Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Översiktsplanering

Kommunerna tar fram översiktsplaner. Länsstyrelsens roll är att se till att de statliga intressena tas tillvara och samordnas i översiktsplaneringen. Vi ska också tillhandahålla underlag samt vara rådgivande till kommunerna i fråga om allmänna intressen enligt plan- och bygglagen.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. I översiktsplanen beskriver kommunen sin syn på hur den fysiska miljön ska utvecklas på lång sikt. Översiktsplanen ska vara vägledande för hur mark- och vattenområden ska utvecklas och ange grunddragen för användning av mark och bebyggelse i hela kommunen. Den ska också ge vägledning i hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen arbetas fram i en bred demokratisk process. Den ska sedan vara vägledande vid efterföljande detaljplanering, bygglov och andra myndigheters beslut.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsens roll i den kommunala översiktsplaneringen är att representera staten. Vi har i första hand följande uppgifter:

 • Samordna och ta tillvara statens intressen.
 • Lämna underlag och ge råd i frågor om de allmänna intressen som enligt 2 kapitlet i plan- och bygglagen (PBL) behöver tas hänsyn till i översiktsplaneringen.
 • Verka för att riksintressen enligt 3–4 kapitlet i miljöbalken tillgodoses.
 • Verka för att miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet miljöbalken följs.
 • Verka för att redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen stämmer med första stycket i 7 kapitlet 18 § miljöbalken.
 • Verka för att frågor om användningen av mark- och vattenområden som sträcker sig över två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.
 • Verka för att bebyggelse och byggnadsverk tar hänsyn till människors hälsa och säkerhet, och inte riskerar olyckor, översvämning eller erosion.

Länsstyrelsens underlag till planeringsstrategi

Kommunfullmäktige ska ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren efter ett ordinarie val. I planeringsstrategin ska kommunen redogöra för om det har skett förändringar när det gäller planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet och ange vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen de kommande åren. Som hjälp i det arbetet ska Länsstyrelsen sammanställa ett underlag till planeringsstrategin som ska överlämnas till kommunen under de två sista åren i en mandatperiod.

Underlaget ska innehålla information om statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet och ange om vårt granskningsyttrande i någon del inte längre gäller.

Regional sammanställning av statliga och regionala intressen

Som komplement till de kommunspecifika sammanfattande redogörelserna har Länsstyrelsen i Stockholm tagit fram en generell sammanfattande redogörelse som är giltig för samtliga kommuner i länet. Den heter ”Sammanställning av statliga och mellankommunala intressen av betydelse för kommunernas planering”.

Sammanställningen uppdateras regelbundet och förutom att fungera som underlag för aktualitetsprövning av översiktsplanen, kan den också användas när en ny översiktsplan tas fram eller i detaljplanering.

Sammanställning av statliga och mellankommunala intressen av betydelse för kommunernas planering Länk till annan webbplats.

Samråd

En översiktsplan ska upprättas i samråd med både myndigheter, organisationer och allmänhet. Syftet med samrådsfasen är att förbättra beslutsunderlaget och att ge de som kan bli berörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utformning. Samrådet bör därför starta på ett tidigt stadium, när behovet av idéer är som störst och det ännu finns stora möjligheter att påverka. Resultatet av samrådet ska redovisas i en samråds­redogörelse.

Länsstyrelsens roll i samrådet

Länsstyrelsen är en obligatorisk part i samrådet och ska under samrådet sam­ordna och ta tillvara statens intressen. Det är vårt ansvar att hålla berörda statliga myndigheter underrättade om planarbetet.

De statliga myndigheter som har synpunkter på planförslaget ska framföra dessa till oss. Vi ansvarar för att lämna ett samlat svar från staten.

Vi ska också lämna underlag samt ge råd i fråga om allmänna intressen enligt kapitel 2 i plan- och bygglagen. Vi ska även ge råd i övrigt om tillämpningen av bestämmelserna om det behövs från allmän synpunkt.

Granskning

Förslaget till översiktsplan bearbetas utifrån de yttranden som kom in under samrådet. Det slutliga förslaget ställs sedan ut för granskning. Den som vill lämna synpunkter under granskningstiden ska göra detta skriftligen till kommunen.

Efter granskningen ska kommunen sammanställa synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande och även redogöra för vilka eventuella ändringar i planen som synpunkterna har lett till. Om planförslaget efter granskningen har ändrats väsentligt måste kommunen ställa ut förslaget för granskning på nytt.

Länsstyrelsens roll under granskningen

Länsstyrelsen framför sina synpunkter i ett granskningsyttrande som bifogas till översiktsplanen vid antagandet. I yttrandet ska det enbart framgå om vi inte godtar planförslaget beträffande:

 • riksintressen
 • miljö­kvalitetsnormer
 • områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
 • mellankommunal samordning
 • människors hälsa eller säkerhet, risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Om vi inte har godtagit översiktsplanen för en viss del ska det framgå i planen. Om kommunen begär ska Länsstyrelsen lämna ett reviderat granskningsyttrande. Det ska göras om kommunen ändrar planförslaget efter granskningstiden så att vårt tidigare yttrande inte längre är aktuellt.

Avgränsningssamråd för miljöbedömning

Om genomförandet av översiktsplanen eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen göra en strategisk miljö­bedömning av förslaget. Under processen ska en miljökonsekvensbeskriv­ning arbetas fram. Kommunen ska samråda om omfattning och detalje­ringsgrad i miljökonsekvensbeskrivningen med Länsstyrelsen. Det kallas avgränsningssamråd.

Boverket har tagit fram en vägledning om miljöbedömningar för översikts- och detaljplan. Arbetet har gjorts i samarbete med Naturvårdsverket.

Process för översiktsplanering och strategisk miljöbedömning, Boverket Länk till annan webbplats.

Inför avgränsningssamråd med Länsstyrelsen

Avgränsningssamrådet hålls med fördel i ett tidigt skede men arbetet bör ha kommit så pass långt att det har varit möjligt att göra en initial bedömning av alternativ och prioriterade frågor. Länsstyrelsen Stockholm rekommenderar att avgränsningssamrådet sker genom ett möte där avgränsningen diskuteras med stöd av det underlag som kommunen har tagit fram.

Underlaget bör täcka in följande och ska skickas in till Länsstyrelsen senast tre veckor innan mötet:

 • geografisk avgränsning av planförslaget
 • beskrivning av planförslaget. Beskrivningen kan vara mer eller mindre detaljerad beroende på hur långt kommunen har kommit med förslaget
 • beskrivning av noll-alternativet
 • beskrivning av eller resonemang om rimliga alternativ till planförslaget. Det kan vara ett övergripande alternativ till planförslaget eller alternativ till delar av planförslaget, exempelvis:
 • alternativ markanvändning i någon eller några delar av kommunen
 • alternativa lokaliseringsmöjligheter av till exempel miljöfarliga verksamheter
 • alternativa bebyggelsestrukturer
 • redovisning av miljöaspekter som bör inkluderas i miljökonsekvensbeskrivningen, till exempel en innehållsförteckning
 • beskrivning av knäckfrågor och resonemang kring betydande miljöeffekter som kan antas bli en konsekvens av de strategiska val som gjorts i det inledande skedet av översiktsplaneprocessen (vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat)
 • övriga frågor kommunen önskar diskutera under mötet.

Om du har övergripande frågor om översiktsplanering, skicka e-post till oversiktsplanering.stockholm@lansstyrelsen.se.

Om du har frågor om regional planering, kontakta Martin Wernersson, Malin Mårdén eller Valter Perselli (tjänstledig).

Om du har frågor om översiktsplanering för följande kommuner:

 • Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro eller Upplands Väsby – kontakta Erik Thurell.
 • Danderyd, Täby, Vaxholm, Österåker, Vallentuna eller Norrtälje – kontakta Johanna Gauffin eller Valter Perselli (tjänstledig).
 • Lidingö, Stockholm, Sundbyberg eller Solna – kontakta Amr Balah.
 • Botkyrka, Nykvarn, Salem, Södertälje eller Huddinge – kontakta Martin Wernersson.
 • Haninge, Nynäshamn, Värmdö, Tyresö eller Nacka – kontakta Malin Mårdén eller Calle Öhlin.

Kontakt

Översiktsplanering

Telefon 010-2231000

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss