Samråd, granskning och tillsyn av detaljplaner

Statliga och allmänna intressen behöver skyddas och Länsstyrelsen har i uppdrag att se till att kommunen tar hänsyn till intressena i detaljplaneringen. Det innebär att vi är involverade i olika steg av kommunens process för att ta fram nya detaljplaner.

I processen för att ta fram detaljplaner arbetar Länsstyrelsen för att bland annat plan- och bygglagen och miljöbalken följs och att hänsyn tas till statliga och allmänna intressen. Det kan till exempel vara intressen såsom

 • riksintressen
 • strandskydd
 • miljöregler för mark, vatten och luften
 • människors hälsa och säkerhet.

Det gör vi genom att ge råd och stöd under processen med att ta fram en ny detaljplan.

Om detaljplaner innefattar mark- och vattenområden som berör flera kommuner har vi en samordnande roll, för att se till att områdena används på ett så lämpligt sätt som möjligt.

Involvera oss under processen att ta fram detaljplan

Under detaljplanprocessen involveras Länsstyrelsen under samrådet, granskningen och efter antagandet av detaljplanen. Via e-tjänsten kan kommunen skicka in planhandlingarna till Länsstyrelsen.

På sidan Handläggningstider kan du se våra genomsnittliga handläggningstider:

Handläggningstider

Observera att handläggningstiden gäller generellt för ärenden om samråd och yttranden över granskning och utställning om detaljplaner. Ärendets karaktär och omfattning påverkar hur lång tid det tar att handlägga. Ditt ärende kan därför skilja sig något från den aktuella handläggningstiden.

Har planen remitterats av kommunen eller Länsstyrelsen till andra statliga organisationer eller myndigheter för synpunkter, kommer Länsstyrelsen att göra en sammanvägd bedömning av statliga intressen. Detta kan inte göras förrän allas synpunkter har kommit in. I regel innebär det att Länsstyrelsens yttrande oftast lämnas mer än en vecka efter kommunens svarstid.

Komplettera ett ärende eller svara oss under processens gång

Kommunen kan använda e-tjänsten för att komplettera ett pågående ärende, eller för att svara Länsstyrelsen när vi skickar till exempel begäran om kompletteringar och medgivanden under olika steg i processen för att ta fram en detaljplan

Lämna granskningsutlåtande eller meddela oss när detaljplanen har vunnit laga kraft

När en detaljplan har vunnit laga kraft så ska kommunen meddela det till Länsstyrelsen. Kommunen kan också lämna in granskningsutlåtande.

Så värnar vi intressena under processen med detaljplaner

Länsstyrelsen är involverad genom hela processen för att ta fram detaljplaner:

 • Inför att kommunen tar fram förslag på nya detaljplaner ger vi råd och samråder med er.
 • Under kommunens process med att ta fram planen kommer vi med synpunkter, informerar andra myndigheter och vid behov samordnar frågor med andra kommuner.
 • När kommunen beslutar om detaljplanen granskar vi den och kommer med yttranden.
 • När planen är antagen bedömer vi om den tar tillräcklig stor hänsyn till statliga eller allmänna intressen. Om planen inte gör det kan vi fatta beslut om att överpröva eller upphäva planen.
 • Slutligen meddelar kommunen oss när detaljplanen har vunnit laga kraft.

1. Innan kommunen tar fram förslag på detaljplan

Inför att en kommun tar fram förslag på en ny detaljplan är vi involverade i arbetet. Du som arbetar på kommunen kan i den här fasen

 • ställa frågor till oss och få råd och stöd
 • samråda med oss med syftet att undersöka om detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan
 • samråda med oss om hur detaljerad och omfattande er eventuella miljökonsekvensbeskrivning behöver vara (avgränsningssamråd).

Kommunen skickar in en begäran om undersökning om betydande miljöpåverkan och begär avgränsningssamråd inför en miljökonsekvensbeskrivning i e-tjänsten ”Kommunens inlämning av detaljplaner”. Vår roll är alltid rådgivande, det innebär att det är kommunen som avgör om en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram eller inte.

2. Råd och stöd via samråd när detaljplanen tas fram

När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan ger vi råd och kommer med synpunkter i ett samråd. Det gör vi för att kommunen så tidigt som möjligt i processen ska få med de statliga och allmänna intressena i planerna. Kommunen begär samråd om förslaget på detaljplan i e-tjänsten ”Kommunens inlämning av detaljplaner”.

Under samrådet lämnar vi ett yttrande med en preliminär bedömning om planen tar hänsyn till de statliga och allmänna intressena på ett acceptabelt sätt. För att undvika överprövning ger vi i första hand synpunkter på brister som behöver åtgärdas för att detaljplanen ska bli möjlig att genomföra.

Vi kan även ge råd och hjälp att förmedla och tolka relevanta nationella och regionala underlag i frågor som rör mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner.

Under samrådet håller vi statliga myndigheter som är berörda av detaljplanen informerade. Om detaljplanen har stöd i översiktsplanen underrättar vi endast de myndigheter som har haft invändningar mot översiktsplanen eller är särskilt berörda. Vi underrättar inte de myndigheter som är sakägare och som din kommun samråder med, till exempel Lantmäteriet. Myndigheter som har synpunkter på detaljplanen lämnar dessa till oss.

Om förslaget till detaljplan rör skogsmark hämtar vi in yttrande från Skogsstyrelsen.

3. Granskning och yttrande före beslut om detaljplanen

Kommunen behöver begära att Länsstyrelsen granskar detaljplanen. När planen är granskad lämnar vi ett så kallat yttrande. Där beskriver vi om detaljplaneförslaget strider mot grunderna för ingripande på ett sätt som innebär att vi kommer överpröva beslutet att anta planen. Grunderna för ingripande kan till exempel handla om hur planen tar hänsyn till exempelvis riksintressen, strandskydd och miljökvalitetsnormer.

Kommunen kan begära en granskning av detaljplanen i e-tjänsten ”Kommunens inlämning av detaljplaner”.

4. Eventuell överprövning efter beslut om antagande av detaljplan

Kommunen behöver meddela Länsstyrelsen när en detaljplan blivit antagen. Därefter beslutar vi om kommunens beslut om att anta planen behöver överprövas eller upphävas.

Om Länsstyrelsen har lämnat ett positivt planeringsbesked så kan vi endast överpröva och upphäva detaljplanen om åtgärden eller förutsättningarna för planeringen har ändrats väsentligt i förhållande till planeringsbeskedet, eller om villkor inte har uppfyllts.

Kommunen kan både meddela oss att en detaljplan blivit antagen och begära planeringsbesked i e-tjänsten ”Kommunens inlämning av detaljplaner”.

När vi har fått meddelandet om att din kommun har antagit en ny detaljplan så tar det upp till tre veckor innan din kommun får ett beslut om att planen ska överprövas.

En överprövning blir aktuell om vi anser att planen strider mot grunderna för ingripande, till exempel att den inte tar hänsyn till miljökvalitetsnormer, riksintressen eller strandskydd.

Din kommun ska ha fått information om att vi planerar att överpröva planen i samband med det yttrande som vi lämnade efter granskningen.

Om Länsstyrelsen beslutat om överprövning kan det innebära att planen upphävs, helt eller i en viss del.

Länsstyrelsen behöver fatta beslut om att häva planen inom två månader från det att vi tagit beslut om överprövning. Det får bara ta längre tid än två månader om det är nödvändigt utifrån planens omfattning eller andra särskilda omständigheter. Det kan till exempel vara aktuellt om detaljer i beslutet behöver ske i samverkan med andra myndigheter eller om det behövs kompletterande underlag från kommunen.

Kommunen kan begära att Länsstyrelsen ger ett planeringsbesked gällande ingripandegrunderna när som helst under kommunens process att ta fram nya detaljplaner. Din kommun ska få planeringsbesked inom sex veckor från det att vi har fått in en begäran.

Din kommun skickar en begäran om planeringsbesked i e-tjänsten ”Kommunens inlämning av detaljplaner”.

Vi kan endast överpröva och upphäva detaljplanen om åtgärden eller förutsättningarna för planeringen har ändrats väsentligt i förhållande till planeringsbeskedet, eller om villkor inte har uppfyllts. Exempel på väsentliga ändringar:

 • Det har framkommit nya uppgifter i en senare framtagen miljökonsekvensbeskrivning som gör att det finns grund för ingripande.
 • Nya fakta eller ny lagstiftning har kommit fram.
 • Omgivningen runt detaljplaneområdet har förändrats på ett sådant sätt att Länsstyrelsens planeringsbesked inte kan anses vara aktuellt.

Om vi ger ett positivt planeringsbesked får överprövning eller upphävande inte ske för den fråga som planeringsbeskedet handlar om. Vi kan inte heller överpröva eller upphäva en detaljplan om planeringsbeskedet innehåller villkor som kommunen rättat sig efter.

Grunder för ingripande

De statliga och mellankommunala intressen som vi särskilt ska verka för i processen med att ta fram detaljplaner kallas för Länsstyrelsens ingripandegrunder. Det innebär att vi särskilt tittar på att:

 • riksintressen tillgodoses
 • miljökvalitetsnormer följs
 • strandskydd inte upphävs i strid med gällande bestämmelser
 • frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt
 • en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Det är kommunen som beslutar om strandskyddet ska upphävas när en ny detaljplan tas fram

Det är kommunen som beslutar om upphävande av strandskydd inom ett område som ska omfattas av detaljplan. Strandskyddets upphävande regleras med en administrativ planbestämmelse i detaljplanen. Länsstyrelsen deltar i detaljplaneprocessen. Om strandskyddet upphävs i strid med gällande bestämmelser ska Länsstyrelsen pröva kommunens beslut att anta detaljplanen, och planen kan då komma att upphävas.

Särskilda skäl för att upphäva strandskydd i en detaljplan

Kommunen får bara upphäva strandskyddet om något eller några av de särskilda skälen som anges i miljöbalken är uppfyllda. Dessutom ska intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väga tyngre än strandskyddsintresset.

Ett särskilt skäl för att upphäva strandskydd i detaljplan är om området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. En kommuns behov av tätortsutveckling kan vara en anledning som kan räknas som ett angeläget allmänt intresse om det också kan anses långsiktigt ge fördelar för samhället. Det krävs dock också att behovet av att bygga, till exempel nya bostäder, inte kan tillgodoses utanför det strandskyddade området. Kommunen behöver därför visa att en annan lokalisering är omöjlig eller i vart fall inte rimlig för att tillgodose det angelägna allmänna intresset. Den restriktiva tillämpning som gäller för strandskyddsbestämmelserna innebär enligt rättspraxis att det ställs vissa krav på kommunernas redovisning och utredning av dessa förhållanden.

Nya bostäder vid Råstasjön i Solna (mål nr P 6876-15, den 22 februari 2016) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ny skola vid Trekanten i Stockholm (mål nr P 8109-15, 27 april 2016) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bostäder inom 300 meter utvidgat strandskydd i Mariestad (mål nr P 3718-17, 17 april 2018) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya bostäder och skola, Norrberget i Vaxholm (mål nr P 4168-19, 26 juni 2020) Länk till annan webbplats.

Småbåtshamn, pir och badplats i Mora kommun (mål P 6726-21, 24 februari 2023) Länk till annan webbplats.

Så är vi involverade i processen för områdesbestämmelser

Länsstyrelsen är också involverad när kommunen tar fram områdesbestämmelser. Processen att anta, ändra eller upphäva områdesbestämmelser följer i stort sett samma process som den för detaljplaner. Det innebär bland annat att kommunen ska skicka ut förslag till områdesbestämmelser på samråd och granskning. Vid samråd och granskning bevakar vi särskilt hur förslaget för områdesbestämmelse tar hänsyn till grunderna för ingripande, så som miljökvalitetsnormer, riksintresse och strandskydd. Om vi anser att områdesbestämmelsen strider mot grunderna för ingripande så överprövar vi kommunens beslut att anta bestämmelsen.

Din kommun kan anta områdesbestämmelser för ett begränsat område som inte redan har detaljplan, till exempel för att säkerställa ett syfte som uttrycks i översiktsplanen. Att bevara en värdefull bebyggelsemiljö kan vara ett sådant syfte.

Vad som kan regleras genom områdesbestämmelser är mer begränsat än vad som kan regleras i en detaljplan. Det innebär att områdesbestämmelser inte ger någon garanterad byggrätt, till skillnad från detaljplaner. Det som också skiljer områdesbestämmelser från detaljplaner är att de saknar ett obligatoriskt minsta innehåll och att det inte finns några regler om hur de ska genomföras.

Om du har frågor om detaljplaner för följande kommuner:

 • Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro eller Upplands Väsby – kontakta Jacob Sahlén, Erik Thurell, Lisa Palmér eller Sofie Norrgård.
 • Danderyd, Täby, Vaxholm, Österåker, Vallentuna eller Norrtälje – kontakta Johanna Gauffin, Helena Holst, Valter Perselli (föräldraledig) eller My Starbrink.
 • Lidingö, Stockholm, Sundbyberg eller Solna – kontakta Malin Axelsson eller Amr Balah.
 • Botkyrka, Nykvarn, Salem, Södertälje eller Huddinge – kontakta Anna Davis, Isabella Hermansson eller Martin Wernersson.
 • Haninge, Nynäshamn, Värmdö, Tyresö eller Nacka – kontakta Karolina Embring, Calle Öhlin eller Malin Mårdén.

Om du har frågor om infrastruktur (vägar, järnvägar) – kontakta Susann Sass Jonsson eller Lisa Palmér.

Om du har frågor om bygglov och tillsynsvägledning – kontakta Sofie Norrgård, Isabella Hermansson, Malin Axelsson eller My Starbrink.

Kontakt

Enheten för bostäder och fysisk planering (se kommunkontakter för planfrågor)

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss