Tillsynsvägledning för byggnadsnämnden

Länsstyrelsen ger byggnadsnämnder råd och stöd om tillsyn. Vi följer även upp och utvärderar nämndernas tillsynsarbete.

Länsstyrelsen ger tillsynsvägledning till kommunernas byggnadsnämnder. Syftet är att deras tillsyn ska bli så effektiv och enhetlig som möjligt. Länsstyrelsen och Boverket ansvarar tillsammans för att samordna arbetet med tillsynsvägledning till byggnadsnämnder.

Länsstyrelsen kan ge byggnadsnämnder råd och stöd om systemet för tillsyn, tillsynsregler och metoder för tillsynsarbetet. Vi ansvarar även för att följa upp och utvärdera nämndernas tillämpning av plan- och bygglagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Uppföljning kan ske genom till exempel plan- och byggenkäten och erfarenhetsutbyten. Vi ska på Boverkets begäran lämna uppgifter om byggnadsnämndernas tillämpning.

Länsstyrelsen har en tillsynsvägledningsplan som redovisar vilken typ av tillsynsvägledning vi planerar att genomföra.

Byggnadsnämndens tillsynsansvar

Det krävs en god kommunal tillsyn inom byggområdet för att försäkra sig om att det som byggs har rätt kvalité och att den byggda miljön uppfyller samhällets krav. Det är ett krav i plan- och bygglagen att varje byggnadsnämnd ska ha en uppföljning och utvärdering av sin tillsyn.

Byggnadsnämndens tillsyn – definition av uppdraget och tillsynsområden, pdf Pdf, 319.8 kB.

Bilaga: Samordnad tillsyn – goda exempel från olika kommuner i Sverige Pdf, 442.7 kB.

Att göra en plan för tillsynen är ett bra sätt att klarlägga behov och prioritera insatser för tillsynen. Det är också en bra grund för den uppföljning och utvärdering av tillsynsarbetet som byggnadsnämnden enligt lag är skyldig att göra.

Mall för tillsynsplan, word Word, 1.3 MB.

Bilaga nationella exempel om tillsynsplaner Pdf, 2.4 MB.

Om det finns en misstanke om att någon har brutit mot en bestämmelse i lagen är byggnadsnämnden skyldig att utreda om det finns skäl att ingripa eller besluta om en påföljd. Byggnadsnämnden ska handlägga ärendet så snart som möjligt om det finns anledning att ingripa. Ledamöter och tjänstemän kan drabbas av straffansvar för tjänstefel om de inte utövar tillsyn när det finns skäl för det. Byggnadsnämnden har också ansvar för skada genom fel och försummelse vid myndighetsutövning eller felaktiga råd och upplysningar.

Byggnadsnämnden kan besluta om olika typer om förelägganden och även utfärda förbud mot fortsatt arbete och användning. Lagstiftningen bygger dock på att kommunen ska ha en dialog med den som brutit mot en bestämmelse och ge denne möjlighet att själv rätta till felaktigheter innan byggnadsnämnden går in med tvångsåtgärder.

För att få till rättelse kan ett förbud eller föreläggande kombineras med byggsanktionsavgift eller vite. Nämnden kan också besluta om att genomföra nödvändiga åtgärder, exempelvis på en tomt eller en byggnad. Den som brutit mot bestämmelsen måste då själv betala för dessa åtgärder.

Har du råd att bygga svart? Information om sanktionsavgifter, pdf Pdf, 308.3 kB.

Byggnadsnämnden ska regelbundet följa upp och utvärdera sin tillsyn. Nämnden får själv avgöra hur detta ska gå till och bedöma vad som är relevant i den egna kommunen. Utöver kvantitativa mätetal, såsom antal ärenden, ingripanden och överklagade besluts utfall, kan uppföljningen styras mot frågor som är viktiga för kommunen. Det kan till exempel vara hög tillgänglighet, stor trygghet och ett gott skydd av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Byggnadsnämndens tillsynsområden

Är du handläggare och arbetar med tillsyn? Här finns information som gäller för byggnadsnämndens tillsyn och direktiv, råd och kunskapsunderlag.

Vid byggnads- och rivningsåtgärder ansvarar byggherren för att lag, föreskrifter och myndighetsbeslut följs. Detta gäller oavsett om åtgärden kräver lov, anmälan eller är undantagen från både krav på lov och anmälan. Under byggprocessen utövar byggnadsnämnden tillsyn över att byggherren tar sitt ansvar.

Exempel på när ingripande från byggnadsnämnden kan bli aktuellt:

 • Byggnadsarbetena påbörjas innan startbesked är utfärdat.
 • Byggnaden tas i bruk innan slutbesked är utfärdat.
 • En väsentlig del av kontrollplanen följs inte.
 • Byggnadsåtgärden avviker från det beslutade bygglovet.
 • Det saknas förutsättningar att meddela slutbesked.
 • Ett tekniskt egenskapskrav uppfylls inte (avvikelse från Boverkets byggregler).
 • En kontrollansvarig eller funktionskontrollant har åsidosatt sina skyldigheter.

Guide för beräkning av byggsanktionsavgift, Boverket Länk till annan webbplats.

Ingripande mot kontrollansvarig och funktionskontrollant, Boverket Länk till annan webbplats.

Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder. Byggnadsnämnden ansvarar för tillsynen av detta.

Enkelt avhjälpta hinder kan exempelvis vara att åtgärda mindre nivåskillnader, belysning, tunga dörrar, ljudmiljö eller varningsmarkeringar. Det är fastighetsägaren, alltså den som äger byggnaderna eller marken, som har ansvaret för att de enkelt avhjälpta hindren undanröjs.

Vad avgör om ett hinder kan anses vara enkelt avhjälpt?

 • nyttan av åtgärden
 • förutsättningarna på platsen
 • ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och dess användare
 • om avlägsnandet av hindret kan förenas med varsamhet om befintlig miljö.

Vad är publika lokaler?

Till publika lokaler räknas alla lokaler som erbjuder allmänheten varor och tjänster samt mötesplatser. Till exempel:

 • kulturlokaler
 • lokaler för social service
 • förvaltningsbyggnader
 • matställen
 • idrottsplatser- och lokaler
 • butiker.

I skolor räknas rektorsexpedition, och vaktmästares kontor samt utlåningsbara lokaler som aula, matsal och gymnastiksal som publika lokaler.

Boverket har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

Råd om enkelt avhjälpta hinder för lokaler och allmänna platser, Boverket Länk till annan webbplats.

Vad gäller för allmänna platser?

När nya allmänna platser eller områden för andra anläggningar än byggnader anläggs ska de göras tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Boverket har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader.

Råd för anläggningar och allmänna platser, Boverket Länk till annan webbplats.

Broschyr om enkelt avhjälpta hinder och om tillgänglighet till allmänna platser och publika lokaler, pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Relaterad information

Enkelt avhjälpta hinder, Boverket Länk till annan webbplats.

Tillgängligt för alla, Sveriges kommuner och regioner Länk till annan webbplats.

Tillgängliga natur- och kulturområden, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hissens eller anordningens ägare ska se till att den drivs, sköts och underhålls så att den är säker vid användning, skötsel, underhåll, tillsyn och kontroll. Den som ansvarar för den motordrivna anordningen är också skyldig att se till att den kontrolleras regelbundet. Byggnadsnämnden ansvarar för att se till att dessa sköts och kontrolleras.

Exempel på andra motordrivna anordningar är linbanor, liftar och motordrivna portar.

Information om hissar och motordrivna anordningar, pdf Pdf, 315.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Goda exempel på nämndernas dokumentation och rutiner i arbetet med tillsyn av säkerhetskrav för befintliga hissar Pdf, 1.4 MB.

Relaterad information

Allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, Boverket Länk till annan webbplats.

Hissar, Boverket Länk till annan webbplats.

Hissar, rulltrappor och motordrivna portar, Swedac Länk till annan webbplats.

Det finns regler från flera olika myndigheter gällande taksäkerhet vid

 • tillträde till tak
 • förflyttning på tak
 • arbete på tak.

Byggnadsnämnden har tillsyn över att plan- och bygglagens bestämmelser följs.

Taksäkerhet, Länsstyrelsen Pdf, 171.2 kB.

Taksäkerhet, Boverket Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Taksäkerhetskommittén Länk till annan webbplats.

En skylt är en yta som är avsedd att förmedla ett budskap till personer i omgivningen. Det finns också digitala skyltar. Det krävs ofta tillstånd för uppsättning av skyltar, både inom och utanför planlagt område. Även en skylt placerad på ett fordon, såsom ett släp eller skrinda, kräver tillstånd om det står varaktigt uppställt vid en väg.

Det kan också krävas tillstånd för att sätta upp en ljusanordning för att lysa upp någonting, antingen en plats, ett objekt eller en byggnad.

Byggnadsnämnden och miljönämnden har tillsyn över att skyltar och ljusanordningar inte orsakar olägenheter för omgivningen.

Bygglov för skyltar, Boverket Länk till annan webbplats.

Bygglov för ljusanordningar, Boverket Länk till annan webbplats.

Skyltar delas in i två huvudgrupper:

 1. Vägmärken som är till för att på olika sätt informera trafikanterna under färd. Användning av vägmärken regleras i vägmärkesförordningen, VMF.
 2. Reklamskylt eller annan skyltanordning som inte finns angiven i VMF. För dessa skyltar krävs tillstånd enligt plan- och bygglagen (PBL), väglagen (VL) och/eller lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS).

Skyltar inom detaljplanelagt område

Skyltar inom detaljplanelagt område kräver bygglov, enligt plan- och byggförordningen, om inte kommunen beslutat annat genom detaljplan eller områdesbestämmelser.

Det är byggnadsnämnden som utövar tillsynen över skyltar inom detaljplanelagt område.

Skyltar utanför detaljplanelagt område

Skyltar utanför detaljplanelagt område kräver tillstånd från Länsstyrelsen, eller väghållningsmyndigheten – enligt väglagen och/eller lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Om reklamskyltar, Trafikverket Länk till annan webbplats.

Inom ett vägområde

Väghållningsmyndigheten prövar och beslutar om skyltar inom ett vägområde.

Väghållningsmyndigheten innehar vägrätten, och får därmed bestämma vad som ska finnas i vägområdet.

Utanför ett vägområde

Länsstyrelsen prövar och beslutar om skyltar utanför ett vägområde.

Det är kommunen som bedriver tillsynen över skyltar utanför ett vägområde.

Andra regler om skyltar

Enligt ordningslagen krävs också tillstånd för att få sätta upp en skylt på offentlig plats inom detaljplanelagt område, om inte platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Med offentlig plats menas till exempel väg, gata, trottoar, park eller liknande som är upplåten för allmänheten. Offentliga platser ägs ofta av kommunen. Ansökan om ett sådant tillstånd görs hos polisen.

Det är Polismyndigheten som utövar tillsynen över de skyltar som kräver tillstånd enligt ordningslagen, tillsynen regleras i 3 kap 19 § i samma lag.

Plan- och bygglagen Länk till annan webbplats.

Plan- och byggförordningen Länk till annan webbplats.

Väglagen Länk till annan webbplats.

Vägförordningen Länk till annan webbplats.

Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning Länk till annan webbplats.

Vägmärkesförordningen Länk till annan webbplats.

Ordningslagen Länk till annan webbplats.

Fastighetsägare ansvarar för att hålla sin fastighet i vårdat skick. Byggnader och anläggningar ska underhållas och tomter ska skötas. Byggnadsnämnden har tillsyn över att ägare håller sina byggnader, byggnadsverk och tomter i vårdat skick.

Byggnadsverk

Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

Tomter

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas. Kraven gäller både för bebyggda och obebyggda tomter.

Underhåll

Underhåll bör ske på så sätt att byggnadsverkets lämplighet upprätthålls och byggnadsverkets tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Byggnadens funktioner i olika hänseenden ska inte påtagligt försämras i förhållande till vad som ursprungligen krävdes. Som underhåll definieras en eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Information om ovårdade fastigheter, pdf Pdf, 656.2 kB.

Ovårdade fastigheter, Boverket Länk till annan webbplats.

När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, skall byggnadsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov för åtgärden kan meddelas i efterhand.

Har du råd att bygga svart? Information om sanktionsavgifter, pdf Pdf, 308.3 kB.

Olovligt byggande, Boverket Länk till annan webbplats.

Syftet med krav på funktionskontroll av ventilationssystem är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader. Funktionskontroll av ventilationssystem är också viktigt för att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö".

Målet innebär bland annat att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. Byggnadsnämnden ansvarar för att se till att ventilationsanläggningar sköts och kontrolleras.

Obligatorisk ventilationskontroll, pdf Pdf, 1001.9 kB.

Tillsyn av OVK, Boverket Länk till annan webbplats.

Lekplatser ska vara säkra, tillgängliga och utformade så att olyckor begränsas. Det gäller oavsett om lekplatser ligger på en gård eller på en förskola.

Byggnadsnämnden har tillsyn över kraven i plan- och bygglagstiftningen. Konsumentverket har tillsyn över kraven i produktsäkerhetslagen.

Lekplatser, Boverket Länk till annan webbplats.

Handläggarstöd och mallar

Länsstyrelserna har tagit fram vägledningsmaterial för byggnadsnämnderna som kan användas vid handläggning och beslut. Här är en förteckning över de dokument som finns. Några av dokumenten kan laddas ner direkt och övriga kan beställas från din Länsstyrelses kontaktperson för tillsynsvägledning.

De här dokumenten är stöd för byggnadsnämndens handläggare.

Mall tillsynsplan, Word Word, 1.3 MB.

Mall för uppföljning och utvärdering av tillsyn, Word Word, 630.9 kB.

Tillsyn enligt plan- och bygglagen Pdf, 1.3 MB.
En vägledning för tillsyn enligt PBL samt en samling av mallar för skrivelser och beslut.

Byggsanktionsavgift Pdf, 1.6 MB.
En vägledning för handläggning av byggsanktionsavgifter samt en samling av mallar för skrivelser och beslut.

Obligatorisk ventilationskontroll Pdf, 924 kB.
En vägledning för handläggning av obligatorisk ventilationskontroll samt en samling av mallar för skrivelser och beslut.

Ovårdade tomter och förfallna byggnader Pdf, 3.1 MB.
En vägledning för handläggning av ovårdade tomter och förfallna byggnader samt en samling av mallar för skrivelser och beslut.

Checklista för tillsyn av lekplatser Pdf, 259.3 kB.
En checklista vid tillsyn på lekplatser.

Checklistor för handläggning av förhandsbesked, lov och anmälan Pdf, 370.8 kB.
En samling av checklistor för alla handläggningsmoment i ärenden om förhandsbesked, lov och anmälan.

Kontakt

Enheten för bostäder och fysisk planering

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss