Viltskador

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Om du fått tamdjur skadade eller dödade av rovdjur, eller en gröda skadad av fåglar, kan du i vissa fall ha rätt till ersättning.

Vad gäller när vilt orsakar skada?

När vilt orsakar skador på egendomar är grundprincipen att skador helst ska förebyggas eller hindras genom ordinarie jakt. Om förebyggande åtgärder utförts men inte varit tillräckliga för att skydda egendomar från skador kan vi ge ersättning för skador.

Vi kan bara ge ersättning för skador som är orsakade av fredat vilt (exempelvis björn, varg, lo, säl, trana och vitkindad gås). Ersättningar till rennäringen beslutas av Sametinget.

Drabbas du av en skada som orsakats av vilt (ej säl) och vill ansöka om ersättning för skadan, ska du anmäla skadan till oss. Skador måste alltid besiktigas av en besiktningsman som Länsstyrelsen har utsett. Du kan även få råd om skadeförebyggande åtgärder från besiktningsmännen.

Råd för att minimera och förebygga skador

På Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Viltskadecenter finns råd om hur du kan minimera eller förebygga skador på tamdjur och gröda:

Förebyggande åtgärder på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Länk till annan webbplats.

Kan du inte förebygga skadorna kan du ansöka om skyddsjakt.

Om ansökan om skyddsjakt

Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd för att förebygga skador på boskap och åkermark. Den utförs när det inte finns någon annan lämplig lösning. Du ansöker om tillstånd för skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Skyddsjakt

Viltskador på gröda

Grundprincipen är att viltskador ska förebyggas genom jakt. Det gäller främst gäss. Andra arter som vitkindad gås, tranor och sångsvan är fredade och får inte jagas. Då ska skrämsel användas istället.

Från 1 juli 2021 finns det möjlighet att utföra skyddsjakt på eget initiativ efter vitkindad gås, trana och sångsvan.

Skärskild om Kanadagås, Grågås och Vitkindad Gås

Allmän jakttid gäller endast för Kanadagås och Grågås: 11 aug-31 dec

Tillåten skyddsjakt på eget initiativ under hela året (1 juli - 30 juni) då fåglarna uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda eller kan medföra olägenhet för människors hälsa.

Se Jaktförordning (1987:905), bilaga 4 (riksdagen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skärskild om Trana

Tillåten skyddsjakt på eget initiativ under 1 augusti - 30 september samt 1 april - 30 maj om minst fem tranor uppträder i flock på fält med oskördad gröda.

Se Jaktförordning (1987:905), bilaga 4 (riksdagen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skärskild om Sångsvan

Tillåten skyddsjakt på eget initiativ under 1 oktober - 31 mars om minst fem sångsvanar uppträder i flock på fält med oskördad gröda.

Se Jaktförordning (1987:905), bilaga 4 (riksdagen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Råd för att begränsa viltskador på gröda

 • Skrämsel kan till exempel vara vimplar, fågelskrämmor, speglar, gasolkanoner och raketer. Skrämseln ska helst kombineras med avledningsåkrar dit fåglarna lockas genom utfodring.
 • Välj lämpliga grödor och vänta med att plöja.
  Kompletterande åtgärder till skrämsel kan vara att välja grödor som inte är lika attraktiva för fåglarna eller att vänta med att plöja stubbåkrar efter korn för att ge till exempel tranor möjligheten att söka föda på stubben. Detta förhindrar att de uppehåller sig på grödor där de orsakar skada.
 • Om skador skett är det viktigt att du sätter upp någon form av skrämselutrustning, så fort som möjligt för att förhindra ytterligare skador. Gäller det gäss som får jagas bör du skyddsjaga. Du har även möjlighet att ansöka om skyddsjaktstillstånd under tider då gässen inte är tillåtna att jagas.
 • Skador på gröda orsakade av fredat vilt kan ersättas ekonomiskt om du har vidtagit förebyggande åtgärder. Sådana skador ska anmälas till Länsstyrelsen snarast. Länsstyrelsens besiktningsmän granskar skadorna och avger yttrande som ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om ekonomisk ersättning.

  Ansökan om bidrag för att förebygga viltskador (PDF) Pdf, 94.4 kB, öppnas i nytt fönster.
  Ansökan om ersättning för viltskada på gröda (PDF) Pdf, 117.5 kB, öppnas i nytt fönster.

  Kontakt för besiktning av skador på gröda:
  Enheten Lantbruk
  Malin Eliasson 010-224 72 64

Viltskador och rovdjursangrepp på tamdjur och hundar

​Om du misstänker att ett eller flera av dina djur dödats eller skadats av björn, järv, lodjur, varg eller örn i Värmlands län rekommenderar vi att du gör så här:

 1. Anmäl omgående skadan till Länsstyrelsen Värmland.
  Vilttelefonen 010-224 71 40 har öppet måndag-fredag mellan klockan 09.00-12.00. Övrig kontorstid samt på kvällen eller helger kontakta Länsstyrelsens Tjänsteman i beredskap (TiB) via 08-454 20 82 (via SOS). Därefter blir du kontaktad av en besiktningsman. Normalt sker detta under arbetstid, men under vissa omständigheter - till exempel vid omfattande angrepp - kan besiktning och rådgivning om akuta förebyggande åtgärder även ske på kvällar och helger.
 2. Flytta inte djurkroppar från fyndplatsen utan klartecken från Länsstyrelsen och försök att låta omgivningen vara orörd. Det kan däremot vara bra att täcka över djurkroppar eller spårtecken ifall besiktningen inte kan ske samma dag som anmälan. Skadade djur ska givetvis tas omhand snarast möjligt, men det är bra att fotodokumentera skador innan veterinärbehandling om djuret behöver vård innan besiktningen kan ske.
 3. Sätt in akuta åtgärder
  Om en djurbesättning drabbas av rovdjursangrepp, i synnerhet av varg eller björn, är risken stor för ytterligare angrepp de närmast följande dagarna och veckorna. Man bör därför vidta akuta åtgärder snarast möjligt efter ett angrepp. Besiktningsmännen kan hjälpa till med akuta åtgärder.
 4. Länsstyrelsen besiktigar och försöker bedöma skada
  Besiktningsmannen har med sig ett besiktningsprotokoll och en blankett för ansökan om ersättning för skadan. Om du vill ha ersättning måste du fylla i ansökan och skicka den till Länsstyrelsen. Besiktningsprotokollet skickar besiktningsmannen in.
 5. Sök ersättning
  Den som har fått husdjur skadade eller dödade av stora rovdjur kan ansöka om ersättning hos Länsstyrelsen.

  Ansökan om ersättning för rovdjursrivna tamdjur (PDF) Pdf, 108.9 kB, öppnas i nytt fönster.
  Ansökan om ersättning för rovdjursriven hund (PDF) Pdf, 76.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 6. Vi betalar ut ersättning efter ansökan.

Vill du skydda dina betande tamdjur? Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Stöd till miljöinvesteringar för stängsel mot rovdjur finns för att skydda betande tamdjur från att bli attackerade av rovdjur. På så sätt kan betesmarker och betesvallar fortsätta skötas genom bete i områden med risk för angrepp av rovdjur. Bidrag till stängsel mot rovdjur söks inom stöd för landsbygdsutveckling, som en miljöinvestering.

Sök stöd för stängsel mot rovdjur

Det finns idag flera olika sorters västar för att skydda jakthundar mot rovdjursangrepp. Genom att ge bidrag till inköp av skyddsvästar vill Länsstyrelsen Värmland främja användandet av dessa västar samt fortsätta samla in data om hur västarna fungerar i praktiken.

​Det finns endast möjlighet att söka bidrag för en väst per sökande.

Länsstyrelsen kan i mån av medel ge bidrag med upp till

 • 50 % av inköpspriset (exklusive moms) där
 • högsta belopp som kan lämnas är 5000 kronor till skyddsvästar med piggar eller till elvästar för hundar som arbetar lösa på eftersök eller jakt inom område med stationär varg.

Bidrag lämnas för att gynna användningen av skyddsväst till hund, så att en utvärdering snabbare kan göras om vilken effekt västarna har för att skydda hundarna vid exempelvis vargangrepp.

Relaterat

Åtgärder mot skador på hundar (Viltskadecenters webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Villkor och förutsättningar för bidrag till skyddsväst

 • Ansökan ska inkomma under en viss tidsperiod som Länsstyrelsen beslutar om.
 • Sökande ska vara folkbokförd i länet.
 • Bidrag utbetalas till en hund per sökande och år och bidrag utbetalas efter att Länsstyrelsen har tagit ett beslut om bidrag samt fått in kvitto på inköp av skyddsväst.
 • Bidrag utbetalas i första hand till aktiva jakthundar, endast i specialfall till exempelvis räddningshundar eller annan typ av tjänstehund.
 • Efter avslutad jaktsäsong ska en kort rapport inkomma till Länsstyrelsen med hur många jaktdagar hunden har använt västen samt erfarenheter vid användande av skyddsväst.
 • Västen ska vara inköpt efter 1 oktober 2016 och bidrag för denna väst ska inte ha betalats ut till den sökande vid ett tidigare tillfälle.

Ansökan

För att ansöka måste du fylla i blanketten (nedan). Se till att vara så utförlig som möjligt i din ansökan.

Ansökan om bidrag till förebyggande av viltskada på jakthund (PDF) Pdf, 74.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka din ansökan till:
vilt.varmland@lansstyrelsen.se

eller post till:
Länsstyrelsen Värmland
Viltförvaltningen
651 86 Karlstad

Ansökan ska vara inkommen till Länsstyrelsen senast 31 december 2018.

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till att röja under rovdjursavvisande stängsel till företag verksamma inom primär jordbruksproduktion. Bidraget är på 5 kr/m, och kan lämnas för röjning en gång per år per stängsel. Du kan även söka bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel äldre än 5 år. Ansökan ska vara inkommen senast den 31 juli.

Grundvillkor och förutsättningar för bidrag

För att ansökan ska beviljas behöver du fylla i samtliga uppgifter i blanketten. För stängslet gäller detta uppgifter om:

 • Tidigare mottaget stöd under de senaste två beskattningsåren samt innevarande beskattningsår enligt förordning (2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador.
 • Journalnummer eller diarienummer på beslutet om beviljat stängselbidrag för det rovdjursavvisande stängsel som du ska röja under.
 • Antal meter stängsel som ska röjas.

Redogörelse för vad bidraget använts till och vilka resultat det gett ska skickas in till Länsstyrelsen senast 31 oktober. Om du röjt innan du skickar in ansökan kan du redogöra för det direkt i denna ansökningsblankett.

Observera att besiktning eventuellt kommer göras. Vid ej godkänt stängsel betalas inte bidrag ut.

Ansökan

För att ansöka måste du fylla i blanketten (nedan). Se till att vara så utförlig som möjligt i din ansökan.

Ansökan om bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel (PDF) Pdf, 138.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka din ansökan till:
vilt.varmland@lansstyrelsen.se

eller post till:
Länsstyrelsen Värmland
Viltförvaltningen
651 86 Karlstad

Länsstyrelsens besiktningspersoner för rovdjur

Kontorstid:

Norra Värmland Per Larsson, 010-224 72 41

Södra och Västra Värmland Liz Hansson, 010-224 72 50

Margareta Åkerman, 010-224 72 49

Fredrik Wilde, 010-224 72 48

För akuta rovdjursärenden* utanför kontorstid ring Tjänsteman i Beredskap:
08-454 20 82 (via SOS).

Gäller endast vid anmälan om dödat rovdjur*, eller rovdjursangrepp av dessa.
(*björn, varg, järv eller lo)

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.