Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

Under de kommande 20 åren ska de flesta av Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar få moderna miljövillkor genom prövning i mark- och miljödomstol. Länsstyrelsen har i uppdrag att samverka med bland annat dig som äger ett vattenkraftverk för att hitta lösningar som kommer leda till största möjliga nytta för vattenmiljön.

Nya tidplanen för omprövning av vattenkraften, NAP

Regeringen har beslutat att skjuta tidplanen för prövning av vattenkraftens miljövillkor ett år fram i tiden. Ändringen innebär att de verksamhetsutövare som är anmälda till planen nu får ytterligare ett år på sig innan de måste ha lämnat in sin ansökan om prövning till Mark- och miljödomstolen.

Den nya tidplanen gäller från och med 30 januari 2023. För de kraftverksägare vars ansökningsdatum var före det, gäller den gamla tidplanen.

Länsstyrelsens arbete med NAP fortsätter nu enligt den nya tidplanen och i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens vägledning.

Under rubriken "Lista över prövningsgrupperna" nedan framgår vilka ansökningsdatum som nu gäller för vattenkraften i Skåne län. Den nya tidplanen i sin helhet finns i SFS 2023:4, Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter:

Ny tidplan, i Svensk författningssamling SFS:2003:4, svenskforfattningssamling.se Länk till annan webbplats.

Regeringens remiss ”Paus av omprövning för moderna miljövillkor” samt svaren som kom in - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om den nationella planen, Havs- och vattenmyndighetens webb Länk till annan webbplats.

Samverkansredovisningar

Här presenterar Länsstyrelsen redovisningen av samverkansprocessen för de prövningsgrupper som ingår i den nationella planen för omprövning av vattenkraft. I samverkan har utöver verksamhetsutövare och Länsstyrelsen myndigheter, kommuner och intresseorganisationer lämnat viktiga bidrag om vilka frågor som är av betydelse att ta hänsyn till vid miljöanpassning av vattenkraften. I redovisningen nedan ingår bland annat en bakgrundsbeskrivning av avrinningsområdet, analys av vilka miljöanpassningar som behövs utifrån vad som kommit fram i samverkansprocessen samt översiktliga beskrivningar av verksamhetsutövarnas förslag på miljöanpassningar. Det ingår även remissammanställningar samt vilka frågor det råder olika uppfattningar kring.

Nedan finns redovisningar för respektive prövningsgrupp.

Samverkansredovisning Rönne å avrinningsområde

Samverkansredovisning för prövningsgruppen Rönne å där 18 vattenkraftverk är anmälda till den nationella planen för omprövning av vattenkraft. Samverkan har pågått sedan 28 oktober 2020 och senast den 1 februari 2022 ska verksamhetsutövarna lämna in sina ansökningar om moderna miljövillkor till Mark- och miljödomstolen.

Samverkansredovisning Rönne å Pdf, 17.3 MB.

Samverkansredovisning Vege ås avrinningsområde

Samverkansredovisning för prövningsgruppen Vege å där 1 vattenkraftverk är anmält till den nationella planen för omprövning av vattenkraft. Samverkan har pågått sedan den 13 september 2021 och senast den 1 september 2024 ska verksamhetsutövaren lämna in sin ansökan om moderna miljövillkor till Mark- och miljödomstolen.

Sammanfattande redogörelse av samverkan kring den nationella planen för omprövning av vattenkraft i Vege ås avrinningsområde Länk till annan webbplats.

Samverkansredovisning Verkeåns avrinningsområde

Samverkansredovisning för prövningsgruppen Verkeån där 1 vattenkraftverk är anmält till den nationella planen för omprövning av vattenkraft.

Samverkan har pågått sedan den 30 september 2021 och senast den 1 september 2024 ska verksamhetsutövaren lämna in sin ansökan om moderna miljövillkor till Mark- och miljödomstolen.

Samverkansredovisning för nationella planen för omprövning av vattenkraft i Verkeåns avrinningsområde. Länk till annan webbplats.

Samverkan för prövningsgrupp Skräbeån ansvarar Länsstyrelsen i Blekinge för. Samverkan påbörjades under januari 2021 och senast den 1 september 2024 ska verksamhetsutövarna lämna in sina ansökningar om moderna miljövillkor till Mark- och miljödomstolen.

Samverkansredovisningen för Skräbeån kommer presenteras här när den är klar.

Samverkan för prövningsgruppen Helge å har inte startat ännu. Senast den 1 februari 2028 ska verksamhetsutövarna i prövningsgrupp Helge å - huvudfåra lämna in sina ansökningar om moderna miljövillkor till Mark- och miljödomstolen. Senast den 1 september 2028 ska verksamhetsutövarna i prövningsgrupperna Helge å - Almaån och Helge å - Vramsån lämna in sina ansökningar om moderna miljövillkor till Mark- och miljödomstolen.

Samverkansredovisningarna för dessa prövningsgrupper kommer presenteras här när de är klara.

Regional samverkansprocess

Regeringen har delat in landets vattendrag i prövningsgrupper och beslutat om en tidsplan för när de olika prövningsgruppernas verksamheter senast ska ha lämnat in sina ansökningar till domstol. Länsstyrelsen kommer bjuda in verksamhetsutövare och andra relevanta aktörer till regionala samverkansprocesser utifrån prövningsgrupperna.

Huvudfokus för samverkansprocesserna är att hitta lösningar som kan leda till största möjliga nytta för vattenmiljön inklusive Natura 2000-värden och skyddade arter. Samtidigt ska vi behålla en effektiv tillgång till vattenkraftsel i hela Sverige och ta nödvändig hänsyn till kulturmiljön.

Syftet med den regionala samverkansprocessen är att

  • bedöma de miljö- och reglermässiga sambanden och hur olika åtgärder påverkar varandra inom vattendragets avrinningsområde
  • bidra till en ökad samsyn mellan myndigheter och verksamhetsutövare om vilka åtgärder som behöver göras
  • ta fram ett samlat underlag av till exempel miljö-, natur, kultur- och energivärden, som också kan vara ett av underlagen inför de enskilda prövningarna och som gör det lättare för verksamhetsutövarna att ta fram sina ansökningar
  • bedöma behovet av och bidra med underlag till översyn av bevarandeplaner, statusklassificeringar och gällande miljökvalitetsnormer
  • underlätta prövningarna i mark- och miljödomstolen
  • möjliggöra uppföljning av genomförandet av den nationella planen och visa på eventuella behov av ändringar i planen.

Den regionala samverkansprocessen hanterar de verksamheter som omfattas av den nationella planen. Om det finns verksamheter som inte omfattas av planen, men som samtidigt har stor betydelse för att förbättra förhållandena i vattenmiljön, kan Länsstyrelsen avgöra från fall till fall hur dessa verksamheter bäst ska hanteras.

Processen ersätter inte vattenmyndigheternas arbete med kartläggning, påverkansanalys, statusklassificering, och beslut om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss