrering av licensjaktområde ska göras till länsstyrelsen och innehålla följande:

 • en redovisning över vilka fastigheter som ingår i området
 • en redovisning över att jakträttshavaren och i förekommande fall viltvårdsområdesföreningen har samtyckt till registreringen

Ansökan om registrering av område för älgjakt (blankett)Word

Ansökan om ändring av licensjaktområde ska göras till länsstyrelsen och ska innehålla följande:

 • vilka fastigheter som registreras in eller ut ur licensjaktområdet
 • en redovisning över att jakträttshavaren och i förekommande fall viltvårdsområdesföreningen har samtyckt till registreringen

Anmälan ändring rörande område registrerat för älgjakt (blankett)Word

Tänk på

Man kan ej registrera fastigheter till älgjaktområdet om fastigheterna och älgjaktområdet ligger i olika älgförvaltningsområden.

Fastigheter som ska ansluta till ett jaktområde bör vara någotsånär sammanhängande med jaktområdet.

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Älgförvaltningsgrupperna bestämmer minsta areal för att få tilldelas en älgkalv och arealkravet varierar mellan älgfövaltningsområde. Kontakta gärna länsstyrelsen innan ni skickar in er ansökan för att ta reda på om ert jaktområde är tillräckligt stort.

Handläggningskostnad

Det utgår en kostnad på 2300 kronor när man ska registrera eller ändra ett licensjaktområde. Dock är det kostnadsfritt att ta ur fastigheter ur licensjaktområdet.


Tidsfrist

Ansökan ska skickas till länsstyrelsen senast den 31 januari samma år som jakten ska ske. Ansökan kan skickas via mail till vilt.varmland@lansstyrelsen.se

Anmälan om ändring av företrädare för älgjaktområde

För att byta företrädare för ett älgskötselområde eller ett licensjaktområde för älgjakt ska detta formulär fyllas i och skickas in till Länsstyrelsen Värmland. Anmälan är kostnadsfri. Fält som är obligatoriska har en liten röd stjärna efter rubriken.


Skriv in älgjaktområdets namn

Personuppgifter för ny företrädare
Personuppgifter för ny företrädare

13 Fyll i den nya företrädarens personnummer, 19xxxxxx-xxxx
Kryssa i för att godkänna * (obligatorisk)
Kryssa i för att godkänna

Var uppmärksam på smittsamma djursjukdomar

Under åren 2018-2020 genomförs en av EU beslutad övervakning av CWD (Chronic Wasting Disease) på viltlevande hjortdjur (älg, kronhjort, rådjur), hägnad kronhjort och ren.

Övervakningen är beroende av att prover för analys skickas in till SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) av landets jägare, eftersöksjägare, viltkasserare, renägare och kronhjortshägnägare, samt från vilthanteringsanläggningar och renslakterier.

Om övervakningen av CWD via Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats länk till annan webbplats

Kontakt