Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Länsstyrelsen ger stöd, råd, samordnar, följer upp och utvärderar kommunernas tillsyn. Detta kallas för tillsynsvägledning.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna i den tillsyn de gör enligt miljöbalken. Tillsynsvägledningen finns till för att tillsynen ska vara lika i hela landet, för att den ska vara effektiv och för att uppfylla miljöbalkens syfte.

Länsstyrelsen har en plan för tillsynsvägledningen. Planen gäller i tre år och ses över vid behov, men minst en gång varje år.

Tillsynsvägledningsplan 2021-2023

Tillsynsvägledningsplan 2021-2023 Pdf, 568.5 kB.

Länsstyrelsens tillsynsvägledning

Länsstyrelsens tillsynsvägledning består av tre delar:

 • stöd och rådgivning
 • samordning
 • uppföljning och utvärdering.

Stöd och rådgivning

Stöd och rådgivning ger vi genom att besvara frågor, skapa nätverk för olika tillsynsfrågor, ordna utbildningar och samverkansträffar för att utbyta erfarenheter.

Samordning

Det finns samverkansgrupper för att diskuteras aktuella frågor och bedömningsgrunder. Tillsammans med kommunerna genomför vi gemensamma projekt inom tillsyn. Vi arbetar också för att förebygga miljöbrott tillsammans med polis, åklagare och kommuner.

Uppföljning och utvärdering

Länsstyrelsen följer upp och utvärderar kommunernas arbete med tillsyn. Vi granskar om kommunerna uppfyller de lagkrav som finns. Vi kan till exempel skicka ut enkäter och göra besök hos miljö- och hälsoskyddskontoren.

Inom vilka områden ger Länsstyrelsen tillsynsvägledning till kommunerna?

Länsstyrelsen ger tillsynsvägledning enligt miljöbalken inom bland annat följande områden:

 • områdesskydd
 • strandskydd
 • vattenskydd
 • miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • enskilda avlopp
 • förorenade områden
 • kemikalier
 • avfall
 • buller
 • energi.

TVL-info

Miljötillsyn på landsbygden

Vi ger tillsynsvägledning bland annat genom nyhetsbrevet Lantbrukstillsyn som riktar sig i första hand till Skånes lantbruksinspektörer. 

​Börja prenumerera på nyhetsbrevet Lantbrukstillsyn genom att skicka ett mail till: mia.davidsson@lansstyrelsen.se

Tidigare nyhetsbrev

Andra myndigheter som ger tillsynsvägledning

 • Naturvårdsverket
 • Svenska kraftnät
 • Boverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Kemikalieinspektionen
 • Läkemedelsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Riksantikvarieämbetet
 • Skogsstyrelsen
 • Socialstyrelsen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Strålsäkerhetsmyndigheten.

Resursbrevlådor

Miljötillsynsenheten på Länsstyrelsen Skåne har skapat resursbrevlådor för en del tillsynsbranscher med syfte att underlätta hanteringen av tillsynsvägledningsfrågor som skickas in till länsstyrelsen från inspektörerna på kommunerna.

Vänligen skicka era branschspecifika frågor till följande brevlådor:

lantbruk.miljotillsyn.skane@lansstyrelsen.se

takt.skane@lansstyrelsen.se

avfall.skane@lansstyrelsen.se

avlopp.skane@lansstyrelsen.se

kemi.skane@lansstyrelsen.se

livsmedel.skane@lansstyrelsen.se

forbranning.skane@lansstyrelsen.se

För andra branschspecifika frågor, som saknar en resursbrevlåda, sker kontakten direkt till miljöhandläggarna.  

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne