Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Beslut om undantag från Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd
(NFS 2011:7) om jakt efter älg och kronhjort

Naturvårdsverket beslutade 2021-03-31 på nytt om undantag från föreskriften NFS 2011:7 om förvaltning av älg och kronhjort. Undantagen innebär att Länsstyrelsen får godkänna både älgförvaltningsplaner och älgskötselplaner utan att respektive ÄFG eller ÄSO genomfört samråd. Uteblivet samråd ligger, enligt detta beslut, inte heller till grund för eventuella beslut om avregistrering av ÄSO. Vi vill ändå uppmana till att försöka genomföra någon form av samråd via online- eller telefonmöten eller via e-postkonversationer. Beslutet gäller till 2021-12-31.

BESLUT 2021-03-31 Ärendenr: NV-02747-21 (PDF) Pdf, 131.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Jakttider för älg i Värmlands län

Den 6 maj 2021 beslutade regeringen om förordningen om ändring av jaktförordningen (SFS 2021:334). Den nya förordningen träder i kraft den 1 juli 2021 och innebär att det från och med då är fasta datum för när älgjakten startar (1 september respektive 8 oktober) och ett fast datum för när älgjakten slutar (31 januari).

Enligt förordningen har länsstyrelsen i Värmland möjlighet att besluta om ett
uppehåll i jakttiden, så kallat brunstuppehåll, om högst 14 dagar under förutsättning att det inte försvårar att uppnå beslutade skadenivåer gällande skog och trafik i länet.

Länsstyrelsen i Värmland har beslutat om ett 11 dagars uppehåll i jakttiden för älg i Finnskogens älgförvaltningsområde älgjaktåret 2021/22. Uppehållet ska vara fr.o.m. den 27 september t.o.m. den 7 oktober.

Beslut om uppehåll i jakttiden för älg i Finnskogens älgförvaltningsområde och fällavgifter för älgjakten i Värmland läns älgförvaltningsområden jaktåret 2021/22, PDF Pdf, 266.9 kB..

Jakttider per älgförvaltningsområde:

Finnskogens älgförvaltningsområde:
1 september – 26 september 2021 samt 8 oktober 2021 – 31 januari 2022

Wermlandsbergs- , Bergslagskanalens-, Vänern-Möckelns-, Glaskogens-,
Vänerbygdens-, Klarälven-Frykens-, Örtens- och Fryken-Glafsfjordens
älgförvaltningsområden
8 oktober 2021 – 31 januari 2022

*Årskalv av älg som uppträder vid fält med oskördad gröda, får jagas om det behövs för att förebygga skada den 1 aug till den särskilda älgjaktstidens början enligt bilaga 2 i jaktförordningen.

Jakttider för älgkalv på oregistrerad mark

Finnskogens älgförvaltningsområde
1 september – 5 september 2021

Wermlandsbergs- , Bergslagskanalens-, Vänern-Möckelns-, Glaskogens-,
Vänerbygdens-, Klarälven-Frykens-, Örtens- och Fryken-Glafsfjordens
älgförvaltningsområden
8 oktober – 12 oktober 2021

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra bland annat i vår älgportal Älgdata. Du behöver också:

 • Rapportera fällda djur inom 14 dagar från de har fällts.
 • Slutrapportera jakten i Älgdata.
 • Betala fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Rapportera fälld älg

Du kan rapportera in fälld älg i bland annat vår älgportal Älgdata eller i systemen Viltdata, Jaktrapport och WeHunt.

Slutrapportera i Älgdata

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare för ett älgjaktområde snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du alltid i Älgdata oavsett om du rapporterat fällda älgar i annat system. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Inloggning Älgdata

Användarnamnet för inloggning på Älgdata.se är jaktområdets registreringsnummer tillsammans med länskoden 17 för Värmland. Länskoden ska skrivas in efter den inledande bokstaven i ert områdesnummer, ex A-17-XX-YY-ZZZ.

Lösenord finns på blanketten Anmälan om fälld älg som finns med i utskicket om tilldelning och meddelande om jakttid.

Fällavgifter och betalning

Fakturan som visas vid slutrapporteringen i Älgdatan innehåller summan av fällavgift som ska betalas, ett OCR-nummer, det bankgironumret som gäller samt sista betalningsdag. Betalningsinformationen kan också skrivas ut.

För den som slutrapporterar är att det viktigt att kontrollera att rätt antal älgar är inrapporterade och att beloppet stämmer innan slutrapporteringen genomförs och fakturan skapas.

Fällavgifter för älg som fälls under jaktåret 2021/22:

Vuxet djur: 700 kr
Kalv: 100 kr

Har du fällt en otjänlig älg?

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Då behöver du inte betala fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Vad räknas som otjänlig älg

Det är lämpligt att varje älgskötselområde och licensområde i förväg har gjort upp en rutin för vem som ska besikta älgar som bedöms vara otjänliga som människoföda.

En otjänlig älg avräknas alltid från tilldelningen. Har ett licensområde fått ett beslut om en otjänlig älg krävs det ett nytt tilldelningsbeslut från Länsstyrelsen för att de ska få fälla en ny älg.

Länsstyrelsen måste fatta ett beslut om älgen är otjänlig eller inte och därmed om fällavgift ska betalas eller inte. Ett intyg om otjänlighet är alltså inte samma sak som att älgen automatiskt klassas som otjänlig.

Dessa älgar klassas inte som otjänliga i detta sammanhang:

 • älgar som före skottet bedöms som sjuka/skadade – JF 40c
 • trafikälgar
 • undernärda älgar som i övrigt mår bra
 • älgar där otjänligheten orsakats av påskjutning
 • älgar där otjänligheten orsakats av felaktigt tillvaratagande.

Gör så här:

 1. Älgen ska besiktas och dokumenteras enligt ett besiktningsprotokoll (PDF) Pdf, 157.9 kB, öppnas i nytt fönster. , och protokollet ska intygas av någon av följande:
  1. Viltundersökare
  2. Ordförande i älgskötselområdet och jaktledare (helst från ett annat jaktlag)
  3. Polis
  4. Veterinär (kostar pengar)
 2. Rapportera in älgen i Älgdata och kryssa i att fällgift inte ska betalas.
 3. Skicka in ansökan om befrielse från fällavgift (PDF) Pdf, 122.3 kB. samt besiktningsprotokollet och bilder på älgen till Länsstyrelsen.
 4. Länsstyrelsen fattar beslut om befrielse från fällavgift, vilken automatiskt kommer att dras av från fällavgiftsavin.

Älgvårdsfonden

Avgifterna för fällda älgar och registreringsavgifter bildar en älgvårdsfond i varje län. Pengarna i Älgvårdsfonden används bland annat till länsstyrelsens administration och älgförvaltningsgruppernas arbete.

Vad gäller vid överskjutning?

Överskjutning ska alltid utredas av polis.

För att undvika oklarheter och enskilda tolkningar bör följande administrativa ordning och regler gälla när överskjutning av älg har skett.

 • Berörd skytt underrättar omgående ansvarig jaktledare.
 • Ansvarig jaktledare underrättar omgående polisen. Jaktledaren ska vara polisen behjälplig så långt möjligt vid granskningen av händelsen.
 • Polisen ska om så erfordras ges möjlighet till en platsundersökning innan älgen flyttas.
 • Finner polisen att ett jaktbrott föreligger tas älgen eller dess värde i beslag och utredningen redovisas till åklagaren.
 • Finner polisen att överskjutningen inte är att hänföra till ett jaktbrott bör polisen upprätta en promemoria över händelsen. Kopia tillsänds länsstyrelsen som beslutar om debitering av den särskilda avgiften.

Har fler älgar fällts än vad som följer av en licens ska en särskild avgift betalas in till länsstyrelsen utöver fällavgiften. Avgiften uppgår till 7 000 kronor för en vuxen älg och 3 000 kronor för en kalv.

Var uppmärksam på smittsamma djursjukdomar

Under åren 2018-2020 genomförs en av EU beslutad övervakning av CWD (Chronic Wasting Disease) på viltlevande hjortdjur (älg, kronhjort, rådjur), hägnad kronhjort och ren.

Övervakningen är beroende av att prover för analys skickas in till SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) av landets jägare, eftersöksjägare, viltkasserare, renägare och kronhjortshägnägare, samt från vilthanteringsanläggningar och renslakterier.

Om övervakningen av CWD via Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats  Länk till annan webbplats.

Kontakt