Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Länsstyrelsen ger stöd, råd, samordnar, följer upp och utvärderar kommunernas tillsyn. Detta kallas för tillsynsvägledning.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna i den tillsyn de gör enligt miljöbalken. Tillsynsvägledningen finns till för att tillsynen ska vara lika i hela landet, för att den ska vara effektiv och för att uppfylla miljöbalkens syfte.

Länsstyrelsen har en plan för tillsynsvägledningen. Planen gäller i två år och ses över vid behov, men minst en gång varje år.

Länsstyrelsens tillsynsvägledning

Länsstyrelsens tillsynsvägledning består av tre delar:

 • stöd och rådgivning
 • samordning
 • uppföljning och utvärdering.

Stöd och rådgivning

Stöd och rådgivning ger vi genom att besvara frågor, skapa nätverk för olika tillsynsfrågor, ordna utbildningar och samverkansträffar för att utbyta erfarenheter.

Samordning

Det finns samverkansgrupper för att diskutera aktuella frågor och bedömningsgrunder. Tillsammans med kommunerna genomför vi gemensamma projekt inom tillsyn. Vi arbetar också för att förebygga miljöbrott tillsammans med polis, åklagare och kommuner.

Uppföljning och utvärdering

Länsstyrelsen följer upp och utvärderar kommunernas arbete med tillsyn. Vi granskar om kommunerna uppfyller de lagkrav som finns. Vi kan till exempel skicka ut enkäter och göra besök hos miljö- och hälsoskyddskontoren.

Inom vilka områden ger Länsstyrelsen tillsynsvägledning till kommunerna?

Länsstyrelsen ger tillsynsvägledning enligt miljöbalken inom bland annat följande områden:

 • områdesskydd
 • strandskydd
 • vattenskydd
 • miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • enskilda avlopp
 • förorenade områden
 • kemikalier
 • avfall
 • buller
 • energi.

TVL-info

Information med tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne. Informationsbladen är sorterade på vilket ämne de handlar om.

Information kommer.

TVL-info 2014:15 Information om hantering och provtagning av massor.

TVL-info 2014:2 Nya regler om trikloretylen. Denna information är inaktuell.

TVL-info 2014:12 Läkemedelsrester i avloppsvatten.

TVL-info 2014:13 Anmälan av kemiska produkter till produktregistret. Uppdaterad information finns på KemI:s hemsida.

TVL-info 2015:2 Tillsynsvägledning om granskning av miljörapport för 2014. Denna information är inaktuell.

TVL-info 2015:4 Utfasning av farliga kemiska ämnen

TVL-info 2015:5 Anmälan om miljöfarlig verksamhet. Upphörd 20191127.

TVL-info 2015:7 Ledningsnätet för spillvatten.

TVL-info 2015:8 Jordbrukets recipientkontroll. Har tagits bort i avvaktan av nationellt arbete för gemensam miljöövervakning.

TVL-info 2016:4 Tillsynsvägledning om användning av konstgräs på idrottsanläggningar och liknande. Uppdaterad information finns på KemI:s respektive NV:s hemsida.

TVL-info 2017:1 Jordbrukets SRK

TVL-info 2018:25 Myndighetsutövning vid handläggning av ärenden med schaktmassor

Miljötillsyn på landsbygden

Vi ger tillsynsvägledning bland annat genom nyhetsbrevet Lantbrukstillsyn som riktar sig i första hand till Skånes lantbruksinspektörer. 

​Börja prenumerera på nyhetsbrevet Lantbrukstillsyn genom att skicka ett mail till: mia.davidsson@lansstyrelsen.se

Tidigare nyhetsbrev med lantbrukstillsyn

Tillsynsvägledning via samverkansyta

Vi ger tillsynsvägledning om:

 • avfall
 • buller
 • förbränning
 • förorenade områden
 • kemikalier
 • livsmedelsindustrier

via en samverkansyta dit kommunala inspektörer och handläggare kan få tillgång. Syftet med samverkansytan är att dela kunskap och erfarenheter inom miljöskyddsområdet.

För att få tillgång till ytan maila skane@lansstyrelsen.se

Miljösamverkan Sverige

Inom Miljösamverkan Sverige samverkar länsstyrelserna med statliga myndigheter och kommuner kring tillsyn och vägledning inom miljöbalkens område. Samverkansorganet finns till för att utveckla arbetet med olika miljöfrågor.

På Miljösamverkan Sveriges webbplats kan du bland annat hitta

 • olika kunskapsunderlag
 • tolkningsstöd av lagstiftning
 • tillsynskampanjer
 • stöd i ärendeprocesser.

Webbplatsen Miljösamverkan Sverige Länk till annan webbplats.

Kontakt

Har du en tillsynsvägledningsfråga kan du skicka den till resursbrevlådan för den tillsynsbranschen frågan gäller.

E-postadresser:

För andra branschspecifika frågor kontakta miljöhandläggarna via:

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss