Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bostadsförsörjning

Länsstyrelsen stödjer kommunerna när de tar fram riktlinjer för bostadsförsörjning och i deras arbete att minska vräkning och hemlöshet. Vi analyserar hur bostadsmarknaden ser ut i länet. Vi rapporterar vilka värden kommunala bostadsbolag för över till kommunerna.

Länsstyrelsen ska

 • stötta kommunerna i arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning
 • ta fram en regional bostadmarknadsanalys varje år
 • rapportera hur stora värden som kommunala bostadsbolag överför till sina ägare
 • stötta kommunerna att minska hemlöshet och vräkningar.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Länsstyrelsens ska bland annat

 • lämna råd och information till kommunerna för deras bostadsförsörjning
 • yttra sig över deras riktlinjer
 • peka ut behov av samordning mellan kommuner.

Stockholmsmodellen – ett nytt sätt att stödja kommunerna

Länsstyrelsen har tagit fram en modell för hur vi ska stödja kommunerna i deras arbete med riktlinjer för bostadsförsörjningen. Den kallas Stockholmsmodellen och innebär att vi träffar en kommun innan arbetet med att ta fram nya riktlinjer påbörjas. På mötet diskuterar vi vad riktlinjerna ska innehålla för att nå upp till lagkraven. Vi tipsar också om goda exempel som ska inspirera kommunerna i deras arbete.

Enligt lagen ska kommunerna anta riktlinjer för bostadsförsörjningen en gång per mandatperiod. Länsstyrelsen ska också ges tillfälle att yttra sig över kommunens arbete med bostadsförsörjningen. Vår modell innehåller även en mall för hur vi yttrar oss över kommunens riktlinjer.

Bostadsmarknadsenkät

Varje år skickar Boverket ut en bostadsmarknadsenkät till landets 290 kommuner. Länsstyrelsen har kontakt med kommunerna i samband med undersökningen för att säkerställa att de svarar på enkäten och att svaren är relevanta.

Bostadsmarknadsenkäten innehåller fem delar:

 • läget på bostadsmarknaden
 • bostadsbyggande
 • allmännyttan
 • kommunens verktyg för bostadsförsörjningen
 • läget på bostadsmarknaden för olika grupper.

Publikationen "Bostadsmarknadsenkäten 2024" är en sammanfattning av enkäten. Vidare redovisas alla delar och kommunernas samtliga svar i en bilaga (excel-fil).

I Länsstyrelsens analys av bostadsmarknaden "Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2024" fördjupar vi oss i enkätens uppgifter.

Bostadsmarknadsenkäten 2024 samt underlagstabell (bilaga) Länk till annan webbplats.

Bostadsmarknadsanalys

Länsstyrelsen tar varje år fram en bostadsmarknadsanalys om situationen i länet. Vi lämnar analysen till Boverket.

Regionala bostadsmarknadsanalyser, Boverket Länk till annan webbplats.

Hur stora värden för kommunala bostadsbolag över?

Länsstyrelsen sammanställer varje år uppgifter från alla kommunala bostadsbolag över hur mycket pengar de för över till kommunen. Rapporten lämnar vi till Boverket.

Värdeöverföring från allmännyttiga bostadsföretag, Boverket Länk till annan webbplats.

Uppdrag att motverka vräkning

Länsstyrelserna ska stötta kommunerna att motverka vräkningar.

Metodstöd för förebyggande arbete

Länsstyrelserna har tagit fram ett utbildningsmaterial för att förebygga vräkning.

Det är sex korta filmavsnitt med före detta jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi, Göteborgs stad, Kronofogdemyndigheten, Rädda barnen och Fastighetsbolaget Bostaden i Umeå.

Vi har också tagit fram en broschyr i samarbete med Kronofogdemyndigheten.

Broschyren "Hemma! Ett metodstöd för vräkningsförebyggande arbete", Länsstyrelsen Norrbotten Länk till annan webbplats.

Uppdrag att motverka hemlöshet

Länsstyrelserna ska stödja kommunernas arbete med att förebygga hemlöshet. Vi ska ge kommunerna stöd genom

 • kunskaps- och metodutveckling
 • att erbjuda erfarenhetsutbyte
 • att lyfta goda exempel
 • stötta samverkan på lokal och regional nivå.

Broschyren "Att motverka hemlöshet - vad kan en kommun göra? ", Länsstyrelsen Skåne Länk till annan webbplats.

Regeringens nationella hemlöshetsstrategi för 2022–2026 Länk till annan webbplats.

Kommunkontakter för bostadsförsörjning

Kontakt

Enheten för bostäder och fysisk planering

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss