Hantering av massor i Stockholms län

Bostads- och infrastrukturprojekt i Stockholms­ län leder till ett ökat behov av material. För att bland annat säkra tillgången på byggnadsmaterial, minska byggnadskostnader samt minska miljö- och klimatpåverkan behöver hanteringen av massor blir mer cirkulär och resurseffektiv.

Strategi för hantering av massor

Länsstyrelsen Stockholm har under åren 2021–2023 arbetat tillsammans med Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholms stad i ett projekt för regional masshantering. Arbetet har resulterat i en regional strategi, som ska skapa förutsättningar för cirkulär och resurseffektiv hantering av berg- och jordmassor.

Varje år behövs cirka 19 miljoner ton berg- och jordmassor för att bygga bostäder och infrastruktur i Stockholms län. Samtidigt genererar bygg- och infrastrukturprojekt cirka 16 miljoner ton massor – men de återanvänds i låg utsträckning.

Målsättningen är att marknaden ska använda projektgenererade massor av ballastkvalitet där det är lämpligt. Det ska vara så högkvalitativ och lokal användning som möjligt. Samtidigt ska arbetet med transporter bli mer effektivt och påverkan på miljö- och klimat från masshantering ska minska.

Studier och praktiska exempel visar att det går att reducera klimatbelastningen med cirka 30 procent samtidigt som det är möjligt att dra ner på kostnaderna. För att nå dit prioriteras aktiva insatser, planering och samverkan mellan offentliga aktörer såväl som med näringslivet.

En styrgrupp leder arbetet

En styrgrupp med representanter från Länsstyrelsen, Region Stockholm, Trafikverket, Stockholms stad samt Täby, Botkyrka och Nacka kommun ska driva arbetet mot gemensamma mål för att uppnå en cirkulär masshantering i länet. Det har även tillsats en arbetsgrupp med representanter från Länsstyrelsen, Region Stockholm, Trafikverket, Stockholms stad samt ett antal kommuner.

Strategi för hantering av massor i Stockholms län Länk till annan webbplats.

Kartläggning av massor och masstransporter i Stockholms län Länk till annan webbplats. (underlagsrapport till strategin)

Arbetsgrupp för transport- och resurseffektiv upphandling

Strategin för masshantering lyfter upphandling som ett viktigt styrmedel för att uppnå en resurseffektiv och cirkulär hantering av berg- och jordmassor. Det är även viktigt för att minska klimatutsläpp från transporter samt för att effektivisera masstransporter och avlasta vägnätet i länet.

Länsstyrelsen är sammanhållande för en arbetsgrupp med representanter från Stockholms stad, Trafikverket och Region Stockholm. Arbetsgruppen arbetar med att ta fram nya upphandlingskrav för masshantering och att pröva dem i ett antal pilotprojekt. När piloterna är genomförda ska de utvärderas av Upphandlingsmyndigheten, med avsikten att föra in de kriterier som fungerar i Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek.

Är du intresserad av att höra mer om arbetsgruppens arbete, eller delta med ett pilotprojekt? Hör av dig till amanda.palmstierna@lansstyrelsen.se.

Frågor och svar om strategin

Det övergripande syftet med masshanteringsstrategin är att skapa förutsättningar för en mer resurseffektiv hantering av massor i länet och en regional samsyn om problematiken och målbilden.

Förhoppningen är att strategin ska bidra till att säkerställa tillgången på byggnadsmaterial, öka konkurrensen, minska miljö- och klimatpåverkan från masshanteringen, minska byggnadskostnader samt minska trängsel och därmed öka säkerheten på vägarna.

Det finns ett stort behov av en mer långsiktig och geografiskt övergripande samordning och planering vad gäller länets masshantering. Detta för att i högre utsträckning ta tillvara de massor som uppstår i regionens bygg- och anläggningsprojekt.

Länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholms stad samverkar för att tillsammans uppnå en mer cirkulär och resurseffektiv masshantering. Arbetet har under perioden 2021–2023 genomförts i projektet Regional plan för cirkulär och resurseffektiv hantering av massor för Stockholms län. Slutprodukten för projektet är en regional strategi för masshantering.

För att säkerställa samarbetet, kontinuerligt följa lägesbilden samt planera och prioritera har en styrgrupp och en arbetsgrupp tillsatts inom ramen för Miljö- och samhällsbyggnadsrådet. I styrgruppen ingår representanter från Länsstyrelsen, Region Stockholm, Trafikverket, Stockholms stad samt Täby, Botkyrka och Nacka kommuner. I arbetsgruppen ingår representanter från Länsstyrelsen, Region Stockholm, Trafikverket, Stockholms stad samt Botkyrka, Nacka, Haninge och Järfälla kommuner.

Styrgruppen och arbetsgruppen utformar och planerar åtgärder och följer upp masshanteringsstrategins mål och delmål.

Strategin skickades ut till länets kommuner i juni 2023 tillsammans med en rekommendation att ställa sig bakom den regionala masshanteringsstrategins mål och intentioner. Hittills har 22 av länets 26 kommuner beslutat att ställa sig bakom strategin.

Målen i masshanteringsstrategin ska följas upp varje år och strategin i sin helhet ska följas upp vart fjärde år.

Länets kommuner är viktiga aktörer i det fortsatta arbetet. Tillämpningen av strategin varierar beroende på hur långt kommunen har kommit i frågan om masshantering. Något som lyfts fram i strategin är att alla aktörer tar fram egna handlingsplaner, riktlinjer eller strategier utifrån den gemensamma regionala strategin.

Det är viktigt att länets kommuner samverkar i frågan kring masshantering. För att säkerställa samarbetet, kontinuerligt följa lägesbilden samt planera och prioritera har en styrgrupp och en arbetsgrupp tillsatts inom ramen för Miljö- och samhällsbyggnadsrådet. Styrgruppen och arbetsgruppen utformar och planerar åtgärder samt följer upp masshanteringsstrategins mål och delmål.

Samarbete och erfarenhetsutbyte en viktig del i arbetet för att nå de gemensamma och övergripande målen i strategin. Både bransch och näringsliv kommer att vara delaktiga i det fortsatta arbetet, till exempel genom deltagande i olika samverkansaktiviteter.

Strategin hanterar i nuläget inte specifika tillsynsfrågor eller lagstiftning.

I strategin ingår inte frågor kring hantering av sulfidberg, utan vägledning för detta tas fram i andra sammanhang.

Lägesbeskrivning sulfidförande berg

En aktuell utmaning i länet är hur sulfidförande entreprenadberg som uppkommer i till exempel tunnelprojekt bäst ska kunna nyttjas för nya ändamål i bygg och anläggning, utan att miljön kommer till skada. Frågan är komplicerad, och omgärdas av stor osäkerhet.

I ett första steg har en arbetsgrupp under Miljö- och samhällsbyggnadsrådet i länet tagit fram en gemensam lägesbeskrivning, som en gemensam bas för dialog och åtgärder. Med lägesbeskrivningen som grund har en handfull olika insatser kopplade till sulfidförande berg påbörjats. Resultaten ska underlätta för tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare och bidra till att masshanteringsstrategins mål nås. Insatserna kommer att redovisas här på webben under hösten 2024 i takt med att de färdigställs.

Lägesbeskrivning: sulfidförande berg i Stockholms län 2024 Pdf, 604.3 kB.

Ordlista

Ballast – generell term för stenmaterial. Ballast används som fyllnadsmaterial i hus och vägkonstruktioners grundläggning och utgör huvudkomponenten i asfalt och betong.

Projektgenererade massor – summan av den asfalt, jord, sten, berg och lera som schaktas i bygg- och anläggningsarbeten inom ett geografiskt område.

Återanvändning – en produkt eller en komponent som inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för.

Återvinning – en avfallshantering som innebär att avfall kommer till nytta som ersättning för något annat material eller förbereda det för sådan nytta eller en åtgärd som innebär att avfall förbereds för återanvändning.

Kontakt

Enheten för miljöskydd

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss