Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Underlag för planering och byggande

Länsstyrelsen samordnar planeringsunderlag som olika myndigheter tar fram till kommunens planläggning. Det gör vi för att allmänna och statliga intressen ska tas om hand i planeringsprocessen.

I kommunens planering för mark- och vattenanvändning bidrar Länsstyrelsen med rådgivning och planeringsunderlag i tidiga planskeden. Vi bevakar också att statliga intressen tas om hand senare i planeringsprocessen. Statliga intressen kan gälla bland annat:

 • natur- och kulturvärden
 • infrastrukturen
 • militära
 • vatten

Samlat underlag i planeringskatalogen

Planeringsunderlagen finns samlade i Planeringskatalogen. Här kan du som arbetar med fysisk samhällsplanering på kommun eller myndighet hitta underlag som rapporter, vägledningar, geodata och karttjänster.

Riksintressen

Riksintressen är områden som är skyddade eftersom de är viktiga ur ett nationellt perspektiv, det kan till exempel vara områden med höga natur- och kulturvärden. Riksintressena är skyddade mot åtgärder som innebär påtaglig skada eller försvårar möjligheten att nyttja intresset.

Du hittar information om riksintressen i Planeringskatalogen.

Riksintressen i Stockholms län

Riksintresse kan gälla både områden som är skyddsvärda på grund av sina speciella natur- och kulturvärden och områden som är av betydelse för ett speciellt nyttjande (kommunikationer, energiproduktion, energidistribution och så vidare). Områdena kan också vara riksintressanta för totalförsvaret.

I Stockholms län finns områden som är av riksintresse för

 • naturvården
 • kulturmiljövården
 • friluftslivet
 • energiproduktion och energidistribution
 • kommunikationer (vägar, järnvägar, luftfart och sjöfart)
 • yrkesfisket
 • totalförsvaret
 • industriell produktion
 • vattenförsörjning.

Hushållningsbestämmelser för vissa områden i landet

Större områden pekas ut direkt i miljöbalken som riksintressanta på grund av sina samlade natur- och kulturvärden. Följande områden i Stockholms län omfattas av hushållningsbestämmelserna:

 • länets kust- och skärgårdsområde
 • Mälaren med öar och strandområden
 • Kungliga nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården
 • natura 2000-områden.

I Sammanställning av statliga och mellankommunala intressen (uppdaterad februari 2020) finns mer information om riksintressen.

Sammanställning av statliga och mellankommunala intressen Länk till annan webbplats.

Längst ner på den här sidan finns även länkar till respektive riksintressemyndighet.

Länets kust- och skärgårdsområde

Stockholms läns kust- och skärgårdsområde är i sin helhet av riksintresse som ett av de mest värdefulla landskapen i landet med särskilt stora natur- och kulturvärden och betydelse för friluftsliv och turism.

Syftet med riksintresset är att långsiktigt hushålla med de begränsade mark- och vattenområdena inom kust- och skärgårdsområdet. Ex­plo­­ateringsföretag och andra ingrepp i miljön får kom­ma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Turismen och friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid bedömningen av förändringar. Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig bebyggelse. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.

Enligt Länsstyrelsens uppfattning innebär bestämmelserna att sammanhållna och idag orörda mark­områden inte bör tas i anspråk för bebyggelse med mera, att ny bebygg­el­se bör tillkomma som komplettering till befintlig bebyggelse och att kust- och skär­gårdsområdets samlade natur- och kultur­värden värnas vid föränd­ringar. Inne­börden av områdets samlade värden är mer än de sektors­intressen som van­ligtvis för­knippas med "natur" res­pektive "kultur" och omfattar även landskapets karaktär och dess upple­velse­värden, där också jord­bruks- och betesmarker ingår.

Kungliga nationalstadsparken

Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är sedan 1995 nationalstadspark och är sin helhet av riksintresse. Det är den första och hittills enda nationalstadsparken i landet. Sedan 2009 benämns området Kungliga nationalstads­parken. Området ligger till cirka 2/3 i Stockholm och 1/3 i Solna. Fjäderholmarna ligger i Lidingö. Området gränsar i Edsviken mot Danderyds och Sollentunas kommuner.

Bestämmelserna i miljöbalken skyddar områdets parklandskap och naturmiljö mot intrång och det historiska landskapets natur- och kulturvärden mot skada. Även explo­ateringsföretag och andra ingrepp i omgivningarna får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.

Lagskyddet syftar till att långsiktigt slå vakt om helheten i ett historiskt landskap. Genom att det hanterar helheten i ett historiskt landskap omfattar det både natur- och parkland­skap och mer exploaterade områden. Lagbestämmelsen skyddar områdets värden när förändringar aktualiseras genom planer, bygglov eller när andra tillståndspliktiga åtgär­der prövas enligt väglagen, ellagen, miljöbalken, med flera lagar.

Kommunernas fördjupning av översiktsplanerna ger vägledning.

Översiktsplan för Stockholm, (Stockholm växer) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens särskilda uppdrag rörande Nationalstadsparken

Lagbestämmelserna i miljöbalken handlar inte om vård och skötsel eller utveckling av Nationalstadsparkens värden. Länsstyrelsen har däremot enligt nationalstadsparksför­ordningen en samordnande roll i arbetet med att utveckla parkens kultur-, natur- och rekreationsvärden. Länsstyrelsen tog därför år 2012 fram en vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken.

Vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken Länk till annan webbplats.

Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en nationalstadspark.
Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.

Trots bestämmelsen i andra stycket får en åtgärd som innebär ett tillfälligt intrång eller en tillfällig skada i en nationalstadspark vidtas, om

 1. åtgärden höjer parkens natur- och kulturvärden eller tillgodoser ett annat angeläget allmänt intresse
 2. parken återställs så att det inte kvarstår mer än ett obetydligt intrång eller en obetydlig skada (lagen om ändring i miljöbalken).

Riksintressen enligt 4 kap miljöbalken, Boverket Länk till annan webbplats.

Mälaren med öar och strandområden

Mälaren med öar och strandområden är i sin helhet av riksintresse som ett av de mest värdefulla landskapen i landet med särskilt stora natur- och kulturvärden och betydelse för friluftsliv och turism. Bestämmelserna omfattar öar, vattenområden samt strandområden med intilliggande större sammanhängande oexploaterade natur- och kulturlandskap.

Bestämmelserna innebär att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön endast får komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploaterings­företag eller andra ingrepp i miljön. Bestämmelserna innebär inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.

Grön infrastruktur

I arbetet med grön infrastruktur är det viktigt att se till helheten och låta den lokala åtgärden bli del i ett större sammanhang. Det är därför bra att starta med en karta som visar en större geografisk avgränsning än den man egentligen har tänkt arbeta i, för att på detta sätt se de stora dragen i landskapet.

Kontakt

Enheten för bostäder och fysisk planering

Enheten för klimat och risk

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss